Dato for udgivelse
14 sep 2012 08:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 aug 2012 14:48
SKM-nummer
SKM2012.510.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-118625
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri
Emneord
Moms, momsfritagelse, salg af byggegrund
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger, ud fra en samlet konkret vurdering, ikke anses for at agere som en afgiftspligtig person ved salg af en byggegrund, idet spørger havde købt bygegrunden til brug for at opføre en privat bolig, og ved salget udøver spørger en "indehavers udøvelse af sin ejendomsret". Uanset at spørger driver virksomhed med salg og udvikling af fast ejendom, agerer han således ikke, ved dette ejendomssalg, som en afgiftspligtig person.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2 og § 21, stk. 4, nr. 3.

Reference(r)

Momslovens § 3,
Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.3.1.4

Spørgsmål

  1. Skal der betales moms af et salg af en byggegrund, når byggegrunden var købt med henblik på at bygge en privat bolig?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Medio 2006 købte spørger en byggegrund, beliggende xx, med henblik på, at spørger og dennes hustru skulle opføre et hus, hvor de kunne bo, når de skulle pensioneres. Byggegrunden er beliggende 4 husrækker væk fra den bolig de bebor på nuværende tidspunkt. Spørger har i 2007 fået lavet arkitekttegninger, som er betalt med private midler, til brug for byggeri af deres retrætebolig.

Ultimo 2008 har spørgers hustru fået konstateret Alzheimers demens, og sygdommen har udviklet sig forholdsvist hurtigt.

Som følge af hustruens sygdom, er hun på plejecenter 4 dage om ugen, og inden for ½-1 år må det påregnes, at hustruen ikke længere kan bo hjemme, men skal flytte på plejecenter.

Hustruens sygdom gør således, at det ikke længere er realistisk, at spørger og dennes hustru skal bygge et nyt hus på byggegrunden, hvorfor spørger påtænker at sælge denne.

Spørger driver dagligt virksomhed med ejendomsudvikling og udlejning af fast ejendom. Spørger ejer ligeledes nogle sommerhuse i privat regi, som han udlejer momsfrit, når han ikke selv bruger dem. 

Inden spørger gennemfører et eventuelt salg, vil han gerne sikre sig, at der ikke skal betales moms af salgssummen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger oplyser, at denne forstår SKATs vejledning således, at han som udgangspunkt er omfattet af momslovens anvendelsesområde ved salg af byggegrunden. Det er dog spørgers opfattelse, at neden for nævnte situationer ikke er økonomisk virksomhed:

  • Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus (nye bygninger).
  • Privatpersoners salg af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder som har tjent til bolig for ejeren i en del af eller i hele den periode, som privatpersonen har ejet ejendommen.
  • Privatpersoners salg af sommerhuse som privatpersonen eller dennes husstand har benyttet til private formål i en del af eller i hele den periode, hvor privatpersonen har ejet sommerhuset.
  • Privatpersoners salg af den private bolig selvom den pågældende udøver relateret virksomhed vedrørende ejendomssalg, byggeri mv.
  • Privatpersoners frasalg ved udstykning af et areal, der har udgjort en del af det grundareal, som hører til den pågældendes private boligs grundareal. Sag af et areal, der har udgjort en del af det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig henholdsvis sommerhus, er derimod som udgangspunkt omfattet af momspligten, hvis sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde, der hver har et areal på højst 1400 m2. Der kan dog foreligge konkrete forhold, som gør, at nævnte udgangspunkt må fraviges. Eksempelvis kan der være servitutter, som fastsætter, at arealet, der udstykkes, skal være en vis minimumsstørrelse, hvorfor arealkravet på de 1400 m2 kan afhænge af de lokale forhold.
  • Privatpersoners salg af bygegrunde, som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde, eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende byggeydelser. Som eksempel kan nævnes at en privatperson, der har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden.
  • Private personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(......)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Uddrag fra bekendtgørelse nr. 1370 af 02/12/2010:

§ 39 c. Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1

Praksis

De forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc:

EU-domstolen har i dommen fastlagt under hvilke omstændigheder levering af et grundstykke beregnet til bebyggelse skal anses for momspligtig.

Sag C-180/10 vedrørte Jaroslaw Slaby, som i 1996 i sin egenskab af privatperson erhvervede et areal, som i henhold til den på det tidspunkt gældende lokalplan var klassificeret som landbrugsareal. Mellem 1996 og 1998 anvendte han arealet til landbrugsvirksomhed, men ophørte med denne virksomhed i 1999. I 1997 var lokalplanen blevet ændret, således at det pågældende areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med ferieboliger. Som følge af denne ændring udstykkede Jaroslaw Slaby arealet i 64 parceller, som han fra 2000 løbende påbegyndte at sælge til private.

