Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 28.

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Australien har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2020.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2021.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en skal præamblen i DBO’en, erstattes af præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 7, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT". Den forenklede LOB-bestemmelse i MLI’en finder ikke anvendelse.

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

MLI’ens artikel 11, stk. 1, finder også anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 11, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 11, stk. 1, vedrører retten til beskatning af personer og selskaber, der er hjemmehørende i et land, jf. nærmere MLI’ens artikel 11, stk. 1, litra a - j.

Reglen i MLI’ens artikel 11, stk. 1, er baseret på artikel 1, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

Se også afsnit C.F.8.3.1.11 om MLI’ens artikel 11.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artikel 1 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 1 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 3, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 3, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 3, stk. 1, vedrører transparente enheder og arrangementer.

Reglen i MLI’ens artikel 3, stk. 1 svarer til artikel 1, stk. 2, i OECD’s modeloverenskomst.

Endvidere finder MLI’ens artikel 3, stk. 2, anvendelse. MLI’ens artikel 3, stk. 2, vedrører begrænsning af lempelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.3 om MLI’ens artikel 3.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 2 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Formueskatter er ikke omfattet af DBO'en.

Bemærk

Lønskat opkrævet af australske enkeltstater er ikke omfattet af DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter folkeretten og dansk lovgivning er eller måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve sine suverænitetsrettigheder for at udforske og udnytte havbundens eller dens undergrunds naturforekomster.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "international trafik", "statsborger" eller "erhvervsvirksomhed".

Artikel 3 i DBO'en indeholder heller ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger væsentligt fra OECD's modeloverenskomst.

For så vidt angår indkomst fra kilder i Danmark skal en person, som er undergivet australsk skat af indkomst, som hidrører fra kilder i Australien, ikke anses for hjemmehørende i Australien, medmindre indkomsten fra kilder i Danmark er undergivet australsk beskatning eller, hvis denne indkomst er fritaget for australsk beskatning, skattefritagelsen alene skyldes, at indkomsten er undergivet dansk beskatning jf. artikel 4, stk. 2, i DBO'en.

I tilfælde, hvor en fysisk person efter bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, i DBO'en er hjemmehørende i begge stater og har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, eller hvis personen ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal personen anses for hjemmehørende i den stat, hvori personen har sædvanligvis ophold jf. artikel 4, stk. 3, litra b, i DBO'en. Hvis personen sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis personen ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal personen anses for hjemmehørende i den stat, hvor personen har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser jf. artikel 4, stk. 3, litra c, i DBO'en.

Artikel 4, stk. 1, i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3, i DBO'en nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Artikel 4 i DBO'en indeholder ikke nogen bestemmelse om, at de kompetente myndigheder skal træffe afgørelse om, hvor en person er hjemmehørende, når de foranstående bestemmelser ikke er tilstrækkelige. Det er efter australsk opfattelse et domstolsanliggende. Se skm. cirkulære nr. 3 af 4. januar 1983 (vejledning).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 4, stk. 1, som ændret ved MLI’ens artikel 4, stk. 3, litra e, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 4, stk. 4, af MLI’ens artikel 4, stk. 1, som ændret ved MLI’ens artikel 4, stk. 3, litra e. MLI’ens artikel 4, stk. 1, vedrører muligheden for ved gensidig aftale mellem de to lande at afklare det skattemæssige hjemsted for en ikke-fysisk person, der er hjemmehørende i begge lande.

Reglen i MLI’ens artikel 4, stk. 1, svarer til artikel 4, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.4 om MLI’ens artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fast driftssted udgør også en land- eller skovbrugsejendom eller et græsningsareal. Se artikel 5, stk. 2, litra g, i DBO'en.

Tilsynsvirksomhed i forbindelse med bygge-, anlægs-, monterings- eller installationsarbejde i mere end 12 måneder medfører fast driftssted. Se artikel 5, stk. 4 a, i DBO'en.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 5, i DBO'en fremgår, at afhængig agent, der i en af staterne handler for et foretagende, der er hjemmehørende i den anden stat, skal anses for i den førstnævnte stat at udgøre et fast driftssted tilhørende dette foretagende, hvis:

 • a) han har og i denne stat sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler på foretagendets vegne, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet, eller
 • b) han i den forbindelse i denne stat for foretagendet fremstiller eller bearbejder varer tilhørende foretagendet

Artikel 5, stk. 6, i DBO'en om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artikel 5 i DBO'en har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 2 (valgmulighed A), anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 3. MLI’ens artikel 13, stk. 2, vedrører udtrykket "fast driftssted" og hvornår virksomhed er af forberedende eller afhjælpende karakter.

