Dato for udgivelse
03 dec 2012 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 okt 2012 10:36
SKM-nummer
SKM2012.700.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-1438/2011
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn, skøn, egnet, skønsmand
Resumé

Sagen drejer sig om kursfastsættelse af et gældsbrev til brug for fastsættelsen af ejendomsavance.

Der var mellem parterne enighed om at foreslå statsautoriseret revisor YJ udmeldt som skønsmand. Retten udmeldte derfor i april 2012 statsautoriseret revisor YJ som skønsmand.

Skønsrekvirenten har i august 2012 skrevet til retten og anmodet om at få afsat den udmeldte skønsmand samt at få udmeldt en anden. Som begrundelse anførte skønsrekvirenten, at den udmeldte skønsmand ikke har foretaget sig noget siden udmeldelsen, at skønsmanden har bedt om at få tilsendt regnskaber, han selv kan trække fra Erhvervsstyrelsen, at det forventede honorar er ude af proportion, og at skønsmanden er bosiddende i Århus. Skønsrekvirenten påstod, at skønsmanden skal være bosiddende i København/Nordsjælland, da det ikke er rimeligt, at rekvirenten skal rejse helt til Århus for at deltage i en skønsforretning.

SKAT har gjort gældende, at der ikke skal udmeldes en anden skønsmand. Skønsmandens faglige kvalifikationer er på et meget højt niveau, og han har stor erfaring i gennemførelsen af syns- og skønssager. Den geografiske afstand udgør ikke noget sagligt relevant problem.

Byretten imødekom ikke skønsrekvirentens anmodning om at afsætte den udmeldte skønsmand.

Retten medgiver, at der forløb lang tid fra skønsmanden modtog udmeldelsesdekretet til skønsmanden afsendte første henvendelse til parterne. Den medgåede tid er dog ikke af en sådan længde, at det kan bevirke, at skønsmanden afsættes.

Retten finder ikke at kunne kritisere, at skønsmanden har anmodet skønsrekvirenten om at fremsende diverse dokumenter, da skønsmanden ikke ville være berettiget til at inddrage de omhandlede dokumenter som grundlag for skønsforretningen, uden at parterne havde meddelt deres accept heraf.

Retten bemærker, at det, efter at skønsforretningen er afsluttet, er retten der fastætter skønsmandens honorar, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig. Retten finder ikke, at skønsmandens honorarestimat kan medføre, at han skal afsættes.

Rettens udtalte, at det af FSR-Danske Revisorers forslag til skønsmand fremgik, at den foreslåede skønsmand havde adresse i Århus. Skønsrekvirenten gjorde på det tidspunkt ikke indsigelse, og skønsmandens adresse kan ikke i sig selv bevirke, at han skal afsættes.

Skønsrekvirenten har endelig ikke fremkommet med oplysninger, der godtgør, at skønsmanden ikke har de fornødne faglige kvalifikationer til at påtage sig opgaven som skønsmand i sagen.

Reference(r)
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.11.2.4

Parter

A
(Advokat Charlotte Borggaard)

mod

Skatteministeriet

Afsagt af byretsdommer

Benedikte Cederqvist

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes brev 10. april 2012 fra skønsrekvirenten til skønsmanden, brev af 21. august 2012 fra syns- og skønsmand. statsaut. revisor YJ til retten og parterne, breve af 23. august 2012, 17. september 2012 og 25. september 2012 fra skønsrekvirenten og brev af 17. september 2012 og 23. september 2012 fra skønsindstævnte.

Der afsagdes sålydende

K e n d e l s e

Skønsrekvirenten har begæret isoleret bevisoptagelse til at kursfastsætte et gældsbrev til brug for fastsættelsen af ejendomsavance ved opgørelsen af skønsrekvirentens skat for 2007. Samtidig med anmodningen om isoleret bevisoptagelse har skønsrekvirenten påklaget SKAT's afgørelse af 14. juli 2011 til Landsskatteretten.

Den 29. marts 2012 foreslog FSR - Danske Revisorer statsaut. revisor YJ som skønsmand i sagen.

