Dato for udgivelse
08 Nov 2012 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2012 14:59
SKM-nummer
SKM2012.631.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-130782
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat – indkomst og fradrag - selskaber
Resumé

Skatterådet finder ud fra en samlet konkret vurdering af selskabets vedtægter, virkemåde og oplysninger i sagen i øvrigt, og når henses til afgørelsen SKM2012.245.SR, hvorefter et S-corporation som er i lighed med nærværende S-corporation, er anset for at være et selvstændigt skattesubjekt, at nærværende S-corporation, kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret. Skatterådet kan imidlertid ikke bekræfte, at udbytte fra B ApS til A Corporation kan udloddes uden indeholdelse af udbytteskat. Skatterådet kan derimod bekræfte, at B ApS skal tilbageholde 15 % i udbytteskat ved udlodning af udbytte fra B ApS til A Corporation.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.1.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.8.11.5.

Spørgsmål

 

 1. Kan udbytte fra B ApS til A Corporation udloddes uden indeholdelse af udbytteskat?
 2. Såfremt spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, skal B ApS så tilbageholde 15 % i udbytteskat ved udlodning af udbytte fra B ApS til A Corporation?

Svar

 1. Nej
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Corporation ejer 100 % af anparterne nom. kr. 250.000 i B ApS. Det ønskes besvaret, om udbytte fra B ApS til A Corporation kan udloddes uden indeholdelse af udbytteskat. Dispositionen påtænkes foretaget på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

Person X er hovedaktionær med 100 % af aktiekapitalen i det unoterede amerikanske S-corporation, A Corporation, registreret i Maine, USA.

Selskabets direktion består af Person X. Der er ingen bestyrelse.

A Corporation administreres fra USA og der bliver årligt afholdt aktionærmøde.

Årets resultat i A Corporation beskattes hos Person X. Selskabet har egne vedtægter og der udarbejdes årligt en årsrapport.

S-Corp.
Et S-corp. er et selskab med begrænset hæftelse. Der er ingen krav om personlig hæftelse fra aktionærerne. Selskabet stiftes med tinglysning af vedtægter og der er pligt til at afholde bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. Overordnet er et S-corp. underlagt samme regelsæt som et C-corp.

Den selskabsretlige forskel på et S-corp. og et C-corp. er bl.a., at et S-corp. kun kan stiftes og ejes af amerikanske statsborgere, at der er en begrænsning i antallet af aktionærer samt en begrænsning i mulighederne for udstedelse af forskellige aktieklasser.

Den skattemæssige behandling er forskellig, idet et C-corp. behandles som en ikke-transparent enhed med begrænset hæftelse, mens et S-corp. behandles som en transparent enhed med begrænset hæftelse. Årets resultat i et S-corp. medregnes i aktionærens personlige indkomstopgørelse.

Vedlagt anmodningen er:

• Vedtægter for A Corporation.
• Dokumentation på beskatningsform fra advokatfirm

Det fremgår blandt andet af fremlagte vedtægter for A Corporation (uddrag):

"Section 1.02. The Principal office of the corporation shall be as stated in the Articles of Incorporation. The corporation may have offices at such other place or places within and without the State of Main as the shareholders may from time to time appoint or the business of the corporation may require.

Section 1.03. The fiscal year shall be as determined from time to time by vote of the shareholders.

Section 2.201. Meetings of the shareholders shall be held at the office of the corporation or at such other place within and without the State of Main as may be designated by a vote of the shareholders.

Section 2.07. Every shareholder having the right to vote shall be entitled to vote...Each shareholder shall have one vote for each share of stock having voting power registered in his name on the books of the corporation.

Section 4.01. The officers of the corporation shall consist of a President, one or more Vice Presidents, a Treasurer, one or more Assistant Treasurers, a Clerk, one or more Assistant Clerks, and such officers with such other titles as the shareholders may determine.

Section 4.05. Unless the shareholders otherwise determine, the President shall be the chief executive officer of the corporation. He shall have the general control and management of the corporation´s business and affairs.

Section 4.07. The Clerk shall be a natural person who maintains a registered office in the State of Main, and shall be qualified in accordance with and have the power and duty to perform only those ministerial recordkeeping and other duties required of a corporate clerk by the Main Business Corporation Act.

Section 5.01. The capital stock of the corporation shall consist of shares of stock as provided for by the Articles of Incorporation. Said stock shall be nonassessable and the holder of said stock, subject to the provisions applicable to transfer of stock shall be entitled to one vote per share.

Section 5.02. The shareholders shall have power to issue and sell or otherwise dispose of such shares of the corporation´s authorized but unissued capital stock to such persons and at such times and for such consideration, cash, property, services, expenses, or otherwise, and upon such terms as it shall determine from time to time.

Section 5.03. The certificates representing the shares of the capital stock of the corporation shall be numbered and shall be entered in the books of the corporation as they are issued. They shall exhibit the holder´s name and the number of shares...

Section 5.04. Transfers of stock shall be made on the books of the corporation only by the person named in the certificates or by an attorney, lawfully constituted in writing, and upon surrender of the certificate therefor.

