Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 30.

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

MLI’en

DBO’en er modificeret som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af den multilaterale konvention (MLI’en), idet DBO’en anses som en omfattet skatteaftale efter MLI’ens artikel 1. I den følgende gennemgang er det nævnt, hvilke konkrete modifikationer der gør sig gældende for denne DBO på grundlag af de forbehold og tilvalg, som Danmark og Slovakiet har taget i forbindelse med indgåelsen af MLI’en.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for kildeskatter fra og med den 1. januar 2020.

MLI’en har for denne DBO virkning i Danmark for andre skatter fra og med den 1. januar 2021.

For en beskrivelse af DBO’en uden modifikationer fra MLI’en henvises der til Den juridiske vejledning, version 2022-2.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI'en finder præambelteksten i MLI’ens artikel 6, stk. 1, anvendelse. MLI´ens artikel 6, stk. 1, ændrer 2. led i ordlyden af præamblen i DBO’en, der består af teksten "ud fra ønsket om at undgå dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter".

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 7, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 7, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 7, stk. 1, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om en omgåelsesklausul i form af en "Principal Purpose Test" eller "PPT".

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 9, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 7, stk. 8-13, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 7, stk. 8-13, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 7, stk. 8-13, vedrører begrænsning af fordele ifølge DBO’en i forbindelse med arrangementer og transaktioner. Der er tale om den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele (også kendt som LOB-bestemmelsen).

Reglen i MLI’ens artikel 7, stk. 8 - 13, svarer til artikel 29, stk. 1 - 7, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 11, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 11, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 11, stk. 1, vedrører retten til beskatning af personer og selskaber, der er hjemmehørende i et land, jf. nærmere MLI’ens artikel 11, stk. 1, litra a - j.

Reglen i MLI’ens artikel 11, stk. 1, er baseret på artikel 1, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1 om MLI’en og dens implementering i dansk ret.

Se også afsnit C.F.8.3.1.6 om MLI’ens artikel 6.

Se også afsnit C.F.8.3.1.7 om MLI’ens artikel 7.

Se også afsnit C.F.8.3.1.11 om MLI’ens artikel 11.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artikel 1 i DBO'en afviger fra artikel 1 i OECD's modeloverenskomst.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 3, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 3, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 3, stk. 1, vedrører transparente enheder og arrangementer.

Reglen i MLI’ens artikel 3, stk. 1 svarer til artikel 1, stk. 2, i OECD’s modeloverenskomst.

Endvidere finder MLI’ens artikel 3, stk. 2, anvendelse. MLI’ens artikel 3, stk. 2, vedrører begrænsning af lempelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.3 om MLI’ens artikel 3.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artikel 2 i DBO'en svarer til artikel 2 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 3 i DBO'en afviger fra artikel 3 i OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter folkeretten og dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund.

DBO'en omfatter ikke Grønland og Færøerne.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 i DBO'en indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artikel 3 i DBO'en nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4 i DBO'en afviger fra artikel 4 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1, i DBO'en nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 4, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 4, stk. 3, af MLI’ens artikel 4, stk. 1. MLI’ens artikel 4, stk. 1, vedrører muligheden for ved gensidig aftale mellem de to lande at afklare det skattemæssige hjemsted for en ikke-fysisk person, der er hjemmehørende i begge lande.

Reglen i MLI’ens artikel 4, stk. 1, svarer til artikel 4, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.4 om MLI’ens artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 5 i DBO'en afviger fra artikel 5 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

De dele af artiklen, som afviger fra OECD’s modeloverenskomst, er modificeret af MLI’en. Der henvises til gennemgangen af DBO’ens artikel 1 i Den juridiske vejledning version 2022-2 og afsnittet om MLI’en nedenfor.

MLI’en

Når det gælder faste driftssteder beliggende i tredjelande, medfører Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en, at MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, finder anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 10, stk. 1-3, indeholder en anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner.

