Dato for udgivelse
29 nov 2012 14:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2012 11:25
SKM-nummer
SKM2012.688.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-100190
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
spildevandsforsyning, forbrugerejet, refusion, driftsomkostning, moms,
Resumé

X Kommune har tidligere modtaget bindende svar vedrørende deres spildevandsforsyning i SKM2010.614.SR. Grundet ændringer i forhold til det tidligere bindende svar, er der anmodet om bindende svar på ny. I den forbindelse bekræfter Skatterådet, at det tidligere bindende svar fortsat er gældende uanset, at Holding Amba ikke stiftes af forbrugerne og vedtægterne tilpasses hertil. Endvidere bekræfter Skatterådet, at en refusion fra Vand A/S af udgifterne i Holding Amba, ikke er skattepligtig for Holding Amba samt, at refusionen ikke skal tillægges moms.

Skatterådet bekræfter dog ikke, at Vand A/S har fradrag i sin skattepligtige indkomst for refusionsbeløbet til Holding Amba, da der ikke er tale om en driftsomkostning for Vand A/S.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1-2 og nr. 6

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Momsloven § 3, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 C.D.1.1.12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 D.A.3.1.4.2.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-2 E. B.3

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Skatterådets bindende svar SKM2010.614.SR fortsat er gældende, uanset Holding Amba ikke stiftes af forbrugerne, men i stedet af X Kommune, og uanset vedtægterne for Holding Amba ikke vil indeholde bestemmelsen "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere er automatisk andelshavere" men i stedet bestemmelsen "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere kan optages som andelshavere" og uanset at andelshaverne i Holding Amba ikke nødvendigvis vil omfatte samtlige spildevandsforsyningens forbrugere?
 2. Ved en refusion fra Vand A/S til dækning af driftsudgifterne i Holding Amba, kan Skatterådet bekræfte

a) At Holding Amba ikke er skattepligtig af den modtagne refusion?

b) At Holding Amba ikke skal tillægge refusionen fra Vand A/S moms, og derfor ikke skal momsregistreres?

c) At Vand A/S har fradrag i sin skattepligtige indkomst for refusionsbeløbet til Holding Amba?

Svar

 1. Ja, se dog indstilling og begrundelse
 2. Ja til 2a og 2b, Nej til 2c

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved en tidligere anmodning om bindende svar, spurgte vi Skatterådet om bindende svar på følgende spørgsmål

 1. Vil et amba, som ejes af X Kommunes spildevandsforsynings forbrugere, og hvis eneste formål er at eje aktierne i Vand A/S, være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6?
 2. Hvis spørgsmål 1 bevares bekræftende, kan Skatterådet så bekræfte, at en vederlagsfri overdragelse af aktierne i Vand A/S fra X Kommune til amba'et ikke anses som skattepligtig indkomst for amba'et

Ved SKM2010.614.SR besvarede Skatterådet begge spørgsmål bekræftende.

I forhold til beskrivelsen af de faktiske forhold i den tidligere anmodning, som er lagt til grund ved SKM2010.614.SR, er sket 2 ændringer. 

Det er i den tidligere anmodning forudsat, at Holding Amba skulle stiftes af forbrugerne i spildevandsforsyningen, og at vedtægterne bl.a. skulle indeholde følgende bestemmelse:" Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere er automatisk andelshavere". 

Forslag om stiftelse af Holding Amba blev forelagt forbrugerne på et møde, men blev imidlertid ikke vedtaget. 

X Kommune vil derfor gennemføre stiftelsen efter en ny plan, som indebærer, at Holding Amba ikke bliver stiftet af forbrugerne, men af X Kommune. Da forbrugerne herefter ikke automatisk vil blive andelshavere i Holding Amba, men vil aktivt skulle tilmelde sig som andelshavere, ændres den ovenfor anførte vedtægtsbestemmelse til følgende: "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere kan optages som andelshavere". Stiftelsen vil være betinget af, at et nærmere bestemt antal forbrugere tilmelder sig som andelshavere, men det vil ikke nødvendigvis være alle samtlige forbrugere, der tilmelder sig som andelshavere. 