Section 5.06. The shareholders may declare a divided on the capital stock of the corporation at any regular or special meeting.

Section 7.02 Notwithstanding any foregoing provision of this Article VII, the company shall not have the power to indemnify any person with respect to any claim, issue or matter asserted by or in the right of the corporation as to which he is finally adjudicated to be liable to the corporation unless the court in which the action, suit or proceeding was brought shall determine that, in view of all the circumstances of the case, he is fairly and reasonably entitled to indemnity for such amounts as the court shall deem reasonable."

Af brev af 6. Januar 2012, fra advokat til A Corporation, fremgår det:

"You have requested clarification of your payment of income taxes of A Corporation. A is taxed as an S Corporation and as such the income taxes are not paid by A. However, the net income of A flows through to the individual income tax return of the sole shareholder, Person X. Person X included the 2010 income of A on her 2010 individual income tax return. The 2011 returns are not yet due."

Det er videre fremlagt et dokument, der viser registreringen af A Corporation, dateret den 24. juni 1996, og som viser

 • at A Corporations "principal business location" er i ....
 • at “the name of its Clerk" er Person X, ...at “there shall be no directors initially, the shares of the corporation will not be sold to more than twenty persons, the business of the corporation will be managed by the shareholders",
 • at" there shall be only one class of shares, common", par value of each share NONE, number of shares authorized 1.000",
 • "the aggregate par value of all authorized share having a par value is 0,
 • The total number of authorized shares without par value is 1.000 shares,
 • Meeting of the shareholders may be held outside the State of Maine.

Derudover er fremlagt et brev af 30. august 2012 fra advokat vedrørende A Corporations, hvori det nærmere er forklaret omkring selskabets kapitalforhold m.v.:

"A has no additional paid in capital other than the $100 of cash originally invested for the common stock. A does have retained earnings of $....as of December 31, 2011 which is available to pay company debts and liabilities.

Under State of Main law a corporation cannot voluntary liquidate unless provision have been made to pay all the corporation´s debts and liabilities. After, paying all the debts and liabilities the corporation can make a liquidating dividend to the shareholder(s). Dividends cannot be declared that would make the corporation insolvent and unable to pay its debts and liabilities."

Der er videre femsendt årsrapport for 2010 og 2011 (sammenfattet i et regnskab), vedrørende A Corporation, og om selskabets og B ApS' aktivitet er det oplyst, at

 (Udeladt)

Det er af repræsentanten videre oplyst, at Person X fortsat vil være bosiddende i USA.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgers repræsentant mener, at de stillede spørgsmål skal bekræftes med "Ja".

Der er herved henvist til følgende lovgrundlag:

 • Bindende svar SKM2012.245.SR bekræfter, at et amerikansk S-corp. skal anses som et selskab efter dansk ret. Det er derfor spørgers opfattelse, at der ikke skal indeholdes udbytteskat ved udbytteudlodning fra B ApS til A Corporation.
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA.
 • Selskabsskattelovens § 1, stk. 1.
 • SEL 13, stk. l, nr.2.
 • SKM2012.117.SKAT.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Det ønskes bekræftet, at udbytte fra B ApS til A Corporation kan udloddes uden indeholdelse af udbytteskat.

Såfremt spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at B ApS så skal tilbageholde 15 % i udbytteskat ved udlodning af udbytte fra B ApS til A Corporation.

I selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, er det fastsat, at

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2.

Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet,

Skatteministeriet skal herefter bemærke, at det er oplyst, at A Corporation ejer 100 % af anparterne nom. kr. 250.000 i B ApS. A Corporation er et unoteret amerikanske S-corporation, registreret i Maine, USA, og ejes 100% af Person X.

Person X påtænker efter det oplyste fortsat at have bopæl i USA.

Det skal herefter vurderes, hvorvidt A Corporation, kan anses for at være et selskab omfattet af selskabsskatteloven.

Efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 er det fastsat:

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

1) indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber,

2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4,

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2 C.D.1.1.3 Andre selskaber:

"Hvad er en enhed

Om der foreligger et selskab, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men derudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at de nævnte forhold ikke er udtryk for en udtømmende liste. Endelig bemærkes, at et enkelt af disse forhold ikke kan være ubetinget afgørende.

Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægter
 • særskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen (kooperativ virksomhed)
 • èn eller flere hæfter personligt
 • ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til kapitalindskuddet
 • overskuddet anvendes til almennyttige eller almenvelgørende formål.

Kriterier der indikerer, at der et tale om et interessentskab (dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt):

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser.
 • Få deltagere.
 • Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid.
 • Der kræves énstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger.
 • Optagelse af ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab.
 • En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation).
 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål.

SKM2012.245.SR

X var hovedaktionær med 50 % i et amerikansk S-corporation. I USA behandles S-corporation som en transparent enhed. X flyttede til Danmark, og i den forbindelse bekræftede Skatterådet, at det amerikanske S-corporation kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret. Skatterådet bekræftede endvidere, at Danmark ville give credit lempelse for de amerikanske indkomstskatter, der er indeholdt i USA.

