Dato for udgivelse
14 Sep 2012 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Aug 2012 10:39
SKM-nummer
SKM2012.514.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-033204
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, auktion, bud
Resumé

Ved køb af bud på spørges hjemmeside får kunden ret til at byde på de auktioner over produkter, som kører på hjemmesiden. Kunden kan endvidere benytte sig af en funktion, hvor varen købes straks og erhverves uden fortsat deltagelse i auktionen. Skatterådet bekræfter, at spørgers salg af bud og levering af vundne varer er momspligtige. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ikke skal opkræve moms, når kunden benytter sig af adgang til at købe varen straks. Der henvises til sagsfremstillingen.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.8.1.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.8.1.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.4.1.2

Spørgsmål

  1. Skal jeg opkræve moms ved salg af budpakker?
  2. Skal jeg opkræve moms ved levering af vundne varer?
  3. Skal jeg opkræve moms af produktet, når kunden benytter sig af adgang til at købe varen straks?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja, se dog sagsfremstillingen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Salg af bud:

Ved køb af bud via spørgers hjemmeside får kunden ret til at byde på de auktioner over produkter, som kører på spørgers hjemmeside.

Kunden betaler for f. eks. 10, 50, 100, 250, 500 eller 1000 bud og kan derefter byde på auktionerne. Oven i det får kunden nogle gratis bud; jo flere bud, der købes, jo flere gratis bud. Ved køb af f. eks. 300 bud får kunden 200 bud gratis.

Salg af vundne varer:

Der er kun én kunde i hver auktion, der kan vinde retten til at købe varen til den forholdsvis lave budpris.

Det er den højeste budpris, som fastsætter prisen på den vare, som den højestbydende kan købe varen til. Prisen stiger med xx,xx kr. pr. bud, og har der været 100 bud, er højeste pris nu = xx,xx kr.

Kunden, som vinder retten til at købe varen, betaler budprisen på auktionen. En vare, som koster 5.000 kr., vil typisk ligge på op til 500 kr. Kunden kan afslå eller gå videre med købet.

Derudover betaler kunden for de afgivne bud og leveringsomkostninger.

Hvis kunden har brugt flere penge på at byde på et produkt end produktet koster, får kunden forskellen tilbage på sin konto i form af bud.

Spørger sender faktura til kunden på budprisen og leveringsomkostninger.

Hvis kunden ikke vinder, har kunden kun betalt for de afgivne bud på selve auktionen.

Men har kunden budt mange gange og er i blandt top 3 budgiverne, vil kunden få 25% af sine bud tilbage.

Kunderne skal ikke betale noget derudover. Der er ikke noget bindende i form af aftaler eller medlemsskaber. Det er helt frit.

Adgang til at købe varen straks:

Der er angivet en markedspris på varen, som er anført på hver enkel auktion fra start af.

Kunden kan købe varen til den angivne markedspris for varen på auktionen ved at benytte sig af adgang til at købe varen straks på den enkelte auktion. Auktionen kører videre for andre. Spørger har sat en grænse på 1 gang pr. auktion pr. kunde. Der er også kun 1 kunde pr. auktion, som kan benytte sig heraf. Det er ikke noget spørger tjener på. Så det er en bonus for kunden.

Hvis et produkt koster 5.000 kr. og kunden har brugt 3.000 kr. på bud, kan kunden beslutte sig for at købe varen straks, da det godt kan betale sig, for at være 100% sikker på at få produktet. Det kunden skal betale er 2.000 kr., som er differencen mellem de 3.000 kr. og 5.000kr.

Det ville ikke give mening for kunden at benytte sig af denne mulighed, så snart auktionen er startet. Det er typisk kun, hvis kunden har brugt så mange penge på at byde, at det godt kan betale sig at købe produktet. Spørger vil give kunden en chance for at vinde et produkt til vanvittigt lave priser, men ellers kan kunden gå derfra ved at købe varen og lave et normalt køb.

Fælles for salg af vundne varer og varer solgt straks:

Det vil ikke fremgå af spørgers hjemmeside, hvem der er den egentlige leverandør af varen. Spørger bestiller fra forskellige leverandører. Spørger bestiller først varen hos leverandøren, når en auktion er vundet. Spørger har ikke noget lager. Spørger bestiller direkte fra leverandøren over nettet og får varen sendt direkte til kunden.

Det er videre oplyst, at navnet på leverandøren kun fremgår for den, som vinder retten til at købe varen eller køber varen straks, i det vinderen eller kunden får en bekræftelse på købet, men det er spørger som får leverandørens faktura, og spørger fremsender selv sin faktura til kunden. Spørger betaler leverandøren for varen. Spørger sender ikke en faktura til forretningen for f.eks. provision.

Ved reklamation returnerer kunden varen til leverandøren, men kunden kan også sende varen til spørger, som herefter videresender varen til leverandøren.

