Regnskabsbestemmelserne er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i andre afgiftslove. Se den generelle beskrivelse af reglerne for bogføring og regnskab i afsnit A.B.3.5.1.

Det fremgår af regnskabsbestemmelserne, at forsikringsvirksomheder skal føre et regnskab over afgiftspligtige forsikringspræmier. Regnskabet skal indeholde specifikationer af, hvordan afgiften er beregnet. Det skal være muligt at sammenholde posteringerne af afgiftsbeløb i regnskabet med beregningen af afgiften for hvert afgiftspligtigt præmiebeløb, og der skal være et klart og entydigt kontrolspor. Regnskabet kan indpasses i virksomhedens almindelige forretningsregnskab.

Eksempel

Hvis forsikringspræmier bliver opkrævet elektronisk, kan det forekomme, at præmien først bliver posteret i regnskabssystemet den dato, hvorfra forsikringen er i kraft, selvom opkrævningen sker i den foregående måned. Se om opkrævning under E.A.6.1.5.

I den beskrevne situation er der mulighed for at føre afgiftsregnskabet på grundlag af de nævnte posteringer, når det i øvrigt sikres, at forsikringspræmierne bliver periodiseret korrekt i forhold til afgiften. Der skal foreligge et klart kontrolspor mellem betalingsmeddelelsen og posteringerne i regnskabssystemet, og regnskabsproceduren skal være klart beskrevet.

Afgiften skal fremgå på præmiefaktura, kvittering eller andet dokument vedrørende præmieopkrævningen. Samme dokument skal indeholde identifikationsoplysning (CVR-nr.) på den afgiftspligtige virksomhed, som betaler afgiften til Skatteforvaltningen. Afgiften kan eksempelvis fremgå af en elektronisk betalingsmeddelelse til kunden.

Forsikringsvirksomheden har pligt til at opbevare regnskabsmaterialet i 5 år fra regnskabsårets slutning. Der gælder de samme regler for regnskabsmateriale i elektronisk form som for regnskabsmateriale på papir. Se SKADL § 11.

Se også

Se afsnit E.A.6.1.2.3 om eksempler på dokumentation til brug for afgiftsregnskabet, når afgiftsgrundlaget vedrørende vejhjælpsabonnementer i visse situationer må fastsættes skønsmæssigt i medfør af SKADL § 3, stk. 2.