Dato for udgivelse
03 dec 2012 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2012 11:52
SKM-nummer
SKM2012.691.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-284287
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, undervisning, flyveskole
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan opnå momsfritagelse på den samlede flyveuddannelse, når spørger tilbyder en komplet kommerciel flyveuddannelse med et ubrudt PPL- og CPL-uddannelsesforløb, der foregår på to selvstændige flyveskoler i Danmark.

Skatterådet tog også stilling til om den afgiftspligtige transaktion kan ændre karakter og blive omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, hvis CPL-forløbet fortsættes i umiddelbar forlængelse af PPL-delen, selvom der ikke foreligger kontrakt med eleven om hele uddannelsen på tidspunktet for start af PPL-delen. Spørger er interesseret i at vide, om spørger kan tilbagebetale momsen på PPL-delen til eleven i denne situation. Det fremgår af SKM2001.224.TSS, at den momspligtige ydelse ikke kan ændre karakter til en momsfritaget ydelse. Skatterådet kan derfor ikke bekræfte spørger.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit D.A.5.3.3.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit D.A.5.3.4

Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.3.4

Spørgsmål

 1. Kan spørger opnå momsfritagelse på den samlede flyveuddannelse, når spørger tilbyder en komplet kommerciel flyveuddannelse med et ubrudt PPL- og CPL-uddannelsesforløb, der foregår på to selvstændige flyveskoler i Danmark?
 2. Vil elever, som er startet på PPL-uddannelsen og har betalt for denne, med tilbagevirkende kraft kunne få refunderet den moms, der er pålagt den selvstændige PPL-uddannelse, såfremt de ønsker at fortsætte på CPL-uddannelsen?

Svar

 1. Ja
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

Spørger er et selskab, som har overtaget de skoleelementer, som blev brugt i en anden flyveskole.

Den godkendelse spørger har i øjeblikket via spørgers skolechef hedder en 'Registered Facility'. Med denne godkendelse kan man uddanne elever til PPL-niveau.

Uddannelsesforløbet til kommerciel pilot indbefatter, at eleven opnår PPL-certifikat (Private Pilot License, tidl. A-certifikat) efterfulgt af CPL- certifikat (Commercial Pilot License, tidl. B-certifikat).

Ved at erhverve sig et PPL-certifikat opnår man rettighed til at flyve fly eller helikopter, hvortil man har typecheck, med familie og venner.

Ved at erhverve sig et CPL-certifikat opnår man rettighed til at flyve fly eller helikopter, hvortil man har typecheck, på kommercielle vilkår og gøre det til grundlag for en indkomst.

For både PPL- og CPL-uddannelsen kan det oplyses, at tilrettelæggelsen foretages således, at der er et teoriforløb, der typisk gennemføres helt eller delvist, forinden eleven påbegynder den praktiske flyveuddannelse.  Dog har eleven altid gennemført den fulde teoriundervisning inden fuldførelsen af den praktiske flyveuddannelse.

Uddannelsen skal gennemføres jævnfør de uddannelsesretningslinjer som Trafikstyrelsen udstikker, samt i henhold til skolens uddannelsesplan. I korte træk skal uddannelsen foregå på den måde, at eleven har en periode efter bestået PPL, hvor eleven flyver 'timer op' for derved at opnå den erfaring, der berettiger til at indtræde på CPL-delen. Mens denne opflyvning foregår, undervises eleven i selve teorien, således at det er et forløb med teori og praktik i forening. Når opflyvning og teori er gennemført indledes den sidste del af skoleflyvningen frem mod CPL-prøven.

Spørger er ved at få en godkendelse til FTO, 'Flight Training Organisation' gennem Trafikstyrelsen. Med denne godkendelse kan man uddanne kommercielle piloter, instruktører og tilbyde andre kurser og del-uddannelser, f. eks. halehjulsfly, aerobatics, flermotorsfly mm. FTO er den tilladelse, der er gældende indenfor luftfart, for at måtte forestå uddannelser i dette regi. Undervisningsministeriet er ikke blandet ind i dette.

Først når FTO-godkendelsen er på plads, vil spørger tage elever ind til CPL-uddannelsen. De elever, som har bestået teoriprøven, flyver deres PPL- flyveprogram på nuværende tidspunkt.

Spørger påtænker alternativt at indlede et samarbejde med en anden flyveskole, hvor CPL-certifikatet tilbydes og en komplet uddannelse kan sammenstykkes.

