Dette afsnit handler om en række særlige emner og udgiftstyper af betydning for opgørelsen af indkomsten. Der er både tale om regler i statsskatteloven og regler i andre love, fx i ligningsloven.

Afsnittet er særligt møntet på selvstændig erhvervsvirksomhed, men reglerne kan i vidt omfang også anvendes af selskaber mv. Se dog nærmere i de enkelte afsnit om, hvem der er omfattet.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.2.1 om de generelle regler og principper for opgørelsen af bruttoindkomsten og nettoindkomsten, der kan udledes af SL § 6 og bestemmelsens sammenhæng med SL §§ 4 og 5 
  • C.C.2.2.3 om fradrag for driftstab, herunder tab ved tyveri og lignende.