Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31, og den tilhørende protokol og noteudveksling.

Afsnittet indeholder:

  • DBO'ens artikler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Maltas indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Malta har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2020.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2021.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Maltas indgåelse af MLI’en skal præamblen i DBO’en, erstattes af præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1.

Som følge af Danmarks og Maltas indgåelse af MLI'en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 10, stk. 7, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 5, af MLI’ens artikel 7, stk. 1. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse.

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artikel 1 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 2 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter folkeretten og dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til:

  • efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
  • anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, undtagen hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1, i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3, i DBO'en nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Et bygge-, anlægs-, montage- eller monteringsarbejde eller en tilsynsførende eller tilsynsførende virksomhed i forbindelse dermed af mere end 6 måneders varighed, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 3, i DBO'en.

I artikel 5, stk. 4, litra a)-d), i DBO'en er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 5, i DBO'en fremgår, at hvis en afhængig agent, som handler på et foretagendes vegne, og som har og sædvanligvis  i en kontraherende stat udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i artikel 5, stk. 4, i DBO'en og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, i DBO'en.  

Artikel 5, stk. 6, i DBO'en om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og lufttransport

Artikel 8 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste fra brug, overliggetid eller udleje af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere, som anvendes til transport af varer, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendet er hjemmehørende, medmindre der udelukkende er tale om transport mellem pladser i det andet land. Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct., og har ejet det uafbrudt i 12 måneder forud for den dato udbyttet er fastsat, af den samlede aktiekapital i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 0 pct.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

Den maltesiske skat af udbyttets bruttobeløb må ikke overstige den skat, der pålignes fortjenesten. Se artikel 10, stk. 2, litra b), i DBO'en.

Artikel 10 i DBO'en finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4, i DBO'en.

Der er en 4-års-frist for ansøgning om tilbagebetaling af for meget indeholdt kildeskat på udbytte. Tilbagebetaling skal i givet fald ske inden 6 mdr. efter ansøgningens modtagelse. Se artikel 10, stk. 6, i DBO'en.

DBO'en indeholder en subsidiær beskatningsret, se artikel 24 i DBO'en.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 11, stk. 1, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 11 i DBO'en indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Se artikel 12, stk. 1 og stk. 3, i DBO'en. 

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af aktier eller lignende rettigheder i et selskab, hvis aktiver direkte eller indirekte består af fast ejendom, der ligger i et af landene, kan beskattes i det land.

Beskatningsretten til fortjeneste ved afhændelse af skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, tilfalder den stat, hvor ejeren er hjemmehørende, også i de tilfælde hvor driften af skibet eller luftfartøjet udøves af en person, der er hjemmehørende i et tredjeland. Se protokollen til DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af kapitalgevinsterne i SAS, der erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 7, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Maltas indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 9, stk. 4, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 13, stk. 2, af MLI’ens artikel 9, stk. 4. MLI’ens artikel 9, stk. 4, vedrører en situation, hvor der sker afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser og mere end 50 pct. af disse aktier eller sammenlignelige interesser på noget tidspunkt inden for 365 dage før afhændelsen direkte eller indirekte kan henføres til fast ejendom beliggende i et kildeland.

Reglen i MLI’ens artikel 9 svarer til artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, idet afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.9 om MLI’ens artikel 9.

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i en periode eller perioder der til sammen overstiger 183 dage i enhver 12-måneders-periode, der begynder eller ender i det pågældende skatteår (kalenderår). Artikel 14, stk. 1, litra b, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bopælslandet kan kun beskatte efter183-dages-reglen, hvis vederlaget betales af en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i lønmodtagerens bopælsland. Det er altså ikke nok, at arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i arbejdslandet. Se artikel 15, stk. 2, litra b, i DBO'en. 

Løn for arbejde i skibs- og luftfart i international trafik kan beskattes i det land, hvor foretagendet, der driver virksomheden, er hjemmehørende under forudsætning af, at sådant vederlag er undergivet beskatning i dette land.

Det betyder, at Malta kan beskatte maltesiske søfolk af deres vederlag for arbejde udført på skibe registreret i Dansk internationalt skibsregister, selv om lønnen derfra udbetales som en nettoløn.

Vederlag for personligt arbejde udført om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik af et foretagende i en kontraherende stat, kan beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendet, der driver skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af at sådant vederlag er undergivet beskatning i denne kontraherende stat. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også

  • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorarer
  • Artikel 17 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
  • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentligt hverv
  • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 16 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 17 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17 i DBO'en når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 17 i DBO'en anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, medmindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og lignende betalinger

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel - private pensioner

Private pensioner, livrenter og lignende vederlag kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1.