Herudover vil de i tidligere anmodning anførte forudsætninger, herunder om indholdet af vedtægterne for Holding Amba, være uændrede. 

Faktum vedrørende Spørgsmål 2

Holding Amba vil efter etableringen ikke have andre aktiviteter end at eje aktierne i Vand A/S. Holding Amba vil skulle afholde de nødvendige omkostninger til denne aktivitet, primært omkostningerne til udarbejdelse og revision af selskabets årsrapport, som forventes at udgøre max. 50.000 kr. årligt. 

Forsyningssekretariatet, som administrerer reglerne i vandforsyningsloven, har meddelt, at disse driftsomkostninger i Holding Amba efter vandforsyningslovens regler skal dækkes via forbrugsafgifterne og således skal dækkes af samtlige forbrugere i forsyningsområdet, uanset om forbrugerne er andelshavere i Holding Amba eller ej. 

Holding Amba vil derfor opgøre sine driftsomkostninger og få dette beløb refunderet fra Vand A/S, som indregner omkostningerne i forbrugsafgifterne. 

Rådgiver har ved brev af 26. september 2012 indsendt følgende beskrivelse vedrørende opkrævningen hos forbrugerne, herunder det tidsmæssige forløb i forhold til opkrævningen, refusionen og afholdelsen af omkostningerne; 

Som anført i vores anmodning, så vil Holding Amba efter etableringen ikke have andre aktiviteter end at eje aktierne i Vand A/S. Holding Amba vil skulle afholde de nødvendige omkostninger til denne aktivitet, primært omkostningerne til udarbejdelse og revision af selskabets årsrapport, som forventes at udgøre max. xx kr. årligt. 

Efter reglerne i vandforsyningsvirksomhederne skal vandforsyningsvirksomheder drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, hvilket indebærer, at de forbrugsafgifter, som efter prisloftsreglerne kan opkræves hos forbrugerne, alene må dække vandforsyningsvirksomhedens omkostninger ved at etablere og drive vandforsyningen. 

Som tidligere nævnt, så har Forsyningssekretariatet, der administrerer reglerne i vandforsyningsloven, meddelt, at de ovenfor anførte driftsomkostninger i Holding Amba efter vandforsyningslovens regler skal dækkes via forbrugsafgifterne og således skal dækkes af samtlige forbrugere i forsyningsområdet, uanset om forbrugerne er andelshavere i Holding Amba eller ej. Omkostningerne skal således indregnes i forbrugsafgifterne og ved fastsættelsen af prisloftet. 

Vandforsyningsvirksomheden (i dette tilfælde Vand A/S) fastsætter hvert år forbrugsafgifterne under prisloftet for det kommende år med udgangspunkt i de skønnede driftsomkostninger og omkostninger til nye investeringer. Hvis det så efter årets slutning viser sig, at skønnet over de årlige omkostninger har været for højt eller for lavt, så vil såvel en opkrævning til dækning af de yderligere omkostninger som en refusion af for meget opkrævet afgift blive indregnet ved fastsættelsen af det følgende års forbrugsafgifter. 

På basis af den ovenfor refererede afgørelse fra Forsyningssekretariatet vil Vand A/S indregne de skønnede driftsomkostninger i Holding Amba ved den årlige fastsættelse af forbrugsafgifterne. 

Vand A/S vil herefter afregne et beløb, svarende til de faktisk afholdte driftsomkostninger, til Holding Amba. Afregningen vil enten ske løbende eller ved årets udgang ved Vand A/S' modtagelse af viderefaktureringen af omkostningerne fra Holding Amba. 

Vand A/S vil efter reglerne i vandforsyningsloven således kun være berettiget til at opkræve den del af forbrugsafgifterne, som skal dække driftsomkostningerne i Holding Amba, i det omfang de rent faktisk medgår til dækning af de faktiske afholdte og refunderede driftsudgifter i Holding Amba. Vand A/S vil derfor i det indkomstår, hvor forbrugsafgiften opkræves, være endeligt forpligtet til at afholde udgifterne til refusionen af omkostningerne i Holding Amba. Der er således en klar, direkte og umiddelbar sammenhæng mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. 