Sag C-181/10 vedrørte ægteparret Kuc, der siden 1996 havde været ejere af en landbrugsbedrift. Frem til slutningen af 2006 anvendte de arealet til landbrugsvirksomhed med hesteopdræt og senere dyrkning af afgrøder til foder til deres dyr. Efter en afgørelse fra skatte- og afgiftsmyndigheden i 2004 lod ægteparret Kuc sig momsregistrere, selv om deres bedrift ifølge dem selv var en del af deres private formue. Efter en ændring i lokalplanen, der betød, at det omhandlede areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med boliger og forretninger, begyndte de, fra tid til anden og på ikke organiseret vis, at sælge dele af bedriften.

EU-domstolen har i sin dom lagt til grund, at arealerne i begge tilfælde var erhvervet uden momsfradrag, og at arealerne tilhørte ejernes personlige formue, inden de blev udstykket og solgt.

EU-domstolen udtaler følgende:

"[...]

Såfremt personen derimod med henblik på gennemførelse af salget aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder - som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2006/138 - skal personen betragtes som udøvende »økonomisk virksomhed« i den nævnte artikels forstand, og skal følgelig anses for en merværdiafgiftspligtig person."

Derudover fremgår det af dommens præmis 36 og 37 at "en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som en økonomisk virksomhed" samt at "antallet af og omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende" idet betydelige salg også kan gennemføres af aktører, der handler som privatpersoner.

Af dommens præmis 43 fremgår, at ifølge ordlyden i artikel 9, stk. 1, er begrebet afgiftspligtig person defineret i relation til begrebet økonomisk virksomhed, idet det er eksistensen af en sådan virksomhed, der begrunder kvalifikationen som afgiftspligtig person. »Økonomisk virksomhed« er i artiklens andet afsnit defineret som omfattende alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder og navnlig transaktioner, der omfatter udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

I præmis 45 hedder det, at ifølge fast retspraksis kan erhvervelse og salg af et gode ikke udgøre en udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, idet det eneste afkast af sådanne transaktioner er et eventuelt udbytte ved salget af godet.

SKM2012.319.SR:

Skatterådet bekræfter, at salg af en byggegrund ikke kan medføre momspligt, når spørger i denne forbindelse ikke handler i egenskab af afgiftspligtig person.

Afgørelsen begrundes med, at købet og det planlagte salg ikke anses for at være sket/ville ske indenfor sfæren af den afgiftspligtige landbrugsdrift, endvidere ses spørger ikke i forbindelse med gennemførelse af salget at udøve økonomisk virksomhed, fordi spørger ikke aktivt tager skridt til at mobilisere midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Ved salg af grundstykket udøver spørger således en indehavers almindelige ejendomsret, hvilket ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed, jf. sagerne C-180/10 og C-181/10. Det er ved indstillingen tillagt vægt, at spørger ikke driver næring med køb og salg af fast ejendom.

Begrundelse

Momslovens § 3 afgør, hvilke juridiske eller fysiske personer, der er omfattet af momspligten. For at være en afgiftspligtig person skal man drive selvstændig økonomisk virksomhed. Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet.

Det er for Skatteministeriet oplyst, at spørger driver virksomhed med ejendomsudvikling og udlejning af fast ejendom, og spørger er i den henseende en afgiftspligtig person, når spørger leverer varer eller ydelser i forbindelse med udøvelse af denne virksomhed, jf. momslovens § 4, jf. § 3.

Denne anmodning om bindende svar vedrører en byggegrund beliggende xx. Ud fra det i anmodningen oplyste, er det ved besvarelsen lagt til grund, at den pågældende grund er en byggegrund iht. momsbekendtgørelsens § 39c.

Et salg af en byggegrund er momspligtigt iht. momslovens § 4, jf. § 3, når salget foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

Spørger har købt byggegrunden i 2006 med henblik på, at spørger og dennes hustru skulle opføre et hus, som kunne tjene til deres bolig, når de gik på pension.

Spørgers hustru har imidlertid, i 2008, fået konstateret af Alzheimers Demens, og denne sygdom har udviklet sig forholdsvis hurtigt, hvilket gør at parret alligevel ikke skal bygge et nyt hus på den omhandlede byggegrund. Spørger ejer byggegrunden privat, og har i 2007 fået lavet arkitekttegninger, som han har betalt af sine private midler, til det påtænkte byggeri af deres fremtidige fælles bolig.

Ud fra en samlet konkret vurdering anser Skatteministeriet ikke spørger for at agere som en afgiftspligtig person ved salg af byggegrunden, idet spørger havde købt bygegrunden til brug for at opføre en privat bolig og ved salget udøver spørger en "indehavers udøvelse af sin ejendomsret".

Se i øvrigt de forenende sager fra EU-domstolen, C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc og afgørelsen SKM2012. 319.SR, hvoraf det fremgår, at ved salg af byggegrunden udøver spørger en indehavers almindelige ejendomsret, hvilket ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed, jf. sagerne C-180/10 og C-181/10.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.