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 2, er baseret på artikel 5, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 4, anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 3, som ændret ved MLI’ens artikel 13, stk. 2. MLI’ens artikel 13, stk. 4, vedrører situationer, hvor et foretagende eller et nært forbundet foretagende derudover driver erhvervsvirksomhed samme sted eller et andet sted i kildelandet gennem et fast driftssted, eller hvor den samlede virksomhed (kombinationen af disse virksomheder) ikke er af forberedende eller afhjælpende karakter (anti-fragmenteringsreglen).

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 4, svarer til artikel 5, stk. 4.1, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 14, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 14, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 14, stk. 1, har betydning for denne DBO, når det gælder opgørelse af periode i forbindelse med fastlæggelse af et fast driftssted, når aktiviteten består i bygnings- anlægs-, eller monterings-arbejde (opdeling af kontrakter).

Reglen i MLI’ens artikel 14, stk. 1, er baseret på artikel 5, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 15, stk. 1, endvidere anvendelse. MLI’ens artikel 15, stk. 1, indeholder en nærmere definition af, hvornår en person er nært forbundet med et foretagende.

Reglen i MLI’ens artikel 15, stk. 1, svarer til artikel 5, stk. 8, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.13 om MLI’ens artikel 13.

Se også afsnit C.F.8.3.1.14 om MLI’ens artikel 14.

Se også afsnit C.F.8.3.1.15 om MLI’ens artikel 15.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en betragter landbrugs- og skovbrugsejendomme som fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra g, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Artikel 7 i DBO'en er udvidet så interne regler om fastsættelse af et fast driftssteds fortjeneste, kan anvendes i overensstemmelse med overenskomsten, hvis de oplysninger der står til rådighed for det andet land ikke er tilstrækkelige. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Beskatningen af fortjeneste ved forsikring foretaget af ikke-hjemmehørende personer, berøres ikke af denne artikel. Se artikel 7, stk. 8, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artikel 8 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 8 i DBO'en omfatter enhver form for skibs- og luftfartsvirksomhed, og ikke kun i international trafik.

Fortjeneste ved skibs- og luftfartsvirksomhed kan kun beskattes i det land, hvor den der driver virksomheden, er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 1, i DBO'en.

Fortjeneste kan beskattes i det land, hvor foretagendet ikke er hjemmehørende, hvis virksomheden er begrænset til pladser i dette land, fx forsyningsfartøjer til boreplatforme. Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

Fortjeneste i forbindelse med transport med skib eller fly af passagerer, husdyr, post eller varer, der indskibes i et land for at blive losset på en anden plads i dette land, behandles som fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed, der er begrænset udelukkende til pladser i dette land. Artikel 8 i DBO'en finder også anvendelse, hvis et skib transporterer varer fra én australsk havn til en anden australsk havn og undervejs anløber en havn i tredjeland. Se artikel 8, stk. 4, i DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 5, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 9 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fortjeneste i de tilfælde, hvor de oplysninger der står til rådighed for et land, ikke er tilstrækkelige til at fastsætte fortjenesten, der kan henføres til et foretagende. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en og artikel 9, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte udbytte med højst 15 pct. af bruttobeløbet, hvis modtageren er omfattet af DBO'en. Se artikel 10, stk. 2, i DBO'en.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Artikel 10 i DBO'en indeholder en begrænsning af påligning af indkomstskat på selskaber. Se artikel 10, stk. 6, i DBO'en.

Artikel 10 i DBO'en har en særregel om skattegodtgørelse til modtagere, der er hjemmehørende i Australien. Se artikel 10, stk. 7, i DBO'en.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2, i DBO'en.

"Royalties" omfatter også betaling, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt udstyr. Se artikel 12, stk. 3, litra b), i DBO'en.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5, i DBO'en. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Afhændelse af ejendele

Artikel 13 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 13 i DBO'en handler om salg af fast ejendom. "Fast ejendom" omfatter:

 • udlejning/bortforpagtning vedrørende fast ejendom og enhver anden andel i fast ejendom
 • rettigheder vedrørende udnyttelse eller udforskning af naturforekomster
 • aktier eller tilsvarende rettigheder i et selskab, hvis aktiver helt eller væsentligt består af andele i fast ejendom eller af rettigheder vedrørende udnyttelse af naturforekomster.

