Dato for udgivelse
08 nov 2012 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2012 12:45
SKM-nummer
SKM2012.634.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0167735
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Forsknings- og forsøgsudgifter
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers virksomhed må anses for en forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvis udgifter som hovedregel må siges at være omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 B samt afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Spørger kan dermed som udgangspunkt anvende reglerne i ligningslovens § 8 X omkring udbetaling af 25 pct. af underskud, der stammer fra sådanne udgifter.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3.
Ligningsloven § 8X
Ligningsloven § 8B
Afskrivningsloven § 6, stk. 1, nr. 3.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3.
Ligningsloven § 8X
Ligningsloven § 8B
Afskrivningsloven § 6, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juriidiske Vejledning 2013-1, afsnit C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv.

Spørgsmål 1:

  1. Kan det bekræftes, at spørger kan få udbetalt skatteværdien svarende til 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling?

Svar:

  1. Ja, se dog begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et dansk selskab med en række danske aktionærer.

Spørgers formål/eksistensgrundlag er at (videre-)udvikle en særlig teknologi indenfor udvinding af vedvarende energi. Det vil sige, at spørger er på markedet for vedvarende energiløsninger.

Målet er at levere denne særlige teknologi til det globale energimarked.

Udviklingen af denne teknologi er omkostningstungt og er omfattet af mange risici, hvorfor teknologien "opskaleres" i mindre skridt. Dette svarende til vindmøllebranchen for 15-20 år siden, hvor den største mølle var på ca. 100-250 KW.

El-produktion

Spørger fik sin første el-produktionstilladelse i juli 2007 til sit anlæg test- og demonstrationsanlæg.

Anlægget leverede strøm til nettet for først gang i 2010.

Anlægget er ikke i kontinueret drift, da der er tale om et test- og demonstrationsanlæg. Spørger har i 2012 fået forlænget sin el-produktionstilladelse til og med 2015 til gennemførelsen af minimum 2 længere test inkl. el-produktion og afregning. 

Det fremgår bl.a. af spørgers regnskab for 1. oktober 2010 til 30. september 2010, at selskabet driver virksomhed inden for udvikling og produktion til udnyttelse af vedvarende energi.

Den vigtigste aktivitet i regnskabsåret har været udvikling og afprøvning af et helt nyt energiudtag.

Der blev i juli 2011 indsendt to vigtige patentansøgninger til det europæiske patentagentur. Patenterne vedrører begge spørgers kerneteknologier.

Det fremgår endvidere af specifikationshæftet til årsrapporten 2010/2011, at spørger havde indtægter på ca. 2,4 mio. kr., hvoraf ca 2,1 mio. kr. stammede fra et indgået forlig.

Spørger havde "andre eksterne omkostninger" på ca. 3 mio. kr., som bl.a. dækkede over reklamer, repræsentation, rejseudgifter, kørselsgodtgørelse, bilomkostninger, reparation og vedligeholdelse, personaleomkostninger i forbindelse med 4 ansatte, kontorartikler, faglitteratur, kontorleje, el og varme, forsikringer, revisor, advokat samt flytteomkostninger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Skattekreditter

Det er spørgers forståelse, at loven om "Skattekreditter for forsknings og udviklingsaktiviteter, LL § 8X" er lavet med det formål at understøtte virksomheder tæt på kommercialiseringen, men hvor omsætningsgrundlaget ikke er højt nok til at det udnyttes.

Der er derfor vigtigt for spørgers budgetlægning og finansiering, at de er sikre på, at selskabet vil få udbetalt 25 % af underskuddet, der stammer fra udgifter omfattet af LL § 8 B. Herunder ønsker spørger tillige at anvende mulighederne for at overdrage skattekreditten til sikkerhed for lån, som anført i betænkning af 14. december 2011 til L29.

Selvangivelse - tidspunkt for fradragsret jf. LL § 8B

Selskabet har løbende opgjort og i de seneste år udgiftsført forsknings- og udviklingsomkostninger, idet selskabet har påbegyndt sin virksomhed jf. foranstående redegørelse. Af lovforslag L29 (afsnit 2: Lovforslagets formål og baggrund) fremgår det klart, at formålet med den nye skattekredit er at virksomheder kan få udbetalt skatteværdien.

Det er derfor vores opfattelse, at selskabet falder ind under regeringens formål med lovændringen og derfor vil få udbetalt selskabsskat jf. foranstående.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan få udbetalt skatteværdien svarende til 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3.

Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Ligningslovens § 8X

Stk. 1. Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr. Udgør indkomståret en kortere periode end 12 måneder, nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Beløb, der udbetales efter 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Sambeskattede selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 og § 31 A, anses for en samlet enhed ved anvendelsen af stk. 1. Anmodning efter stk. 1 indgives af administrationsselskabet. Opgørelsen af udbetalingen sker på grundlag af sambeskatningsindkomsten og de sambeskattede selskabers samlede udgifter til forskning og udvikling. Beløbet udbetales til administrationsselskabet. Administrationsselskabet skal fordele beløbet forholdsmæssigt mellem de selskaber m.v., hvis underskud nedsættes, jf. stk. 4, i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 31, stk. 8, og § 31 A, stk. 6.

Stk. 3. Der kan til selskaber m.v., der på anmodningstidspunktet, jf. stk. 4, kontrolleres af samme aktionær, jf. § 16 H, stk. 6, og til en eller flere personligt drevne virksomheder, som den anførte personkreds driver i virksomhedsordningen, for hvert indkomstår højst udbetales et samlet beløb på 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr. Der foretages en særskilt opgørelse for henholdsvis hvert ikke sambeskattet selskab, hver sambeskattet koncern og virksomheder i virksomhedsordningen. Er der anmodet om udbetaling på grundlag af et større beløb end 5 mio. kr., fordeles beløbet mellem selskaber, sambeskattede koncerner og virksomheder i virksomhedsordningen m.v. i forhold til den del af underskuddet for det enkelte selskab m.v., der stammer fra udgifter til forskning og udvikling, der er anmodet om kontant udbetaling på grundlag af.

