Dato for udgivelse
20 Sep 2012 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Aug 2012 16:16
SKM-nummer
SKM2012.523.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-0216527
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt, udenlandsk indkomst, selvstændig erhvervsdrivende
Resumé

En flytning til Cypern medførte ikke, at dansk skattepligt ophørte, og klager ansås fortsat hjemmehørende i Danmark for indkomståret 2006, bl.a. henset til, at ægtefællen fortsat boede i Danmark.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit D.A.1.1.2.1

Klagen skyldes, at klageren (A) er anset for fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, herunder skønsmæssig ansættelse af overskud af selvstændig virksomhed.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er i indkomståret 2006 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, samt skattemæssigt hjemmehørende her i landet i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern.

Overskud af selvstændig virksomhed er skønsmæssigt ansat til 265.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten finder, at klageren i indkomståret 2006 er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og at han er skattemæssigt hjemmehørende her i landet i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern.

Landsskatteretten nedsætter skønsmæssigt ansat overskud af selvstændig virksomhed med 265.000 kr. til 0 kr.

Landsskatteretten finder, at klageren i indkomståret 2006 er skattepligtig til Danmark af en lønindkomst svarende til 9.000 GBP.

Ved skatteberegningen for indkomståret 2006 er klageren berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 1, vedrørende lønindkomsten på 9.000 GBP.

SKAT anmodes om at foretage den talmæssige opgørelse samt skatteberegningen.

Sagens oplysninger

Klageren, der er dansk statsborger, meddelte Det Centrale Person Register, at han den 29. juli 2005 flyttede fra Danmark til Cypern fra adressen Y1 til adressen Y2.

Ved købsaftale af 29. november 1999 købte klageren ejendommen beliggende Y1 med overtagelsesdato 15. december 1999. Ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom med 1 lejlighed.

Klageren har været tilmeldt folkeregisteret på adressen Y1 i perioden fra 15. december 1999 til 29. juli 2005. Klagerens daværende kæreste, og nuværende hustru, B, blev tilmeldt folkeregisteret på adressen den 15. oktober 2000.

I perioden fra 1. januar 2004 til 31. oktober 2004 var klageren ansat hosG1. I 2005 og 2006 havde klageren ingen lønindtægt i Danmark.

Det er oplyst, at klageren og B i maj 2005 rejste til Cypern med henblik på at finde en passende lejlighed, idet parret havde planer om at flytte til Cypern, og at der senere blev indgået en lejeaftale vedrørende en lejlighed.

Klageren flyttede i juli 2005 ind i lejligheden på Cypern og meddelte fraflytning til folkeregisteret med virkning fra den 29. juli 2005.

Baggrunden for fraflytningen var, at klageren havde til hensigt at opstarte spiludbydervirksomhed via internettet, hvilket ikke er tilladt i Danmark, medmindre der opnås bevilling hertil i henhold til tips- og lottoloven. I 2005 og 2006 gennemførte klageren forberedende handlinger vedrørende spiludbydervirksomheden og førte forhandlinger med flere spillenetværk. Klageren erhvervede rettighederne til at udbyde spil via hjemmesiden X1 pr. 1. januar 2007. Klageren beskæftiger sig i dag med udbud af pokerspil via internettet.

Det var parrets hensigt, at B skulle flytte til Cypern i umiddelbar forlængelse af klagerens fraflytning. I den forbindelse blev der i 2005 taget kontakt til en ejendomsmægler med henblik på salg af ejendommen beliggende Y1. Der blev dog ikke indgået en aftale med en ejendomsmægler om formidling af salg af ejendommen, da B af hensyn til sit yngste særbarn, C, der på daværende tidspunkt var 17 år og studerende, indtil videre blev boende i Danmark.

C, der er født i 1987, var tilmeldt folkeregisteret på adressen Y1, i perioden fra 15. marts 2002 til 25. marts 2006 og igen i perioden fra 1. september 2006 til 1. december 2006. Herefter blev han tilmeldt adressen Y3.

Klageren og B blev gift den 30. december 2005.