Reglen i MLI’ens artikel 10, stk. 1, svarer til artikel 29, stk. 8, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 12, stk. 1, anvendelse. Derudover erstattes DBO’ens artikel 5, stk. 5, af MLI’ens artikel 12, stk. 1. MLI’ens artikel 12, stk. 1, vedrører fastlæggelse af fast driftssted i situationer, hvor en person handler på vegne af et foretagende (brug af afhængige agenter).

Reglen i MLI’ens artikel 12, stk. 1, svarer til artikel 5, stk. 5, i OECD’s modeloverenskomst.

Endvidere erstattes DBO’ens artikel 5, stk. 6, af MLI’ens artikel 12, stk. 2. MLI’ens artikel 12, stk. 2, indeholder en undtagelse fra MLI’ens artikel 12, stk. 1, i de tilfælde, hvor en person selv driver erhvervsvirksomhed i kildelandet (aktivitet, der udøves af uafhængige repræsentanter).

Reglen i MLI’ens artikel 12, stk. 2, svarer til artikel 5, stk. 6, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 2 (valgmulighed A), anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 4. MLI’ens artikel 13, stk. 2, vedrører udtrykket "fast driftssted" og hvornår virksomhed er af forberedende eller afhjælpende karakter.

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 2, er baseret på artikel 5, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 13, stk. 4, anvendelse på DBO’ens artikel 5, stk. 4, som ændret ved MLI’ens artikel 13, stk. 2. MLI’ens artikel 13, stk. 4, vedrører situationer, hvor et foretagende eller et nært forbundet foretagende derudover driver erhvervsvirksomhed samme sted eller et andet sted i kildelandet gennem et fast driftssted, eller hvor den samlede virksomhed (kombinationen af disse virksomheder) ikke er af forberedende eller afhjælpende karakter (anti-fragmenteringsreglen).

Reglen i MLI’ens artikel 13, stk. 4, svarer til artikel 5, stk. 4.1, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 14, stk. 1, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 14, stk. 1, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 14, stk. 1, har betydning for denne DBO, når det gælder opgørelse af periode i forbindelse med fastlæggelse af et fast driftssted, når aktiviteten består i bygnings- anlægs-, eller monteringsarbejde (opdeling af kontrakter).

Reglen i MLI’ens artikel 14, stk. 1, er baseret på artikel 5, stk. 3, i OECD’s modeloverenskomst.

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 15, stk. 1, endvidere anvendelse. MLI’ens artikel 15, stk. 1, indeholder en nærmere definition af, hvornår en person er nært forbundet med et foretagende.

Reglen i MLI’ens artikel 15, stk. 1, svarer til artikel 5, stk. 8, i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.10 om MLI’ens artikel 10.

Se også afsnit C.F.8.3.1.12 om MLI’ens artikel 12.

Se også afsnit C.F.8.3.1.13 om MLI’ens artikel 13.

Se også afsnit C.F.8.3.1.14 om MLI’ens artikel 14.

Se også afsnit C.F.8.3.1.15 om MLI’ens artikel 15.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 6 i DBO'en svarer til artikel 6 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Se også

  • Afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's Modeloverenskomst artikel 5.
  • Kommentaren til OECD's Modeloverenskomst, pkt. 44 for Slovakiets fortolkning af artikel 5.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 7 i DBO'en afviger fra artikel 7 OECD's modeloverenskomst.

Artikel 7 i DBO'en indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3, i DBO'en.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4, i DBO'en.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5, i DBO'en.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 7 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artikel 8 i DBO'en afviger fra artikel 8 i OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1, i DBO'en.

