Indhold

Dette afsnit handler om reglerne i afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Afsnittet handler også om afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg efter AL § 27 og om afskrivninger uden for afskrivningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afskrivning i forbindelse med forekomster af grus, ler, kalk mv. C.C.2.4.5.1
  • Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder C.C.2.4.5.2
  • Afskrivning på kvoter og betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordninger C.C.2.4.5.3
  • Afskrivning på udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme C.C.2.4.5.4
  • Afskrivning på tilslutningsudgifter C.C.2.4.5.5
  • Straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af aktiver betalt ved visse tilskud C.C.2.4.5.6
  • Afskrivning af udgifter til kunstnerisk udsmykning C.C.2.4.5.7
  • Afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter C.C.2.4.5.8
  • Afskrivninger uden for afskrivningsloven C.C.2.4.5.9.

Bemærk

Afskrivningsloven anses for udtømmende, da en ejers adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på det aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, må anses for udelukkende at være reguleret af reglerne i afskrivningsloven.

Ved siden af afskrivningsloven er der dog nogle tilfælde, hvor der kan ske afskrivning på udgifter til aktiver, der tilhører en anden end skatteyderen. Afskrivningen sker i disse tilfælde med hjemmel i SL § 6, stk.1, litra a. Dette gælder fx afskrivning på erhvervsdrivendes bidrag til udgifter ved anlæg af gågader og offentlige parkeringspladser og lignende. Se mere om dette i afsnit C.C.2.4.5.9.

Der kan ikke foretages afskrivninger efter afskrivningsloven på udgifter til anskaffelse af aktiver, der anvendes til hobby- og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Den skattepligtige kan dog, såfremt virksomheden er overskudsgivende, foretage fradrag for det værditab, som aktiver, der indgår i virksomheden, skønnes at undergå. Se om indkomstopgørelsen for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed i afsnit C.C.1.1.2.

Afskrivning på udgifter til indretning mv. af lejede lokaler er også omfattet af afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Se AL § 39 og afsnit C.C.2.4.4.9 "Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler", hvor dette er beskrevet.