Dato for udgivelse
03 jun 2004 10:08
SKM-nummer
SKM2004.228.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
001009/04-000696
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bygningsbestanddel, driftsmiddel, ejendom, tilbehør, gyllebeholder, afskrivning
Resumé
Ligningsrådet har i forbindelse med behandlingen af en sag om afskrivninger på overdækning til gyllebeholdere udtalt, hvorvidt de enkelte typer overdækninger vedrører bygningen som en bygningsbestanddel eller skal anses som et driftsmiddel.
Reference(r)
Vurderingsloven § 9, stk. 2
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2004-2 A.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.C.4.2.
Henvisning
Vurderingsvejledningen A.4.2

I forbindelse med behandlingen af en sag om afskrivninger har Ligningsrådet besluttet at offentliggøre rådets svar på spørgsmål, om en række specifikke overdækninger af en gyllebeholder kan anses for at være en bygningsbestanddel eller et driftsmiddel.

Spørgsmål

1.  Skal en overdækning bestående af letklinker i en netpose (posen er ikke regntæt) anses som et driftsmiddel eller en bygningsbestanddel i afskrivningslovens forstand?

 

2.  Skal et flydelåg, som består af en kunststofdug, som flyder direkte oven på gyllen anses som et driftsmiddel eller en bygningsbestanddel i afskrivningslovens forstand?

 

3.  Skal en overdækning udformet som en teltoverdækning, som er tæt og spændt ud som et telt over beholderen, anses som et driftsmiddel eller en bygningsbestanddel i afskrivningslovens forstand?

 

4.  Skal en overdækning bestående af et fast låg over gyllebeholderen, bestående af et betondæk, der er understøttet af en eller flere betonsøjler behandles som en bygningsbestanddel?

 

[.....]

 

Svar

1-2.  Netposen og flydelåget af kunststofdug anses for at være et driftsmiddel. Se sagsfremstilling og begrundelse.

3-4.  Teltoverdækningen og betonlåget anses for at være en bygningsbestanddel. Se sagsfremstilling og begrundelse.

 

[.....]

 

Beskrivelse af de faktiske forhold

[.....]

Efter § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (nr. 604 af 15. juli 2002) skal gyllebeholdere være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende, medmindre der foreligger særlige forhold (f.eks. at der allerede findes en overdækning i form af naturligt flydelag).

 

I et landbrug planlægges nu at overdække gyllebeholderen. Udgiften hertil skønnes at udgøre 170.000 kr. - 180.000 kr. afhængig af valget af overdækningstype.

 

De forskellige overdækningstyper er følgende:

 

Netpose med letklinker (spørgsmål 1)

Overdækningen består af to lag net tilpasset gylletankens diameter. I gyllebeholderen placeres en flydering og den nederste netpose. Letklinkerne spredes i et lag på nettet inden det øverste netlag fastgøres til flyderingen. Den omhandlede netpose føres ned i gyllebeholderen uden at der i den forbindelse sker særskilt forankring af posen til beholderen, men den lægges ned oven på gyllen.

 

Flydelåg af kunststofdug (spørgsmål 2)

Flydelågets kunststofdug skræddersyes til beholderen og er ofte forsynet med en opbukket kant, der slutter tæt til beholderens indvendige side. Dugen lægges ned på gyllen og forsynes med et reb op over beholderens kant, således at dugen kan stormsikres ved at hænge lodder eller plastdunke med sand i rebene.

 

Teltoverdækning (spørgsmål 3)

Teltoverdækningen er en tæt overdækning af kunststof, der spændes ud over gyllebeholderen som et telt. Beholderen forsynes med en høj centermast af metal eller træ. Teltdugen spændes ud mellem masten og beholderens elementer. Beholderbunden skal dimensioneres til at bære mastens punktlast, ellers kan det være nødvendigt at støbe et fundament til masten. I teltdugen er der huller til omrøring og tømning. Teltdugen holdes fri fra beholderkanten.

 

Efter det oplyste kræver teltdugen en byggeanmeldelse.

 

Betonlåg (spørgsmål 4)

Betonlåget består af A-formede betonelementer, der understøttes med en eller flere botonsøjler i tankens midte. Betonlåget er en hel tæt overdækning.

Efter det oplyste kræver betonlåget en byggeanmeldelse.

Told- og Skattestyrelsen skal udtale følgende

Sondringen i afskrivningsloven mellem installationer og bygningsbestanddele på den ene side og driftsmidler på den anden side følger praksis fastlagt ved ejendomsvurderingen. Hvis overdækningen af gyllebeholderen efter vurderingspraksis ikke anses som en bygningsbestanddel eller installation, er det et driftsmiddel.