Såfremt den virkelige ledelse af et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, har sit sæde om bord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken skibet har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, i hvilken skibets reder er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 2, i DBO'en.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artikel 9 i DBO'en svarer til artikel 9 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artikel 10 i DBO'en afviger fra artikel 10 i OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10,  C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Artikel 10 i DBO'en finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4, i DBO'en.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artikel 11 i DBO'en afviger fra artikel 11 i OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 11, stk. 1, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 11 i DBO'en indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted. Se artikel 11, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artikel 12 i DBO'en afviger fra artikel 12 i OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Kulturelle royalties kan kun beskattes i bopælslandet. Kildelandet kan beskatte industrielle royalties. Kildelandet kan højst beskatte dem med 5 pct. Se artikel 12, stk. 1 og 2, i DBO'en.

"Royalties" omfatter også vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr samt vederlag for film eller bånd til fjernsyn eller radio. Se artikel 12, stk. 3, i DBO'en.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5, i DBO'en.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 13 i DBO'en afviger fra artikel 13 i OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 9, stk. 4, anvendelse. Derudover erstatter MLI’ens artikel 9, stk. 4, bestemmelserne i DBO’en i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige. MLI’ens artikel 9, stk. 4, vedrører en situation, hvor der sker afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser og mere end 50 pct. af disse aktier eller sammenlignelige interesser på noget tidspunkt inden for 365 dage før afhændelsen direkte eller indirekte kan henføres til fast ejendom beliggende i et kildeland.

Reglen i MLI’ens artikel 9 svarer til artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, idet afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.9 om MLI’ens artikel 9.

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 14 i DBO'en svarer til artikel 14 i OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 15 i DBO'en afviger fra artikel 15 i OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen anvendes i forhold til kalenderåret. Se artikel 15, stk. 2, litra a, i DBO'en.

Vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 15, stk. 3, i DBO'en.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4, i DBO'en.

Se også

Se også

  • Artikel 16 i DBO'en om bestyrelseshonorar
  • Artikel 17 i DBO'en om løn til kunstnere og sportsfolk
  • Artikel 19 i DBO'en om løn for offentligt hverv
  • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorar

Artikel 16 i DBO'en svarer til artikel 16 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 17 i DBO'en afviger fra artikel 17 OECD's modeloverenskomst.

Indkomst ved optrædende kunstneres og sportsfolks virksomhed som led i en kulturaftale kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 17 i DBO'en omfatter ikke optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, i DBO'en eller af artikel 15 i DBO'en eller 16 i DBO'en, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og sociale sikringsydelser

Artikel 18 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1, i DBO'en. Artikel 18 i DBO'en svarer til modeloverenskomsten artikel 18.

Private pensioner, der ikke stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, er omfattet af artikel 21 i DBO'en, og kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 21, stk. 1, i DBO'en.

Sociale sikringsydelser, fx folkepension, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 19, stk. 2, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artikel 19 i DBO'en svarer til artikel 19 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Bemærk

Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk er omfattet af bestemmelserne i artikel 19 i DBO'en og ikke af artikel 17 i DBO'en.

Artikel 20: Studerende

Artikel 20 i DBO'en svarer til artikel 20 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artikel 21 i DBO'en svarer til artikel 21 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Formue

Artikel 22 i DBO'en afviger fra artikel 22 i OECD's modeloverenskomst.

Skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, og rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe og luftfartøjer, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Bemærk

Artikel 22 i DBO'en har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 23 i DBO'en afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Tjekkiet/Slovakiet kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 1, litra a og b, i DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Tjekkiet/Slovakiet, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Tjekkiet/Slovakiet. Se artikel 23, stk.1, litra c, i DBO'en.

Indkomst, der er omfattet af artikel 10 i DBO'en (udbytte), 12 i DBO'en (royalties), 16 i DBO'en (bestyrelseshonorar) og 17 i DBO'en (kunstnere og sportsfolk) lempes dog efter metoden almindelig credit. Se artikel 23, stk. 2, litra b, i DBO'en.

Bemærk

Artikel 23 i DBO'en indeholder nogle bestemmelser om matching credit. Se artikel 23, stk. 1, litra d og e, i DBO'en. Artikel 23, stk. 1, litra d og e, i DBO'en havde kun virkning til og med 1997. Se artikel 23, stk. 1, litra f, i DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 5, stk. 6 (valgmulighed C), anvendelse på DBO’ens artikel 23, stk. 2. MLI’ens artikel 5, stk. 6, vedrører anvendelse af metoder for ophævelse af dobbeltbeskatning.