Stk. 4. Anmodning efter stk. 1 indgives samtidig med selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Ved selvangivelsen skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes om udbetaling, jf. stk. 1. Ved udbetalingen finder selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 5.-10. pkt., om udbetaling af overskydende skat tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Er der sket udbetaling med et større beløb, end stk. 1-3 berettiger til, opkræves det for meget udbetalte beløb. Selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og § 30 om opkrævning af restskat finder tilsvarende anvendelse. Det tilbagebetalte beløb omregnes til underskud for det pågældende indkomstår.

Stk. 6. Ved udbetaling af skattekredit modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Ligningslovens § 8B

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår. Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Hvis udgifter som nævnt i 1. pkt. er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori erhvervet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår, medmindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade, at udgifterne fradrages eller afskrives som anført før påbegyndelsen af erhvervet.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som afholdes til efterforskning efter råstoffer i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Hvis udgifterne er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, afskrives udgifterne dog med lige store årlige beløb over 5 år fra og med det indkomstår, hvori erhvervet blev påbegyndt. Det samme gælder, hvis udgifterne i det indkomstår, hvori de er afholdt, overstiger 30% af den skattepligtiges overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, opgjort uden fradrag og afskrivning efter dette stykke, men med tillæg af renteudgifter og valutakurstab og med fradrag af rente- og udbytteindtægter, samt valutakursgevinst, som indgår i opgørelsen af overskuddet. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at udgifter som omhandlet i 2. pkt. fradrages eller afskrives før igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed, hvorpå efterforskningen tager sigte. Når omstændighederne taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen desuden tillade, at udgifter som omhandlet i 3. pkt. fradrages på én gang.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og fast ejendom kun fradrages eller afskrives efter lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Den skattepligtige kan i stedet for at afskrive efter § 5 vælge at fradrage (straksafskrive) hele anskaffelsessummen for nedennævnte driftsmidler m.v. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted, jf. dog stk. 3:

(...)

3)Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer.

Praksis

Ligningsvejledning 2012-2, afsnit E.B.3.11 Forsøgs- og forskningsudgifter

Begrundelse

Formelt:

Skatteministeriet skal indledningsvis bemærke, at bindende svar ikke gives på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt.

Selvom virksomhederne skal ansøge om at få udbetalt de 25 pct. af underskuddet, der stammer fra de pågældende udgifter, jf. ligningslovens § 8X, stk. 1, er der efter Skatteministeriets opfattelse ikke tale om en bevillingsbestemmelse.

Der er hermed lagt vægt på, at når der skal anmodes om udbetalingen, skyldes det, at skatteyderen skal vælge skattekreditten. Den skattepligtige har et retskrav på skattekreditten, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Der kan dermed godt gives et bindende svar på spørgsmålet.

Materielt:

Det følger af Ligningslovens § 8X, stk. 1 1. pkt., at selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Det følger af ligningslovens § 8B, stk. 1, at udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten kan fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår.

Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Hvis udgifter som nævnt i 1. pkt. er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori erhvervet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår, medmindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade, at udgifterne fradrages eller afskrives som anført før påbegyndelsen af erhvervet.

Idet spørger er et aktieselskab, er det ikke et krav, at erhvervet skal være påbegyndt, før der er adgang til at fradrage de pågældende udgifter, jf. ligningslovens § 8 B, stk. 1, 3. pkt.

Det følger endvidere af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, at den skattepligtige kan vælge at fradrage (straksafskrive) hele anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted, jf. dog stk. 3 omkring udlejning.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørgers virksomhed må anses for en forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvis udgifter som hovedregel må siges at være omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 B samt afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Fradragsretten for afholdte forsøgs- og forskningsudgifter mv. omfatter i første række det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Fradragsretten omfatter desuden den såkaldte anvendte forskning, dvs. originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser. 

Udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af information om forsøgs- og forskningsarbejde omfattes af fradragsretten, forudsat at der i øvrigt er den fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed. 

Der er også fradragsret for udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Ved grundforskning forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål eller anvendelser.

De mest almindelige udgifter, der falder ind under bestemmelsen, er lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler. Desuden kan udgifter til betaling af forsøgs- og forskningsvirksomhed udført af andre og udgifter til anskaffelse af immaterielle rettigheder også fratrækkes, jf. Ligningsvejledningen 2012-2, afsnit E.B.3.11.

Der kan dog ikke ske udbetaling af skattekreditter på grundlag af udgifter til anskaffelse af immaterielle aktiver, der kan straksafskrives efter afskrivningslovens § 41, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 1, 1. pkt., og bemærkningerne til denne bestemmelse i lovforslag nr. L 29 (Folketingsåret 2011-2012), jf. lov nr. 1379 af 28. december 2011.

Der kan for hvert indkomstår højst udbetales 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr. Udgør indkomståret en kortere periode end 12 måneder, nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Beløb, der udbetales efter 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 1.

Ligningslovens § 8 X har først virkning fra og med indkomståret 2012, og der foreligger på nuværende tidspunkt ikke noget regnskab for udgifter, som spørger har afholdt i indkomståret 2012.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at ministeriet ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at vurdere præcist hvor mange af spørgers udgifter i 2012, der måtte være omfattet af § 8 X.

Indstilling

Skatteministeriet skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med Ja, se dog begrundelsen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.