Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan virksomheder skal bogføre erhvervelsesmoms henholdsvis importmoms, når de foretager erhvervelser i andre EU-lande eller foretager indkøb i lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Bogføring af erhvervelser og import
  • Overførsel af varer.

Bogføring af erhvervelser og import

Regnskabet over erhvervelser fra andre EU-lande, henholdsvis varer der indføres her til landet fra steder uden for EU, og indkøb, hvor virksomheden er betalingspligtig efter ML § 46 stk. 1, nr. 1-3 og 5, skal føres på

  • kontoen for moms af varekøb i udlandet og
  • kontoen for køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt.

Se afsnit A.B.3.3.3.2.1.

Bogføringen af erhvervelser af varer fra andre EU-lande skal foretages på grundlag af de modtagne fakturaer. Tilsvarende gælder for ydelser, som virksomheden er betalingspligtig for. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

Importmomsen bogføres på grundlag af de månedlige importspecifikationer fra Skatteforvaltningen eller de enkelte fortoldningsekspeditioner. På grundlag heraf skal virksomheden beregne 25 pct. moms.

Beløbene fra disse to konti overføres til momsangivelsen og angives sammen med virksomhedens salgsmoms.

Virksomheden kan anvende de almindelige fradragsregler i ML kap. 9 for det tilsvarende EU-momsbeløb. Det beregnede momsbeløb af EU-varekøb behandles så på samme måde som momsen af varekøb foretaget her i landet. Se afsnit D.A.11.1.

Virksomheder mv., der er registreret efter ML § 50, dvs. som ikke afgiftspligtige juridiske personer samt afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige for moms, har ikke fradragsret for det beregnede momsbeløb.

Disse virksomheder skal føre regnskab over de varer, der erhverves fra andre EU-lande, fordi regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af momsen af varerne. Virksomhederne skal opbevare regnskabsmaterialet, herunder fakturaer, i 5 år efter udløbet af det år, hvor den momspligtige erhvervelse sker. Se momsbekendtgørelsens § 96, stk. 2.

Overførsel af varer

Hvis en virksomhed har overført varer uden afgift til et andet EU-land for at anvende dem midlertidigt til eget brug, skal det fremgå af regnskabet, hvilke varer, der er overført, datoen for overførslen, og hvor overførsel er sket til. Se momsbekendtgørelsens § 105.