Dato for udgivelse
02 nov 2012 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 feb 2012 11:54
SKM-nummer
SKM2012.613.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0243-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Syn, skøn, afvisning
Resumé

Sagen drejer sig om, at SKAT i forbindelse med beskatning af fortjeneste ved salg af to parcelhuse havde fastsat byggeudgifterne skønsmæssigt.

Syns- og skønssagen skulle søge at afklare størrelsen af byggeudgifterne.

Al dokumentation for afholdte byggeudgifter var gået tabt i forbindelse med revisors konkurs. Skønsrekvirenten har oplyst, at det ikke senere har været muligt at rekonstruere dokumentationen.

Skønsrekvirenten har oplyst, at han har benyttet professionelle håndværkere og entreprenører. Parcelhusene er opført i delentreprise i 2007/2008.

Da byggeudgifterne er afholdt i 2007/2008 var det fortsat muligt at skaffe bevis for disse ved at rette henvendelse til de få benyttede håndværkere og entreprenører. Fakturakopier fra disse samt kontoudtog fra benyttede byggekreditter ville tilsammen udgøre et godt og bevismæssigt sikkert dokumentationsgrundlag for faktiske afholdte byggeudgifter.

Byretten bestemte, at fakturakopier og kontoudtog er en langt sikrere måde at dokumentere de reelle udgifter på end ved et syn og skøn, hvis bevisværdi blandt andet vil afhænge af, om de forudsætninger, som skønsmanden skal lægge til grund for besvarelsen, viser sig at være rigtige (kan bevises). Byretten fandt, at der - i al fald for tiden - ikke var tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tillade bevisoptagelse i form af syn og skøn.

Vestre Landsret tiltrådte byrettens resultat og begrundelse og stadfæstede derfor byrettens kendelse.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 47
Retsplejeloven § 343
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.11.1.3

Parter

A
(Advokat Poul Holmgård)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Ulrik Jensen og Linda Hangaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Ved kendelse af 9. januar 2012 har byretten nægtet at imødekomme en begæring fra A om optagelse af bevis i form af syn og skøn til brug for en sag, der verserer i Landsskatteretten, jf retsplejelovens § 343, stk. 1.

Kendelsen er kæret af A ved advokat Poul Holmgård med påstand om, at det begærede syn og skøn tillades.

SKAT har påstået kendelsen stadfæstet.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelse herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

Thi bestemmes:

Byrettens kendelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Sagen sluttet.