Indhold

Dette afsnit handler om de særlige krav, der er til fakturering, når der leveres nye transportmidler til andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Fakturaens indhold
  • Bopæl i et andet EU-land
  • Indsendelse af fakturakopier til Skatteforvaltningen
  • Tilbagebetaling af moms.

Regler

Virksomheder samt privatpersoner, der registreres for enkeltstående salg af et nyt transportmiddel, skal ved salg af nye transportmidler til en køber i et andet EU-land udstede en faktura over salget. Se ML § 53, stk. 1, og momsbekendtgørelsens § 65.

Begrebet "nye transportmidler" er defineret i ML § 11, stk. 6. Se afsnit D.A.4.8.2.

En privatperson, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til en køber i et andet EU-land, anses også for at være en afgiftspligtig person. Se afsnit D.A.3.2.2.

Fakturaens indhold

Registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i et andet EU-land, og ikke registrerede virksomheder og privatpersoner, der leverer nye transportmidler til et andet EU-land, skal udstede en fuld faktura.

Det samme gælder personer, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til registrerede virksomheder eller private personer i et andet EU-land. Se afsnit A.B.3.3.1 om indholdet i en fuld faktura.

Fakturaen skal ud over kravet til en fuld faktura tillige indeholde følgende oplysninger:

  • Købers eventuelle registreringsnummer
  • Værdi af transportmidlet
  • Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for landkøretøjer
  • Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

Se momsbekendtgørelsens § 65, stk. 1.

Har køber ikke noget registreringsnummer, fx fordi køber er en privatperson eller en ikke registreret virksomhed, skal sælger sikre sig oplysning om købers identitet ved at se dennes pas eller tilsvarende legitimation. Sælger skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Sælges transportmidlet til en registreret virksomhed, skal der afgives indberetning til "EU-salg uden moms" (det tidligere listesystem).

Bopæl i et andet EU-land

Der har været rejst spørgsmål om, hvordan der skal forholdes ved salg af en ny campingbus på grænsenummerplader til en person, der i en længere periode vil opholde sig i udlandet, men inden for EU uden at erhverve en bopæl i udlandet.

SKAT har i den anledning præciseret, at ved en erhverver i et andet EU-land skal forstås en person, der har sin bopæl i et andet EU-land. Dvs. at køberen på leveringstidspunktet skal have sin bopæl i et andet EU-land. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at køberen på et senere tidspunkt får sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis sælgeren i forbindelse med salget får forevist et dansk pas eller tilsvarende dansk legitimation, må sælgeren på anden vis sikre sig, at køberen på leveringstidspunktet har sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis ikke sælgeren kan fremlægge dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, skal der afregnes dansk moms af salget.

Tilsvarende regler gælder også for salg af andre former for nye transportmidler, fx lystfartøjer over 7,5 m.

Indsendelse af fakturakopier til Skatteforvaltningen

Registrerede virksomheder skal indsende faktura til Skatteforvaltningen senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvor leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land fakturakopierne angår. Se momsbekendtgørelsens § 65, stk. 3.

Ved indberetning til skat.dk /TastSelv Erhverv skal virksomheden følge anvisningerne på hjemmesiden. Ved indberetningen må kun vedhæftes én fil pr. EU-land. Hvis virksomheden fx har solgt 10 biler til Tyskland og 2 biler til Sverige, skal indberetningen ske over 2 omgange, fordi der skal vedhæftes 1 fil vedrørende Tyskland med 10 fakturaer og 1 fil vedrørende Sverige med 2 fakturaer.

Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at virksomheden har sendt fakturakopierne til Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen sender de modtagne kopifakturaer videre til de relevante skattemyndigheder i andre EU-lande for at sikre, at køber overholder sin forpligtelse til at betale moms i det EU-land, hvor køber har sin bopæl.

Personer, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til et andet EU-land, skal på samme måde indsende kopi af fakturaen til Skatteforvaltningen senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvor leverancen har fundet sted. Fakturakopien skal sendes i elektronisk form, som beskrevet ovenfor. Se momsbekendtgørelsens § 65, stk. 4.

Tilbagebetaling af moms

Hvis der samtidig med indsendelsen af fakturakopi indsendes dokumentation for den moms, der er betalt ved købet af det pågældende transportmiddel, kan sælger få tilbagebetalt den moms, der tidligere er betalt. Det kan dreje sig om den moms, der er indeholdt i den oprindelige købspris, eller den moms, der er betalt ved en tidligere erhvervelse fra et andet EU-land eller indførsel fra steder uden for EU. Ansøgningen om godtgørelse og dokumentation for betalt moms indsendes elektronisk sammen med fakturakopien vedrørende videresalget af transportmidlet.

Hvis transportmidlet har tabt i værdi siden anskaffelsen, nedsættes tilbagebetalingsbeløbet med en andel svarende til forholdet mellem den oprindelige anskaffelsespris uden moms og videresalgsprisen.

Opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om godtgørelse er blevet indsendt til SKAT, gælder også for den, der lejlighedsvis sælger et nyt transportmiddel til et andet EU-land. Se momsbekendtgørelsens § 91, stk. 1 og 2.