Begrundelse

Ved vurderingen af den konkrete enhed, A Corporation, lægger Skatteministeriet vægt på selskabets vedtægter samt hensigten med virksomheden.

Ved vurderingen af A Corporation, kan fremhæves følgende:

 • Selskabet ejes 100% af Person X.
 • Der udstedes selskabsbeviser, beviserne er omsættelige m.v.
 • Der er stemmeret knyttet til beviserne.
 • Det oplyste om selskabets kapitalforhold, herunder " A has no additional paid in capital other than the $100 of cash originally invested for the common stock. A does have retained earnings of $... as of December 31, 2011 which is available to pay company debts and liabilities", og hvorved videre bemærkes, at det i vedtægterne er fastsat," there shall be only one class of shares, common", par value of each share NONE, number of shares authorized 1.000" og “the aggregate par value of all authorized share having a par value is 0."
 • Selskabets direktion og daglige ledelse består af alene af Person X, jf. " there shall be no directors initially, the shares of the corporation will not be sold to more than twenty persons, the business of the corporation will be managed by the shareholders".
 • Daglig ledelse af selskabet sker fra Person X bopæl, eller hvor Person X må bestemme.
 • Selskabsdeltagerne har ret til overskudsandel.Udbytter/overskudsandel udbetales til ejerne af andele i selskabet udfra hvad der besluttes på generealforsamling, jf. " The shareholders may declare a divided on the capital stock of the corporation at any regular or special meeting".
 • Regnskabsåret bestemmes af selskabsdeltageren.
 • Der er selvstændige vedtægter for selskabet.
 • Der er som udgangspunkt begrænset hæftelse for selskabsdeltageren.
 • Der er begrænsning på antallet af aktionærer.
 • Behandles skattemæssigt som en transparent enhed i USA.

Ud fra en samlet konkret vurdering af selskabets vedtægter, virkemåde og oplysninger i sagen i øvrigt, og når henses til foreliggende afgørelse SKM2012.245.SR, hvorefter et S-corporation som er i lighed med nærværende S-corporation, er anset for at være et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret, er det Skatteministeriets opfattelse, at enheden i nærværende sag må karakteriseres som en selvstændig dansk skattemæssig enhed.

Selskabet kvalificeres dermed skattemæssigt forskelligt i Danmark og USA.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes udbytter fra B ApS til A Corporation skal beskattes.

Det følger af SEL § 2, stk. 1, litra c, at udbytter fra danske selskaber, der udbetales til udenlandske selskaber, er begrænset skattepligtige her til landet, medmindre en sådan beskatning skal frafaldes efter EUs moder-datterselskabsdirektiv, direktiv 90/435 EØF, eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det skal derfor undersøges, om kildebeskatningen ved en udlodning fra B ApS til A Corporation skal frafaldes eller nedsættes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Skatteministeriet skal henvise til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, jf. BKI nr. 130 af 15/12-1986 (bekendtgørelse af overenskomst af 27. april 1983), samt BKI nr. 13 af 14/4-2000 (bekendtgørelse af 19. august 1999) og BKI nr. 1 af 18. februar 2008 (overenskomst af 19. august 1999).

Det fremgår af artikel 10:

1. Udbytte, som udbetales af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat (DK), til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat (USA), kan beskattes i denne anden stat (USA).

2. Sådant udbytte kan dog også beskattes i den kontraherende stat (DK), hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, og efter lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålignes, ikke overstige:

a) 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, såfremt den retmæssige ejer er et selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet

b) 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde.

Som nævnt kvalificeres selskabet, A Corporation skattemæssigt forskelligt i Danmark og USA, idet USA anser enheden for transparent, hvorved udbytter skal anses for oppebåret af Person X personligt, hvorimod Danmark anser A Corporation for modtager af udbytter fra B ApS.

I dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA, er det fastsat:

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver enhed, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken den er oprettet.

Herefter kan A Corporation ikke anses for et "selskab" i dobbeltbeskatningslovens forstand.

I artikel 4, stk. 1, litra d) er det videre fastsat:

Medmindre andet fremgår af dette stykke, betyder i denne overenskomst udtrykket "en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat" enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, statsborgerskab, ledelsens sæde, registrering eller ethvert andet lignende kriterium.

d) en indkomst, fortjeneste eller gevinst, der er oppebåret gennem en enhed, der er skattemæssigt transparent i henhold til lovgivningen i den ene af de kontraherende stater (USA), skal anses for at være oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en stat (USA), i det omfang denne indkomst, fortjeneste eller gevinst efter skattelovgivningen i en sådan kontraherende stat (USA) behandles som indkomst, fortjeneste eller gevinst for en hjemmehørende person.

A Corporation er skattemæssigt transparent efter amerikansk ret, og indkomsten skal således anses for oppebåret af Person X, som er hjemmehørende i USA.

Det følger herefter af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 10, at når udbyttet skal anses for udbetalt til personen, Person X, vil kildeskatten højst kunne udgøre 15 pct. af bruttobeløbet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.