Dato for udgivelse
18 Oct 2012 13:29
Til
Arbejdsgivere, lønbureauer og udbydere af pensionsordninger
Sagsnummer
Afregning Person
Resumé

Om administrationen af  arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, i forhold til afskaffelsen af fradragsretten for kapitalpensioner og indførelsen af nye begunstigede aldersopsparinger pr. 1. januar 2013.


I dette nyhedsbrev dækker udtrykket "kapitalordning" over kapitalopsparing, kapitalforsikring og supplerende engangsydelse, hvor der tidligere var bortseelsesret eller fradragsret. Udtrykket "aldersordning" dækker over de nye ordninger aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum, hvor der ikke er fradragsret og principielt ikke bortseelsesret.

Lovgrundlag
Ved lov nr. 922 af 18. september 2012, er der vedtaget afskaffelse af fradragsret,  og dermed bortseelsesret, vedrørende kapitalordninger, og indført nye aldersordninger i form af begunstigede pensionsopsparinger, uden fradrags- og bortseelsesret.

Forord
For de fleste arbejdsgivere, der administrer pensionsordninger for sine medarbejdere, er det ofte uoverskueligt, hvor stor en del af ordningen, der går til de enkelte dele i en pensionsordning. Det kan fx være kapitalforsikring, rateforsikring, aldersforsikring, gruppelivs- og sundhedsforsikring.

Vi har derfor tilstræbt en behandlings- og indberetningsmetode, der er kendt og forholdsvis enkel at administrere for arbejdsgiveren.

Metoden indebærer, at der gives bortseelsesret for beløb, der principielt ikke burde give bortseelsesret for, da de er skattepligtige.

Beskatningen af de skattepligtige beløb, der er givet bortseelsesret for, sker via forsikringsselskabers og pensionsinstitutters årlige indberetning til eIndkomst. Her fra kanaliseres beløbene videre til kontohavers/skatteyders årsopgørelse som AM-bidragsfri B-indkomst. AM-bidrag afregnes af pensionsudbyderen (forsikringsselskaberne og pensionsinstitutterne).

Sådan behandles ordningerne hos de involverede

Kapitalordninger
Fradragsretten for kapitalordninger er principielt afskaffet ved udgangen af 2012. Der er dog tilfælde, hvor kapitalordninger er en obligatorisk (dvs. tvungen) del af en kollektiv overenskomst, hvor man indtil udgangen af 2016 har fradragsret/bortseelsesret for indskuddet.

Arbejdsgiver/lønbureau
De arbejdsgivere, der administrerer kapitalordninger skal give bortseelse for indskuddet for både lønmodtagers og arbejdsgivers andel. Også selvom ordningen ikke er en overenskomstmæssig ordning. Altså helt som hidtil.

Indberetning til eIndkomst skal også ske helt som hidtil.

Lønmodtager
Hvis ordningen er en obligatorisk del af en kollektiv overenskomst, skal kontohaver/skatteyder henvende sig til SKAT, for at få reguleret sin årsopgørelse. Det skønnes, at der er meget få af denne type ordninger.

Udbydere af kapitalordninger
Udbydere af kapitalordninger skal indberette de arbejdsgiveradministrerede ordninger til CPS som hidtil, men nu også til eIndkomst én gang årligt. Det indskudte beløb beskattes efterfølgende hos lønmodtageren som B-indkomst, via pensionsinstitutternes indberetning af beløbet til eIndkomst. Der vil blive udmeldt en ny indtægtsart til specifikation af disse beløb, hvor der er givet bortseelsesret for indskud på kapitalordninger.

Aldersordninger i kombination med andre fradragsberettigede ordninger
Som nævnt først i nyhedsbrevet, er der principielt ikke bortseelsesret for aldersordninger, men af praktiske årsager, skal der bortses fra indskud på aldersordninger i forbindelse med lønbehandlingen, når indskuddet sker i kombination med andre fradragsberettigede ordninger. Det beløb, der er indskudt på aldersordningen beskattes efterfølgende som B-indkomst hos lønmodtageren, via pensionsinstitutternes indberetning af beløbet til eIndkomst. Der vil blive udmeldt en ny indtægtsart til specifikation af disse beløb, hvor der er givet bortseelsesret for indskud på aldersordninger

Arbejdsgiver/lønbureau
Aldersordninger, der er i kombination med andre fradragsberettigede ordninger, behandles helt som nævnt under Kapitalordninger. Ved kombination forstås, at aldersordningen er integreret med en eller flere andre ordninger, der giver fradragsret/bortseelsesret eller er integreret med en kapitalordning.

Er en aldersordning alene integreret med en gruppelivs- eller sundhedsforsikringsordning anses den ikke for en kombineret ordning, og der er dermed ikke bortseelsesret.

Udbydere af aldersordninger
Udbydere af aldersordninger skal indberette de arbejdsgiveradministrerede ordninger til CPS og eIndkomst én gang årligt. I det omfang aldersordningen er integreret med en eller flere andre ordninger, der giver bortseelsesret/fradragsret eller er integreret med en kapitalordning, skal det indskudte beløb beskattes efterfølgende hos lønmodtageren som B-indkomst, via pensionsinstitutternes indberetning af beløbet til eIndkomst. Der vil blive udmeldt en ny indtægtsart til specifikation af disse beløb, hvor der er givet bortseelsesret for indskud på aldersordninger.

Rene aldersordninger

Arbejdsgiver/lønbureau
Aldersordninger der ikke er i kombination med andre fradragsberettigede ordninger, skal behandles som enhver anden kontant ydelse. Dvs. både lønmodtagers og arbejdsgivers del af indskuddet skal beskattes i forbindelse med lønudbetalingen. Dermed skal det samlede indskudte beløb tillægges såvel felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst og felt 200 Bruttoindkomst.

Udbydere af kapitalordninger
Udbydere af kapitalordninger skal indberette de arbejdsgiveradministrerede ordninger til CPS én gang årligt. Det indskudte beløb beskattes ikke efterfølgende, hvis de henstår til pensionsalder.

Ikrafttrædelse
De beskrevne regler træder i kraft for lønninger og pensionsindskud, der periodiseres til 2013.