Dato for udgivelse
02 Nov 2012 16:23
Til
Virksomheder, der udbyder skadesforsikring, repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder, revisorer, advokater mv.
Sagsnummer
12-0206625
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har vedtaget lov nr. 551 af 18. juni 2012 om afgift af skadesforsikringer. Loven træder i kraft den 1. januar 2013. Samtidig ophæves stempelafgiftsloven med virkning fra den 1. januar 2013

 


Indledning

Folketinget har vedtaget lov nr. 551 af 18. juni 2012 om afgift af skadesforsikringer. Loven træder i kraft den 1. januar 2013. Samtidig ophæves lov om stempelafgift med virkning fra den 1. januar 2013.

Afgiftssats - skadesforsikringer

Afgiften udgør 1,1 % af forsikringspræmien. Med præmien forstås det vederlag, der betales for en skadesforsikring. Forsikringsvirksomhederne opkræver afgiften samtidig med den løbende opkrævning af forsikringspræmier.

Afgiften omfatter præmien for skadesforsikringer, eksempelvis tingsforsikring, ansvarsforsikring og ulykkesforsikring. Der er som udgangspunkt tale om de samme forsikringstyper, som har været omfattet af den hidtidige stempelafgift.

Uanset eventuelle prisaftaler, som er indgået inden loven er trådt i kraft, kan forsikringsvirksomhederne forhøje præmien med afgiften overfor kunden.

Præmierne for følgende skadesforsikringer er fritaget for afgift:

  • Forsikringer, der tegnes af gensidige skadesforsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn.
  • Forsikringer, der tegnes i medfør af lov om arbejdsskadesikring.
  • Sø-, transport- og luftfartsforsikringer.
  • Kreditforsikringer og kautionsforsikringer.
  • Genforsikringskontrakter.
  • Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.

Afgiftspligt og registrering.

Reglerne om afgiftspligt og betaling af afgiften er ændret i forhold til de hidtidige regler i stempelafgiftsloven. Forsikringsvirksomheder, som hidtil har afregnet stempelafgift månedligt efter en tilladelse givet efter stempelafgiftslovens § 70, vil dog ikke opleve væsentlige administrative ændringer vedrørende registrering, indberetning og indbetaling af afgift.

De nye regler indebærer, at forsikringsvirksomheder, der indgår aftaler om skadesforsikringer, hvor forsikringspræmien er afgiftspligtig efter loven, har pligt til at være registreret for afregning af afgift til SKAT.

For de virksomheder, der allerede i dag er registreret for afregning af stempelafgift, herunder repræsentanter for udenlandske virksomheder, ændrer SKAT automatisk registreringen til afregning af skadesforsikringsafgift. Hvis virksomheden ønsker at få et nyt registreringsbevis, har den mulighed for selv at hente et bevis via TastSelv Erhverv ved udgangen af 2012.

Der gælder særlige regler for udenlandske forsikringsvirksomheder, som skal betale skadesforsikringsafgift. Det indebærer bl.a., at virksomheder i lande udenfor EU, Norge, Island, Færøerne og Grønland skal være registreret ved en herboende repræsentant, som hæfter for betaling af afgiften. Repræsentanter for virksomheder i EU, Norge, Island, Færøerne og Grønland hæfter derimod ikke for afgiften, og virksomheder fra disse lande kan vælge at være registreret uden en dansk repræsentant. En herboende repræsentant er en person eller virksomhed, der er bosiddende eller har forretningssted i Danmark.

Afgiftspligtige skadesforsikringsvirksomheder og repræsentanter skal som nævnt være registreret for afregning af afgiften. Registreringen kan ske ved at indsende registreringsblanket nr. 29.059 til Erhvervsstyrelsen. Du kan finde blanketten på www.virk.dk.

Opgørelse

Afgiften skal opgøres og indbetales månedligt. I den nye lov omfatter afgiftsgrundlaget afgiftspligtige forsikringspræmier, som er opkrævet i afgiftsperioden, som er kalendermåneden. Det betyder, at forsikringspræmier opkrævet i en given måned skal medregnes til afgiftsgrundlaget (afgiftspligtige præmier) i den pågældende måned.

