Dato for udgivelse
07 nov 2012 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2012 10:06
SKM-nummer
SKM2012.630.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-057357
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, erhvervsbeskatning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der kan anvendes etableringskontomidler til investering i et VE-anlæg med max 6 kW på en landbrugsejendom. Spørger vil anvende nettomålerordningen. Etablering af VE-anlægget anses derfor for etablering af en ny virksomhed og skal selvstændigt opfylde arbejdstidskravet.

Reference(r)

Etableringskontoloven § 5,
Ligningsloven § 8P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit E.D.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.2.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.4.5.6

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at der kan anvendes etableringskontomidler til investering i et VE-anlæg med max 6 kW på en landbrugsejendom, når arbejdstidskravet i forvejen er opfyldt på ejendommen?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver en planteavlsejendom, som er erhvervet 1. januar 2008. Arbejdet på ejendommen udføres af Spørger.

Der er i forbindelse med erhvervelsen sket etablering af virksomhed. Der er anvendt etableringskontomidler ved etablering. Der er efter etablering af planteavlsvirksomheden et restbeløb på henholdsvis xx kr. tilbage på etableringskonto og yy kr. tilbage på iværksætterkonto.

Spørger påtænker at opsætte et VE-anlæg med en kapacitet max 6 kW. Anlægget bliver et solcelleanlæg, der placeres dette på et af ejendommens bygninger. Det er ikke afklaret på hvilken, men det bliver formentlig på en driftsbygning.

Spørger påtænker at anvende nettoafregningsordningen. Det lægges til grund, at betingelserne herfor opfyldes. Ejendommen er forsynet med en måler.

I forbindelse med opsætningen af VE-anlægget påtænkes anvendt etablerings-kontomidler eller midler fra iværksætterkontoen.

Spørger har lønindkomst ved siden af driften af virksomheden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Jf. etableringskontoloven § 7 litra a og c kan der hæves midler til investering i maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, samt bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter afskrivningslovens § 14, samt installationer, der tjener sådanne bygninger, og installationer, der anvendes erhvervsmæssigt.

Jf. etableringskontoloven § 10 skal indskud beskattes, hvis de ikke hæves efter § 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det indkomstår, hvori kontohaver fylder 67 år.

Hvis en fysisk person vælger ikke at anvende reglerne i ligningsloven § 8 P, stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelen i det vedvarende energianlæg for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, uanset om der sker et nettosalg af varme eller elektricitet til forsyningsnettet eller ej.

Bemærkninger til Skatteministeriets indstilling.

Ved montering af solceller på en af ejendommens driftsbygninger, opfattes det som værende en integreret del af virksomheden og ikke opstart af ny virksomhed, derved opfattes arbejdstidskravet for opfyldt jf. etableringskontolovens § 5, stk. 3.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der kan anvendes etableringskontomidler til investering i et VE-anlæg med max 6 kW på en landbrugsejendom, når arbejdstidskravet i forvejen er opfyldt på ejendommen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Efter § 5, stk. 1 kan kontohaveren ved og efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed hæve indskuddene i overensstemmelse med reglerne i § 7.

Efter stk. 2 gælder, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder, eller de udgifter, som er afholdt til brug for virksomheden, overstiger et grundbeløb på 80.000 kr. (80.000 kr. 2012). Det er endvidere en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

Efter stk. 3 gælder et krav om, at kontohaveren skal deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden i ikke uvæsentligt omfang.

Efter stk. 6, kan formuegoder, som er anskaffet tidligere end 3 år før etableringsårets begyndelse, eller som er afhændet, eventuelt udskilt af driften, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den i stk. 2 nævnte samlede anskaffelsessum. Udgifter, som er afholdt tidligere end 1 år før etableringsårets begyndelse, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den udgift, der er nævnt i stk. 2.

§ 7

Efter etableringen af selvstændig erhvervsvirksomhed hæves beløb af indtil samme størrelse som anskaffelsessummen eller, hvor der i tidligere indkomstår er foretaget skattemæssige afskrivninger på formuegodet, den uafskrevne del af anskaffelsessummen for formuegoder som nævnt i litra a-f anskaffet inden for den frist, der er nævnt i § 5, stk. 6, 1. pkt., og beløb af indtil samme størrelse som afholdte udgifter som nævnt i litra g og h afholdt inden for fristen i § 5, stk. 6, 2. pkt.:

a) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Beløb kan dog ikke hæves til anskaffelse af automobiler, som er indregistreret til privat personbefordring, til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv omsætningsafgift.

b) Skibe til erhvervsmæssig brug.

c) Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter afskrivningslovens § 14, samt installationer, der tjener sådanne bygninger, og installationer, der anvendes erhvervsmæssigt.

d) Goodwill samt andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.

e) Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt.

f) Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter.

g) Driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

h) Udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, som den skattepligtige har valgt ikke at afskrive.