Se artikel 13, stk. 2, i DBO'en.

Fortjeneste ved salg af erhvervsaktiver, der har tilknytning til et fast driftssted eller et fast sted, kan beskattes i kildelandet. Dette gælder også for skibe og luftfartøjer. Se artikel 13, stk. 3, i DBO'en.

Artikel 13 i DBO'en indeholder ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber og lignende ejerandele.

Bemærk

Artikel 13 i DBO'en regulerer ikke beskatning af fortjeneste ved salg af aktiver, der hverken er fast ejendom eller erhvervsaktiver. Disse fortjenester er derfor omfattet af bestemmelsen om anden indkomst. Se artikel 21, i DBO'en.

Australien har ved lov besluttet, at fortjeneste ved salg af fast ejendom - ejet indirekte af flere enheder, der er begrænset skattepligtige - skal beskattes, hvor ejendommen er beliggende.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 9, stk. 1, anvendelse på DBO’ens artikel 13, stk. 2. MLI’ens artikel 9, stk. 1, har betydning for artikel 13, stk. 2, litra a, (iii) og artikel 13, stk. 2, litra b, (iii) i DBO.

MLI’ens artikel 9, stk. 1, vedrører en situation, hvor der sker afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser i enheder, hvis værdi hidrører fra fast ejendom i et omfang fastlagt i DBO’en.  Den relevante værdibetingelse skal være opfyldt på noget tidspunkt inden for 365 dage forud for afhændelsen.

Reglen i MLI’ens artikel 9 svarer til artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, idet afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.9 om MLI’ens artikel 9.

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Perioden i arbejdslandet må ikke overstige 183 dage i det andet lands indkomstår. Det australske indkomstår løber fra 1. juli til 30. juni.

Anvendelse af 183-dages-reglen er betinget af, at indkomsten er skattepligtig i bopælslandet. Se artikel 15, stk. 2, litra d, i DBO'en.

Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også

 • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorar
 • Artikel 17 i DBO'en om løn til optrædende
 • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentlige hverv
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorar

Artikel 16 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Optrædende

Artikel 17 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst.

Bemærk

Artikel 17, i DBO'en anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, i DBO'en eller af artikel 15 i DBO'en eller 16 i DBO'en, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og livrenter

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner, herunder livrenter, kan kun beskattes i bopælslandet, uanset om de stammer fra et tidligere ansættelsesforhold eller ikke. Se artikel 18, stk. 1, i DBO'en.

Kildelandet kan beskatte

 • offentlige pensioner, der stammer fra tidligere offentligt hverv (artikel 19 i modeloverenskomsten)
 • pensioner efter kildelandets sociale sikringslovgivning.

Se artikel 18, stk. 3, i DBO'en.

Kildelandet har kun beskatningsretten efter artikel 18, stk. 3, i DBO'en hvis modtageren er en fysisk person, der er statsborger i det land udbetalingerne stammer fra. Se artikel 18, stk. 3, 2. punkt, i DBO'en.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbare til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi. Se artikel 18, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt erhverv

Artikel 19 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 19 i DBO'en omfatter kun løn for at varetage offentlige hverv. Pension for at varetage et offentligt hverv er omfattet af artikel 18 i DBO'en.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19 i DBO'en og ikke af artikel 17 i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 20 i DBO'en omfatter kun studerende, og ikke erhvervspraktikanter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Ikke udtrykkeligt omtalte indkomster

Artikel 21 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland, kan den kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 21, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Indkomstkilde

Artikel 22 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Indkomst, der erhverves af en dansker, og som efter DBO'en kan beskattes i Australien, skal anses for at være indkomst, der stammer fra kilder i Australien. Indkomst, der erhverves af en australier og som efter DBO'en kan beskattes i Danmark, anses som indkomst, der stammer fra kilder i Danmark.

Bemærk

Artikel 22 i DBO'en er indsat, da Australien efter sine interne regler ikke beskatter indkomst fra udlandet, og anser udenlandske personer for hjemmehørende i videre omfang end sædvanligt.

Se også

Se også DBO'en artikel 22 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 23: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Australien kan beskatte efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Australien, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Australien.

Australien giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 24 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 24 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, i DBO'en om voldgift.