Leverandøren dækker udgiften, hvis varen har mangler.

Spørger har udarbejdet en FAQ-liste. Det fremgår heraf, at alle produkter sælges med producenternes garanti, og at varen altid kan returneres til spørger, uanset grunden, så længe spørger modtager produktet indenfor 14 dage. Spørger kan kun tilbagebetale auktionsprisen betalt efter at varen er vundet. Værdien af bud, placeret på auktionen, refunderes ikke. Henvendelse skal ske til spørger, hvis kunden modtager et defekt produkt. Der er adgang til at købe varen straks. Kunden kan ved dette køb bruge værdien af de bud kunden har brugt på varen til at købe produktet. Hvis værdien er mindre, betaler kunden differencen mellem værdien af sine bud på auktionen og værdien af varen. Overstiger værdien af placeret bud på auktionen, returneres differencen, til kunden.

Det fremgår af spørgers handelsbetingelser, at påberåbelse ske snarest muligt efter produktets modtagelse, når produktet er forsinket eller har fejl. Reklamation kan alene ske skriftligt på den angivne e-mailadresse.

Der er tale om en påtænkt disposition.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1. Spørgers fortjeneste ligger i salg af bud, som kunden bruger til at byde på auktionerne. Spørger ønsker at lægge momsen på bud, da det er spørgers indtjeningskilde.

Spørgsmål 2. Spørger fremstår som formidler i denne situation. Spørger skal lægge moms på varen.

Spørgsmål 3. Når kunden vælger at købe varen straks, er spørger formidler. Det er et privatkøb for kunden. Med kundens penge køber spørger produktet for dem, og sender til deres leveringsadresse. Spørger skal ikke lægge moms på varen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger skal opkræve moms ved salg af bud.

Lovgrundlag

Det fremgår af momsloven, jf. lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer:

"§ 3, stk. 1. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.  ...

§ 4, stk. 1. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. ...

§ 27, stk. 1. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. ...

Stk. 2. I afgiftsgrundlaget medregnes:

...

2) Biomkostninger som udgifter til provision, emballage, forsendelse, forsikring og lign., som leverandøren forlanger afholdt af aftageren."

Praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.8.1.1.1.2 Hvad er vederlag?:

"Regel

Det fremgår af ML § 27, stk. 1, at momsgrundlaget er vederlaget. Bestemmelsen betyder, at betalinger, der skal anses som vederlag for en leverance, skal indgå i momsgrundlaget.

...

EU-domstolen har i en række domme fastslået, at momsgrundlaget for en ydelse udgøres af alt, hvad der er modtaget som modydelse for ydelsen, når der mellem tjenesteyderen og modtageren er en aftale om en gensidig udveksling af ydelser. Se bl.a. sag C-16/93, Tolsma.

Det har ingen betydning, at en økonomisk transaktion foretages til en pris, som er højere eller lavere end kostprisen eller højere eller lavere end markedsprisen. Se sag C-285/10, Campsa Estaciones de Servicio SA.

Udgangspunkt: Alt hvad der er aftalt modtaget som modydelse, faktureret pris

Vederlaget er som udgangspunkt lig med den fakturerede salgspris til den egentlige køber. Se UfR1977.376ØLR."

Begrundelse

Det er oplyst, at kunden betaler for retten til at byde på spørgers hjemmeside ved at købe bud af spørger.  Kun 1 kunde kan vinde auktionen. Har kunden budt mange gange og er i blandt top 3 budgiverne, vil kunden få 25% af sine bud tilbage. Kunderne skal ikke betale noget derudover. Der er ikke noget bindende i form af aftaler eller medlemsskaber. Det er helt frit.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger optræder i egenskab af afgiftspligtig person, når spørger mod vederlag leverer en ret for kunden til at byde på de løbende auktioner, som afholdes på spørgers hjemmeside. Spørgers levering af budpakker er derfor momspligtig.

Det bemærkes, at det forhold, at spørger vil returnere 25% af de afgivne bud til de kunder som er top 3 budgivere, ikke medfører, at der er tale om en momspligtig leverance. Dette er begrundet i, at hverken kunden eller spørger leverer en vare eller en ydelse mod vederlag. Spørger giver blot kunden ret til at bruge de samme bud to gange.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger skal opkræve moms ved levering af vundne varer.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Det er oplyst, at der kun er én kunde i hver auktion, der kan vinde retten til at købe varen til den forholdsvis lave budpris. Kunden, som vinder retten til at købe varen, betaler budprisen på auktionen. En vare, som koster 5.000 kr., vil typisk ligge på op til 500 kr. Derudover betaler kunden for de afgivne bud og leveringsomkostninger.

Hvis kunden har brugt flere penge på at byde på et produkt end produktet koster, får kunden forskellen tilbage på sin konto i form af bud.

