Dato for udgivelse
29 Oct 2012 13:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2012 13:53
SKM-nummer
SKM2012.596.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-3375-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Reaktionsfrist, begrundelse, ugyldig, primo, genbogføring
Resumé

Efter skift af revisor i juni 2006 blev det konstateret, at et selskabs åbningsbalance primo regnskabsåret 2005/2006 viste en aktivmasse, som var 63.717.371 kr. højere end anført i regnskabet for 2004/2005. Det var ubestridt, at beløbet skulle indtægtsføres i selskabet. SKAT henførte, i mangel af dokumentation for andet, det fulde beløb til beskatning i det seneste indkomstår, 2006. I klagen til Landsskatteretten anførte selskabet bl.a., at det "allerede nu kan ... konkluderes vedrørende indkomståret 2006, at selskabets skatteansættelse for dette år er ansat 16.448.530,21 kr. for lavt." Bl.a. på den baggrund nedsatte Landsskatteretten forhøjelsen til 16.448.530 kr. mens Landsskatteretten fandt, at den resterende del, 47.268.841 kr., skulle henføres til beskatning i indkomståret 2005, som dog ikke var omfattet af den påklagede afgørelse.

SKAT forhøjede som konsekvens heraf selskabets indkomst for 2005 med 47.268.841 kr. jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten stadfæstede denne afgørelse.

Landsretten fandt det - uanset revisors forklaring om, at ingen del af beløbet vedrørte indkomståret 2006 - ikke godtgjort, at Landsskatterettens skøn, hvorved 16.448.530 kr. blev henført til 2006, var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Landsretten fandt heller ikke grundlag for at nedsætte forhøjelsen for indkomståret 2005. Landsretten udtalte i den forbindelse, at SKAT som følge af manglende oplysninger og dokumentation fra selskabet havde foretaget en skønsmæssig periodisering af indtægterne, og at selskabet ikke havde godtgjort, at der herved var lagt fejlagtige oplysninger til grund, eller at skønnet havde ført til et urimeligt resultat.

Landsretten fandt heller ikke afgørelsen ugyldig som følge af begrundelsesmangler eller manglende hjemmel.

Reference(r)
Forvaltningsloven § 24
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 2
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2
  
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.7.4.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 C.C.2.5.3.2.1
  

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.8.2.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 A.A.8.2.3.11

Parter

H1 A/S

og

H2 Holding A/S
(Advokat Nicolai B. Sørensen for begge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Louise Saul og Joachim Kromann (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 11. oktober 2011 (BS 39B-4438/2009 m.fl.) er anket af H1 A/S og H2 Holding A/S med påstand som for byretten om, at selskabernes skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 nedsættes med 16.448.530,21 kr.

H1 A/S har endvidere som for byretten for så vidt angår indkomståret 2005 nedlagt påstand om, at SKAT´s afgørelse af 21. august 2009 kendes ugyldig, subsidiært at selskabets skatteansættelse for indkomståret 2005 nedsættes med 28.189.997 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Den 11. oktober 2007 afholdtes møde hos H1 A/S med deltagelse af SKAT samt flere repræsentanter fra H1 A/S, herunder selskabets direktør A og statsautoriseret revisor NP. Mødereferat blev udarbejdet af SKAT og blev efterfølgende sendt til H1 A/S med mulighed for at fremkomme med kommentarer eller korrektioner. Af referatet fremgår om emnet genbogføring følgende:

"...

Der er gennemført en genbogføring efter transaktionsprincippet, dvs. der er ikke sket sædvanlig periodisering. Selskabet ønsker tid til at gennemgå resultatet.

Det har vist sig at en kreditor ikke var bogført pr. 30. sept./2006. Aftalt, at selskabet overfor SKAT vil redegøre og fremlægge resultatet af genbogføringen senest 1. dec./2007.

SKAT´s repræsentanter bekræftede, at indtægtsførelsen af den fundne difference meget vel kunne ske i blot et indkomstår, der er hermed tilsagn til, at selskabet ikke har nødigt at foretage en periodisering, der skønnes umuligt at udføre 100 % korrekt.

Når redegørelse mv. fra selskabet er modtaget vil SKAT udarbejde problemkatalog, der forventes at kunne drøftes i et møde medio december 2007.

..."

Yderligere møder blev afholdt hos SKAT den 31. marts 2008 og den 13. maj 2008. Fra disse møder er fremlagt interne referater udarbejdet af SKAT. Af referatet fra mødet afholdt den 31. marts 2008, hvor H1 A/S var repræsenteret ved advokat MM og statsautoriseret revisor NP, fremgår blandt andet:

"...

Der forefindes ikke efterposteringsark for regnskab 2004/2005. Ny revisor har derfor ikke haft mulighed for at gøre sig bekendt med sammenhængen mellem finansbogholderiet og det officielle årsregnskab.