Vi må derfor fastholde, at spørgsmål 2 c skal besvares bekræftende.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet, har ved mail af 10. oktober 2012 meddelt følgende:

"Jeg har vedhæftet Forsyningssekretariatets svar på X Kommunes problemstilling med Vand A/S. Forsyningssekretariatet understreger, at svaret til X Kommune ikke er en afgørelse men en vejleding i reglerne.

Som det fremgår af mailen til X Kommunes revisor, så er driftsudgifter vedrørende Vand A/S omfattet af selskabets prisloft og kan derfor finansieres over taksterne inden for rammerne af prisloftet. Det gælder uanset, hvordan selskabet vælger at afholde udgiften til driften. Ændringer i selskabskonstruktionen giver ikke grundlag for en forøgelse af prisloftet.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3, at ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2. Det følger af § 1, stk. 2, at bestemmelserne i kapitel 2 vedrørende fastsættelse af prisloft gælder for indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber, samt transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, herunder slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger."

Mailen fra Forsyningssekretariatet indeholder svar på følgende spørgsmål fra rådgiver:

"X Kommune overvejer at stifte et amba som holdingselskab med Vand A/S som datterselskab. Formålet med Holding Amba er at overdrage ejerskabet af vandselskabet Vand A/S til forbrugerne. 

I den forbindelse skal vi bede Forsyningssekretariatet besvare følgende spørgsmål: 

 1. Kan kommunen overdrage ejerskabet af Vand A/S til forbrugerne ved at stifte Holding Amba?
 2. Vil en overdragelse forårsage fradrag i de generelle tilskud til kommunen, jfr. stoploven?
 3. Hvis svaret på spørgsmål 1 er bekræftende, må driften af Holding Amba betragtes som en nødvendig driftsudgift. Kan driftsudgifterne fra Holding Amba viderefaktureres til Vand A/S og dermed indregnes i forbrugernes vandafgift?
 4. Må driftsudgifterne til driften af Holding Amba alternativt opkræves hos Amba´ets andelshavere?" 

Svarene fra Forsyningssekretariatet var:

"Ang. spørgsmål 1 og 2:

Det ligger ikke inden for vores opgaver at afgøre lovligheden af en given selskabskonstruktion/selskabsmæssig omstrukturering, og vi kan derfor heller ikke udtale os om det. Angående fradrag i kommunens generelle tilskud skal det bemærkes, at der, så længe der ikke tilføres værdier til X Kommune ved overdragelsen af ejerskabet, som udgangspunkt ikke vil være grundlag for fradrag i de generelle tilskud. I tråd hermed følger det af bemærkningerne til stoplovens § 3, stk. 2, at en vederlagsfri overdragelse af en forsyning til forbrugerne som udgangspunkt ikke udløser modregning i kommunens tilskud. 

Ang. Spørgsmål 3 og 4:

Driftsudgifter vedrørende selskabet er omfattet af selskabets prisloft og kan derfor finansieres over taksterne inden for rammerne af prisloftet. Det gælder uanset, hvordan selskabet vælger at afholde udgiften til driften. Ændringer i selskabskonstruktionen giver ikke grundlag for en forøgelse af prisloftet." 

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Spørgsmål 1

Efter vores opfattelse skal spørgsmål 1 besvares bekræftende. 

Det gøres i den forbindelse gældende, at Holding Amba, uanset de ændrede forudsætninger, fortsat vil være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. 

Holding Amba skal, jf. den ovenfor under faktum vedrørende spørgsmål 2 anførte, efter reglerne i vandforsyningsloven have dækket sine driftsudgifter via forbrugsafgifterne. 

Denne omkostningsdækning ydes imidlertid alene på grund af reglerne i vandforsyningsloven, og kan derfor ikke anses som erhvervsmæssig indkomst for Holding Amba, jf. nedenfor under vores opfattelse vedrørende spørgsmål 2. 

Det må således fastholdes, at Holding Amba's eneste formål vil være at eje aktierne i Vand A/S. Da Holding Amba således ikke leverer nogen former for ydelser, vil det ikke udøve nogen form for erhvervsmæssig virksomhed. 

