Dato for udgivelse
02 Nov 2012 10:18
SKM-nummer
SKM2012.612.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2761-11 og B-1870-12
Dokument type
Forlig
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Lejede, lokaler, delafståelse, ekstraordinær, genoptagelse
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om sagsøgeren skulle have foretaget et forholdsmæssigt tabsfradrag i 2005, hvor det oprindelige areal i sagsøgerens lejemål blev reduceret fra 200 m² til 64 m², eller om dette først skulle ske, da sagsøgeren opsagde lejeaftalen og dermed afstod lejemålet endeligt i 2008.

Sagen vedrørte således en fortolkning af begrebet "afståelse" af lejede lokaler i afskrivningslovens § 39, stk. 6, idet retten skulle tage stilling til, om dette var begrænset til at omfatte en fuldstændig afståelse af lejemålet.

Endvidere vedrørte sagen, om der var grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2005 efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, hvorefter en skatteansættelse kan ændres såfremt ansættelsen er en direkte følge af en skatteansættelse vedrørende den skattepligtige for et andet indkomstår.

Sagsøgeren gjorde gældende, at afskrivningslovens § 39 ikke omhandlede afskrivning eller tabsfradrag ved kvadratmetermæssige reduktioner af de lejede lokaler i lejeperioden.

Efter hovedforhandlingen i sagen fremkom retten med en tilkendegivelse, hvorefter Skatteministeriet fik medhold for så vidt angik spørgsmålet om fortolkningen af begrebet "afståelse". Retten nåede dermed frem til, at der med henvisning til afskrivningslovens § 39, stk. 1, for indkomstårene 2006, 2007 og 2008, kun kunne afskrives på de udgifter, som vedrører det tilbageværende erhvervsmæssigt benyttede areal på 64 m².

Derimod fandt retten, at der var tale om en konsekvensændring af indkomståret 2005, der direkte angik det samme forhold og samme udgiftsbeløb som forhøjelserne af indkomstårene 2006-2008, hvorfor sagsøgeren fik medhold i sin subsidiære påstand. Landsrettens tilkendegivelse blev tiltrådt af parterne.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 39
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 2
  
Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-2 E.C.4.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.8.2.3.4

Parter

H1 A/S
(advokat Jan Steen Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Gam, Ulla Staal og Morten Nielsen (kst.)

For sagsøgeren mødte advokat Jan Steen Hansen, der nedlagde påstand som i påstandsdokument af 11. juni 2012, der fremlagdes.

For sagsøgte mødte Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke, der nedlagde påstand som i påstandsdokument af 11. juni 2012, der fremlagdes.

De modtagne bilag var til stede.

Sagerne forelagdes under fornøden dokumentation.

Som vidne mødte OA, der vejledt om vidnepligten og vidneansvaret afgav forklaring.

Sagerne procederedes

Efter votering og landsrettens tilkendegivelse foreslog landsretten parterne at forlige sagen således, at H1 A/S anerkender, at tab på udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af de lejede lokaler på ...1, skulle have været medtaget ved selskabets indkomstopgørelse for 2005, at Skatteministeriet anerkender, at H1 A/S kan få genoptaget sin skatteansættelse for indkomståret 2005 og for dette indkomstår medregne 999.816 kr. i tab på udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af de lejede lokaler på ...1, og at parterne overlader til landsretten at fastsætte sagens omkostninger.

Landsretten vil i givet fald være sindet at lade hver part bære egne omkostninger.

Landsrettens tilkendegivelse blev tiltrådt af parterne.