 

Spørgsmål 1 til 4 - afskrivningsmæssig behandling af overdækning af gyllebeholder

På anmodning af Ligningsrådet har styrelsen den 3. december 2003 sammen med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, besigtiget 3 ejendomme i Hals Kommune (beholder med flydelåg af plastdug), Møldrup Kommune (beholder med teltoverdækning) og Purhus Kommune (flydelåg af snittet halm).

 

På baggrund af denne besigtigelse skal styrelsen udtale følgende om overdækninger:

 

Ad Flydelåg af kunststofdug og netpose med letklinker

Den besigtigede gyllebeholder på ejendommen i Hals Kommune har et rumindhold på 1.600 m3 med en diameter på 22 m. Den pågældende overdækning er et hollandsk fabrikat og består af en flydepresenning, der er skræddersyet til gyllebeholderen.

 

Dugen er forsynet med en opbukket kant, der er fastgjort rundt om en flydering - et kunststofrør med en diameter på ca 10 cm. Flyderingen følger gyllebeholderens runding hele vejen rundt - uden dog at slutte helt tæt til gyllebeholderens væg - og holder således dugen udspændt på gylleoverfladen. Dugen forhindrer ikke, at regnvand i et vist omfang trænger ned i gyllen.

 

Under dugen er der 4 - 5 steder med passende mellemrum fastgjort pontoner af flamingo eller lignende materiale, der sammen med flyderingen holder dugen udspændt og flydende på overfladen af gyllen.

 

Dugen følger således gyllens bevægelser op og ned i gyllebeholderen efterhånden som den fyldes og tømmes. På en af pontonerne er etableret en åbningsanordning, til brug ved tømningen.

 

Det er oplyst, at kunststofdugen formodes at have en levetid på ca. 10 år.

 

Det har ikke været muligt for forespørgeren at finde en overdækning af netpose med letklinker, der kunne besigtiges. Ifølge de beskrivelser, der foreligger, er denne overdækning i princippet identisk med den ovenfor beskrevne kunststofdug, blot med den forskel, at dugen i stedet består af to lag net, der danner en pose, som fyldes med letklinker, f.eks. leca-nødder.

 

Posen med letklinker holdes ligeledes udspændt med en flydering og flyder således på gylleoverfladen og følger dennes bevægelser op og ned efterhånden som beholderen fyldes og tømmes. Netposen slutter ikke helt tæt til gyllebeholderens væg, og forhindrer derfor ikke, at regnvand i et vist omfang trænger ned i gyllen. Det er oplyst, at en netpose formodes at have en levetid på ca. 20 år.

 

Ad betonlåg og teltoverdækning

Styrelsen har besigtiget teltoverdækningen, men ikke betonlåget.

 

Konklusion på besigtigelse

Både kunststofdugen og netposen flyder "løst" på gylleoverfladen og er ikke fast funderet til gyllebeholderen. Teltoverdækning og betonlåg er derimod direkte fastmonteret til beholdervæggen og fungerer som en regntæt tagdækning på en almindelig bygning.

 

I henhold til miljølovgivningen kan et naturligt flydelag imidlertid være tilstrækkeligt som overdækning i stedet for en egentlig fast overdækning med kunststofdug, teltoverdækning eller betonlåg. Det dannes af sig selv, hvis der er tilstrækkeligt indhold af strøelse og foderrester i gyllen, eller det kan etableres af et ca. 20 cm tykt lag snittet halm, der blæses ud over gylleoverfladen. Et naturligt flydelag kan hverken betragtes som et driftsmiddel eller en bygningsbestanddel, men kan erstatte og har samme funktion som en egentlig fast overdækning med kunststofdug, telt eller betonlåg.

 

Praksis for at et aktiv betragtes som en bygningsbestanddel er normalt bl.a., at det anbringes med henblik på varig forbliven på stedet, at det har en længerevarende fysisk levetid, og at det tjener bygningens (her gyllebeholderens) formål i almindelighed, medens et aktiv normalt anses for et driftsmiddel, hvis det mere tjener produktionens formål end den pågældende bygning, hvor det er indlagt.

 

På baggrund af det ved besigtigelserne konstaterede og det oven for anførte, er det styrelsens opfattelse, at flydelåg af kunststofdug og netpose med letklinker, der flyder "løst" oven på gyllen uden på nogen måde at være fastgjort til gyllebeholderen, kan betragtes som driftsmiddel. Det er samtidig styrelsens opfattelse, at teltoverdækning og betonlåg, der er fastmonteret på gyllebeholderen og fungerer som egentlig regntæt tagdækning, kan betragtes som bygningsbestanddele.

 

[.....]

 

Told- og Skattestyrelsens indstilling

 

Styrelsen indstiller til Ligningsrådet, at besvare spørgsmål 1 til 2 således: “Netposen, flydelåget af kunststofdug anses for at være et driftsmiddel".

 

Spørgsmål 3 til 4 indstilles besvaret således: "teltoverdækningen og betonlåget anses for at være en bygningsbestanddel".

[.....]

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.