Det må derfor også fastholdes, at den vederlagsfri overdragelse af aktierne i Vand A/S fra X Kommune ikke har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed i Holding Amba, og at værdien af de modtagne aktier derfor ikke kan anses som erhvervsmæssig indkomst for Holding Amba og derfor ikke skal medregnes til selskabets skattepligtige indkomst. 

Spørgsmål 2

Holding Amba vil være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og er derfor kun skattepligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.

Efter reglerne i Vandforsyningsloven skal Holding Amba have dækket sine driftsudgifter via forbrugsafgifterne, hvilket vil ske ved refusion heraf fra Vand A/S. 

Holding Amba leverer dog ikke nogen ydelser til gengæld for denne omkostningsdækning, som alene ydes på grund af reglerne i vandforsyningsloven. Det bemærkes samtidig, at Holding Amba efter det hvile-i-sig selv-princip, der er gældende for forsyningsvirksomheder efter vandforsyningsloven, alene har ret til godtgørelse af de driftsudgifter, som selskabet afholder, og at Holding Amba således ikke kan realisere noget overskud.

 Ad. 2a:

Den modtagne refusion kan derfor ikke anses som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, men må anses som en lovreguleret refusion, som Holding Amba ikke skal udøve nogen aktivitet for at oppebære. Den modtagne refusion fra Vand A/S skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for Holding Amba.

Spørgsmål 2 a skal derfor besvares bekræftende.

Ad. 2b:

Da Holding Amba ikke foretager nogen leverance i momsmæssig henseende, jf. momslovens § 4, stk. 1, er det vores opfattelse, at selskabet ved modtagelse af refusion fra Vand A/S ikke skal anses som en momspligtig virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Spørgsmål 2 b skal derfor besvares bekræftende.

Ad 2 c:

Vand A/S vil som spildevandsforsyningsselskab være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h og skal dermed opgøre sin skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. Selskabet skal således medregne indtægt i form af modtagne forbrugsafgifter til sin skattepligtige indkomst.

Vand A/S vil kun være berettiget til at lægge driftsudgifterne i Holding Amba til de forsyningsafgifter, som opkræves af Vand A/S, hvis Vand A/S refunderer dette beløb til Holding Amba. Indtægten for Vand A/S i form af tillægget til forsyningspriserne er dermed betinget af den tilsvarende udgift til dækning af driftsudgifterne i Holding Amba.

Udgiften til refusion af driftsudgifterne i Holding Amba må dermed anses som en fradragsberettiget driftsudgift for Vand A/S efter statsskattelovens § 6, litra a.

Spørgsmål 2 c skal derfor besvares bekræftende.

Rådgiver har ved mail 6. september 2012 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til Skatteministeriets indstilling, men at de fastholder deres indstilling vedrørende spørgsmål 2c under henvisning til det i anmodningen anførte, og således fastholder, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Skatterådets bindende svar SKM2010.614.SR fortsat er gældende, uanset Holding Amba ikke stiftes af forbrugerne, men i stedet af X Kommune, og uanset vedtægterne for Holding Amba ikke vil indeholde bestemmelsen "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere er automatisk andelshavere", men i stedet bestemmelsen "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere kan optages som andelshavere" og uanset at andelshaverne i Holding Amba ikke nødvendigvis vil omfatte samtlige spildevandsforsyningens forbrugere.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.1-2 og nr. 6:

"Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

1) indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber,

2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4,....

6) andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Praksis

SKM2010.614.SR

Skatterådet bekræfter, at et amba, som ejes af X Kommunes spildevandsforsynings forbrugere, og hvis eneste formål er at ejer aktierne i Vand A/S, vil være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Skatterådet bekræfter videre, at en vederlagsfri overdragelse af aktierne i Vand A/S fra X Kommune til amba'et ikke anses som skattepligtig indkomst for amba'et.

Begrundelse

I henhold til Den Juridiske Vejledning 2012-2 C.D.1.1.12 lægges der ved vurderingen af hvornår der er tale om et selvstændigt skattesubjekt, dvs. en forening mv. efter Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, vægt på en række kriterier, herunder hensigten med virksomheden samt indholdet af evt. vedtægter.

