Indhold

Dette afsnit handler om regler for visse virksomheder og de regnskabskrav, der gælder for disse virksomheder.

Afsnittet indeholder:

 • Torvesalg mv.
 • Handel med brugte varer - brugtmomsordningen
 • Brugtmoms - individuel ordning
 • Brugtmoms - samleordning
 • Brugtmoms - brugte personmotorkøretøjer
 • Brugtmoms - auktionsholdere
 • Særordning for rejsebureauer
 • Installation og montering
 • Fjernsalg
 • Punktafgiftspligtige varer

Torvesalg mv.

Virksomheder med kontantsalg, herunder virksomheder med torvesalg, skal som hovedregel ved salg til private benytte et kasseapparat og udstede en kassebon eller udstede en forenklet faktura. Kun hvis det ikke er teknisk muligt for virksomheden at udstede en kassebon mv., er virksomheden fritaget for disse krav. Se afsnit A.B.3.3.1.6 om, hvornår det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon.

Sådanne virksomheder må i stedet opgøre salget på grundlag af daglige kasseopgørelser. Disse opgørelser skal foretages på bilag eller i virksomhedens kassekladde, og bilagene/kassekladden skal opbevares som en del af momsregnskabet. Se momsbekendtgørelsens § 72, stk. 4.

Virksomhederne skal dog dagligt redegøre for indbetalinger på 100 kr. og derover fra kunder for tidligere kreditsalg.

Den daglige kasseopgørelse skal udvise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning samt korrektioner for samtlige udbetalinger og sådanne indbetalinger, der ikke vedrører den momspligtige omsætning.

Opgøres salget på grundlag af kasseopgørelsen, skal der korrigeres for særlige ind- og udbetalinger i dagens løb, fx varekøb, omkostninger, beløb, der er indsat eller hævet i bank eller sparekasse, og beløb udtaget til privat brug.

Hvis Skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i fx en torvestands regnskaber, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden at udstede faktura eller benytte et kasseapparat vedrørende hele omsætningen. Hvis en virksomhed, der har fået et sådant pålæg, ikke har adgang til strøm på stedet, må den i givet fald anvende et batteridrevet kasseapparat eller udstede fakturaer. Se afsnit A.B.3.3.1.6 og momsbekendtgørelsens § 57, stk. 7 og 9.

Se også 

SKM2017.145.BR. Dommen er omtalt i afsnit A.B.3.3.1.6.

Handel med brugte varer - brugtmomsordningen

Virksomheder, der leverer brugte varer efter ML § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal føre særskilte regnskaber for leverancerne. Se momsbekendtgørelsens § 121.

Se også 

Afsnit A.B.4.2.1.1 og afsnit D.A.15 om opgørelse af momstilsvaret.

 • Afsnit D.A.18 om brugtmomsordningen.

Brugtmoms - individuel ordning

En virksomhed kan anvende den individuelle ordning ved handel med brugte varer. Se ML § 70, stk. 1 (individuel ordning). Når virksomheden anvender denne metode skal den i regnskabet for hver enkelt vare angive:

 • lagernummer
 • købs- og salgsdato
 • købspris og salgspris inkl. moms, og
 • forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris.

Selvom selve fakturaen/afregningsbilaget ikke skal være forsynet med et lagernummer, skal regnskabet for købet og videresalget af den enkelte vare have et entydigt lagernummer i regnskabet.

Momsgrundlaget for varen udgør 80 pct. af forskelsbeløbet. Det positive momsbeløb anføres i regnskabet og overføres til kontoen for salgsmoms. Hvis købsprisen er større end salgsprisen, tilbagebetales momsen ikke.

Brugtmoms - samleordning

Virksomheder kan anvende samleordningen ved handel med brugte varer. Se ML § 70, stk. 5 (samleordning). Virksomheder, der anvender denne metode, skal føre en konto for virksomhedens samlede indkøb og en konto for det samlede salg inkl. moms af brugte varer. Kontiene afsluttes ved hver momsperiodes udløb.

Hvis beløbet på salgskontoen overstiger beløbet på købskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for salgsmoms for den pågældende periode.

Overstiger beløbet på købskontoen beløbet på salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til købskontoen for den følgende periode. Det er altså her muligt at få overskudende køb overført til næste periode.

Brugtmoms - brugte personmotorkøretøjer

Ved handel med brugte personmotorkøretøjer skal virksomhedens regnskab for hvert enkelt køretøj indeholde oplysning om:

 • Lagernummer
 • Købsdato
 • Afregningsbilagsnummer
 • Sælgers (tidligere ejers) navn
 • Afregningspris til sælger
 • Beskrivelse af bilen (type, årgang mv.)
 • Salgsdato
 • Fakturanummer
 • Købers navn
 • Salgspris til køber.

For hver enkelt køretøj skal der desuden angives et beregnet momsbeløb, fradrag og momsbeløb efter fradrag. Se ML § 71.

Hvis momsbeløbet efter fradrag er positivt, overføres beløbet til kontoen for salgsmoms.

Auktionsholdere

Auktionsholdere, der leverer brugte varer, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer. Se ML §§ 70-71.

Salgsprisen til køber, afregningsprisen til sælger samt beregningen af momsbeløbet skal fremgå direkte af regnskabet.

Særordning for rejsebureauer

For virksomheder, der er anvender særordningen for rejsebureauer, gælder der særlige faktura- og regnskabskrav. Se momsbekendtgørelsens § 123 og §§ 120-128. Kravene er nærmere beskrevet i afsnit D.A.17.10.

Installation og montering

Virksomheder, der installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal medregne den samlede værdi af varerne til værdien af leverancer af varer på virksomhedens momsangivelse (i rubrik B-varer uden EU-salgsangivelse). Se momsbekendtgørelsens § 104.

Hvis det i stedet er en udenlandsk virksomhed, der installerer eller monterer varer her i landet, og som er registreringspligtig herfor, skal virksomheden på momsangivelsen (i rubrik A-varer) for hver momsperiode angive den samlede værdi uden moms af de varer, som kommer fra et andet EU-land, og som virksomheden installerer eller monterer her i landet. Se momsbekendtgørelsens § 105.

Fjernsalg

Der gælder særlige regnskabsmæssige regler for virksomheder, der ved fjernsalg leverer varer med moms til andre EU-lande. I disse tilfælde skal virksomheden regnskabsføre fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU-land. Se momsbekendtgørelsens § 109.

Virksomheder, der er registreret for fjernsalg i et eller flere andre EU-lande, skal på momsangivelsen (i rubrik B-varer uden EU-salgsangivelse) angive den samlede værdi af de varer, der er leveret som fjernsalg uden moms her fra landet til andre EU-lande.

Virksomhedens momsnumre i de andre EU-lande skal meddeles til Skatteforvaltningen.

Udenlandske virksomheder, der registreres for fjernsalg her til landet, skal på momsangivelsen (i rubrik A-varer) angive den samlede værdi uden moms af de varer, der er leveret som fjernsalg her til landet i den pågældende momsperiode. Se momsbekendtgørelsens § 110.

Punktafgiftspligtige varer

Virksomheder mv., der køber punktafgiftspligtige varer (harmoniserede punktafgifter) i et andet EU-land, og som ikke er momsregistreret, men som skal betale erhvervelsesmoms af vederlaget for varen og punktafgiften efter ML § 48, skal afregne momsen af punktafgiften i forbindelse med afregningen af selve punktafgiften. Se momsbekendtgørelsens § 111.