Dato for udgivelse
05 Dec 2012 09:30
Gyldig til
17 Aug 2023 14:11
Til
Kommuner og lønbureauer, der har kommuner som kunder
Sagsnummer
B & V
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er tidligere vejledt om, at indtægtsarten, der giver standardfradrag for dagplejere, ikke må angives ved indberetning af feriegodtgørelse ved fratrædelse. Dette er ændret til, at der generelt skal indberettes indtægtsarten, der giver standardfradrag, når der udbetales feriegodtgørelse ved dagplejeres fratrædelse. Der er dog visse undtagelser.


I august 2009 udsendte vi en vejledning om indberetning af løn for dagplejere.

Vi er blevet opmærksomme på, at vejledningen ikke er helt korrekt fsva. feriegodtgørelse ved fratrædelse. Hidtil har vi vejledt om, at feriegodtgørelse ved fratrædelse ikke må indberettes med indtægtsarten, der automatisk giver standardfradrag for dagplejere. Det viser sig, at dagplejere generelt har ret til standardfradrag i feriegodtgørelse ved fratrædelse. Dog kan der ikke gives standardfradrag i den del af feriegodtgørelse, der er beregnet på grundlag af løn, der ikke i sig selv giver ret til fradrag.

Eneste materielle ændring i vejledningen, der gengives nedenfor, er tredje og sidste punkt under afsnittet "Hvilken indtægt må ikke indberettes med indtægtsarten".

SKAT underretter de personer, der kan være gået glip af et berettiget standardfradrag i indkomstårene 2009 - 2011. Det drejer sig om 48 personer.

De præciserede regler skal anvendes straks og senest for fratrædelser, der sker i 2013. I det omfang det er muligt, bør 2012-indberetninger rettes. Vi vil dog, når årsopgørelsen for 2012 er dannet, undersøge om, der også i dette indkomstår er personer, der er gået glip af berettiget standardfradrag i feriegodtgørelse.

Når en dagplejer fratræder, vil det være god skik at informere om, at dagplejerens forskudsopgørelse nok bør ændres, da der sandsynligvis ikke længere er grundlag for fuldt dagplejefradrag. I modsat fald risikerer personen at få en restskat.

Vejledningen

I forbindelse med Forårspakke 2.0 i 2009, blev det  besluttet fremover at fortrykke de kommunale dagplejeres standardfradrag på årsopgørelsen. Fradraget var i 2009 46 % og stiger gradvist til 60 % i 2019.

Dette er gjort for at sikre, at dagplejerne får det rigtige fradrag og modtager en korrekt årsopgørelse med det samme, med den forudsætning, at de ikke i forbindelse med selvangivelse fravælger standardfradraget og i stedet fradrager dokumenterede faktiske udgifter.

For at vi kan fortrykke dagplejernes standardfradrag efter Ligningslovens § 9 H, er det nødvendigt, at kommunen indberetter dagplejernes løn med korrekt indtægtsart til eIndkomst, idet løn angivet med indtægtsart 0030  bruges som grundlag for udregning af standardfradraget.

Denne vejledning anviser, hvordan I som kommune skal indberette til eIndkomst i forskellige situationer.

Hvilke personer er omfattet?

  • Dagplejere med op til 5 børn, når dagplejeren er alene om pasningen.
  • Dagplejere med op til 10 børn, når der er flere om pasningen.

Hvad skal kommunen indberette?

Når I udbetaler løn til dagplejere, skal I samtidig indberette indtægtsart 0030 til eIndkomst. I skal sikre, at indtægtsart 0030 kun indberettes for den løn, der må danne grundlag for standardfradraget.

Hvilken indtægt omfattes af indtægtsarten?

  • Almindelig løn for dagpleje.
  • Aften- og nattillæg. Også selvom de udbetales med forsinkelse eller ved endt ansættelse.
  • Sygdom, herunder sammenhængende sygdom i indtil 3 måneder inden for kalenderåret. (Se også eksemplerne herunder).

Hvilken indtægt må ikke indberettes med indtægtsarten?

  • Den del af en sammenhængende sygeperiode der ligger ud over 3 måneder inden for et kalenderår.
  • Orlov til fx barsel, pleje og uddannelse.
  • Den del af feriegodtgørelse ved fratrædelse, der er beregnet på grundlag løn, der ikke i sig selv giver ret til standardfradrag, jf. de to ovenstående punkter.

Opdeling af lønperioder

Det er vigtigt, at I kun indberetter indtægtsart 0030 for den del af lønnen, der er omfattet af fradraget. Derfor skal I dele lønnen og/eller lønperioderne op ved fx orlov og sygdom ud over 3 måneder inden for kalenderåret.

Eksempler

1. Sygdom

En person, der er ansat hele året, bliver sygemeldt den 1. august 2011 og raskmeldt den 15. december 2011. Der indberettes indtægtsart 0030 på lønudbetalinger for januar til og med oktober 2011.

For november indberettes uden indtægtsart.

For december kan indberettes på to måder, hvor a) angiver den faktiske lønperiode og b) angiver den sædvanlige lønperiode:

a) Der indberettes løn for og angives en periode fra 1. - 14. december 2011 uden indtægtsart, og der indberettes løn for og angives en periode fra 15.-31. december 2011 med indtægtsart 0030.

b) Der indberettes løn for perioden 1. - 14.december og angives perioden 1. - 31.december 2011 uden indtægtsart, og der indberettes løn for perioden 15. ? 31. december 2011 og angives perioden 1. - 31. december 2011 med indtægtsart 0030.

2. Sygdom over årsskiftet

En person, der er ansat hele året, bliver sygemeldt den 1. oktober 2011 og raskmeldt den 1. maj 2012. Her skal der indberettes indtægtsart 0030 på lønudbetalingerne for hele 2011, og for de 3 første måneder i 2012. For perioden 1. - 30.  april 2012, skal indtægtsarten ikke indberettes.

3. Orlov

Ved orlov, må der ikke indberettes indtægtsart 0030.

Hans Verner Nielsen

Afregning Person