åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.9.2.11.4.2 Kina - Gennemgang af DBO'en" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 29 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 2.

Afsnittet indeholder:

 • DBO'ens 29 artikler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Kina har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2023.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2024.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI’en skal præamblen i DBO’en, erstattes af præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1.

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI'en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 10, stk. 6, artikel 11, stk. 8, artikel 12, stk. 7 og artikel 21, stk. 4, af MLI’ens artikel 7, stk. 1. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse.

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 11, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 11, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 11, stk. 1, vedrører retten til beskatning af personer og selskaber, der er hjemmehørende i et land, jf. nærmere MLI’ens artikel 11, stk. 1, litra a - j.

Reglen i MLI’ens artikel 11, stk. 1, er baseret på artikel 1, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

Se også afsnit C.F.8.3.1.11 om MLI’ens artikel 11.

Artikel 1: Personer omfattet af aftalen

Artikel 1 i DBO'en afviger fra artikel 1 OECD's modeloverenskomst.

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af aftalen

Artikel 2 i DBO'en afviger fra artikel 2 i OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Bemærk

Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af overenskomsten, idet den anses for en afgift. Se SKM2008.927.SR.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra artikel 3 i OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og efter international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til:

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk efterforskning og udnyttelse af området

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

"Statsborgere" betyder alle fysiske personer, som har statsborgerskab i en af de kontraherende stater, og alle juridiske personer, som er oprettet eller organiseret i henhold til denne kontraherende stats lovgivning, samt alle organisationer som, uden at være juridiske personer, i skattemæssig henseende behandles som juridiske personer, der er oprettet eller organiseret i henhold til denne kontraherende stats lovgivning.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger fra artikel 4 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1, i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 4, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 4, stk. 3, af MLI’ens artikel 4, stk. 1. MLI’ens artikel 4, stk. 1, vedrører muligheden for ved gensidig aftale mellem de to lande at afklare det skattemæssige hjemsted for en ikke-fysisk person, der er hjemmehørende i begge lande.

Reglen i MLI’ens artikel 4, stk. 1, svarer til artikel 4, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.4 om MLI’ens artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra artikel 5 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 5 i DBO'en indeholder en bestemmelse om udtrykket fast driftssted, hvori fast driftssted er udvidet vedrørende:

a) samlearbejde og tilsynsopgaver i forbindelse med bygge-, anlægs- monterings- og samlearbejde,

b) en installation, en borerig eller et skib, der anvendes ved efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster og

c) levering af tjenesteydelser, herunder rådgivningsydelser, ved brug af medarbejdere eller andet personale, hvis opgaverne strækker sig over en eller flere perioder, som tilsammen udgør mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår.

Se artikel 5, stk. 3, i DBO'en.

I artikel 5, stk. 4, litra a)-d), i DBO'en er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 5, i DBO'en fremgår, at hvis en afhængig agent handler i den ene stat på vegne af et foretagende i den anden stat og har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses dette foretagende for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i artikel 5, stk. 4, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, i DBO'en.

En repræsentant, der udelukkende eller næsten udelukkende arbejder for en virksomhed, skal ikke anses som en uafhængig repræsentant i stk. 6's forstand, hvis det påvises, at dispositionerne imellem parterne ikke er truffet under frie vilkår. Se artikel 5, stk. 6, i DBO'en

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, artikel 5, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en svarer til artikel 6 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra artikel 7 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en omfatter ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artikel 8 i DBO'en afviger fra artikel 8 i OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1.

Artikel 8 i DBO'en omfatter også fortjeneste ved:

 • udlejning af skibe og fly uden besætning (bareboat-charter), og
 • anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer

Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

Hvis den virkelige ledelse har sit sæde om bord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken skibet har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, hvor skibets reder er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 3, i DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen til DBO'en, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til artikel 9 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra artikel 10 i OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte bruttobeløbet af udbytter med 10 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet kun beskatte bruttobeløbet af udbytter med 5 pct.  

Artikel 10 i DBO'en finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer af udbyttet driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv gennem et dér beliggende fast sted. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4, i DBO'en.

