Dato for udgivelse
03 dec 2012 14:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 sep 2012 13:34
SKM-nummer
SKM2012.706.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-3023-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Syn, skøn, egnet, skønsmand
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt rekvirentens stutterivirksomhed kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende i indkomståret 2008.

Byretten har ved kendelse af 24. januar 2012, stadfæstet af Østre landsret den 23. marts 2012, bestemt, at Københavns Universitet skulle anmodes om at bringe en egnet skønsmand i forslag. Fakultetet pegede på YM som egnet skønsmand.

Rekvirenten mente dog, at den af fakultetet foreslåede skønsmand ikke havde den nødvendige specialviden om drift af stutteri med galopheste. Fakultetet kom på opfordring af parterne med supplerende bemærkninger om YM´s specialviden om hestestutterier.

Byretten udmeldte ved kendelse af 22. august 2012 YM som skønsmand. Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte fakultetets skøn over den foreslåede skønsmands egnethed. Og der forelå ikke oplysninger, der var til hinder for YMs udmeldelse, jævnfør retsplejelovens § 197, stk. 1.

Rekvirenten kærede kendelsen med påstand om, at Københavns Universitet skulle anmodes om yderligere til belysning af YMs forudsætninger for at virke som skønsmand i en sag om stutterier.

SKAT har protesteret mod dette. Der findes ikke grundlag for at tilsidesætte fakultetets skøn over den foreslåede skønsmands egnethed. Fakultetet var bekendt med syns- og skønstemaet med tilhørende bilag, og har derfor været bekendt med samtlige spørgsmål, der skulle besvares. Fakultetet har inden udmeldelsen bekræftet, at YM må anses for særdeles egnet til at varetage opgaven.

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse af de grunde, som anført af byretten, og idet der ikke var grundlag for at indhente yderligere oplysninger om skønsmandens forudsætninger for at virke som skønsmand.

Reference(r)
    
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.11.2.4

Parter

A
(advokat Anders Drachmann)

mod

Skatteministeriet

Afsagt af landsdommerne

Anne Thalbitzer, Lene Jensen og Joachim Kromann (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 30. august 2012, hvorved advokat Anders Drachmann på vegne A har kæret byrettens afgørelse af 22. august 2012 (BS 1-1091/2011) om, at YM udmeldes som syns- og skønsmand, dommerens fremsendelsesbrev af 3. september 2012 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 10. september 2012 fra indkærede.

Kærende har nedlagt påstand om, at Københavns Universitet anmodes om yderligere til belysning af YMs forudsætninger for at virke som skønsmand i en sag om stutterier.

Indkærede har nedlagt påstand om stadfæstelse,

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

k e n d e l s e

Landsretten har forstået kærendes påstand således, at kærende ønsker sagen hjemvist til byretten med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af YMs forudsætninger for at virke som skønsmand i en sag om stutterier.

Af de grunde, som er anført af byretten, og idet der ikke er grundlag for at indhente yderligere oplysninger om skønsmandens forudsætninger for at virke som skønsmand, stadfæster landsretten byrettens afgørelse, hvorfor

b e s t e m m e s

Byrettens afgørelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.

Retten hævet.