B var på tidspunktet for klagerens udrejse og indtil den 15. marts 2006 ansat hos G1. Ifølge biloplysninger ejede B en VW Transport 2,5i perioden fra 28. marts 2006 til 29. marts 2007.

I juni 2006 blev ejendommen Y1 vurderet af en ejendomsmægler med henblik på salg. Der blev ikke indgået en formidlingsaftale om salg af ejendommen med ejendomsmægleren.

Bsældste søn, D, der er født i 1981, købte ved skøde af 6. december 2006 ejendommen Y1, overtagelsesdato den 1. januar 2007. D og hans kæreste blev tilmeldt folkeregisteret på adressen den 27. november 2006.

B meddelte Det Centrale Person Register, at hun flyttede fra Danmark til Cypern den 15. december 2006.

Det er oplyst, at klageren i 2006 opholdt sig ca. 40 dage i Danmark i forbindelse med ferie og deltagelse i pokerturneringer.

Klageren udførte i 2006 konsulentarbejde for det cypriotiske selskab G2.

Det fremgår af Tax Certificate udstedt den 20. november 2008 af skattemyndighederne på Cypern, at klageren er hjemmehørende på Cypern, at han er skattepligtig af globalindkomsten, og at den selvgivne indkomst for 2006 bestod af en lønindkomst på 9.000 GBP. Klageren betalte ikke i 2006 skat på Cypern.

Klageren og B er fortsat bosiddende på Cypern.

Det fremgår af udskrift fra hjemmesiden X2, at klageren i 2006 havde en indkomst på 301.481 USD fra pokerturneringer afholdt på fysiske kasinoer i henholdsvis Danmark og Frankrig. Gevinsterne er vundet hos udbydere, der er hjemmehørende og har licens inden for EU.

Det fremgår endvidere af udskriftet, at klageren i 2006 havde en indkomst på 28.500 USD vundet i en pokerturnering på internettet. Det er oplyst, at turneringen blev afholdt af spiludbyderen bag hjemmesiden X3. Udbyderen bag hjemmesiden X3 er G3 Plc., der er hjemmehørende og har licens på Gibraltar. Turneringen blev fysisk afholdt ombord på et krydstogtskib. Udgiften til at købe sig ind i turneringen var 10.000 USD.

Det er oplyst, at klageren ikke i 2006 har vundet i turneringer uden for EU, men at han har afholdt udgifter til såvel buy-in som transport og hotel, herunder i forbindelse med deltagelse i en turnering i 2006 i USA.

Klageren har ikke indsendt selvangivelse for indkomståret 2006.

Ifølge kontroloplysninger for 2006 (R75) er klagerens vejledende privatforbrug beregnet til negativt 264.053 kr.

Klageren havde i 2006 indeståender i danske pengeinstitutter og aktier i dansk depot.

SKAT fandt i afgørelse af 24. september 2008, at klageren i indkomståret 2006 var fuldt skattepligtig til Danmark, og at han i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern havde midtpunkt for sine livsinteresser i Danmark i 2006. Som begrundelse for afgørelsen anførte SKAT, at klageren var registreret udrejst til Cypern den 29. juli 2005, og at han havde en helårsbolig til rådighed i Danmark, som ægtefællen og hendes yngste søn beboede, indtil ejendommen blev solgt til ægtefællens ældste søn med overtagelsesdato 1. januar 2007. Endvidere havde klageren ikke indsendt en erklæring om bopæls- og skatteforhold attesteret af skattemyndighederne i Cypern, hvoraf det fremgår, at han var skattepligtig til Cypern. Den danske spillelovgivning sås ikke at være til hinder for, at danskere i forbindelse med ophold i udlandet kan ernære sig inden for spilleområdet. Dette forhold havde således ikke betydning for bedømmelsen af klagerens skattepligtsforhold. Indkomst af selvstændig virksomhed blev skønsmæssigt ansat til 265.000 kr. ud fra oplysninger om tidligere års selvangivelser og øvrigt kendskab til virksomheden.

SKATs afgørelse blev påklaget til skatteankenævnet, som den 16. juni 2010 stadfæstede SKATs afgørelse.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er i indkomståret 2006 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, samt skattemæssigt hjemmehørende her i landet i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at klagerens ægtefælle har opretholdt det fælles hjem, og at klageren ikke har godtgjort, at han har opgivet sin bopæl i Danmark.

