Indhold

Dette afsnit handler om grundlaget for bogføring af salgsmoms.

Afsnittet indeholder:

  • Grundlag for salgsmoms (udgående afgift)
  • Betalings- og kasseregnskabet
  • Aviser og frimærker.

Grundlaget for salgsmoms (udgående afgift)

Bogføringen over salget skal foretages på grundlag af kopier af udstedte salgsbilag evt. modtagne afregningsbilag. Den daglige bogføring kan dog også ske på grundlag af kasseregnskabet. Se momsbekendtgørelsens § 86, stk. 1.

Regnskabet over salg og momsen heraf skal for hver afgiftsperiode omfatte

  • samtlige leverancer af varer og ydelser,
  • fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn eller
  • et afgiftsoplag samt
  • udtagning af varer og ydelser.

Se momsbekendtgørelsens § 85, stk. 1.

Momsberigtigelse af varer og ydelser til eget brug mv. kan dog også foretages ved fradrag på købsmomskontoen. Dette skyldes, at den momspligtige værdi for sådanne varer er indkøbs- eller fremstillingsprisen og ikke salgsprisen.

Virksomheder, der efter deres karakter som fx detailhandel med levnedsmidler eller andre daglige forbrugsvarer ikke har praktisk mulighed for at foretage løbende notering af indehaverens eget forbrug af varer og ydelser, kan indføre dette forbrug i momsregnskabet med en samlet postering for hver momsperiode. Se momsbekendtgørelsens § 87.

Beløbet kan regnes ud på grundlag af et skøn over, hvor meget der er forbrugt i den pågældende periode. Beløbet kan også regnes ud på grundlag af et skøn over årsforbruget. Skatterådets årligt fastsatte mindstesatser for forbrug af egne varer m.m. kan normalt anvendes som vejledende udgangspunkt ved en sådan momsberegning.

Betalings- og kasseregnskabet

Registrerede virksomheder, der er bogføringspligtige efter bogføringsloven eller pålagt regnskabspligt efter skattekontrolloven, skal føre et betalingsregnskab, hvor der så vidt muligt dagligt skal optages samtlige ind- og udbetalinger for hver enkelt post eller, hvis særskilte specifikationer føres, en samlet sum for hver af disse.

Virksomheder, der modtager kontante indbetalinger eller foretager kontante udbetalinger, skal føre et kasseregnskab. Der skal foretages effektive kasseafstemninger dagligt, hvis ikke virksomhedens omfang eller art tilsiger andet.

Føres der særskilte specifikationer fx kassestrimler, der indeholder oplysninger om de enkelte beløb, kan disse optages i kasseregnskabet med en samlet sum for hver specifikation. Der kan i øvrigt henvises til bogføringsloven med tilhørende vejledning.

Virksomheder, der opgør salget på grundlag af kasseregnskabet, skal af hensyn til momsregnskabet foretage regulering af udestående fordringer ved momsperiodens begyndelse og slutning. Detailhandlere og andre, der afregner med kunderne ugentligt, kan dog undlade at foretage regulering for udestående fordringer vedrørende sådant salg. Se momsbekendtgørelsens § 88.

Aviser/frimærker

Hvis der i den daglige opgørelse af salget indgår salg af frimærker og aviser efter ML § 13, stk. 1, nr. 14, og ML § 34, stk. 1, nr. 18, kan virksomheden undlade at fratrække dette salg hver dag og i stedet opgøre og fratrække salget ved udgangen af hver afgiftsperiode. Salget kan da opgøres på grundlag af afregningerne fra avisleverandørerne og kvitteringer fra postvæsenet for køb af frimærker. Se momsbekendtgørelsens § 88, stk. 2.

De periodiske reguleringer vedrørende udestående fordringer og momsfrit salg af frimærker og aviser skal fremgå af regnskabet eller af særlige opstillinger, der opbevares sammen med regnskabet. Se momsbekendtgørelsens § 88, stk. 2.