Dato for udgivelse
06 Nov 2012 13:32
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
10-205878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Ved angivelse af varer med procedurekode 42 xx xxx skal det udenlandske momsnummer fremover angives i rubrik 44.2


Ved fortoldning af varer alene til fri omsætning (procedurekode 42xx xxx) skal varerne umiddelbart efter fortoldningen transporteres til et andet EU-land.

Fra den 1. januar 2011 er der fra EU's side, i Rådets Direktiv 2009/69 af 25. juni 2009, indført et krav om, at der i disse fortoldninger altid skal angives momsnummeret på den endelige modtager i det andet EU-land. Desuden er der stillet krav om, at der skal fremlægges bevis for, at varerne er bestemt til at blive transporteret til et andet EU-land. Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at de kompetente myndigheder kun skal have forelagt dette bevis efter anmodning.

I Danmark betyder det i praksis, at det har været et krav, at der i fortoldningen skal angives momsnummeret på den endelige modtager i rubrik 44.6 fra den 1. januar 2011.

Da det er konstateret, at dette ikke sker i alle tilfælde er alle angivelser med procedurekode 42xx xxx blevet udtaget til kontrol.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at i de tilfælde hvor der er tale om flere endelige modtagere, må der kun angives én varemodtager pr. varepost.

Virksomheden skal ligeledes fremlægge bevis for, at varerne skal transporteres videre til den pågældende modtager hvis ekspeditionsstedet anmoder om det.

Ændring:

Som varslet i Nyhedsbrev af 6. maj 2012 vil angivelsen af det udenlandske momsnummer blive flyttet. Det udenlandske momsnummer skal således efter udlægningen lørdag den 10. november angives i rubrik 44.2 med følgende koder:

  • Certifikat type: Y041.
  • Nummer: momsnummeret på den udenlandske virksomhed der er ansvarlig for afregning af momsen.

Tidligere blev alle angivelserne udtaget til kontrol, dette vil efter udlægningen ikke længere være tilfældet.