Dato for udgivelse
05 Dec 2012 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Dec 2012 13:04
SKM-nummer
SKM2012.712.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0203389
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Panthaver, salg, varer, byggegrunde, undtagelse
Resumé

Skatteministeriet præciserer, at pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer, der er overtaget enten på grund af misligholdelse af kontrakter, som de har finansieret, eller som ufyldestgjort panthaver, er undtaget fra momslovens anvendelsesområde. Baggrunden herfor er den undtagelse, som Danmark har i medfør af momssystemdirektivets artikel 394. Efter denne kan man i Danmark fravige princippet om, at enhver levering mod vederlag foretaget af en momspligtig person i den egenskab er omfattet af momspligten, dog under forudsætning af, at aktiviteten ikke påvirker statens indtægter fra moms.

Reference(r)

Momsloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.1.2

Henvisning

Den juridkske vejledning, afsnit D.A.5.10.5

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.11.4.4

Sammenfatning

Skatteministeriet har erfaret, at der er opstået tvivl om det retlige grundlag for og rækkeviden af praksis som omtalt i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.11.4.4  om kreditorers salg af pantsatte aktiver som led i inddrivelse af det udlånte beløb.

Dette styresignal præciserer hvad det retlige grundlag er og de betingelser, hvorunder undtagelsen kan bringes i anvendelse af de afgiftspligtige personer.

Skatteministeriets opfattelse

Pengeinstitutter og finansieringsselskaber kan undlade at opkræve moms af afsætning af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter, eller som ufyldestgjort panthaver.

Praksis har baggrund i momssystemdirektivets artikel 394. Direktivbestemmelsen fastslår, at medlemsstaterne kan opretholde særlige foranstaltninger, der fraviger direktivets bestemmelser, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at undgå visse former for momsunddragelse.

I forbindelse med vedtagelse af lov nr. 204 af 10. maj 1978 blev der således foretaget en anmeldelse af lovens § 4, som medfører at Danmark opretholder undtagelser fra momslovens anvendelsesområde for aktiviteter i visse kategorier af virksomheder, herunder bl.a. specifikt for forsikringsselskaber og bankers salg af visse varer, dog under forudsætning af, at aktiviteten ikke påvirker statens indtægter.

Dette betyder, at hvis banker og andre finansielle virksomheder sælger varer - herunder fast ejendom - som de har overtaget fx som ufyldestgjort panthaver, kan de vælge om de vil anvende momslovens almindelige regler og betale moms af salget, eller anse salget for omfattet af undtagelsen og undlade at betale moms, dog på betingelse af, at køber skal anvende godet udelukkende til fradragsberettigede formål, jf momslovens § 37, stk. 1, og med de begrænsninger der følger af lovens § 42.

Som eksempel på en sådan begrænsning kan nævnes, at et finansieringsselskab som udgangspunkt ikke vil kunne gøre brug af undtagelsen om ikke at opkræve moms ved salg af en personbil, da køber som udgangspunkt ikke har fradragsret for moms ved køb af personbiler, jf. momslovens 42, stk. 1, nr. 7, selvom bilen udelukkende skal bruges i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Kun virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole, har fradragsret for køb af personbiler til disse formål, jf. momslovens § 42, stk. 6. 

EU-kommissionen har offentliggjort en liste ["Derogations schedule"] på http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/table_derogations/vat_index_derogations_en.pdf, over de eksisterende særlige foranstaltninger i medlemslandene den 31. december 2011.

Virkningstidspunkt

Styresignalet bil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2013-1 i afsnit D.A.5.11.4.4

Styresignalet bortfalder derfor den 1. februar 2013.