Reglen i MLI’ens artikel 5 er baseret på artikel 23 i OECD’s modeloverenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.5 om MLI’ens artikel 5.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artikel 24 i DBO'en afviger fra artikel 24 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 24 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåde ved indgåelse af indbyrdes aftaler

Artikel 25 i DBO'en afviger fra artikel 25 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 25 i DBO'en nævner ikke nogen frist for ansættelsesændringer til gennemførelse af gensidige aftaler.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artikel 25 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

MLI’en

Som følge af Danmarks og Slovakiets indgåelse af MLI’en finder MLI’ens artikel 16, stk. 2, 2. pkt., anvendelse på DBO’en. Herefter skal enhver indgået aftale gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i Danmarks og Slovakiets lovgivning.

Reglen i MLI’ens artikel 16, stk. 2, 2. pkt., er baseret på artikel 25, stk. 2, 2. pkt., i OECD’s modeloverenskomst.

Bemærk

Danmark har taget forbehold efter MLI’ens artikel 28, stk. 2, således at MLI’ens bestemmelser om voldgift ikke finder anvendelse i forhold til sager, der drejer sig om DBO’er mellem Danmark og andre EU-lande. Inden for EU gælder EU-voldgiftskonventionen og EU-voldgiftsdirektivet, og det vil herefter alene være disse EU-retsakter, der vil være gældende i forholdet mellem Danmark og Slovakiet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.3.1.16 om MLI’ens artikel 16.

Se også afsnit C.F.8.3.1.28 om MLI’ens artikel 28.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artikel 26 i DBO'en afviger fra artikel 26 i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 26 i DBO'en indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Danmark og Tjekkiet har den 15. november 2004 indgået en aftale om automatisk udveksling af oplysninger på skatteområdet. Se BKI nr. 4 af 08/02/2005.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artikel 27 i DBO'en svarer til artikel 27 i OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Territorial udvidelse

Artikel 28 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om territorial udvidelse.

Artikel 29: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 27. december 1982 og har virkning fra 1. januar 1983.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31.

Artikel 30: Opsigelse

Artikel 30 i DBO'en svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.32 om OECD's modeloverenskomst artikel 32 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2022.192.SR

Artikel 5. Spørger var direktør og eneanpartshaver i et dansk indregistreret anpartsselskab (Selskabet). Selskabets formål var at drive advokatvirksomhed. Spørger boede, og opholdt sig primært i Slovakiet, og rådgav i udgangspunktet Selskabets klienter fra hjemmekontoret i Slovakiet.

I spørgsmål 1 og spørgsmål 2 kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Selskabet ikke ville være skattepligtigt til Danmark. Der blev lagt vægt på, at Selskabet var indregistreret i Danmark, hvilket Højesteret i SKM2007.151.HR fastslog, var en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for skattepligt efter selskabsskatteloven § 1. Hjemmekontoret i Slovakiet fandtes at udgøre et fast driftssted hvorigennem Selskabets virksomhed blev udøvet. De indtægter, som ikke kunne allokeres til indtægter fra det faste driftssted i Slovakiet, ville herefter skulle medregnes til Selskabets skattepligtige indkomst, jf. selskabsskatteloven § 8, stk. 1. Den indkomst, der kunne allokeres til det faste driftssted, ville Selskabet dog som udgangspunkt ikke skulle medregne til dets skattepligtige indkomst i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2.

I spørgsmål 3 og spørgsmål 4 blev det vurderet, at Spørger var skattepligtig til Danmark for udbytte udbetalt af Selskabet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Slovakiet. Spørger ville på baggrund af det oplyste med stor sandsynlighed blive anset for at være retmæssig ejer af udbyttet fra Selskabet.