Ved brev af 29. marts 2012 og 30. marts 2012 godkendte advokat Charlotte Borggaard på skønsrekvirentens vegne og JO på skønsindstævntes vegne forslaget, og retten udmeldte den 2. april 2012 statsaut. revisor YJ som skønsmand i sagen. Det fremgår af det fremsendte, at skønsrekvirenten den 10. april 2012 fremsendte udmeldelsesdekret og sagens bilag til skønsmanden.

Den 21. august 2012 fremsendte skønsmanden et brev til skønsrekvirenten, hvori skønsmanden anførte, at han forventede et samlet honorar i størrelsesordenen 75.000-125.000 kr. ekskl. moms og udlæg baseret på det forventede timeforbrug. Skønsmanden anmodede i brevet om fremsendelse af diverse materiale, herunder årsrapporter fra 4 selskaber.

Ved brev af 23. august 2012 til retten har skønsrekvirenten anmodet retten om at afsætte skønsmanden og udpege en anden skønsmand. Skønsrekvirenten har henvist til, at der er gået urimelig lang tid fra udmeldelsen til skønsmanden har foretaget sig noget i sagen, at det er usædvanligt, at skønsmanden har anmodet om at få de pågældende regnskaber tilsendt, da skønsmanden selv kan trække de pågældende regnskaber fra Erhvervsstyrelsen, at det anførte honorar er ude af proportion i forhold til skønsmandens opgave, samt at skønsmanden, der er bosiddende i Århus, skal være bosiddende i København/Nordsjælland, da det ikke er rimeligt, at rekvirenten skal rejse til Århus for at deltage i en skønsforretning. Sammenfattende udtrykker skønsrekvirenten tvivl om, hvorvidt skønsmanden i realiteten ønsker at påtage sig opgaven.

Ved brev af 17. september 2012 har skønsindstævnte protesteret mod, at der udmeldes en anden skønsmand. Det anføres, at skønsmandens faglige kvalifikationer er på et meget højt niveau og at han har stor erfaring i gennemførelsen af syns- og skønssager. Den geografiske afstand udgør ikke noget sagligt relevant problem.

Ved brev af henholdsvis 17. september 2012 og 23. september 2012 har parterne fastholdt deres synspunkter. Det fremgår heraf tillige, at Landsskatteretten har afvist at meddele skønsrekvirenten forhåndstilsagn om fuld dækning af omkostninger ved syns- og skønsforretningen.

Retten udtaler

Det fremgik ved fremsendelsen af FSR-Danske Revisorers forslag til skønsmand, at den foreslåede skønsmand havde adresse i Århus. Skønsrekvirenten havde ikke på det tidspunkt indsigelser, og skønsmandens adresse kan ikke i sig selv bevirke, at skønsmanden skal afsættes. Det tiltrædes, at der forløb lang tid fra skønsmandens modtagelse af udmeldelsesdekret til skønsmanden afsendte første henvendelse til parterne. Den medgåede tid er dog ikke af en sådan længde, at det kan bevirke, at skønsmanden afsættes. Skønsmanden har angivet det forventede honorar. Hertil bemærkes, at det, efter at skønsforretningen er afsluttet, er retten der fastsætter skønsmandens honorar, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig, jf. retsplejelovens § 211. Retten finder ikke, at skønsmandens honorarestimat kan medføre, at han skal afsættes. Det fremgår af FSR-Danske Revisorers forslag til skønsmand, at skønsmanden har erklæret sig indforstået med at blive udmeldt, og der er således ikke grundlag for at antage, at skønsmanden ikke ønsker at påtage sig opgaven. Retten finder ikke at kunne kritisere, at skønsmanden har anmodet skønsrekvirenten om at fremsende diverse dokumenter, da skønsmanden ikke ville være berettiget til at inddrage de omhandlede dokumenter som grundlag for skønsforretningen, uden at parterne havde meddelt deres accept heraf. Skønsrekvirenten har endelig ikke fremkommet med oplysninger, der godtgør, at skønsmanden ikke har de fornødne faglige kvalifikationer til at påtage sig opgaven som skønsmand i sagen. Derfor

b e s t e m m e s

Skønsrekvirentens anmodning om at afsætte den udmeldte skønsmand tages ikke til følge.

Retten hævet.