Selskabets projekt med at genbogføre for at finde årsagen til den konstaterede fejl på 63,7 mio. kr. er nu opgivet. Genbogføringen har givet forklaring på ca. 40 mio. kr., men dette materiale ønsker selskabet ikke at fremlægge for SKAT. Der er ikke konstateret udeholdte bilag. Nogle væsentlige fejl har været, at den tidligere revisors har bogført fakturaer som om disse var i dansk regning, uanset at der fx var tale om faktura udstedt i engelsk mønt.

Selskabet kan anerkende at 63.717.371 DKK tillægges den skattepligtige indkomst i 2005/2006. Beløbet anses at omfatte skattepligtige valutakursgevinster. Der eksisterer ikke mulighed for en korrekt periodisering på tidligere indkomstår.

Det aftaltes, at revisor skulle efterprøve beløbet 63.717.371. (Revisor har telefonisk 1/4/2008 overfor SKAT bekræftet beløbet).

..."

Det bestrides fra H1 A/S´s side, at selskabet på mødet skulle have anerkendt, at 63.717.371 kr. skulle tillægges den skattepligtige indkomst i 2005/2006.

Af referatet fra mødet afholdt den 13. maj 2008, hvor H1 A/S var repræsenteret af advokat MM, advokat Nicolai B. Sørensen og statsautoriseret revisor NP, fremgår blandt andet:

"...

1) Bogføringsfejl + 63 mio. kr. kan i princippet tiltrædes

Enighed om beløbet. Enighed om, at en korrekt periodisering ikke er mulig, ej heller efter det forsøg på genbogføring, som selskabet nu har indstillet. Uanset, at der meget vel kan opstilles alternative periodiseringer kan den agtede løsning anbefales, da flere hensyn derved tages i betragtning.

..."

H1 A/S har under sagen fremlagt den af selskabet udarbejdede fordelingsnøgle, som blev drøftet i hvert fald på mødet den 13. maj 2008 (bilag H, oprindeligt bilag 3), og som har følgende indhold:

Amount need to be distributed

Year

Turnover

Purchase

Net

 

Old diff. distribulted

 
             
       

according
to turnover

 

according
to purchase

 

according
to net

 

1997-98

47,120,896.00

46,566,915.00

553,981.00

134,199.11

134,105.40

142,574.29

 

1998-99

35,902,856.00

34,829,548.00

1,073,308.00

102,250.42

100,303.62

276,229.91

 

1999-00

87,088,088.00

82,062,918.00

5,025,170.00

248,024.66

236,328.30

1,293,293.51

 

2000-01

247,790,205.00

238,455,661.00

9,334,544.00

705,700.19

686,714,82

2,402,367.52

 

2001-02

3,693,745,111.00

3,656,250,633.00

37,494,478.00

10,519,692.01

10,529,427.09

9,649,696.46

 

2002-03

3,014,863,315.00

2,994,866,547.00

19,996,768.00

8,586,253.94

8,624,744.88

5,146,430.93

 

2003-04

2,771,750,903.00

2,750,430,451.00

21,320,452.00

7,893,875.98

7,920,807.35

5,487,098.40

 

2004-05

6,699,092,402.00

6,605,755,024.00

93,337,378.00

19,078,844.56

19,023,536.09

24,021,600.35

 

2005-06

5,775,518,712.00

5,716,077,100.00

59,441,612.00

16,448,530.21

16,461,403.52

15,298,079.70

 
             

Total

22,372,872,488.00

22,125,294,797.00

247,577,691.00

63,717,371.08

63,717,371.08

63,717,371.08

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af MP.

MP har blandt andet forklaret, at det rettelig var den 8. december 2006, han på H1 A/S´s vegne henvendte sig til SKAT med oplysning om problemerne med at få afstemt tidligere år og dermed åbningsbalancen for 2005/2006. Han havde en forpligtelse til at orientere SKAT om en difference i den størrelsesorden. Som revisor hos R1 skulle han, da han blev antaget i juni 2006, sikre sig, at åbningsbalancen for regnskabsåret 2005/2006 var korrekt. Da dette ikke var muligt, måtte han tage det udtrykte forbehold. Det var hans opgave at påpege problemet, som gik tilbage i tid, og derefter blev der fra selskabets side arbejdet ihærdigt i samarbejde med den tidligere revisor på at få gennemarbejdet tallene forud for regnskabsåret 2005/2006. Han deltog ikke selv i disse genbogføringsbestræbelser. Der var tale om overraskende mange og helt grundlæggende fejl, der som tidligere forklaret var af forskellig karakter. I så stort et selskab må man som minimum kræve, at der var styr på kreditorer og debitorer, men dette var ikke tilfældet. I teorien kunne han have foretaget genbogføringen tilbage i tiden, hvis alle bilag m.v. var blevet udleveret til ham. Dette var dog kun en teoretisk mulighed, idet der også i hvert regnskabsår ligger nogle skønsmæssige efterposteringer, og oplysningerne om disse blev aldrig udleveret fra den tidligere revisor. Han indgav inden for fristen, som var den 31. marts 2007, selvangivelse for indkomståret 2006 på selskabets vegne. Der blev selvangivet ud fra regnskabet 2005/2006.