Stk.3. For de i stk. 1, litra a, nævnte driftsmidler, litra b, nævnte skibe, litra c og f, nævnte bygninger mv. og for de i stk. 1, litra d og e, nævnte immaterielle aktiver udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet efter afskrivningslovens § 45. Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger.

Stk.4. Anskaffelse af maskiner, inventar og andre driftsmidler samt edb-software, der er omfattet af reglerne om straksafskrivning i afskrivningslovens § 6, stk. 1, berettiger ikke til at hæve beløb efter stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Kontrahering om bygning af et skib berettiger ej heller til at hæve beløb efter stk. 1.

§ 10, stk. 1 Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet.

Ligningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011) § 8 P, stk. 1 Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

...

Stk.5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi § 2 (VE-lov)

Stk.2. Ved vedvarende energikilder forstås bl.a.: vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme

Stk.3. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke energiformer som kan betegnes som vedvarende energikilder.

Praksis

Skatterådet kunne i SKM2011.857.SR bekræfte, at et solcelleanlæg med en kapacitet på under 1 MW, som blev monteret på stativer på taget af en erhvervsejendom, var et afskrivningsberettiget driftsmiddel. I afgørelsen er anført, at særbestemmelsen i ligningslovens § 8 P ikke finder anvendelse i det konkrete tilfælde, hvor solcelleanlægget anskaffes med henblik på benyttelse i en eksisterende erhvervsvirksomhed. I en sådan situation anvendes i stedet de almindelige regler i afskrivningsloven.

Maskiner, inventar og andre driftsmidler kan afskrives efter reglerne i afskrivningsloven kapitel 2, såfremt de udelukkende eller delvis anvendes erhvervsmæssigt, jf. afskrivningsloven § 2. Vindmøller anses vurderings- og afskrivningsmæssigt for driftsmidler, der kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2. Se Den Juridiske Vejledning 2012-2 afsnit C.C.2.4 om afskrivninger.

Det fremgår af Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2012-2, afsnit E.C.4.2, at

Solcelleanlæg monteret på landjorden er et driftsmiddel.

Solcelleanlæg monteret på stativer på en bygning er et driftsmiddel.

Solcelleanlæg integreret i bygningens bestanddele i forbindelse med nybyggeri, og hvor den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen er en installation.

Cirkulære nr. 167 af 30. oktober 1984 - Indskud på etableringskonto

Pkt. 26. Lovens § 5, stk. 2, indeholder to yderligere betingelser for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed kan anses at have fundet sted. For det første må antallet af ejere i virksomheden højst være 10. For det andet skal kontohaveren eller dennes ægtefælle deltage i driften af virksomheden i ikke uvæsentligt omfang.

Afgørelsen af, om den skattepligtiges deltagelse i virksomhedens drift har været af ikke uvæsentligt omfang, må bero på en konkret bedømmelse af samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde. Ved denne afgørelse kan man som en vejledende norm lægge vægt på, om arbejdsindsatsen udgør mindst 50 timer månedlig. Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats gælder også ved anskaffelse af fast ejendom. Består virksomheden alene i udlejning af en afskrivningsberettiget ejendom eller afskrivningsberettigede driftsmidler, vil der normalt være tale om en så passiv form for virksomhed, at arbejdskravet ikke kan være opfyldt.

Om etableringskonto i øvrigt, se Ligningsvejledningen, erhvervsdrivende 2012-1, afsnit E.D.2.

SKM2001.207.LSR . En skatteyder og hans ægtefælle ejede hver en landbrugsejendom, som begge blev drevet af skatteyderen. På ægtefællens ejendom opstilledes en vindmølle, der behandledes efter skattelovgivningens almindelige regler, og som derfor ansås for udelukkende erhvervsmæssig. Det fremgår, af Landsskatterettens begrundelse at, "efter Ligningslovens § 8 P, stk. 5, anses vindmøller hvor indkomsten medregnes efter skattelovgivningens almindelige regler, udelukkende for erhvervsmæssigt benyttet...Indkomsten fra ægtefællens vindmølle er valgt beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler. Efter Ligningslovens § 8 P, stk. 5, anses vindmøllen herefter som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Betingelsen i investeringsfondslovens § 3, stk. 1 om erhvervsmæssig anvendelse findes således at være opfyldt. Henset til det oplyste om landbrugenes størrelse, og at det var klageren der forestod driften heraf, anser retten kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats, jf. dagældende investeringsfondslovs § 3 A, stk. 3 for opfyldt, idet landbrugsvirksomheden og vindmøllevirksomheden anses som en erhvervsmæssig enhed, hvoraf følger, at det er tilstrækkeligt, at kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats var opfyldt i en af virksomhederne eller i alt for begge aktivitetsområder, jf. punkt 39 i cirkulære nr. 166 af 29.10 1984.