Hvis der ikke bliver tale om overtagelse af en anden skole, som har FTO-godkendelsen, vil spørger leje sig ind på en anden skoles licens. I så fald vil Spørgsmål 1 stadig være aktuelt, da ønsket om momsfritagelse stadig gælder de elever, der ønsker en komplet uddannelse, uagtet at det nu evt. foregår på en og samme uddannelsesinstitution. Dog forudser spørger, at dele af den teoretiske uddannelse fortsat vil foregå udenfor spørgers rammer, således at kun den praktiske del foregår hos spørger - derved stadig to institutioner.

Ansvarlige for uddannelsen er Head Of Training, A, og Chief Flight Instructor, B, der forestår den daglige uddannelse af pilotelever op til både PPL-niveau og CPL-niveau. De forestår den praktiske gennemførelse af flyvedelen.

Spørgers kunder er i øjeblikket kun private PPL-kunder. Spørgers kunder er ikke virksomheder. Spørger forventer, at eleverne primært vil være private kunder. Spørger har ingen tal for fordelingsnøgle mellem privatkunder og ikke-private kunder.

Spørger opkræver betaling bagud fra eleverne, således at den teoretiske uddannelse betales, når den er modtaget. Den praktiske uddannelse opkræves typisk bagud i interval af 5 til 7 flyvetimer gennemført.

Spørger har ikke haft elever længe nok, til at de er påbegyndt CPL. Der forelå en kontrakt ved disse elevers start på uddannelsen, hvor eleven binder sig til såvel PPL som CPL.

Det fremgår af denne kontrakt:

"Kontrakt

Modular pilotuddannelse

Det modulære uddannelsesforløb vil blive afholdt af "spørger" i henhold til de generelle betingelser, hvilket er styrende for denne kontrakt.

Kontrakten er indgået med:

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

I det efterfølgende benævnt 'eleven'. Eleven skal altid holde sine kontaktoplysninger opdaterede.

Kontrakten dækker et modulart uddannelsesforløb.

Uddannelsen indeholder uddannelse til Privat Pilot med PPL (Private Pilot License) certifikat, samt uddannelsen til Erhvervspilot med et CPL (Commercial Pilot License) certifikat

Indhold:

Uddannelsen indeholder:

PPL teori indeholdende 102 lektioners teori, heraf størstedelen afholdt i  klasseværelse fordelt på 23 undervisningsperioder.

      45 bloktimers skoleflyvning, inklusiv briefing/debriefing

      ATPL teori, som fjernundervisning

      GEN Radiokursus inkl. morse

      35 Bloktimers skoleflyvning, inklusiv briefing/debriefing

Der er ikke indeholdt opflyvning fra PPL til CPL.

Priser:

(alle priser er i Dkk)

PPL teori:  x,-
PPL Flyvning  x,,-
Undervisningsmaterialer PPL x,-
Landingsafgifter PPL+CPL x,-
Radiokursus BEG inkl. Morse x,-
ATPL teori x,-
Undervisningsmaterialer CPL x,-
CPL flyvning  x,-
I alt:    x,-

Betaling:

Ved underskrivelse af kontrakt betales for undervisningsmaterialer til PPL

Ved endt teoriundervisning betales der for undervisningen

Ved PPL flyvning betales der bagud for ca. 5 timer ad gangen.

Radiokursus betales ved start

Ved start på ATPL teori betales der for undervisningen og materialerne.

Ved CPL flyvning betales der bagud for ca. 5 timer ad gangen.                                      

Vilkår

Der ydes momsfritagelse ved et samlet uddannelsesforløb. Afbrydes uddannelsen bliver eleven opkrævet moms for den del af uddannelsen der er gennemført.

Hele uddannelsen skal foregå hos "spørger". Der accepteres ikke lektioner afholdt ved andre skoler, som en del af uddannelsesforløbet.

Dato:________________

___________________________             ________________________

                                           

“Spørger"                                                                       Elev"

 Følgende fremgår af de generelle betingelser:

"Generelle Betingelser

For uddannelse til pilot

 

Gyldighed

Disse generelle betingelser er gældende for enhver skriftlig kontrakt indgået mellem "spørger" og en pilotelev.

Ved at underskrive kontrakten accepterer eleven også disse generelle betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontrakten og disse generelle betingelser, er det ordlyden i kontrakten der træder i stedet for disse generelle betingelser.

Geografi

Uddannelsen vil foregå ved "spørger" i Danmark. Enkelte dele af uddannelsen kan foregå i udlandet, men det er efter aftale "spørger" og eleven imellem.

Uddannelsesplanlægning

Den teoretiske uddannelse vil blive planlagt for PPL delen, som primært en række aftenarrangementer. Der kan undtagelsesvis aftales et dagsarrangement.