Se også

Se også

MLI’en

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 24, stk. 1, 1. pkt., af MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt. MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., indebærer, at en person kan indgive anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure i både bopæls- og kildelandet.

Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 1, 1. pkt., svarer til artikel 25, stk. 1, 1. pkt., i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 3, 1. pkt., anvendelse på DBO’en. MLI’ens artikel 16, stk. 3, 1. pkt., vedrører muligheden for, at de kompetente myndigheder kan indgå en gensidig aftale om at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 3, 2. pkt., anvendelse på DBO’en. Herefter kan Danmark og Australien konsultere hinanden om ophævelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i DBO'en.

Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 3, er baseret på artikel 25, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en finder MLI’ens del VI om voldgift anvendelse på DBO’en, jf. MLI’ens artikel 18. Reglerne for voldgiftsproceduren fremgår af MLI’ens artikel 19 til 26.

Efter MLI’ens artikel 36, stk. 1, har bestemmelserne i MLI’ens del VI om voldgift, virkning for Danmark og Australien:

 1. med hensyn til sager, som indbringes for den kompetente myndighed fra det tidspunkt, hvor MLI’en er trådt i kraft for det sidste af de to lande, dvs. på eller efter 1. januar 2020, og
 2. med hensyn til sager, som er indbragt for den kompetente myndighed forud for ikrafttrædelsen for det sidste af de to lande, fra det tidspunkt, hvor begge lande har notificeret om, at der er indgået en gensidig aftale efter MLI’ens artikel 19, stk. 10, sammen med oplysninger for tidspunktet, hvor en sag skal anses for at være indbragt.

Tiltrædelsen af MLI’ens voldgiftsbestemmelser betyder blandt andet, at MLI’ens artikel 19 fastsætter det grundlæggende princip for, hvornår voldgift skal anvendes.

Det bemærkes, at Danmark har taget forbehold efter MLI’ens artikel 19, stk. 12. Dette indebærer, at voldgift ikke skal finde anvendelse i sager, hvor afgørelser om et uløst spørgsmål allerede er truffet af en domstol eller et administrativt nævn i et af de to lande, eller hvis en sådan afgørelse træffes på noget tidspunkt, efter en anmodning om voldgift er fremsat, og inden voldgiftskendelsen bliver afsagt.

Ligeledes finder MLI’ens artikel 23, stk. 1, anvendelse. MLI’ens artikel 23, stk. 1, vedrører voldgiftsproceduren.

Danmark og Australien har endvidere valgt at anvende MLI’ens artikel 23, stk. 5, på DBO’en. MLI’ens artikel 23, stk. 5, vedrører et krav om fortrolighed i forhold til oplysninger som modtages under voldgiftssagens behandling. Brud på fortroligheden medfører, at de udestående spørgsmål, som ligger til grund for voldgiftssagen og den gensidige aftaleprocedure, forbliver uløste.

I forbindelse med Danmarks og Australiens indgåelse af MLI’en har Danmark i medfør af MLI’ens artikel 28, stk. 2, taget følgende forbehold med hensyn til de former for sager, der skal kunne undergives voldgift:

 1. "Konventionens del VI (Voldgift) finder ikke anvendelse på omfattede skatteaftaler indgået mellem Danmark og andre EU-medlemslande.             
 2. "Konventionens del VI (Voldgift) finder ikke anvendelse i sager, hvor en part har pålagt en fysisk eller juridisk person sanktioner for skattesvig, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed."

Australien har tilsvarende taget følgende forbehold med hensyn til de former for sager, der skal kunne undergives voldgift:

“1. Australia reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case to the extent that it involves the application of Australia’s general anti-avoidance rules contained in Part IVA of the Income Tax Assessment Act 1936 and section 67 of the Fringe Benefits Tax Assessment Act 1986. Australia also reserves the right to extend the scope of the exclusion for Australia’s general anti-avoidance rules to any provisions replacing, amending or updating those rules. Australia shall notify the Depositary of any such provisions that involve substantial changes."

Bemærk

MLI’ens artikel 24, stk. 2, om mulighed for aftale om anden løsning end voldgiftskendelsen finder ikke anvendelse på DBO’en. Se afsnit C.F.8.3.1.24 om MLI’ens artikel 24.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.16 om MLI’ens artikel 16.

Se også afsnit C.F.8.3.1.18 om MLI’ens artikel 18.

Se også afsnit C.F.8.3.1.19 om MLI’ens artikel 19.