Undtagelse

Kildelandet kan beskatte udbetaling af private pensioner, livrenter andre lignende vederlag, som er omfattet af artikel 18, stk. 1, i DBO'en når modtageren tidligere har været hjemmehørende i kildelandet. Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra pensionsordning, der var oprettet i Danmark kun kunne beskattes på Malta. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at Danmark kun kan beskatte pensionsudbetalinger i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som skatteyderen har opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark. Se SKM2008.755.SR.

Sociale ydelser

Ydelser efter kildelandets sociallovgivning kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt eller konstaterbart tidsrum. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi. Se artikel 18, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artikel 19 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artikel 21 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Artikel 21 i DBO'en findes ikke i modeloverenskomsten.

Artikel 21 i DBO'en omfatter virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed). Se artikel 21, stk. 1, i DBO'en.

Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted ved virksomhed i mere end 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 21, stk. 2, i DBO'en. Dette omfatter også virksomhed udøvet af forbundne foretagender.

Virksomhed med borerigge, der udøves ud for kysten, får fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 21, stk. 3, i DBO'en. Dette omfatter også virksomhed udøvet af forbundne foretagender.

Kapitalgevinst på borerigge, når de flyttes fra det land, hvor virksomheden er udøvet og skattepligten i dette land ophører, kan kun beskattes i det land, hvor ejeren er hjemmehørende. Se artikel 21, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også

  • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrintebeskatning
  • DBO'en artikel 21 om indholdet af bestemmelsen

Artikel 22: Andre indkomster

Artikel 22 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Malta kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1 litra a og b, i DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Malta, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Malta. Se artikel 23, stk. 1, litra c, i DBO'en.

Malta giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Begrænsning af begunstigelser

Artikel 24 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Artikel 24 i DBO'en findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Subsidiær beskatningsret

Et land er ikke forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som er skattefritaget i det andet land, fordi indkomsten ikke er overført eller modtaget i det andet land. Danmark skal fx ikke nedsætte skat på indkomst fra kilder her i landet, der er omfattet af artikel 10-12, hvis den retmæssige ejer, som er hjemmehørende i Malta, ikke bliver beskattet i Malta af indkomsten, fordi den ikke overføres til Irland.

Bopælslandet skal heller ikke nedsætte skatten af indkomst, som Malta som kildeland har ret til at beskatte, hvis Malta ikke beskatter indkomsten, fordi den ikke overføres til Malta. Se artikel 24, stk. 1, i DBO'en.

Derudover anvendes overenskomsten slet ikke over for personer, der er berettiget til en eller flere af en række opregnede skattebegunstigelser i Malta. Disse skattebegunstigelser fremgår af noteveksling af 13. juli 1998. Se artikel 24, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også DBO'en artikel 24 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artikel 25 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 25 i DBO'en finder anvendelse på de skatter, som er omfattet af denne overenskomst. Se artikel 25, stk. 6, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 26 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artikel 26 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Maltas indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 26, stk. 1, 1. pkt., af MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt. MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., indebærer, at en person kan indgive anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure i både bopæls- og kildelandet.

Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., svarer til artikel 25, stk. 1, 1. pkt., i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark har taget forbehold efter MLI’ens artikel 28, stk. 2, således at MLI’ens bestemmelser om voldgift ikke finder anvendelse i forhold til sager, der drejer sig om DBO’er mellem Danmark og andre EU-lande. Inden for EU gælder EU-voldgiftskonventionen og EU-voldgiftsdirektivet, og det vil herefter alene være disse EU-retsakter, der vil være gældende i forholdet mellem Danmark og Malta.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.16 om MLI’ens artikel 16.

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artikel 27 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 27 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artikel 28 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artikel 28 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 28. december 1998 og har virkning fra den 1. januar 1999.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 31: Opsigelse

Artikel 31 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2022.485.LSR

Artikel 10. Det fulgte af artikel 10, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 13. juli 1998 mellem Danmark og Malta, at udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.
Det fulgte af artikel 10, stk. 2, litra b, at sådant udbytte også kan beskattes i den kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, og i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat, men når udbyttet udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Malta, til en i Danmark hjemmehørende person, som er den retmæssige ejer deraf, må den maltesiske skat af udbyttets bruttobeløb ikke overstige den skat, der kan pålignes den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt.
Selskabet H2 Ltd. ansås for at være hjemmehørende i Danmark, da det ansås at have ledelsens sæde i Danmark. Da der således var tale om udbytte, der udbetaltes fra et selskab, der var hjemmehørende i Danmark, til en person, der var hjemmehørende i Danmark, havde Malta ikke beskatningsretten til udbyttet i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 10. Skatterådets afgørelse blev stadfæstet.

Tidligere instans:

SKM2015.533.LSR

Skatterådet

SKM2008.755.SR

Artikel 18. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra pensionsordning, der var oprettet i Danmark kun kunne beskattes på Malta. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at Danmark kun kan beskatte pensionsudbetalinger i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som skatteyderen har opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark.