Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for registrerede oplagshaveres opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for opgørelse af chokoladeafgiften for registrerede oplagshavere
 • Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde?

Regler for opgørelse af chokoladeafgiften for registrerede oplagshavere

Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode. Se CHOAL § 14.

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Se afsnit E.A.1.6.

Fremstillingsvirksomheder

For fremstillingsvirksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde, med undtagelse af nedenstående tilfælde, som mængden af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens oplag. Se CHOAL § 6, stk. 1.

Sæsonfremstillingsvirksomheder, dvs. virksomheder, der kun lejlighedsvis fremstiller afgiftspligtige varer, og som sælger de fremstillede varer i eget detailudsalg i umiddelbar forbindelse med fremstillingslokalet, skal ved opgørelsen medregne enhver fremstilling af varer i månedens løb.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver for fremstilling af chokolade- eller kakaoovertræk eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx kager, kan efter eget valg opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af enten den fremstillede mængde i månedens løb eller den mængde overtræk, der er anvendt til fremstilling af afgiftsfri varer, som er udleveret fra virksomheden. Se CHOAL § 6, stk. 2.

Oplagshavere, der indkøber færdigt overtræk ubeskattet til fremstilling af afgiftsfri varer, fx kager og biskuits, skal opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer. Se CHOAL § 6, stk. 3.

Mellemhandel

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af tilgangen til virksomheden af ubeskattede varer i månedens løb.

Ved opgørelsen medregnes enhver tilgang af varer, som ubeskattet er tilført virksomheden fra udlandet eller fra andre registrerede oplagshavere. Se CHOAL § 7, stk. 1.

Mellemhandlere, hvis salg af varer i ubeskattet stand udgør mere end halvdelen af det samlede salg af varer, beregnet efter engrosværdien, kan efter ansøgning få tilladelse af Skatteforvaltningen til at opgøre mængden på grundlag af de i månedens løb udleverede varer.

Det er en betingelse, at virksomhedens lokaler til opbevaring af ubeskattede varer kan godkendes af Skatteforvaltningen. Se CHOAL § 7, stk. 2.

Fjernsalg

For en virksomhed, der er registreret som oplagshaver for fjernsalg opgøres den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. Se CHOAL § 7, stk. 3.

Varemodtagere

Registrerede varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden. Se CHOAL § 10 a, stk. 3.

Hvad kan fradrages i den afgiftspligtige mængde?

Registrerede oplagshavere kan fradrage varer i den afgiftspligtige mængde, der

 • er leveret til en anden registreret oplagshaver.
 • er leveret til udlandet.
 • anvendes til fremstilling af andre varer, der er afgiftspligtige efter reglerne i CHOAL kapitel 1 eller varer, der er betalt afgift af efter § 11 i lov om forskellige forbrugsafgifter.
 • kun er anvendt i den hensigt at prøve varens beskaffenhed.
 • er leveret til fremstilling af varer, som efter § 2 nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret som lægemidler, og varer, som efter § 3, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret som et cannabisslutprodukt.
 • på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis.
 • returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Det er kun den virksomhed, der tager varen retur, der har fradragsret. Fradragsretten gælder kun for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.
 • fritages for afgift efter CHOAL § 9, stk. 3 og 4.

Se CHOAL § 8, stk.1.

Bemærk

Fra og med 1. januar 2020 er CHOAL § 8, stk. 1, nr. 5, om apotekervarer mv. nyaffattet. Se § 1 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 samt lovforslag L 27 A herunder betænkningen.

Viderefremstilling

Chokoladefremstillingsvirksomheder kan anvende afgiftspligtige varer afgiftsfrit inden for virksomheden til fremstilling af andre afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, som herefter beskattes.

Derudover kan chokoladefremstillingsvirksomheder afgiftsfrit overføre varer til omforarbejdning fra færdigvarelager til råstoflager, hvorefter den omforarbejdede vare beskattes.

Ved overførsel fra færdigvarelager til råstoflager skal virksomheden udfærdige et særligt bilag med en fuldstændig specifikation af de overførte varer med oplysning om

 • den afgiftspligtige vægt for hver enkelt varepost og
 • den samlede afgiftspligtige vægt for alle vareposterne.

Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 3.

Kaffeindhold

Virksomheder, der bruger kaffe til fremstilling af chokolade- og sukkervarer, kan foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde af kaffeindholdet i varerne. Det er en betingelse for fradraget, at der foreligger dokumentation for, dels den tilsatte mængde af kaffe, dels at der er betalt afgift af kaffen, jf. lov om forskellige forbrugsafgifter § 11. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 3.

Prøver

Virksomheden kan afgiftsfrit udtage varer, hvis det kun er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er overført til virksomhedens egne detailforretninger. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 4.

Varer, der er anbragt i kollektioner ved påklæbning eller lignende, så det tydeligt fremgår, at de kun skal anvendes som handelsprøver, kan udleveres afgiftsfrit. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne med oplysning om den afgiftspligtige vægt.

Ved handelsprøver forstås prøver, der udleveres med henblik på at vurdere produkternes fysiske beskaffenhed og udseende. Varer der udleveres som smagsprøver anses ikke for at være handelsprøver.

Varer, der udleveres som smagsprøver, skal beskattes.

Lægemidler mv.

Afgiftspligtige varer kan leveres ubeskattet til fremstilling af varer, som efter § 2, nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret som lægemidler, og varer, som efter § 3, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret som et cannabisslutprodukt. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 5. Bestemmelsen er nyaffattet ved § 1 i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Se også lovforslag L 27 A herunder betænkningen.

Returvarer

Virksomheden kan i almindelighed få fradrag for afgiften af varer, der tages retur. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 7.

Det er en betingelse, at køberen godtgøres varens fulde pris indbefattet afgiften. Alene den virksomhed, der tager varen retur, har fradragsret. Fradragsretten gælder alene for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne. Adgangen til at få fradrag for returvarer omfatter derfor ud over den virksomhed, der oprindelig har afregnet afgiften, også varer, der returneres til producenten eller importøren uden om den grossist, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.

Virksomheden skal kunne fremlægge kreditnotaer eller lignende, der indeholder tilsvarende oplysninger som foreskrevet for fakturaer.

Fradraget sker ved modpostering i virksomhedens regnskab.

Hvis returvarer efterfølgende ønskes destrueret skal proceduren for destruktion af beskadigede varer, som beskrevet i afsnit E.A.1.7 følges.

Der gives ikke fradrag for varer, som returneres fra virksomhedens egen detailforretning.

Der er krav om, at der skal ske fuld godtgørelse til detailbutikken for de returnerede varer enten ved en gratis erstatningsleverance eller ved en kreditnota. Kreditnota eller en kopi af ombytningsrapporten skal sendes til detailbutikken.

Returvarerne skal efter de almindelige regler tilføres virksomhedens afgiftsregnskab over ubeskattede varer, og der skal som hidtil forud for en evt. destruktion af varerne indsendes en ansøgning herom til Skatteforvaltningen.

Virksomheden skal i øvrigt ved instruktion mv. af sælgerne sikre, at der kun sker ombytning af beskattede varer.

Bevillingsvirksomheder

Varer kan leveres ubeskattet til virksomheder, der har bevilling fra Skatteforvaltningen til afgiftsfritagelse, fx for varer til fremstilling af tobaksvarer, likør eller kosmetik. Se CHOAL § 8, stk. 1, nr. 8.

Leverandøren må sikre sig, at modtageren har bevilling. . Se afsnit E.A.1.7 om de generelle regler for afgiftsfritagelse.