Dato for udgivelse
08 Oct 2012 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2012 12:45
SKM-nummer
SKM2012.548.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-009352
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, byggegrund, arealoverførelse, udlejning af fast ejendom
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et salg af en grund vil være fritaget for moms efter en arealoverførelse fra naboejendommen.

Grunden har sammen med naboejendommen været udlejet uden moms, da det er i afgørelsen lagt til grund, at grunden ikke har været anvendt i forbindelse med spørgers momspligtige aktiviteter, kan den pågældende grund sælges uden moms jf. momslovens § 13, stk. 2.

At spørger har foranlediget en arealoverførsel medfører ikke, at spørger vil blive anset for aktivt at have taget skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunden gennem mobilisering af midler, som normalt anvendes af en professionel.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4.2.1.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at et salg af en grund vil være fritaget for moms efter en arealoverførelse?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

G ApS, har været momsregistreret i over 10 år og ejes og ledes af A og B.

G ApS er hovedaktionær i selskab H A/S og J A/S. Disse to selskabers aktiviteter består af import/handel af produkter til industrien henholdsvis handel og udvikling af apparater anvendt i industrien. Ingen af selskaberne har på noget tidspunkt drevet næring med køb og salg af fast ejendom eller været aktiv inden for byggeudvikling/entreprise eller lignende.

Ud over at være hovedaktionær i de to ovennævnte selskaber ejer G ApS en grund i udlandet samt de to nedenfor beskrevne ejendomme her i landet. Erhvervelse af ejendommene er ikke sket som led i næring, idet disse er erhvervet dels ud fra et investeringssynspunkt og dels af personlige årsager.

Ejendommene kan beskrives som følger:

  • Ejendom I, stor 962 m². På grunden er der et beboelseshus opført 19xx, et udhus opført 19xx og en garage opført 19yy, ejendommen er beliggende i byzone.
  • Spørger har erhvervet ejendommen 2005. Det er oplyst, at A's mor oprindeligt boede i huset, og efter spørgers køb af ejendommen sad hun til leje i boligen til sin død i 2011. Huset stod herefter tomt et år, men er nu blevet udlejet igen.
  • Endvidere er det oplyst, at garagebygningen er isoleret samt har indlagt vand, elektricitet, telefon mv., og har siden 1990 fungeret som et anneks. Garagebygningen har tidligere været udlejet til A's bror, da denne fraflyttede landet, overtog G ApS også naboejendommen, Ejendom II. Garagebygningen står tom for tiden.
  • Ejendom II, stor 700 m², grunden er et ubebygget areal og er beliggende i byzone. Grundstykket støder helt op til garagen/annekset på vest og syd siden.

 Spørger har erhvervet ejendommen i 2007.

Reelt har de to ejendomme udgjort et samlet grundstykke, hvor udhus, hus og garage/anneks ligger i forlængelse af hinanden ud mod vejen. Ejendom II har således fungeret som udenoms areal/have til garagen/annekset, idet grundstykket som nævnt delvis omkranser garagebygningen.

Spørger ønsker at ændre på arealfordelingen de to grunde imellem.

Det areal, hvorpå garagen/annekset er beliggende, ønskes overført fra Ejendom I til Ejendom II. Ud fra det for Skatteministeriet forelagte måleblad, udgør arealet ca. 70 m², og de to grunde vil herefter udgøre 892 m² (hus og udhus) henholdsvis 770 m² (garage/anneks).

Spørger påtænker at sælge Ejendom II, hvorpå garagen/annekset efter arealoverførelsen er beliggende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er af den opfattelse, at et salg af Ejendom II, efter den påtænkte arealændring, vil være fritaget for moms.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at et salg af en grund er fritaget for moms efter en arealoverførelse.

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Den bagvedliggende artikel i Rådets Direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet), er artikel 9, stk. 1, der lyder:

"Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter."

§ 4, stk. 1 lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. [...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

[...]"

og § 13, stk. 2 lyder:

"Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, [...] er fritaget for afgift."

Praksis

EU-domstolen har i dommen i de forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc fastlagt under hvilke omstændigheder levering af et grundstykke beregnet til bebyggelse skal anses for momspligtig.

Sag C-180/10 vedrørte Jaroslaw Slaby, som i 1996 i sin egenskab af privatperson erhvervede et areal, som i henhold til den på det tidspunkt gældende lokalplan var klassificeret som landbrugsareal. Mellem 1996 og 1998 anvendte han arealet til landbrugsvirksomhed, men ophørte med denne virksomhed i 1999. I 1997 var lokalplanen blevet ændret, således at det pågældende areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med ferieboliger. Som følge af denne ændring udstykkede Jaroslaw Slaby arealet i 64 parceller, som han fra 2000 løbende påbegyndte at sælge til private.