Afgørelserne i TfS1986.299.Ø og TfS1998.651.LSR er ikke direkte sammenlignelige med klagerens situation. I begge afgørelser er der tale om, at skatteyder har fast arbejde, der nødvendiggør løbende tilstedeværelse.

Ifølge Tax Certificate har de cypriotiske skattemyndigheder anset klageren for hjemmehørende (resident) på Cypern, og klageren er for 2006 undergivet indkomstskattepligt efter reglerne om derboende personer. Indtægten på 9.000 GBP er opgivet.

Klageren har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser) i Danmark. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at ægtefællen har opholdt sig i Danmark, og at klageren ejer helårsboligen i Danmark.

Da klageren ikke har indgivet behørig selvangivelse i Danmark for indkomståret 2006, har SKAT været berettiget til at ansætte klagerens indkomst skønsmæssigt. Klageren har ikke godtgjort, at skønnet hviler på et fejlagtigt grundlag eller er åbenbart urigtigt. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn, hvorefter overskud af selvstændig virksomhed er ansat til 265.000 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 nedsættes med 265.000 kr.

Til støtte for påstanden er det i første række gjort gældende, at klageren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark i indkomståret 2006.

Til støtte for påstanden er det i anden række gjort gældende, at klageren havde dobbeltdomicil, såfremt han anses for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomståret 2006, idet han havde bolig såvel på Cypern som i Danmark, og at han i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern var skattemæssigt hjemmehørende på Cypern, hvor han havde centrum for sine livsinteresser.

Til støtte for påstanden er det i tredje række gjort gældende, at den af SKAT foretagne skønsmæssige ansættelse er åbenlyst forkert.

1) Ophør af skattepligt til Danmark

SKAT er enig i, at klageren har haft bopæl på Cypern siden den 29. juli 2005, at klagerens ægtefælle har haft bopæl på Cypern siden den 15. december 2006, og at parret fortsat er bosiddende på Cypern. Dette er heller ikke bestridt af skatteankenævnet.

Selv om fastlæggelsen af kildeskattelovens bopælsbegreb ved fraflytning sker ud fra en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold, følger det af praksis, at den fortsatte rådighed over en helårsbolig spiller en central rolle ved bedømmelsen. I forbindelse med, at en ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette står i forbindelse med ophævelse af samlivet, fremgår følgende af Ligningsvejledningen 2010-1 afsnit D.A.1.1.2.1:

"Hvis en ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette står i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, vil den pågældende ægtefælle i skattemæssig henseende sædvanligvis anses for at have bevaret bopælen her, hvis den tilbageværende ægtefælle opretholder det fælles hjem. Som eksempel herpå kan nævnes afgørelserne UfR.1975.079.HRD, TfS.1987.195.LSR, TfS.1982.187.LSR (dobbeltdomicil løst til fordel for Spanien) samt TfS.1990.560.LR. Modsat dog TfS.1986.299.ØLD, hvor den fraflyttede ægtefælles skattepligt blev anset for ophørt. Til grund herfor lå bl.a., at den anden ægtefælles forbliven i Danmark havde midlertidig karakter."

Klageren og hans ægtefælle ophævede ikke samlivet i forbindelse med klagerens flytning til udlandet.

 

Baggrunden for, at ægtefællen ikke flyttede med klageren til Cypern i 2005, var alene den, at ægtefællen af hensyn til sin yngste søns velbefindende ikke fandt det ansvarligt at forlade Danmark. Ægtefællens ophold i Danmark i perioden fra klagerens fraflytning til ægtefællens fraflytning var således alene af midlertidig karakter. Udskydelsen af fraflytningen var forårsaget af begivenheder, som ægtefællerne ikke selv havde kontrol over.

Det følger af Østre Landsrets dom, offentliggjort i TfS.1986.299.Ø, at såfremt bevarelsen af boligen i Danmark skyldes særlige hensyn af midlertidig art, og såfremt yderligere tilknytning til Danmark er af underordnet betydning, vil skattepligten ophøre ved fraflytning fra Danmark, uagtet at en ægtefælle i en periode bebor ægtefællernes bolig i Danmark. Det følger af afgørelsen, at forældres hensyn til deres børn kan statuere et sådan særligt hensyn.