Der skal ikke betales afgift af forsikringspræmier i tilfælde, hvor forsikringskunden benytter sin fortrydelsesret efter forsikringslovgivningen, i tilfælde hvor forsikringspræmier efterfølgende konstateres tabt, eller i tilfælde hvor præmien helt eller delvist bliver tilbagebetalt til kunden.

Hvis der er betalt skadesforsikringsafgift af disse præmier i tidligere afgiftsperioder, kan præmierne indenfor visse tidsfrister fradrages i afgiftsgrundlaget i den afgiftsperiode (måned), hvor forholdet konstateres.

Der gælder særlige regler, hvis der sker ekstraordinære opkrævninger af forsikringspræmier inden 1. januar 2013. Det følger af lovens overgangsbestemmelser, at der skal betales skadesforsikringsafgift af forsikringspræmier, hvis de er blevet opkrævet ekstraordinært, inden loven træder i kraft, og hvis de først skal betales efter lovens ikrafttræden. I disse tilfælde skal der betales afgift af præmierne på betalingstidspunktet. Opkrævningen vil blive anset for ekstraordinær, hvis den afviger fra de sædvanlige eller hidtidige intervaller eller tidspunkter for opkrævning af den pågældende forsikring eller forsikringstype.

Frister for angivelse og betaling

Afgiftsperioden er en kalendermåned.

Efter udløbet af hver måned skal forsikringsvirksomheden senest den 15. i den efterfølgende måned angive og indbetale afgiften.

Virksomheden kan indberette angivelsen og indbetale afgiften elektronisk til SKAT i TastSelv Erhverv på www.skat.dk/tastselverhverv.

Hvis afgiftsbeløbet er på under 50 kr., kan indbetaling undlades.

Virksomheden skal indberette en angivelse, selvom afgiften i den pågældende måned er 0. 

Godtgørelse af afgift vedrørende stempelmærker

Når stempelafgiften bliver ophævet, bliver reglerne om stempelmærker ligeledes ophævet. Der er dog fortsat mulighed for at få tilbagebetalt stempelafgift af stempelmærker, i tilfælde, hvor der efter de hidtidige regler er betalt for meget i stempelafgift, samt mulighed for at få tilbagebetalt værdien af ubenyttede stempelmærker. I disse tilfælde skal ansøgningen om tilbagebetaling være modtaget af SKAT senest den 31. december 2015.

Spørgsmål og svar vedrørende skadesforsikringsafgift

Afgift af eksisterende forsikringer

Skal der betales skadesforsikringsafgift af præmier vedrørende eksisterende forsikringer, som er tegnet før 1. januar 2013

Ja. Fra 1. januar 2013 skal der betales præmieafgift af alle forsikringspræmier, som opkræves fra og med denne dato. Det gælder også for eksisterende forsikringer, uanset at der tidligere er betalt stempelafgift heraf. Stempelafgiftsloven gælder indtil 31. december 2012. Det betyder, at der skal betales stempelafgift af forsikringer, som tegnes til og med denne dato.

Opkrævningstidspunkt

I hvilken måned anses en forsikringspræmie for opkrævet?

Den nye skadesforsikringsafgift gælder for forsikringspræmier, som opkræves fra og med den 1. januar 2013. Med opkrævet forstås præmier, som er faktureret i den pågældende måned, men ikke nødvendigvis betalt i den pågældende måned. Præmien anses dermed for opkrævet på det tidspunkt, hvor forsikringsvirksomheden udsender en meddelelse om betaling af den konkrete forsikringspræmie. Der kan være tale om udsendelse af et brev, faktura, police eller anden fysisk eller elektronisk meddelelse om den konkrete præmie og betalingsdatoen.

Opkrævning via elektronisk betalingsaftale - opkrævningstidspunkt

Hvornår anses en forsikringspræmie for opkrævet, hvis opkrævning sker via Nets (PBS)?

Opkrævning af forsikringspræmier sker ofte via en aftale om elektronisk betalingsoverførsel (Nets/betalingsservice). For en løbende forsikringsaftale med én årlig præmie, er den forsikringsperiode, som præmien betales for, typisk gældende fra den 1. i en måned. Præmien skal typisk senest betales nogle dage efter, fx den 5. i måneden. Forsikringsvirksomhedens anmodning til Nets (betalingsformidleren) om at aktivere betalingen sker i den foregående måned.