Det vil afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI'en finder MLI’ens artikel 8, stk. 1, anvendelse på DBO’ens artikel 10, stk. 2. MLI’ens artikel 8, stk. 1, får betydning for artikel 10, stk. 2, litra a, i DBOen.

MLI’ens artikel 8, stk. 1, vedrører transaktioner hvor udbytter overføres.

Reglen i MLI’ens artikel 8, stk. 1, er baseret på artikel 10, stk. 2, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.8 om MLI’ens artikel 8.

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra artikel 11 i OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2, i DBO'en. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter, der tilfalder det andet lands regering eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, det andet lands centralbank eller enhver anden offentlig institution er fritaget for skat. Dette gælder også renter til en person hjemmehørende i det andet land med gældsfordringer, som er finansieret, garanteret eller sikret af dette andet lands regering eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, dette andet lands centralbank eller enhver offentlig institution i dette land. Se artikel 11, stk. 3, i DBO'en.

Udtrykket "centralbank" henviser til Kinas Folkebank (the People's Bank of China) og til Danmarks Nationalbank, og udtrykket "offentlig institution" henviser til:

I Kina:

 • Kinas Udviklingsbank (the China Development Bank)
 • Kinas Udviklingsbank for Landbrug (the Agricultural Development Bank of China)
 • Kinas Eksport-Importbank (the Export-Import Bank of China)
 • Nationalrådet for den Sociale Sikringsfond (the National Council for Social Security Fund)
 • Kinas Eksport & Kreditforsikringsselskab (the China Export & Credit Insurance Corporation)
 • Kinas Investeringsselskab (China Investment Corporation), og
 • enhver institution fuldt ud ejet af Kinas regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om

I Danmark:

 • Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
 • Eksportkreditfonden
 • Vækstfonden
 • enhver institution fuldt ud ejet af Danmarks regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om

Se protokollen til DBO'en, punkt 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra artikel 12 i OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Se artikel 12, stk. 1 og 2, i DBO'en.

"Royalties" omfatter også film eller bånd beregnet på udsendelse i radio eller fjernsyn samt betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3, i DBO'en.

Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Royalties i form af betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr kan kildelandet  beskatte med højst 10 pct. af 70 pct. af bruttobeløbet af royaltybeløbet. Se artikel 12, stk. 2, i DBO'en.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller fra det lands regering, den lokale myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5, i DBO'en. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes.

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Eksempel

Skatterådet bekræftede, at udgifter i form af Business Tax, Flood Prevention Tax mv., der af de kinesiske skattemyndigheder opkræves samtidig med, at et kinesisk datterselskab udbetaler royalty til det danske moderselskab, ved den danske skatteopgørelse kan fradrages som driftsomkostninger ved opgørelsen af royaltyindkomsten. Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, idet den anses for at være en afgift. Se SKM2008.927.SR.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra artikel 13 i OECD' modeloverenskomst.

Fortjeneste, der erhverves af et foretagende ved salg af skibe eller fly, som anvendes i international trafik af foretagendet, eller af containere anvendt i international trafik, eller af rørlig ejendom, som er knyttet til driften af sådanne skibe, fly eller containere, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 3, i DBO'en.

Fortjeneste, som er person, der er hjemmehørende i en stat, erhverver ved salg af aktier, hvis værdi for mere end 50 pct.’s vedkommende direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom beliggende i den anden stat, kan beskattes i denne anden stat. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt.

Hvis en person eller et selskab, der er hjemmehørende i det ene land, sælger aktier i et selskab, som er hjemmehørende i det andet land, kan dette andet land beskatte gevinst ved salget, hvis sælgeren på noget tidspunkt inden for 12 måneder før salget har ejet mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet. Se artikel 13, stk. 5, i DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen til DBO'en, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Kinas indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 9, stk. 1, litra b, anvendelse på DBO’ens artikel 13, stk. 4. MLI’ens artikel 9, stk. 1, vedrører en situation, hvor der sker afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser i enheder, hvis værdi hidrører fra fast ejendom i et omfang fastlagt i DBO’en.

