åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke typer af forsikringer, der anses for skadesforsikringer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forsikringsklasser
  • Vejhjælpsabonnementer
  • Livsforsikringer - visse invalideforsikringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Afgiften omfatter præmier vedrørende skadesforsikring. Se SKADL § 1, stk. 1. Visse typer af skadesforsikringer er dog undtaget fra afgift, se E.A.6.1.3. Det er nærmere defineret i loven, hvad der i den forbindelse skal anses for skadesforsikring.

Ved skadesforsikring forstås forsikring af risici, der er kategoriseret som skadesforsikring i ►bilag 1 til lov om forsikringsvirksomhed.◄  Se SKADL § 1, stk. 3. ►Bilag 7 i lov om finansiel virksomhed er som led i at reguleringen af forsikringsvirksomhed udskilt til sin egen sektorlov i lov om forsikringsvirksomhed, udskilt til bilag 1 i lov om forsikringsvirksomhed.◄

Reglen er en præcisering af gældende praksis efter den hidtidige stempelafgiftslov, og fastslår, at begrebet skadesforsikring er i overensstemmelse med de forsikringsretlige definitioner. Skadesforsikring er en aftale, hvor et forsikringsselskab overtager den økonomiske risiko for en uvis begivenheds indtræden. Efter forsikringsaftalelovens § 35 kan enhver lovlig interesse, der lader sig ansætte i penge, være genstand for skadesforsikring. Forsikringen kan tegnes for forsikringstagerens eller tredjemands interesse.

Forsikringsklasser

Ved skadesforsikring forstås dermed begrebsmæssigt forsikringer omfattet af de forsikringsklasser (forsikringstyper), der fremgår af ►bilag 1 til lov om forsikringsvirksomhed◄. ►Bilag 1◄ oplister de forsikringsklasser (nr. 1-18), der anses for skadesforsikring, i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler herom på forsikringsområdet.

Eksempler

Skadesforsikring er for eksempel bygningsforsikring, løsøreforsikring, erhvervsansvarsforsikring, indboforsikring, familieansvarsforsikring, sygeforsikring, personulykkesforsikring og retshjælpsforsikring.

Det fremgår bl.a. af ►bilag 1 til lov om forsikringsvirksomhed◄, at skadesforsikring også omfatter assistance, defineret som assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted (forsikringsklasse 18). Dette omfatter fx aftaler vedrørende vejhjælp, hjemtransport eller anden assistance, fx i medfør af en rejseforsikring, eller lignende ydelser, der falder ind under denne definition.

Vejhjælpsabonnementer

Ordlyden af SKADL § 1, stk. 3, er præciseret ved lov nr. 1533 af 27. december 2014. Ændringen medfører, at vejhjælpsabonnementer, som leveres af andre end egentlige forsikringsselskaber, også er omfattet af skadesforsikringsafgift. Dermed ændres den hidtidige retstilstand som følge af Skatterådets afgørelse i SKM2013.646.SR, hvorefter de vejhjælpsabonnementer, som blev leveret af andre end egentlige forsikringsselskaber, ikke var omfattet af afgiften. Ændringen betyder, at der skal betales skadesforsikringsafgift af disse abonnementer med virkning fra 1. juli 2015. Se også SKM2015.696.SR, hvor Skatterådet tog stilling til, at en virksomhed, der leverede vejhjælpsabonnementer, skulle betale afgift efter den 1. juli 2015.

Om skadesforsikringsafgift og vejhjælpsabonnementer se også afsnit E.A.6.1.2.3 om afgiftsgrundlaget for skadesforsikringsafgift, når vejhjælpsabonnementer sælges sammen med andre varer og ydelser. Se endvidere afsnit E.A.6.1.4.1 om hvilke virksomheder, der skal betale afgiften.

Livsforsikringer - visse invalideforsikringer

Efter reglerne på forsikringsområdet skelnes der mellem skadesforsikring og livsforsikring. Livsforsikringer er ikke skadesforsikringer og er derfor ikke omfattet af afgiften. Efter den hidtidige stempelafgiftslov var visse invalideforsikringer (forsikringer mod tab af erhvervsevne) ikke anset for omfattet af stempelafgift, hvilket fremgik af bemærkningerne til lov nr. 383 af 2. juni 1999 om ændring af bl.a. stempelafgiftsloven. Dette var en følge af, at livsforsikringer ved denne lovændring blev undtaget fra stempelafgift, med henblik på at ligestille livsforsikringer og pensionsordninger. Baggrunden er, at disse invalideforsikringer anses for invalidepensionsordninger. Der er tale om invalideforsikringer med løbende udbetalinger, som i dag er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra c, og som er omfattet af fradragsret og bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven. Ordningerne kan tegnes i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Disse forsikringer vil fortsat ikke være omfattet af skadesforsikringsafgift, idet det ikke er hensigten at ændre på retstilstanden.

Se også

Om afgiftspligten for visse typer udbydere af vejhjælpsabonnementer fra 1. juli 2015, se afsnit E.A.6.1.4.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2015.696.SR

På baggrund af en ændring af lov om afgift af skadesforsikringer har Skatterådet taget stilling til, at spørgeren er afgiftspligtig vedrørende sine vejhjælpsabonnementer med virkning fra 1. juli 2015. Skatterådet svarer således nej til, at vejhjælpsabonnementerne ikke skal anses for skadesforsikring efter lov om afgift af skadesforsikringer og dennes henvisning til bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, som er indsat ved lovændringen.

Præciserer begrebet skadesforsikring, vedrører lovændringen ved lov nr. 1533 af 27. december 2014.