Flyveplanlægning til PPL, vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem instruktøren og eleven.

Den teoretiske uddannelse til ATPL vil foregå som fjernundervisning, og med 6 klasselektioner i hvert fag. En lektion er ikke ensbetydende med en klokketime.

CPL flyvning vil blive tilrettelagt i et samarbejde mellem elev og instruktør.

Tekniske problemer med uddannelsesmateriel

"Spørger" kan ikke holdes ansvarlig for fejl, eller nedbrud på [flyvemateriel]. Ligeledes kan "spørger" heller ikke holdes ansvarlig for aflysninger fra instruktører.

Det er dog "spørgers" ansvar, at eleven ikke påføres ekstraordinære udgifter i forbindelse med sådanne fejl, nedbrud eller instruktøraflysninger.

Generelle udgifter

Det er eleven selv der skal afholde udgifter forbundet med forplejning og transport under uddannelsen.

Tavshedspligt

En kontrakt mellem en elev og "spørger" skal behandles fortroligt, og må ikke offentliggøres i dele eller i sin helhed uden skriftlig tilladelse fra "spørger"

Ansvar og erstatning

"Spørger" er ikke ansvarlig for tab, nedbrud, aflysning, udlæg, skade eller udgifter af nogen art uanset årsag, medmindre det skyldes grov uagtsomhed.

Forsikring

Det er elevens ansvar at have en forsikring der dækker som  minimum over  fritid/ulykke og arbejdsskade.

"Spørger" dækker ikke udgifter der opstår som følge af ulykke eller sygdom for en elev.

Utilsigtet forsinkelse

Ingen af parterne skal holdes ansvarlige for forsinkelser eller aflysninger der opstår som en følge af brand, eksplosion, krig, faglige strejker, vejrlig, myndigheds påbud eller andre forhold der opstår udenfor parternes direkte kontrol.

Parterne skal meddele en utilsigtet forsinkelse hurtigst muligt og senest 10 dage efter den er opstået. Meddelelsen skal indeholde årsag samt forventet varighed af den utilsigtede forsinkelse.

Uoverensstemmelser

Hvis der opstår uoverensstemmelser som ikke kan løses ved dialog eller mægling, skal sådanne uoverensstemmelser løses ved at bringe sagen for en dansk domstol eller voldgift.

Alle uoverensstemmelser mellem "spørger" og en elev skal løses efter Dansk Lovgivning.

Kontraktophør

Hvis en af parterne ikke kan overholde de forhold og betingelser der er underskrevet i kontrakten, skal der gives modparten et varsel på skrift, samt rimelig tid til at rette op på de berørte forhold.

Bliver de omtalte betingelser ikke overholdt, eller forhold bragt i orden, er det modpartens ret at lade kontrakten ophører.

Dato___________

 ________________________                    ___________________

"Spørger"                                                                       Elev"

Spørger påtænker at indgå kontrakter med elever, hvor eleven alene binder sig til PPL-uddannelsen. Spørger vil opkræve moms af denne uddannelse. Spørger vil gerne vide, om eleven kan få refunderet momsbeløbet, hvis eleven efter start på PPL-uddannelsen ønsker at udvide kontrakten og fortsætte på CPL-delen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Med henvisning til SKM2001.224.TSS ønsker spørger bindende svar om muligheden for momsfritagelse ved uddannelse som pilot, såfremt uddannelsesforløbet foregår på to forskellige skoler.

Jf. Skats meddelelse er PPL- og CPL- certifikatet fritaget for moms under forudsætning af at uddannelserne er i "umiddelbar forlængelse af hinanden"."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opnå momsfritagelse på den samlede flyveuddannelse, når spørger tilbyder en komplet kommerciel uddannelse med et ubrudt PPL- og CPL-uddannelsesforløb, der foregår på to selvstændige flyveskoler i Danmark.

Lovgrundlag

Momsloven, jf. lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer:

"§ 13, stk. 1, nr. 3.Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

 • i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål."

Bestemmelsen implementerer også momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra j) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

 • j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau."

Bestemmelsen implementerer videre momssystemdirektivets artikel 133, litra a) i dansk ret.

Momssystemdirektivets artikel 133, litra a) opstiller en fakultativ (valgfri) betingelse. Det betyder, at medlemsstaterne frit kan kræve, at supplerende betingelser skal være opfyldt for at indrømme momsfritagelse:

 • "Medlemsstaterne kan for så vidt angår andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfælde gøre meddelelse af hver af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser betinget af, at en eller flere af følgende forudsætninger er opfyldt:
  • a) de pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne"

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, anfører i artikel 44, at:

 • "Ydelser i form af faglig uddannelse eller omskoling, der præsteres i henhold til artikel 132, stk. 1, litra i), i direktiv 2006/112/EF, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte. Varigheden af den faglige uddannelse eller omskoling er uden relevans i den forbindelse."