Spørger sender faktura til kunden på budprisen og leveringsomkostninger.

Spørger bestiller først varen hos leverandøren, når en auktion er vundet. Spørger har ikke noget lager. Spørger bestiller direkte fra leverandøren over nettet og får varen sendt direkte til kunden. Spørger modtager fakturaen stilet til spørger fra leverandøren af varen. Spørger betaler leverandøren for varen. 

Alle spørgers produkter sælges med producenternes garanti. Ved reklamation returnerer kunden varen til leverandøren, men kunden kan også sende varen til spørger, som herefter videresender varen til leverandøren.  Leverandøren dækker udgiften, hvis varen har mangler.

Kunderne kan altid returnere varen tilbage til spørger, uanset grunden, så længe spørger modtager produktet indenfor 14 dage. Spørger tilbagebetaler kun den auktionspris kunden betaler efter at kunden har vundet varen. Spørger refunderer ikke værdien af de bud, kunden har placeret på auktionen.

Spørger sender ikke en faktura til forretningen for f.eks. provision.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger optræder i egenskab af afgiftspligtig person, når spørger mod vederlag (budprisen og leveringsomkostninger) leverer en vunden varer til kunden. Spørgers levering af vundne varer er derfor momspligtig.

Det bemærkes, at det forhold, at kunden får forskellen på sin samlede betaling og det, som produktet koster, tilbage på sin konto i form af bud, når kundens samlede betaling er størst, ikke medfører, at der er tale om en momspligtig leverance. Dette er begrundet i, at hverken kunden eller spørger leverer en vare eller en ydelse mod vederlag. Spørger giver blot kunden ret til at bruge de samme bud to gange

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Spørgsmål 3

Spørger ønsker at vide, om spørger skal opkræve moms af produktet, når kunden benytter sig af adgang til at købe varen straks.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Det er oplyst, at der er angivet en markedspris på varen, som er anført på hver enkel auktion fra start af. Kunden kan købe varen til den angivne markedspris for varen på auktionen ved at kunden kan benytte sig af adgang til at købe varen straks på den enkelte auktion. Hvis et produkt koster 5.000 kr. og kunden har brugt 3.000 kr. på bud, kan kunden beslutte sig for at købe varen straks. Det kunden skal betale er 2.000 kr., som er differencen mellem de 3.000 kr. og 5.000kr. (differenceprisen). Overstiger værdien af placerede bud på auktionen det som varen koster ifølge den angivne markedspris, returneres differencen, til kundens konto.

Alle spørgers produkter sælges med producenternes garanti. Det fremgår af de fremsendte handelsbetingelser, at fejl ved produktet skal ske snarest muligt efter produktets modtagelse. Reklamation kan alene ske skriftligt på e-mailadressen. Det er oplyst, at ved reklamation returnerer kunden varen til leverandøren, men kunden kan også sende varen til spørger, som herefter videresender varen til leverandøren.  Leverandøren dækker udgiften, hvis varen har mangler.

Det er videre oplyst, at navnet på leverandøren kun fremgår for den, som vinder retten til at købe varen eller køber varen straks, idet vinderen eller kunden får en bekræftelse på købet, men det er spørger som får leverandørens faktura, og spørger fremsender selv sin faktura til kunden.

Det er spørgers opfattelse, at spørger er formidler, når kunden vælger at købe varen straks. Det er et privatkøb for kunden. Med kundens penge køber spørger produktet for dem, og sender til deres leveringsadresse. Spørger skal ikke lægge moms på varen.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger optræder i egenskab af afgiftspligtig person, når spørger mod vederlag (differenceprisen) leverer en vare til kunden. Efter Skatteministeriets opfattelse køber spørger ikke produktet for kundens penge og på kundens vegne. Kundens afgivne bud har indflydelse på den pris, som kunden skal betale, nemlig differenceprisen, og spørger indgår handlen med kunden på spørgers handelsbetingelser. Spørger modtager leverandørens faktura og sender sin egen faktura til kunden. Spørgers levering af varer, når kunden køber varen straks, er derfor momspligtig.

Det bemærkes, at der allerede er opkrævet moms ved salg af buddene, hvorfor der alene skal opkræves moms af differenceprisen. Dette uanset, at en del af buddene måtte være foræret kunden som gave, jf. spørgsmål 1 ovenfor.

Det bemærkes videre, at eventuelle bud returneret til kundens budkonto som følge af, at værdien af placerede bud på auktionen overstiger det som varen koster ifølge den angivne markedspris, ikke medfører, at der er tale om en momspligtig leverance. Dette er begrundet i, at hverken kunden eller spørger leverer en vare eller en ydelse mod vederlag. Spørger giver blot kunden ret til at bruge de samme bud to gange

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Ja, se dog sagsfremstillingen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelser og indstillinger.