Der er endvidere henvist til Landsskatterettens kendelse, offentliggjort i TfS1998.652.LSR.

På baggrund heraf må klageren anses for at have opgivet sin bopæl ved udrejsen fra Danmark i 2005, idet bevarelsen af bolig i Danmark efter fraflytningen udelukkende var af midlertidig karakter, og idet hans yderligere tilknytning til Danmark var af underordnet betydning.

Der bør i den henseende henses til, at det var ægteparrets oprindelige hensigt,

  • at ægtefællen skulle forlade Danmark samtidig med klageren,
  • at boligen i den forbindelse skulle sælges,
  • at ægtefællen var med til at udvælge den nye lejlighed på Cypern,
  • at ægtefællen mod forventning udskød udrejsen fra Danmark på grund af særlige hensyn til hendes yngste søn,
  • at klageren i 2006 var skattepligtig til Cypern,
  • at klageren i 2006 var i et ansættelsesforhold på Cypern,
  • at ægtefællen umiddelbart efter, at der var truffet betryggende foranstaltninger vedrørende hendes yngste søn, udrejste fra Danmark i december 2006, og
  • at klageren og hans ægtefælle fortsat bor på Cypern, hvorfra klageren fortsat driver den virksomhed, som han oprindeligt havde til hensigt at opstarte.

Den danske spillelovgivnings betydning for sagen

Klageren er ikke enig i SKATs fortolkning af den danske spillelovgivning.

Af lovforslag 111 2002-03: Forslag til ændring af tips- og lottoloven og klasselotteriloven og om ophævelse af væddeløbsloven fremgår følgende bemærkninger vedrørende den nuværende § 10 i tips- og lottoloven:

"Ved at videreføre bestemmelsen i væddeløbslovens § 12 erstattes udtrykket "foranstaltning af spil" med "udbyder af spil". Efter de gældende regler i tips- og lottoloven er foranstaltning af væddemål af andre end bevillingshaveren ulovligt. Der er efter disse regler ikke tvivl om, at foranstaltning af spil er ulovligt, hvis et udenlandsk spilleselskab anvender salgskanaler, hvor spillet rent fysisk sælges inden for Danmarks grænser, men der er mere tvivl om, hvorvidt udenlandske spil, der retter sig mod danske spillere og rent fysisk er placeret udenfor Danmark, også er omfattet af bestemmelsen. Der er derfor brug for at præcisere, at disse spil er omfattet."

Det følger af citatet, at den tidligere lov klart indeholdt et forbud mod at udbyde spil inden for Danmarks grænser, såfremt man ikke havde en bevilling. Dette forbud videreføres ved lovforslaget. Det har formodningen imod sig, at denne klare regel skulle kunne omgås ved, at en fysisk person bosiddende i Danmark stifter et selskab i udlandet, der har til formål at udbyde spil.

Forbuddet i § 10, stk. 1, nr. 1, i tips- og lottoloven må forstås således, at man ikke på dansk territorium må udbyde spil rettet mod danskere eller udlandet uden bevilling. Det er selve udbydervirksomheden, der er ulovliggjort ved bestemmelsen.

Såfremt klageren havde bevaret sin bopæl i Danmark og samtidig havde oprettet et selskab med begrænset ansvar i udlandet, der drev virksomhed med spiludbud, ville han have overtrådt forbuddet i tips- og lottolovens § 10, stk. 1, nr. 1, ud fra en omgåelsesbetragtning.

Allerede fordi flytningen til Cypern var begrundet i et ønske om ikke at overtræde dansk spillelovgivning, har den danske spillelovgivning relevans i forbindelse med vurderingen af klagerens skattepligt til Danmark i 2006. Klagerens handlinger og planer på fraflytningstidspunktet indikerer klart, at han havde til hensigt at bosætte sig permanent på Cypern. Det var således udefrakommende omstændigheder, som klageren ikke havde indflydelse på, der medførte, at ægtefællen imod den oprindelige plan blev boende i en periode i Danmark og først senere flyttede til Cypern. Dette er også baggrunden for, at klageren i en kort periode efter fraflytningen bevarede sin bolig i Danmark. At ægteparret fortsat bor på Cypern, og at klageren fortsat driver den planlagte spiludbydervirksomhed, understreger ligeledes hans klare hensigt om permanent at forlade Danmark.

2) Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern

Såfremt det vurderes, at klageren er fuldt skattepligtig i Danmark for indkomståret 2006 efter kildeskattelovens § 1, skal det skattemæssige hjemsted afgøres efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern.

Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, skal der i tilfælde af, at skatteyderen har bolig til rådighed i begge stater, vurderes, hvor skatteyderen har sit centrum for sine livsinteresser. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på den pågældendes egne handlinger.

Klageren havde i 2006 bolig til rådighed såvel i Danmark som på Cypern. Klageren opholdt sig i boligen på Cypern, mens boligen i Danmark var beboet af hans ægtefælle og hendes særbarn.

Klageren arbejdede og opholdt sig i 2006 sædvanligvis på Cypern, hvor han forberedte sin kommende spiludbydervirksomhed. Sideløbende hermed var klageren i et ansættelsesforhold på Cypern.

Det var hensigten, at ægtefællen skulle flytte til Cypern i 2006, hvilket også blev realiseret i december 2006. Det var endvidere hensigten, at boligen i Danmark skulle sælges, og at ægtefællen i den forbindelse skulle flytte til Cypern. Dette underbygges af, at ejendommen i juni 2006 blev vurderet af en ejendomsmægler.

Klageren og ægtefællen har ved deres handlinger i såvel 2005 som 2006 klart tilkendegivet, at det var hensigten, at ægteparret fremover skulle skabe sig en fælles tilværelse på Cypern. Klageren havde således allerede i 2005 flyttet centrum for sine livsinteresser til Cypern, idet såvel hans forretningsmæssige som hans personlige aktiviteter havde Cypern som omdrejningspunkt. Dette synspunkt styrkes endvidere af, at de forberedelser, som klageren foretog sig i 2005 og 2006 efterfølgende har skabt udgangspunktet for den tilværelse, som ægteparret lever i dag.

Centrum for klagerens livsinteresser var således på Cypern i 2006, og som følge heraf var klageren skattemæssigt hjemmehørende på Cypern.

3) Skønsmæssig skatteansættelse for 2006

Den skønsmæssige ansættelse af indkomst af selvstændig virksomhed er ikke korrekt, da klageren ikke har udøvet selvstændig virksomhed i Danmark i 2006.

Vedrørende opgørelsen af klagerens indkomst i 2006 fremgår det af udskrift fra hjemmesiden X2, at klageren i 2006 havde en indkomst på 301.481 USD, svarende til ca. 1,5 mio. kr., fra pokerturneringer afholdt på fysiske kasinoer i henholdsvis Danmark og Frankrig. Gevinster, der er vundet hos udbydere, som er hjemmehørende og har licens indenfor EU, er skatteopgørelsen uvedkommende, jf. SKM2006.264.SR.

Det fremgår endvidere af udskriftet, at klageren i 2006 vandt en gevinst på 28.500 USD i en turnering på internettet. Turneringen blev afholdt af spiludbyderen bag hjemmesiden X3. Udbyderen bag hjemmesiden X3 er G3 Plc., der også i 2006 var hjemmehørende og havde licens på Gibraltar. Turneringen blev dog fysisk afholdt ombord på et krydstogtskib. Denne omstændighed ændrer dog ikke på, at turneringen blev afholdt med X3 som ansvarlig udbyder. Udgiften til at købe sig ind i turneringen var 10.000 USD.

Disse gevinster er således vundet i turneringer, som alle er afholdt af udbydere, som er hjemmehørende i EU, og som har licens i EU. Gevinsterne er som følge heraf skattefrie.

Ud over ovenstående turneringer har klageren købt sig ind i flere turneringer, som blev spillet uden for EU, herunder afholdt større summer i forbindelse med deltagelse i en turnering i 2006 i USA. Klageren har ikke vundet i disse turneringer, men afholdt udgifter til såvel buy-in som transport og ophold.