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.3.3 Kort om momsfritagelse på undervisning:

"Hovedreglen er, at undervisning er momsfritaget. Se ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Se afsnit D.A.5.3.4

Undtaget er kursusvirksomhed, der primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv. og drives med gevinst for øje. Se ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Se afsnit D.A.5.3.6.

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., omfatter også levering af varer og ydelser i nær tilknytning til den undervisningsvirksomhed, der er momsfritaget. Se afsnit D.A.5.3.5.

ML § 13, stk. 1 omfatter ikke en virksomhed, der er underleverandør til en undervisningsvirksomhed. Underleverandørydelser er beskrevet i afsnit D.A.5.3.7.

Konkluderes det, at den selvstændigt erhvervsdrivende er en momspligtig underleverandørydelse, skal det herefter vurderes, hvorvidt underleverandørydelsen kan betragtes som en ydelse i nær tilknytning til momsfritagelsen, som er momsfritaget. Se afsnit D.A.5.3.5."

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.3.4 Hovedregel: Momsfritagelse for undervisning:

"Faglig uddannelse, herunder omskoling

ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. momsfritager faglig uddannelse, herunder omskoling.

Omskoling er dog ofte omfattet af momspligten for kurser, der er rettet mod virksomheder og institutioner mv. med gevinst for øje, efter ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

...

Ved afgørelsen af spørgsmålet om momsfritagelse for faglig uddannelse, herunder omskoling, er det en betingelse, at 

 • undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og
 • undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

I tvivlstilfælde skal der lægges vægt på om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller af en faglig organisation.

Se MNA1982, 788 og SKM2001.264.TSS.

Efter direktivet skal undervisningen således præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål, dvs. uddannelsesformål. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Se også Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 artikel 44, hvor det fremgår, at faglig uddannelse eller omskoling, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte.

Det er ikke tilstrækkeligt for, at en tjenesteydelse kan siges at have karakter af anden "skolemæssig" eller "faglig" undervisning, at den foregår i fysiske rammer, der også anvendes til almindelig skoleundervisning, eller at der gøres brug af skoleskemaer, klasseundervisning og kursusbevis. Det afgørende er, om undervisningen efter sit indhold er "skolemæssig" eller "faglig". Se SKM2008.313.BR.

...

Ad e) Erhvervspilot

Uddannelsen til trafikpilot, ab initiouddannelsen, er i sin helhed momsfritaget faglig uddannelse. Afbryder eleven uddannelsen efter at have opnået A-certifikat, skal der ske en efteropkrævning af momsen, fordi erhvervelse af A-certifikatet alene er momspligtig. Se TfS1995, 808TSS.

Ad f) Trafikflyver

Uddannelsen til trafikflyver er i sin helhed momsfritaget. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor A- og B-certifikat tages i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der foreligger en aftale om at opnå den samlede trafikflyveruddannelse, forinden eleven begynder erhvervelsen af A-certifikatet. Hvis der holdes pause i uddannelsesforløbet, skal uddannelsen genoptages indenfor 1 år, for stadig at være momsfritaget.

Praksis ændres for uddannelser, der begyndes efter den 8. september 2000. Se SKM2001.224.TSS."

Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 30. oktober 1995, j.nr. 99/94-307-82

TfS 1995, 808 :

"Uddannelse til trafikpilot

(Hovedresumé)

Uddannelsen til trafikpilot abinitiouddannelsen er i sin helhed momsfri faglig uddannelse.

Erhvervsflyvningens Sammenslutning gjorde Styrelsen opmærksom på en uacceptabel konkurrenceforvridning inden for pilotuddannelsessektoren.

Styrelsen havde tidligere i brev af 11/6 1992, j.nr. F 1876/92, truffet afgørelse om, at erhvervelse af A-certifikat var momspligtig, også når det indgik som en del af uddannelsen til trafikflyver - ab initio-uddannelsen.

Sammenslutningen oplyste, at der ikke i alle tilfælde blev betalt moms ved udstedelse af A-certifikater, når certifikatet indgik i en samlet uddannelse til trafikpilot. Efter henvendelsen fra sammenslutningen har Styrelsen indhentet forskellige udtalelser og har derefter ændret den tidligere trufne afgørelse.

Uddannelsen til erhvervspilot - ab initio-uddannelsen - kan i sin helhed anses som faglig uddannelse, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Såfremt eleven afbryder uddannelsen efter at have opnået A-certifikat, skal der ske en efteropkrævning (regulering) af momsen, da erhvervelse af A-certifikat alene er momspligtig.

Afgørelsen vedrører § 13, stk. 1, nr. 3."

SKM.2001.224.TSS:

"Den 8. september 2000 udsendte styrelsen en vejledende udtalelse omkring trafikflyveruddannelsen: Modular-uddannelsen, til en række luftfartsskoler.

Af denne udtalelse fremgår det, at det er styrelsens opfattelse, at man kan anvende den gældende praksis om ab-initio-uddannelsen analogt på modular-uddannelsen.

Dette betyder, at modular-uddannelsen i sin helhed kan anses som momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor A- og B-certifikat tages i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der foreligger en aftale om opnåelse af den samlede trafikflyveruddannelse, forinden man påbegynder erhvervelsen af A-certifikatet. Hvis der holdes pause i uddannelsesforløbet, skal uddannelsen genoptages indenfor 1 år.

Det præciseres herved, at den udsendte udtalelse ændrer praksis med virkning fra den 8. september 2000. Den ændrede momsmæssige behandling af modular-uddannelsen vil således kun have virkning for uddannelser der påbegyndes efter den 8. september 2000."

Begrundelse

Spørger vil tilbyde en komplet kommerciel uddannelse med et ubrudt PPL- og CPL-uddannelsesforløb, der foregår på to selvstændige flyveskoler i Danmark. Spørger har alene tilladelse til at udbyde uddannelsen til og med niveau for PPL. Spørger har ikke selv for nuværende tilladelse til at udbyde CPL-delen.

Spørger påtænker derfor enten at overtage en anden skole, som har FTO-tilladelsen, eller at leje sig ind på en anden skoles tilladelse. Undervisningen vil da foregå på en og samme uddannelsesinstitution, men en del af undervisningen vil foregå uden for spørgers rammer. En del af undervisningen gives under den anden skoles ansvar.

Det er lagt til grund for Skatteministeriets indstilling, at den der leverer undervisningen i undervisningsforløbet har de nødvendige godkendelser fra Trafikstyrelsen til at udbyde undervisningen.

Det er oplyst, at alle kunder ved uddannelsens start underskriver kontrakt på, at de køber hele uddannelsen, dvs. såvel PPL som CPL.

Kunderne er privatpersoner. Undervisningen er godkendt af det offentlige. Der er derfor ikke tale om kursusvirksomhed.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger kan opnå momsfritagelse på den samlede uddannelse, når spørger selv udbyder uddannelsen, også når en del af uddannelsen udføres af en anden leverandør, som har myndighedsgodkendelsen til at levere undervisningen.

Dette er begrundet i, at den anden leverandør har godkendelse til at udbyde uddannelsen, at denne derfor vil have ansvaret for den leverede undervisning, herunder indhold, udformning og hvordan undervisningen skal foretages. Den leverede undervisning omfattes i sig selv af momsfritagelsen.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at momsfritagelse kræver, at uddannelsen skal gennemføres uden afbrydelse, dog med adgang til pause i uddannelsesforløbet med genoptagelse af uddannelsen indenfor 1 år.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at elever, som er startet på PPL-uddannelsen og har betalt for denne, med tilbagevirkende kraft vil kunne få refunderet den moms, der er pålagt den selvstændige PPL-uddannelse, såfremt de ønsker at fortsætte på CPL-uddannelsen.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spørgsmål 1 ovenfor.

Begrundelse

Spørgers hensigt med dette spørgsmål er at få afklaret, om den afgiftspligtige transaktion kan ændre karakter og blive omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, hvis CPL-forløbet fortsættes i umiddelbar forlængelse af PPL-delen, selvom der ikke foreligger kontrakt med eleven om hele uddannelsen på tidspunktet for start af PPL-delen. Spørger er således interesseret i at vide, om spørger kan tilbagebetale momsen på PPL-delen til eleven i denne situation.

Det fremgår af SKM2001.224.TSS, at den momspligtige ydelse ikke kan ændre karakter til en momsfritaget ydelse. Hvis PPL-delen skal være momsfritaget, skal aftalen om den fulde uddannelse være indgået, forinden man påbegynder PPL-delen (tidligere erhvervelse af A-certifikatet), og PPL-delen og CPL-delen (tidligere B-certifikat) skal tages i forlængelse, dog skal uddannelsen genoptages indenfor et år, hvis der holdes pause i uddannelsesforløbet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets begrundelser og indstillinger.