Indhold

Dette afsnit handler om, og i bekræftende fald i hvilket omfang, selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan trække udgifter til gaver eller lignende fra i forbindelse med indkomstopgørelsen. En række gavetyper og fradragsreglerne for dem bliver nævnt sammen med henvisninger til de afsnit, hvor emnet bliver nærmere behandlet. Den retspraksis, som knytter sig til gavereglerne, bliver derfor omtalt under de respektive henvisningsafsnit.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Definition
 • Gaven er en driftsudgift efter SL § 6, stk. 1, litra a
 • Gaven er en reklameudgift efter LL § 8, stk. 1
 • Gaven er en repræsentationsudgift efter LL § 8, stk. 4
 • Gaver til visse godkendte almenvelgørende eller almennyttige foreninger, institutioner eller lignende efter LL § 8 A
 • Gaver til forskning efter LL § 8 H
 • Gaver til kulturinstitutioner efter LL § 8 S
 • Ensidigt påtagne løbende ydelser til understøttelse mv. efter LL § 12
 • Eftergivelse af gæld.

Regel

Hovedregel: Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke trække udgifter til gaver fra ved indkomstopgørelsen. Udgifterne hertil anses for private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL § 6, stk. 2.

Modifikation: Hvis gaveydelsen ikke anses for at være en disposition af privat karakter, kan den selvstændigt erhvervsdrivende mv. trække sin udgift til gaven fra ved indkomstopgørelsen, når:

 • Gaven er en driftsudgift, som er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a, (fx lønudgift og lejlighedsgaver, vareprøver efter LL § 8 T, 2. pkt.)
 • Gaven er en reklameudgift, der er fradragsberettiget efter LL § 8, stk. 1
 • Gaven er en repræsentationsudgift, der er fradragsberettiget efter LL § 8, stk. 4
 • Gaven gives til en kulturinstitution og er fradragsberettiget efter LL § 8 S
 • Eftergivelse af gæld ikke anses for en gave.

Bemærk

Bemærk, at listen over gaver mv., som er fradragsberettigede, ikke er udtømmende.

Definition

Ved en gave i civilretlig betydning forstår man, at en formuefordel overføres helt eller delvist vederlagsfrit og normalt er et udslag af gavmildhed.

I skatteretten eksisterer der ikke nogen entydig definition af, hvad en gave er. Der stilles dog den ufravigelige betingelse for skatteretligt at anse en ydelse for en gave, at der skal være tale om en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel. Denne formuefordel kan bestå i enten penge eller naturalier. Se SL § 4, stk. 1, litra c.

En gave kan være fx:

 • En aktuel overdragelse af et formuegode
 • Et løfte om en fremtidig ydelse
 • Et løfte om at eftergive gæld
 • Et gode, der overføres fra en persons (erhvervsvirksomhed/selskab) formue til en andens mod et vederlag, der afviger fra handelsprisen.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.8 om gaver til selvstændigt erhvervsdrivende, under afsnittet Definition.

Gaven er en driftsudgift efter SL § 6, stk. 1, litra a

Gaver, som er omfattet af driftsudgiftsbegrebet, er fx almindelige gaver mv. i form af penge eller naturalieydelser, men også lejlighedsgaver. Dertil kommer udgifter til vareprøver, som registrerede tobaksvirksomheder udleverer til detailhandlere, og som knytter sig til tobaksindustriens erhvervsmæssige drift. Se LL § 8 T, 2. pkt.

Regel

En selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan trække en udgift til en gave fra ved indkomstopgørelsen, hvis den pågældende har givet gaven for at erhverve, sikre eller vedligeholde sin løbende indkomst fra virksomhedens drift. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Afgørelsen om eventuelt fradrag beror på en konkret vurdering af, om gaven er tilstrækkeligt nært og naturligt knyttet til omsætningen og indtjeningen i den erhvervsvirksomhed, den aktuelle gavegiver driver.

Den erhvervsdrivende mv. kan fratrække gaver eller gavelignende ydelser, som den pågældende har givet til både erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende personer eller selskaber, herunder private forbrugere og giverens eget personale.

Eksempel

Som eksempler på gaver, hvis udgifter kan anses for at være fradragsberettigede som driftsomkostninger, kan nævnes:

 • Bonus til en ansat for at have ydet en ekstra indsats, fordi der har været travlt i forbindelse med virksomhedens julehandel
 • Vareprøver, som registrerede tobaksvirksomheder udleverer til detailhandlere efter LL § 8 T, 2. pkt.
 • Lejlighedsgaver til virksomhedens personale.

Ved en lejlighedsgave forstås en traditionel gave af relativt beskeden værdi, som er ydet i anledning af højtider, private mærkedage såsom fødselsdag, bryllup, sølvbryllup, jubilæum, forfremmelse eller lignende.

Hvis en gave skatteretligt anses for en lejlighedsgave, betyder det, at modtageren undgår at blive beskattet af gavens værdi, hvorimod gavegivers fradragsret ikke påvirkes af, om gaven bliver kategoriseret som en sådan.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.2.2.2.1 om lønudgifter og andre personaleudgifter
 • C.C.2.1.8 om gaver til selvstændigt erhvervsdrivende m.fl., specielt under værdiansættelse
 • C.C.2.2.2.5.4 om bl.a. tobak, herunder vareprøver
 • C.A.6.1.1 om beskatning af gaver, herunder hvordan gaven værdiansættes.

Gaven er en reklameudgift efter LL § 8, stk. 1

Regel

En selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan ved indkomstopgørelsen fratrække udgifter, som han eller hun i forbindelse med sit erhverv har afholdt til rejser, reklame og lignende, med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår. Se LL § 8, stk. 1.