Sag C-181/10 vedrørte ægteparret Kuc, der siden 1996 havde været ejere af en landbrugsbedrift. Frem til slutningen af 2006 anvendte de arealet til landbrugsvirksomhed med hesteopdræt og senere dyrkning af afgrøder til foder til deres dyr. Efter en afgørelse fra skatte- og afgiftsmyndigheden i 2004 lod ægteparret Kuc sig momsregistrere, selv om deres bedrift ifølge dem selv var en del af deres private formue. Efter en ændring i lokalplanen, der betød, at det omhandlede areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med boliger og forretninger, begyndte de, fra tid til anden og på ikke organiseret vis, at sælge dele af bedriften.

EU-domstolen har i sin dom lagt til grund, at arealerne i begge tilfælde var erhvervet uden momsfradrag, og at arealerne tilhørte ejernes personlige formue, inden de blev udstykket og solgt.

EU-domstolen udtaler følgende:

"[...]

Såfremt personen derimod med henblik på gennemførelse af salget aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder - som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2006/138 - skal personen betragtes som udøvende »økonomisk virksomhed« i den nævnte artikels forstand, og skal følgelig anses for en merværdiafgiftspligtig person."

Præmis 38-40, lyder som følgende:

"38. På samme måde er det forhold, at den berørte forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik at få en bedre samlet pris herfor, ikke i sig selv afgørende, lige så lidt som det tidsrum, hvorover de omhandlede transaktioner spænder, eller størrelsen af de indtægter, som følger heraf. Samtlige disse omstændigheder kan nemlig indgå som led i forvaltningen af den berørtes personlige formue.

39. Dette er dog ikke tilfældet, såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit.

40. Sådanne aktive skridt kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler."

I SKM2010.842.SR afgjorde Skatterådet, at ejerne af 5 sommerhusgrunde, der var udlejet, blev anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed med udlejning af fast ejendom.

Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og ifølge § 13, stk. 2 skal der ikke betales moms ved levering af virksomhedens driftsmidler, som udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1.

Sommerhusgrundende blev anset som driftsmidler i en virksomhed, hvis formål var at udleje disse, hvilket medførte, at salget af de pågældende grunde ikke var omfattet af momspligt.

I SKM2012.402.SR bekræftede Skatterådet, at landbrugsjord, som spørgeren tidligere havde udlejet momsfrit, ikke kunne sælges uden moms. Salget af de udstykkede byggegrunde blev momspligtigt, fordi spørger i forbindelse med salget blev anset for aktivt at have taget skridt mod en økonomisk udnyttelse af byggegrundende gennem "mobilisering af midler", som normalt anvendes af en professionel. Dette blev begrundet med, at spørger, når der er indgået et passende antal aftaler om salg af byggegrunde, vil igangsætte en egentlig byggemodning af arealet.

Begrundelse
Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, levering af fast ejendom dog med forbehold for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Udlejning af fast ejendom anses som økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand, idet der mod vederlag sker en levering af en ydelse og at denne aktivitet er af en varig karakter, jf. momslovens § 4, jf. § 3, se SKM2010.842.SR. Udlejning af fast ejendom er dog fritaget for moms ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Med udlejning af ejendommene har Selskabet således drevet momsfritaget økonomisk virksomhed.

Det er oplyst, at huset henholdsvis garagen/annekset, Ejendom I, har udgjort to forskellige lejemål, men at grundstykket, Ejendom II, har været anvendt som udenoms areal /have til garagen/annekset. Af den grund anses Ejendom II for at have været en integreret del af garage/anneks lejemålet.

Skatteministeriet finder ikke, at det kan lægges til grund, at Selskabet har erhvervet de omhandlende ejendomme som led i økonomisk virksomhed vedrørende køb og salg af fast ejendom. Det er endvidere ved besvarelsen lagt til grund, at Selskabet ikke på noget tidspunkt har anvendt ejendommene i forbindelse med den momspligtige virksomhed.

At Selskabet i denne anmodning har foranlediget en arealoverførsel medfører ikke, at det vil blive anset for aktivt at have taget skridt mod en økonomisk udnyttelse af byggegrunden gennem mobilisering af midler, som normalt anvendes af en professionel, jf. C-180/10 og 181/10, præmis 39-40, samt SKM2012.402.SR.

Efter momslovens § 13, stk. 2, skal der ikke betales moms ved levering af virksomhedens driftsmidler, som udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1.

Ejendom II anses i denne sammenhæng som et driftsmiddel i en virksomhed, der udlejer fast ejendom, og da Ejendom II udelukkende har været anvendt til momsfritaget virksomhed, vil et salg af grundstykket være fritaget for moms, jf. momsloven § 13, stk. 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder skatteministeriets indstilling.