Nettoafregning (elafgift)

Det fremgår af forarbejderne til L162 af 17. marts 2010 om ændring af bl.a. elafgiftsloven:

"3.2.3.1.4. Nyt forslag med nettoafregning på årsbasis

I dette forslag er nettoafregning på årsbasis underlagt nogle betingelser, som vil fremgå af en ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (Nettoafregningsbekendtgørelsen). Betingelserne vil være at an-lægget eller anlæggene er:

  • tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i egen forbrugsinstallation
  • 100 pct. ejet af forbrugeren
  • beliggende på forbrugsstedet
  • alene anvender vedvarende energikilder i et eller flere elproduktionsan-læg, som har en samlet nominel effekt på eller under 6 kW pr husstand
  • forsyner boliger eller anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse med elektricitet eller varme og elektricitet. For ikke-erhvervsmæssigt be-nyttet bebyggelse svarer 100 m2 bebygget areal til en husstand
  • registeret i stamdataregisteret

Og videre:

"3.2.4. Virkning af »solcellereglerne«

Ejerne af små VE-anlæg, herunder husstandsmøller, vil opnå økonomiske fordele, fordi de ikke skal købe den andel af deres forbrug af elektricitet, som VE-anlægget producerer indenfor året, til almindelige elpriser. Baggrunden herfor er, at man ved at bruge elektriciteten selv sparer både elpris, afgift og moms, hvilket er mere, end man tjener ved salg af elektriciteten, hvor man kun får elprisen inkl. pristillæg, der dog er mindre end afgifterne."

Nettoafregningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 definerer i § 2, nr. 1 og § 3, stk. 3 - 4, hvem der kan gøre brug af afregningsreglerne:

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

§ 3. .....

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er

1) tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet,

2) 100 pct. ejet af forbrugeren, jf. dog stk. 5 og 6, og

3) beliggende på forbrugsstedet, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Nettoafregning for elektricitet produceret på en vindmølle er tillige betinget af, at vindmøllen er tilsluttet til egen forbrugsinstallation.

Begrundelse

Ligningsloven § 8P vedrører personers beskatning af VE-anlæg.

Et VE-anlæg omfattet af ligningsloven § 8P, og hvor der ikke er anvendt den skematiske ordning i stk. 2 og 3, anses efter stk. 5, for at være erhvervsmæssig virksomhed.

Spørger har allerede etableret en virksomhed, som er erhvervet 1. januar 2008 og der er anvendt etableringskontomidler i den forbindelse.

Jf. etableringkontoloven § 10, stk. 1 sker der ikke efterbeskatning, hvis etableringskontomidlerne anvendes inden 9 år efter etablering, eller 2 år efter opnåelse af folkepensionsalder.

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der ikke er integreret i en nyopført bygning, anses for at være driftsmidler, og kan derfor anskaffes i en eksisterende virksomhed.

Det er oplyst, at spørger påtænker at anvende nettoafregningsordningen.

Ifølge forarbejderne til L162 af 17. marts 2010 om ændring af bl.a. elafgiftsloven kan nettoafregningsordningen alene anvendes på et VE-anlæg, der forsyner bolig og anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Det er derfor ved besvarelsen lagt til grund, at anlægget etableres for at forsyne den private del af ejendommen, da nettoafregningsordningen ellers ikke kan finde anvendelse.

Det påtænkte VE-anlæg, hvor der skal anvendes nettoafregning, kan derfor ikke anses for anskaffet i den eksisterende erhvervsvirksomhed, men må anses for at være en ny selvstændig virksomhed i forhold til etableringskontoloven.

For at en virksomhed kan anses for etableret efter etableringskontoloven, er der et krav i etableringskontoloven § 5, stk. 3, om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats, hvor den vejledende norm er 50 timer månedlig. Det er Skatteministeriet opfattelse, at arbejdsindsatsen vedrørende driften af et VE-anlæg i den omhandlede størrelse ikke kan opfylde arbejdstidskravet i etableringskontoloven.

Allerede derfor, kan der ved anskaffelse af det omtalte VE-anlæg ikke være sket etablering efter etableringskontolovens regler. Det derfor uden betydning om anskaffelsesværdien i etableringskontoloven § 5, stk. 2 er opfyldt.

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til en ændret indstilling.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets indstilling og begrundelse.