Klageren havde endvidere i 2006 en indtægt ved udførelse af konsulentarbejde for det cypriotiske selskab G2. Indkomsten ved udførelsen af dette arbejde blev selvangivet på Cypern. Klageren havde derimod ikke indkomst ved selvstændig virksomhed eller som lønmodtager i Danmark i indkomståret 2006.

Af ligningsvejledningen 2010-1 afsnit E.B.1.4. fremgår følgende:

"Når indkomstopgørelsen er så mangelfuld, at den ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen, må ansættelsen foretages efter et skøn. Bortset fra sådanne klare tilfælde er det - ud over mangler i regnskabsgrundlaget - i almindelighed en forudsætning for en skønsmæssig forhøjelse, at der påvises eller sandsynliggøres et højere privatforbrug, end selvangivelsen og foreliggende oplysninger såvel formueoplysninger som andre oplysninger giver plads til."

Som det fremgår af citatet fra ligningsvejledningen, skal der i forbindelse med en skønsmæssig forhøjelse inddrages andre oplysninger end det selvangivne. Endvidere fremgår det, at det er en forudsætning for en skønsmæssig forhøjelse, at der kan påvises eller sandsynliggøres et højere privatforbrug, end sådanne andre oplysninger giver plads til.

Det fremgår både af SKATs afgørelse og af skatteankenævnets afgørelse, at den skønsmæssige forhøjelse er begrundet i tidligere års selvangivelser og øvrigt kendskab til virksomheden.

Klageren havde alene på danske kasinoer en indkomst på 478.277 kr. (ved anvendelse af Euro-gennemsnitskurs på 7,4591). Hertil kommer et beløb på 214.831 USD vundet i Frankrig.

SKAT har på den baggrund ikke påvist eller sandsynliggjort et negativt privatforbrug hos klageren i 2006. Klageren har derimod dokumenteret væsentlige indtægter ved spil, som er skatteansættelsen uvedkommende.

Det bemærkes herved, at SKAT i forbindelse med skønsmæssige ansættelser angående indtægter ved spil selv anvender tilsvarende udskrifter fra X2 som grundlag for taksationer.

Skattefrie gevinster er ikke selvangivelsespligtige, men hverken SKAT eller skatteankenævnet synes at havde tillagt væsentlig skattefri indkomst ved spil nogen betydning.

Der synes at være enighed om, at klageren i al overvejende grad har opholdt sig på Cypern i 2006. Alligevel foretages der en skønsmæssig forhøjelse af klageren under henvisning til tidligere års indkomster i Danmark samt under henvisning til en negativ privatforbrugsopgørelse. Dette uden hensyntagen til klagerens væsentlige og dokumenterede skattefrie indtægter ved spil, som langt overstiger den skønsmæssige forhøjelse.

Den af SKAT gennemførte forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 hviler således på et forkert grundlag, da der foreligger dokumenterede skattefrie indtægter, der langt overstiger det beregnede negative privatforbrug. Der er dermed ikke påvist eller sandsynliggjort et privatforbrug, som ikke kan indeholdes i de over for SKAT oplyste indkomster. Dette fører til en åbenlyst misvisende skatteansættelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige til Danmark.

Ved udrejsen til Cypern den 29. juli 2005 fraflyttede klageren ejendommen beliggende Y1, som ejedes af klageren, og som siden henholdsvis den 15. december 1999 og den 15. oktober 2000 havde tjent som bolig for klageren og hans daværende kæreste og nuværende ægtefælle.

Det må lægges til grund, at klagerens flytning til Cypern ikke skete som følge af en egentlig ophævelse af samlivet.

Ejendommen beliggende Y1, blev ikke i forbindelse med klagerens udrejse i 2005 solgt eller sat til salg hos en ejendomsmægler. Klagerens daværende kæreste og nuværende ægtefælle blev boende på ejendommen indtil den 15. december 2006, hvor hun udrejste til Cypern og flyttede til ægtefællernes fælles lejlighed på Cypern. Klagerens daværende kæreste og nuværende ægtefælle opretholdt således i en periode efter klagerens udrejse det fælles hjem. Klageren havde dermed efter udrejsen rådighed over ejendommen og dermed en helårsbolig her i landet.