Udgifter til tobak er dog ikke fradragsberettigede, medmindre udgiften vedrører vareprøver, som en registreret tobaksforhandler har udleveret til detailhandlere. Se LL § 8 T.

Målgruppen

Udgifter til reklame retter sig mod offentligheden og en ubekendt kreds af potentielle kunder, som kan være både erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende personer eller selskaber, herunder private forbrugere.

Eksempel

Som eksempel på reklameudgifter kan nævnes en sponsorvirksomheds pengestøtte til fx en sportsklub eller et teater mod til gengæld at få sit navn på sportsklubbens og teatrets henholdsvis bander og stole eller på andre synlige steder som reklame for den sponsorerende virksomhed.

Endvidere kan nævnes udgifter til "åbent-hus-arrangementer", hvor virksomheden sælger eller demonstrerer sine varer. Det er en betingelse for at kunne trække sine udgifter fra som reklameudgifter,

 • at der ikke er tale om egentlig bespisning, og
 • at der er åben adgang for offentligheden.

Se også

Se også afsnit

Gaven er en repræsentationsudgift efter LL § 8, stk. 4

Regel

En selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan trække udgifter til repræsentation, herunder gaver, fra i forbindelse med indkomstopgørelsen, dog kun med et beløb, der svarer til 25 pct. af de afholdte udgifter. Det er en forudsætning for fradrag, at den erhvervsdrivende mv. i forbindelse med sit erhverv har afholdt repræsentationsudgifterne med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår. Se LL § 8, stk. 4, som indskrænker fradragsretten i samme bestemmelses stk. 1.

Udgifter til tobak er dog ikke fradragsberettigede. Se LL § 8 T.

Målgruppen

Udgifter til repræsentation retter sig mod en begrænset personkreds, som virksomheden kender i forvejen, såsom forretningsforbindelser og kunder. Gavemodtagerne kan derfor være både erhvervsdrivende og ikke erhvervsdrivende personer eller selskaber.

Eksempel

Som eksempel på repræsentationsudgifter kan nævnes udgift til at invitere kunder og forretningsforbindelser på restaurant med det formål at fastholde kunderne, måske få kunderne til at anbefale virksomhedens varer og tjenesteydelser til andre.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.5.4 om repræsentationsgaver og tobak.

Gaver til visse godkendte almenvelgørende eller almennyttige foreninger, institutioner eller lignende efter LL § 8 A

Regel

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har givet en gave til en almenvelgørende forening, der opfylder kravene i LL § 8 A, kan han eller hun efter nærmere betingelser fratrække udgiften til gaven. Se LL § 8 A.

Bemærk

Bemærk, at det ikke er en betingelse for at få fradrag for udgiften, at gavegiver er en virksomhed, selvstændigt erhvervsvirksomhed, selskab eller lignende. Gavegiver kan også være en person, der ikke driver erhvervsvirksomhed, fx en lønmodtager, pensionist eller lignende.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.5.8 om fradrag til gaver til visse foreninger efter LL § 8 A

Gaver til forskning efter LL § 8 H

Regel

Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber m.fl. kan ved indkomstopgørelsen fratrække udgifter til gaver, som den pågældende har givet til en almenvelgørende forening, der bruger foreningens midler til forskning. Der skal dog være opfyldt visse betingelser. Se LL § 8 H.

Bemærk

Bemærk, at det ikke er en betingelse for at få udgiftsfradrag, at gavegiver er en virksomhed, selvstændigt erhvervsvirksomhed, selskab eller lignende. Gavegiver kan også være en person, der ikke driver erhvervsvirksomhed, fx en lønmodtager, pensionist eller lignende.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.5.11 om fradrag for gaver til forskning og afsnit C.A.4.3.5.12, liste over institutioner, der er godkendt til at modtage forskningsgaver.

Gaver til kulturinstitutioner efter LL § 8 S

Regel

Erhvervsdrivende personer og selskaber mv. kan trække pengebeløb fra, som de pågældende giver til kulturinstitutioner mv., der modtager offentlige midler. Se LL § 8 S, stk. 1.

Fysiske personer og selskaber, kan fratrække et beløb, der svarer til markedsværdien på kunstværker samt kulturhistoriske genstande, som de skænker til kulturinstitutioner mv., der modtager offentlige midler. Se LL § 8 S, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.5.7 om fradrag for gaver til kulturinstitutioner.

Ensidigt påtagne løbende ydelser til understøttelse mv. efter LL § 12

Regel

Den selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan ved indkomstopgørelsen fratrække udgifter til løbende ydelser til understøttelser mv., som den forpligtede har påtaget sig at udrede over for fx en almenvelgørende forening eller institution. Bestemmelsen omfatter de ensidigt påtagne forpligtelser, og en række betingelser skal være opfyldt. Se LL § 12.

Bemærk

Bemærk, at det ikke er en betingelse for at få fradrag for udgiften, at gavegiver er en virksomhed, selvstændigt erhvervsdrivende, selskab eller lignende. Gavegiver kan også være en person, der ikke driver erhvervsvirksomhed, fx en lønmodtager, pensionist eller lignende.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.5.1 - C.A.4.3.5.4 om løbende ydelser efter LL § 12.

Eftergivelse af gæld

Selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan i visse tilfælde nedsætte eller fuldt ud eftergive en skyldner, fx en kunde, hans gæld.

Det beror på en konkret vurdering, om eftergivelsen er udtryk for en ikke fradragsberettiget gave, eller der er tale om et fradragsberettiget driftstab efter SL § 6, stk. 1, litra a, fordi fordringen blot er nedskrevet til dens reelle værdi.

Se også

Se også afsnittene