Se også afsnit C.F.8.3.1.23 om MLI’ens artikel 23.

Se også afsnit C.F.8.3.1.28 om MLI’ens artikel 28.

Se også afsnit C.F.8.3.1.36 om MLI’ens artikel 36.

Artikel 25: Udveksling af oplysninger

Artikel 25 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26 om udveksling af oplysninger.

Artikel 26: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 26 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 27: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 27. oktober 1981 og har virkning fra 1. januar 1982.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om ikrafttræden.

Artikel 28: Opsigelse

Artikel 28 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2023.424.SR

Artikel 4. Spørger ejede 50 % af et selskab, hvor han var ansat som direktør. Spørger rejste til Vietnam med sin familie i 7 måneder for at udbygge og pleje selskabets kunderelationer i Vietnam. Opholdet ville samtidig bestå af turistmæssige aktiviteter i spørgers fritid og under eventuel ferieafvikling.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger bevarede sin fulde skattepligtigt til Danmark, imens han var i Vietnam, henset til at spørger ikke afskar sig rådigheden over sin bolig i Danmark ved enten at sælge eller udleje sin bolig uopsigeligt i mindst 3 år.

Skatterådet kunne desuden bekræfte, at spørger skulle anses for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Vietnam. Spørger havde kun fast bolig til rådighed i Danmark. Boligen i Vietnam skulle alene anses for midlertidig, når opholdet i Vietnam var henholdsvis en forretningsrejse og en privat ferierejse i en på forhånd afgrænset periode.

Skatterådet kunne derudover bekræfte, at spørger kunne få nedsat skatten på lønindkomst for arbejdet uden for riget efter ligningslovens § 33 A. Skatterådet lagde vægt på, at opholdet i Vietnam havde en sammenhæng med selskabets forhold, og at der ikke var tale om en situation, hvor spørger af egen drift og uafhængigt af selskabet valgte at bosætte sig i udlandet. Skatterådet lagde også vægt på, at beslutningen om udlandsopholdet var truffet af selskabets ledelse, som ikke alene udgjordes af spørger, og at opholdet havde til formål at styrke selskabets samarbejder i Vietnam. Der var således indgået en aftale om, at spørger i en periode var beskæftiget ved et arbejdssted uden for riget. Skatterådet kunne i den forbindelse desuden bekræfte, at spørger ville være berettiget til fuld lempelse for løn, der blev optjent i Vietnam, og til halv lempelse for løn, der blev optjent ved eventuelle kundebesøg i Kina, Japan og Australien.

Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at spørger var skattepligtig efter ligningslovens § 16, stk. 3, af værdien af den bolig, som selskabet lejede og stillede til rådighed for spørger i Vietnam. Da udlejer var en uafhængig tredjemand, blev betalingen for lejemålet anset for at være fastsat til markedslejen, og den skattepligtige værdi skulle derfor ikke fastsættes efter ligningsloven § 16, stk. 9◄

.

 

SKM2020.176.SR

Artikel 4. Spørger flyttede den 27. marts 2019 til Australien for at arbejde for et australsk selskab. Han tog familien med, men beholdt sin bolig i Danmark. Boligen blev udlejet fra den 18. juni 2019.

Artikel 4, stk. 3, i DBO med Australien angiver hjemmehørendekriterierne for fysiske personer i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen afviger fra modeloverenskomsten, idet opholdssted går forud for midtpunkt for livsinteresser.

For så vidt angår perioden fra den 27. marts 2019 til den 18. juni 2019 havde spørger bolig til rådighed i både Danmark og Australien, jf. artikel 4, stk. 3, litra a), i DBO med Australien. I denne situation følger det af artikel 4, stk. 3, litra b), at spørger skal anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han sædvanligvis har haft ophold, hvilket var Australien. Skatterådet fandt derfor, at spørger var hjemmehørende i Australien i denne periode.

For så vidt angår perioden fra den 18. juni 2019 og fremefter havde spørger kun haft en fast bolig til rådighed i Australien. Det følger af artikel 4, stk. 3, litra a), i DBO med Australien, at spørger skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed.

Skatterådet fandt på denne baggrund, at det fulgte af artikel 4, stk. 3, litra a), at spørger skulle anses for at være hjemmehørende i Australien også i denne periode.

Skatterådet fandt således, at spørger havde været skattemæssigt hjemmehørende i Australien under hele opholdet i Australien fra den 27. marts 2019 og fremefter.