Bevarelsen af en bolig i Danmark og ægtefællens forbliven i Danmark efter klagerens udrejse har ikke alene været af midlertidig art.

Der er lagt vægt på, at ægtefællen efter klagerens udrejse i 2005 fortsat var ansat hos G1, at ægtefællens arbejde nødvendiggjorde hendes løbende tilstedeværelse her i landet, mens klagerens ophold på Cypern ikke var nødvendiggjort af et fast, løbende arbejde. Ejendommen beliggende Y1, blev endvidere først ved skøde af 6. december 2006 solgt med overtagelsesdato 1. januar 2007, og ægtefællen flyttede først pr. 15. december 2006, og dermed ca. 1 år og 5 måneder efter klagernes udrejse, til Cypern.

Under disse omstændigheder finder retten, at klageren efter udrejsen til Cypern fortsat har haft rådighed over en helårsbolig i Danmark på ejendommen beliggende Y1, og at han dermed har opretholdt sin bopæl i Danmark, således at han i indkomståret 2006 fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Det må på baggrund af Tax Certificate udstedt af de cypriotiske skattemyndigheder lægges til grund, at klageren i indkomståret 2006 tillige har haft bopæl på og har været "resident" og dermed skattepligtig på Cypern.

Der foreligger derfor en dobbeltdomicilsituation omfattet af artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. maj 1981 mellem Danmark og Cypern.

Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger finder retten, at klageren i indkomståret 2006 fortsat har haft de stærkeste personlige og økonomiske interesser og dermed midtpunkt for sine livsinteresser i Danmark, og at han derfor i indkomståret 2006 er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Der er lagt vægt på, at klageren efter udrejsen i 2005 fortsat har haft de stærkeste personlige interesser i Danmark, idet hans daværende kæreste og nuværende ægtefælle havde bopæl i og i det væsentligste opholdt sig i Danmark indtil den 15. december 2006. Der er endvidere lagt vægt på, at klageren efter udrejsen har haft væsentlige økonomiske interesser i Danmark, idet han fortsat ejede helårsejendommen beliggende Y1, mens han på Cypern alene havde lejet en lejlighed, at han i 2006 havde indeståender i danske pengeinstitutter og aktier i dansk depot, og at lønindkomsten fra Cypern alene udgjorde en mindre del af klagerens samlede indkomst i 2006. Danmark har derfor beskatningsretten til klagerens skattepligtige årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. statsskattelovens § 4, herunder lønindkomsten på 9.000 GBP.

På baggrund af klagerens betydelige indtægter ved pokerspil, som i øvrigt ikke er skattepligtige i Danmark, finder retten, at der ikke er grundlag for at opretholde den skønsmæssige forhøjelse. Skønsmæssigt ansat overskud af selvstændig virksomhed nedsættes derfor med 265.000 kr. til 0 kr.

Det må på baggrund af sagens oplysninger lægges til grund, at Cypern har beskatningsretten til lønindkomsten på 9.000 GBP i henhold til artikel 15, stk. 1, jf. stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. maj 1981 mellem Danmark og Cypern.

Danmark kan dog medregne lønindkomsten ved indkomstopgørelsen, men skal ved skatteberegningen give fradrag med et beløb svarende til den indkomstskat, der er betalt på Cypern, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 23, stk. 1, litra a.

Da klageren ikke har betalt skat af lønindkomsten på Cypern, skal der ikke i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten gives lempelse ved skatteberegningen.

Da klageren i 2006 har erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold på Cypern for det cypriotiske selskab G2, og da han i 2006 ifølge det oplyste har opholdt sig ca. 40 dage i Danmark i forbindelse med ferie og deltagelse i pokerturneringer, finder retten, at klageren ved skatteberegningen for indkomståret 2006 er berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 1, vedrørende lønindkomsten på 9.000 GBP.

SKAT anmodes om at foretage den talmæssige opgørelse samt skatteberegningen.