Opkrævningstidspunktet vil her være det tidspunkt, hvor forsikringsvirksomheden elektronisk anmoder betalingssystemet om at trække et givent præmiebeløb på en given kundes konto. Det betyder, at forsikringspræmien skal medregnes til det afgiftspligtige grundlag (periodiseres) i den måned, hvor dette finder sted.

I forhold til virksomhedens regnskabsførelse er det oplyst, at forsikringspræmier i visse tilfælde først bliver posteret den dato, hvorfra forsikringen er i kraft. Generelt gælder det, at virksomheden skal føre et regnskab over afgiftspligtige skadesforsikringspræmier, og at regnskabet skal tilrettelægges sådan, at det kan danne grundlag for den korrekte beregning af og kontrol med afgiften. Afgiftsregnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. I den beskrevne situation, hvor opkrævning sker i måneden før, er der mulighed for, at afgiftsregnskabet kan føres på grundlag af de nævnte posteringer, når det i øvrigt sikres, at forsikringspræmierne bliver periodiseret korrekt i forhold til afgiften. Der skal foreligge et klart kontrolspor mellem betalingsmeddelelsen og posteringerne i regnskabssystemet, og regnskabsproceduren skal være klart beskrevet.

Det fremgår i øvrigt af lovens regnskabsbestemmelser, at det beregnede afgiftsbeløb samt navn og CVR-nr. på den virksomhed, der afregner afgiften, skal fremgå af præmiefaktura, kvittering eller andet dokument vedrørende præmieopkrævningen. Afgiften kan eksempelvis fremgå af den elektroniske betalingsmeddelelse.

Generalpolicer - rammeaftaler

Skal der fortsat betales stempelafgift af anmeldte forsikringsforhold under en generalpolice efter 1. januar 2013, når generalpolicen er stemplet før 1. januar 2013?

Nej. En generalpolice er en rammeaftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager om forsikring af risici af en nærmere specificeret art, som anmeldes af forsikringstageren enten forudgående eller efterfølgende. Efter stempelafgiftsloven skal der betales en stempelafgift på 5 kr. af denne type kontrakter. Endvidere skal der betales stempelafgift af de anmeldte forsikringer. Fra 1. januar 2013 er stempelafgiftsloven ophævet, og skadesforsikringsafgiften er trådt i kraft. Det betyder, at i tilfælde hvor der er betalt stempelafgift af generalpolicen før 1. januar 2013, men hvor præmieopkrævning vedrørende anmeldte forsikringsforhold sker efter 1. januar 2013, skal der betales skadesforsikringsafgift af de præmier, der opkræves, og ikke stempelafgift.

Hvis der bliver betalt et vederlag ved tegning af en rammeaftale/generalpolice vedrørende skadesforsikring, skal der betales skadesforsikringsafgift heraf, idet vederlaget anses for betaling for skadesforsikring.

Skadesforsikringer - assistance

Skal der betales skadesforsikringsafgift af præmier eller abonnementer vedrørende assistanceydelser?

Ja, i visse tilfælde. Afgiften omfatter skadesforsikring, dvs. de forsikringstyper, der er defineret som skadesforsikring i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår heraf, at skadesforsikring også omfatter assistance, dvs. assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted. Eksempelvis omfatter assistance aftaler vedrørende vejhjælp, hjemtransport eller anden assistance i medfør af en rejseforsikring, eller lignende ydelser, der falder ind under denne definition.

Forsikringer som del af en samlet pakke

Hvad skal der betales afgift af, hvis en forsikring indgår i en samlet pakke, som omfatter andet end selve forsikringen?

Skadesforsikring kan indgå som en del af en samlet pakke, fx hvis der til et kreditkort knytter sig en rejseforsikring, eller hvis et abonnement, kontingent eller lignende også indeholder en skadesforsikring. Der skal betales afgift af den del af vederlaget, som vedrører forsikringen. Dog skal der mindst betales afgift af et beløb, der svarer til den almindelige pris for en forsikring af den pågældende type.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT - afdelingen for Afgifter og LSR-sager - på tlf. 72 22 18 18.

Hvis der konkret er tvivl om afgiftsberegningen, er der mulighed for at anmode SKAT om bindende svar.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail på www.skat.dk - Virksomheder.