Når der ved overtagelse som ny revisor konstateres en så væsentlig difference, er man nødsaget til at rette beløbet som en primo fejl på åbningsbalancen. Han vil mene, at de fundne fejltyper, som gik igen, var blevet rettet i regnskabsåret 2005/2006. Det af ham formulerede forbehold, som er udtrykt i regnskabsåret 2005/2006, relaterer sig til de ca. 42 mio. kr. efter skat, som var reguleret over egenkapitalen. De 42 mio. kr. vedrører tidligere år, men forbeholdet er formuleret som sket, fordi der var en mulighed for, at regnskabet 2005/2006 også kunne rumme fejl set i lyset af historikken. Forbeholdet relaterer sig ikke til en usikkerhed om, hvorvidt de 42 mio. kr. hører til i 2006, men derimod om der kunne forekomme yderligere differencer. Der har ham bekendt ikke fra SKAT´s side været stillet spørgsmål ved regnskabsprincipperne for regnskabsåret 2005/2006.

Han deltog i møderne hos SKAT. Der blev ikke drøftet modeller for periodisering, bortset fra at det til sidst blev drøftet, om fordelingsmodellen udarbejdet af H1 A/S (bilag H) kunne anvendes. Fordelingsmodellen var efter hans opfattelse en ubrugelig og fuldstændig tilfældig udregning, der alene var at opfatte som oplæg til forhandling. For ham at se var det bedste for selskabet, at hele beløbet blev indtægtsført for året 2005/2006. Han ved ikke, hvorfor dette ikke blev resultatet. Han har ikke haft med sagen at gøre for Landsskatteretten.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. H1 A/S har frafaldet anbringendet om, at SKAT´s afgørelse af 21. august 2009 vedrørende indkomståret 2005 er truffet uden hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, men har fastholdt, at afgørelsen er truffet i strid med lovens § 27, stk. 2.

H1 A/S og H2 Holding A/S har yderligere henvist til den af tidligere revisor MP uddybende forklaring for landsretten om det nærmere indhold af det af ham formulerede forbehold for regnskabsåret 2005/2006. Det må herefter lægges til grund, at den konstaterede difference hverken helt eller delvist kan henføres til indtægtsåret 2006.

Skatteministeriet har heroverfor gjort gældende, at den nu afgivne forklaring ikke er i overensstemmelse med ordlyden af forbeholdet. Der er tale om en tung bevisbyrde at løfte for selskaberne, hvis skattemyndighedernes skønsmæssige afgørelse skal tilsidesættes, og selskaberne har fortsat ikke udleveret nogen form for dokumentation i form af oplysninger eller bilag trods opfordringer hertil.

Landsrettens begrundelse og resultat

Indkomståret 2006

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at det ikke er godtgjort, at Landsskatterettens skøn er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat. Den forklaring, som MP har afgivet om det nærmere indhold af forbeholdet i H1 A/S´s årsrapport for 2005/2006, kan ikke føre til et andet resultat.

Indkomståret 2005

Landsretten tiltræder af de grunde, der er anført af byretten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKAT´s afgørelse af 21. august 2009 som ugyldig som følge af manglende begrundelse eller manglende genoptagelseshjemmel.

Som for indkomståret 2006 har skattemyndighederne som følge af manglende oplysninger og dokumentation fra H1 A/S foretaget en skønsmæssig periodisering af de ikke-beskattede indtægter, som selskabet ubestridt har haft. H1 A/S har ikke godtgjort, at skattemyndighederne har lagt fejlagtige oplysninger til grund, eller at skønnet har ført til et urimeligt resultat. Landsretten finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige afgørelse om, at restbeløbet på 47.268.841 kr. henføres til indkomståret 2005. Med disse bemærkninger tiltræder landsretten byrettens afgørelse.

Sagens omkostninger

Som følge af sagens udfald skal H1 A/S og H2 Holding A/S in solidum betale sagsomkostninger for landsretten for den del af sagen, der vedrører indkomståret 2006, mens H1 A/S skal betale sagsomkostninger for den del af sagen, der vedrører indkomståret 2005. Sagsomkostningerne, der fastsættes som nedenfor bestemt, er tilkendt Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens værdi fordelt på indkomståret 2006 og 2005 samt sagens forløb og omfang for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 A/S og H2 Holding A/S in solidum vedrørende indkomståret 2006 betale 100.000 kr. til Skatteministeriet. Endvidere skal H1 A/S i sagsomkostninger for landsretten vedrørende indkomståret 2005 betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.