Reglen i MLI’ens artikel 9 svarer til artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, idet afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.9 om MLI’ens artikel 9.

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en afviger fra artikel 14 i OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten fra 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Se artikel 14, stk. 1, litra b, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i ansættelsesforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra artikel 15 i OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et skib eller et fly i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Se også

Se også

 • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorar
 • Artikel 17 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentligt hverv
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD' modeloverenskomst artikel 15

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 16 i DBO'en svarer til artikel 16 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 17 i DBO'en afviger fra artikel 17 OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17 i DBO'en, når virksomheden er udført efter aftale om kulturudveksling indgået mellem begge landes regeringer. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 17 i DBO'en anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, medmindre de optræder i forbindelse med offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og sociale ydelser

Artikel 18 i DBO'en afviger fra artikel 18 i OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1, i DBO'en. Denne bestemmelse svarer til modeloverenskomsten artikel 18. Andre private pensioner er omfattet af artikel 21 i DBO'en om andre indkomster.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte private pensioner og andre lignende vederlag, hvis:

 • modtageren har haft fradrag i kildelandet for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
 • modtageren ikke er blevet beskattet i kildelandet af bidrag, som er indbetalt af en arbejdsgiver.

Kildelandet kan i disse tilfælde beskatte alle private pensionsudbetalinger, uanset om de stammer fra et tidligere ansættelsesforhold eller ikke. Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Overgangsregel

Personer, som den 14. november 2012 var hjemmehørende i Kina og som på denne dato var begyndt at modtage pension fra Danmark, som kun kunne beskattes i Kina efter artikel 18, stk. 1, i den tidligere DBO, er fritaget for beskatning af pensionen i Danmark, så længe personen forbliver hjemmehørende i Kina. Reglen gælder for private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold. Se Lov nr. 1229 af 18. december 2012 § 3.

Sociale ydelser

Pensioner og andre lignende betalinger, der udbetales efter en offentlig velfærdsordning under det sociale sikringssystem i kildelandet, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Vederlag og pensioner vedrørende offentlige hverv

Artikel 19 i DBO'en afviger fra artikel 19 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 19 i DBO'en anvendes kun på vederlag, der optjenes for udførelse af hverv med myndighedsfunktioner for staten eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed.

Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en svarer til artikel 20 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artikel 21 i DBO'en afviger fra artikel 21 i OECD's modeloverenskomst.

Hvis der mellem indbyrdes forbundne parter er aftalt andre vilkår, end der ville være gældende i et frit marked, anvendes artikel 21 i DBO'en kun på den del af indkomsten, som ville være aftalt i et frit marked. Den overskydende del af indkomsten kan beskattes i begge lande i henhold til interne skatteregler og under hensyntagen til aftalen andre bestemmelser. Se artikel 21, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 22 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Kina kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 22, stk. 2, litra a og b, i DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Kina, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Kina. Se artikel 22, stk. 2, litra c, i DBO'en.

Kina giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 22, stk. 1, litra a, i DBO'en.

Hvis et selskab, der er hjemmehørende i Kina, modtager udbytte fra et datterselskab, der er hjemmehørende i Danmark, vil Kina nedsætte beskatningen af udbytterne med både den danske skat af udbytterne og med den del af datterselskabets danske selskabsskat, som ligger til grund for udbyttet. Denne regel gælder kun, hvis det kinesiske selskab ejer mindst 20 pct. af kapitalen i det danske selskab. Se artikel 22, stk. 1, litra b, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 23: Forskelligt

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD' modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artikel 23 i DBO'en indeholder en bestemmelse, der medfører, at aftalen ikke begrænser Danmark eller Kinas ret til at anvende intern lovgivning og forholdsregler vedrørende hindring af skatteunddragelse og skattesvig. Dette må dog ikke medføre beskatning i strid med DBO'en.

Se også

Se også DBO'en artikel 23 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artikel 24 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 24 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 25 i DBO'en afviger fra artikel 25 OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artikel 25 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artikel 26 i DBO'en afviger fra artikel 26 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 26 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 27 i DBO'en svarer til artikel 28 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 28. december 2012 og har virkning fra 1. januar 2013.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 29: Opsigelse

Artikel 29 i DBO'en afviger fra artikel 32 i OECD's modeloverenskomst.

DBO'en kan ikke opsiges i de første 5 år efter den er trådt i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2023.339.HR

►Sagen angik, om en skatteyder var berettiget til lempelse efter enten ligningslovens § 33 A eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina for en række vederlag, som skatteyderen havde modtaget i forbindelse med, at han fratrådte sin stilling hos sin tidligere arbejdsgiver. Skatteyderen, som var fuldt skattepligtig til Danmark, havde forud for fratrædelsen været udstationeret til Kina.

Højesteret tiltrådte, at skatteyderens ansættelsesforhold i relation til spørgsmålet om lempelse efter ligningslovens § 33 A skulle anses for ét ansættelsesforhold, og at dette spørgsmål ikke gav grundlag for at forelægge spørgsmål herom for Domstolen.

Højesteret tiltrådte endvidere, at der ikke var grundlag for at indrømme skatteyderen yderligere lempelse for løn i opsigelsesperioden, end det som Skatteministeriet anerkendte for landsretten.

Højesteret fandt - i modsætning til landsretten - at fratrædelsesgodtgørelser efter ligningslovens ordlyd og forarbejder som udgangspunkt ikke er omfattet af adgangen til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1. Skatteyderen var heller ikke berettiget til lempelse efter fast administrativ praksis, der forudsætter, at fratrædelsesgodtgørelserne kan anses for erhvervet udelukkende som følge af arbejdet i Kina.

Af de grunde, der var anført af landsretten, tiltrådte Højesteret endvidere, at Kina som kildestat ikke var tillagt en eksklusiv beskatningskompetence, og at lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten derfor forudsatte, at der var betalt skat til Kina. Højesteret fandt efter sagens forløb ikke at kunne tage stilling til, om der var betalt skat i Kina af de omtvistede vederlag.

Højesteret stadfæstede på denne baggrund landsrettens dom.◄

►Tidligere instans:

SKM2022.394.ØLR

Skatterådet

SKM2020.382.SR

Spørger havde boet i Kina i 20 år, hvor hun havde sin virksomhed, men hun havde opholdt sig i Danmark siden den 13. marts 2020. Hun kunne ikke rejse hjem pga. Covid-19 situationen.

Hun havde den 1. juni 2020 købt en lejlighed her i landet, som primært skulle anvendes til udlejning, spørger ville kun benytte den selv i forbindelse med ferier mv.

Skatterådet fandt, at spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af arbejde i Danmark.

Da spørger havde købt en lejlighed og havde en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, ville spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold i Danmark, der var længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke var afsluttet senest 1. september 2020. Spørgers fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørgers uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at KSL § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) fandt anvendelse.

Spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis hun opholdt sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 2, med virkning fra opholdets begyndelse, det vil sige fra den 13. marts 2020.

Endvidere ville hun blive fuldt skattepligtig, hvis hun fik samlede ophold i Danmark på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, regnet fra 1. juni 2020.

Det fulgte af Danmarks DBO med Kina, at Kina som udgangspunkt havde den udelukkende beskatningsret til indtægterne fra spørgers virksomhed i Kina. Men hvis der var en del af spørgers indkomst, som kunne betragtes som erhvervet ved virksomhed udøvet i Danmark, ville denne del af indkomsten også kunne beskattes i Danmark, hvis spørgers ophold i Danmark kom til at strække sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgjorde mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begyndte eller sluttede i det pågældende skatteår.

 

SKM2008.927.SR

Artikel 12 i DBO'en. Skatterådet bekræftede, at udgifter i form af Business Tax, Flood Prevention Tax mv., der af de kinesiske skattemyndigheder opkræves samtidig med, at et kinesisk datterselskab udbetaler royalty til det danske moderselskab, ved den danske skatteopgørelse kan fradrages som driftsomkostninger ved opgørelsen af royaltyindkomsten. Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, idet den anses for at være en afgift.