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening:

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).
 • Mange deltagere.
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse.
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af dennes formue.
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.

Af det bindende svar SKM2010.614.SR, fremgår det at vedtægterne for Holding Amba vil indeholde følgende bestemmelser:

 • Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere er automatisk andelshavere
 • Andelshaverne hæfter ikke for amba'ets gæld og forpligtelser
 • Amba'et eneste formål er at eje aktierne i Vand A/S
 • Amba'et styres af en generalforsamling og en generalforsamlingsvalgt bestyrelse
 • Et eventuelt overskud i amba'et kan ikke udloddes til medlemmerne, men vil alene kunne geninvesteres i Vand A/S, herunder til nedsættelse af forbrugsafgiften til spildevandsforsyningen
 • I tilfælde af amba'ets opløsning fordeles dets midler ikke blandt andelshaverne, men tilfalder X Kommune.

I den aktuelle anmodning om bindende svar, fremgår det, at der er 2 ændringer. Den ene ændring er, at punktet "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere er automatisk andelshavere" i vedtægterne ændres til "Samtlige spildevandsforsyningens forbrugere kan optages som andelshavere". Den anden ændring er, at Amba'et ikke stiftes af forbrugerne, men af X Kommune.

Holding Amba eneste formål vil fortsat være at eje aktierne i Vand A/S. Et evt. overskud geninvesteres fortsat i Vand A/S og midlerne ved opløsning tilfalder X Kommune. Holding Amba vil endvidere ikke levere nogen ydelse til medlemmerne.

I forhold til de kriterier, som fremgår af Den Juridiske Vejledning 2012-2 C.D.1.1.12, som der lægges vægt på ved vurderingen af om der er tale om en forening i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er ændringen af bestemmelsen i vedtægterne, hvorefter forbrugerne ikke er automatisk andelshavere, af betydning for kriteriet "mange medlemmer". Af anmodningen fremgår det, at stiftelsen af amba'et vil være betinget af, at et nærmere bestemt antal forbrugere tilmelder sig som andelshavere, men ikke nødvendigvis alle samtlige forbrugere.

Skatteministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at "et nærmere bestemt antal" skal være en væsentlig andel af forbrugerne, således X Kommune ikke vil udgøre majoriteten i Holding Amba. Samtidig forudsættes det optagelse af nye andelshavere sker efter objektive kriterier, og at en deltagers udtræden er uden retslig betydning for Holding Amba's beståen, og ikke giver krav for andel en evt. formue.

Skatteministeriet anser ikke refusionen fra Vand A/S vedrørende udgifterne til udarbejdelse af årsrapport for Holding Amba, som erhvervsmæssig indkomst for Holding Amba.

Holding Amba's eneste formål er fortsat at eje aktierne i Vand A/S. Holding Amba leverer ikke nogen ydelser til forbrugerne.

Under den forudsætning, at Holding Amba ikke er omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og dermed omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, mener Skatteministeriet fortsat at amba'et er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 6, grundet indholdet i de påtænkte vedtægter for Holding Amba samt at formålet er at eje aktier i Vand A/S. 

Amba'et skal i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 alene skal medregne indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed i den skattepligtige indkomst. Da ejerskab af aktierne i Vand A/S alene ikke kan anses som erhvervsmæssig virksomhed, vil ændringerne i forhold til det bindende svar af 21. september 2010 heller ikke have betydning for spørgsmål 2 i det tidligere bindende svar. 

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse."

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at ved en refusion fra Vand A/S til dækning af udgifter i Holding Amba;

 • At Holding Amba ikke er skattepligtig af den modtagne refusion
 • At Holding Amba ikke skal tillægge refusionen fra Vand A/S moms, og derfor ikke skal momsregistreres
 • At Vand A/S har fradrag i sin skattepligtige indkomst af refusionsbeløbet til Holding Amba.

 Ad spørgsmål 2a

Af anmodningen fremgår;

"Efter reglerne i Vandforsyningsloven skal Holding Amba have dækket sine driftsudgifter via forbrugsafgifterne, hvilket vil ske ved refusion heraf fra Vand A/S.

Holding Amba leverer dog ikke nogen ydelser til gengæld for denne omkostningsdækning, som alene ydes på grund af reglerne i vandforsyningsloven. Det bemærkes samtidig, at Holding Amba efter det hvile-i-sig selv-princip, der er gældende for forsyningsvirksomheder efter vandforsyningsloven, alene har ret til godtgørelse af de driftsudgifter, som selskabet afholder, og at Holding Amba således ikke kan realisere noget overskud."

Grundet Holding Amba i henhold til besvarelsen af spørgsmål 1 er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, samt Holding Amba i henhold til det ovenfor anførte fra anmodningen ikke har indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, vil Holding Amba ikke være skattepligtig af refusionen.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2a besvares med "Ja." 

Ad spørgsmål 2b

Lovgrundlag:

Det fremgår af momslovens § 3, stk.1, at "Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c), har følgende ordlyd:

"Følgende transaktioner er momspligtige:

a) leveringen af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab

b) ...

c) leveringen af ydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab".

Momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter."

Praksis

Det fremgår af EU-domstolens afgørelse i C-60/90, Polysar, at et holdingselskab, hvis formål kun er at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder, uden at det direkte eller indirekte griber ind i administrationen af disse virksomheder - bortset fra hvad der følger af de rettigheder, holdingselskabet har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager - er ikke en afgiftspligtig person. Selskabet har derfor ikke ret til momsfradrag.

Begrundelse

Det fremgår af Den Juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.3.1.4.2.4, Erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af selskabsandele ikke i sig selv udgør økonomisk virksomhed.

Et holdingselskab, der kun besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, udøver således ikke økonomisk virksomhed, medmindre selskabet samtidig direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes. Det er en betingelse for økonomisk virksomhed, at holdingselskabet griber ind, ud over hvad der følger af de rettigheder, som indehaveren af kapitalinteresserne har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager, og at denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms.

Det fremgår af sagen, at Holding Amba's eneste formål er at eje aktierne i Vand A/S. Holding Amba leverer ikke nogen ydelser til forbrugerne, og har ikke andre aktiviteter i øvrigt. Der foreligger ikke oplysninger, der indikerer, at holdingselskabet griber ind i administrationen af Vand A/S udover hvad der følger af retten som aktionær.

Skatteministeriet finder på den baggrund ikke, at Holding Amba driver selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1, og refusionen fra Vand A/S vedrørende udgifterne til udarbejdelse af årsrapport for Holding Amba kan ikke anses for at være vederlag for nogen ydelse leveret af Holding Amba.

Holding Amba skal således ikke afregne moms af refusionen af omkostninger til udarbejdelse af årsrapport mv.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2b besvares med "Ja".

Ad. Spørgsmål 2c

Indledningsvist skal det anføres, at Vand A/S som et aktieselskab vil være skattepligtigt i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skatteministeriet finder, at Vand A/S vil opnå råderet over de indbetale forbrugsafgifter, da der ikke er en tidsmæssig sammenhæng mellem opkrævningen af forbrugsafgifterne og refusionen til Holding Amba.

Vand A/S skal dermed medregne indtægt i form af modtagne forbrugsafgifter til sin skattepligtige indkomst. Det gælder også den del af de modtagne forbrugsafgifter, som opkræves til dækning af Holding Amba's omkostninger til udarbejdelse af årsrapport.

For at en udgift kan fradrages som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, skal der foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten. Det er de afholdte udgifter, der kan fradrages, dvs. udgifter, som skatteyderen i det pågældende indkomstår er blevet endeligt forpligtet til at betale, jf. Ligningsvejledningen 2012-2 E.B.3.

Her er der tale om en omkostning, der afholdes af Holding Amba, ikke af Vand A/S og betalingen til Holding Amba er ikke afholdt med henblik på indkomsterhvervelsen i Vand A/S, idet amba'et ikke er et nødvendigt eller naturligt led i Vand A/S' indkomstskabende virksomhed.

Den betalte "refusion" til dækning af omkostningerne til udarbejdelse af årsrapport kan dermed ikke anses som en driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, litra a for Vand A/S.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2c bevares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse