Dato for udgivelse
13 sep 2012 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 aug 2012 13:43
SKM-nummer
SKM2012.508.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-076637
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, forskningsprojekt, fri telefon mv.
Resumé

Skatterådet bekræfter, at deltagerne i et forskningsprojekt om sundhedsfremme ikke skal beskattes af de i forsøgsperioden modtagne mobiltelefoner, dataabonnementer samt mobilapplikationer.

Skatterådet bekræfter, at de omhandlede goder, som det foreligger oplyst, er så begrænsede i deres anvendelse, at de alene kan anvendes i det omhandlede projekt og ikke til øvrig privat brug overhovedet. Der lægges især vægt på, at det er oplyst, at telefonen ikke kan anvendes som privat telefoni mv. fx med eget simkort eller til privat datatrafik m.v. samt at applikationen svarer til lignende applikation til forskellige motionsprogrammer, som kan hentes gratis via Internettet. På baggrund heraf foreligger der ikke et gode af økonomisk værdi, der er skattepligtig efter hovedreglen om skattepligtig indkomst i statsskattelovens § 4.

Hjemmel

Ligningsloven § 16, stk. 12

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at deltagere i et forskningsprojekt, som i forbindelse med deltagelsen får stillet en mobiltelefon (iPhone eller Smartphone), ikke skal indkomstbeskattes heraf, når der henses til, at telefonen vil være låst således, at deltagerne alene kan benytte den indlagte mobile applikation, som forskningsprojektet vedrører og dermed ikke kan anvende mobiltelefonen til andre (private) formål end det rent forskningsmæssige?
  2. Kan det bekræftes, at deltagere i et forskningsprojekt, som i forbindelse med deltagelsen får stillet en mobil applikation, der indeholder målrettet kost- og motionsvejledning (applikationen kan ligeledes tilgås i en web-version), ikke skal indkomstbeskattes heraf, når der henses til, at deltagerne alene kan benytte den indlagte mobile applikation, som forskningsprojektet vedrører og dermed ikke kan anvende applikationen til andre (private) formål end det rent forskningsmæssige?
  3. Kan det bekræftes, at deltagere i et forskningsprojekt, som i forbindelse med deltagelsen får stillet et tilhørende abonnement, udelukkende med dataforbrug, ikke skal indkomstbeskattes heraf, når der henses til, at abonnementet vil være låst således, at deltagerne alene kan benytte abonnementet til det som forskningsprojektet vedrører og dermed ikke kan anvende abonnementet til andre (private) formål end det rent forskningsmæssige

Svar:

Ad. Spørgsmål 1: Ja
Ad. Spørgsmål 2: Ja
Ad. Spørgsmål 3: Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

X forsikringsaktieselskab udbyder arbejdsmarkedspensionsordninger til lønmodtagere aflønnet efter overenskomster eller aftaler indgået af Y. X havde i 2009 ca. 350.000 arbejdsmarkedspensionskunder ansat i såvel offentlige som private organisationer.

Pensionsordningerne i X sikrer den enkelte kunde eller dennes efterladte - tryghed i form af dækning ved alderspension, førtidspension, alvorlig sygdom eller død.

Det er en naturlig og integreret del af X's forretningsstrategi at have fokus på at forebygge, at X's kunder tilkendes offentlig førtidspension. Når flere kunder fastholdes på arbejdsmarkedet, sikrer X større alderspensioner til alle kunderne. Udover at skabe værdi for vores kunder både menneskeligt og økonomisk, bidrager X's forebyggelsesindsats også til at sikre en stærkere og sundere arbejdsstyrke til at udføre velfærdsydelser og endelig at give offentlige besparelser på udbetaling af diverse overførselsindkomster. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at visse af X's kundegrupper har en særlig høj risiko for at pådrage sig arbejdsrelaterede og livsstilsrelaterede sundhedsproblemer, hvilket har medført en overhyppighed af førtidspensioner, sammenlignet med en række andre befolkningsgrupper. Det gælder særligt en speciel gruppe, som også er X's største kundegruppe.

Om Projektet:

X har som led i sin forebyggelsesstrategi ansat en Erhvervs Ph.d.-studerende, som i perioden 1.1.2011 - 1.4.2014 skal udarbejde sin afhandling "Mobile medier til sundhedsfremme" - udvikling og effektvurdering af et mobilt værktøj (applikation), målrettet fremme af sunde livsstilsændringer blandt grupper med lav socioøkonomisk status.

Kandidaten er ansat af X og deler sin arbejdstid lige mellem X og Københavns Universitet (herefter "KU").

Projektet skal belyse, om et mobilt baseret værktøj, tilpasset en bestemt medarbejdergruppe, kan blive et effektivt redskab i forhold til at fremme og fastholdelse af sunde vaner og forbedring af KRAMS-faktorer i denne målgruppe. Ved KRAMS-faktorer forstås; Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress.

Projektet vil altså adressere problemstillingen: "Kan et mobilbaseret værktøj målrettes til at skabe varige, dokumenterede sundere livsstilsændringer blandt en befolkningsgruppe med lavere socioøkonomisk status".

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i en eksisterende applikation, der udbydes af NN. Denne applikation vil blive videreudviklet og tilpasset X's kundegrupper for at tage hensyn til målgruppens særlige behov.

Den tilpasse applikation (betaversion) skal fra den 13.8.2012 i en periode på 9 måneder testes blandt X's kunder, hvis arbejdsgivere har sagt ja til at deltage i projektet. 500 ville skulle bruge applikationen, imens 500 andre skal udgøre en kontrolgruppe, som ikke skal anvende applikationen.

De aktivt deltagende skal i perioden afprøve applikationen ved f.eks. at indtaste deres indtag af mad, fysisk aktivitet mv. Ligeledes indeholder applikationen sociale funktioner, SMS-påmindelser, konkurrencer, opskrifter mv. Deltagerne modtager ikke honorar for deres medvirken og kan til enhver tid udtræde af projektet.

Alle 1.000 deltagere vil gennemgå målinger, der skal vise, om der sker forbedringer i løbet af perioden samt danne grundlag for sammenligning mellem de to grupper. Ved projektets opstart gennemgår deltagerne et fysisk helbredstjek med måling af bl.a. højde, vægt talje-hofte-mål, blodtryk, blodsukker og kolesterol. En tilsvarende måling foretages midtvejs og ved afslutningen af de 9 måneder.

I forbindelse med helbredstjekket udfylder alle deltagere et spørgeskema, hvori de selv evaluerer deres helbred.

Når testperioden på de 9 måneder er tilendebragt, skal de indsamlede data evalueres for at vurdere effekten. Samtidig sker der en vurdering af, om applikationen fungerer efter hensigten, eller om det er nødvendigt at tilpasse applikationen yderligere, for at denne er endelig brugbar.

Kontrolgruppen vil i de efterfølgende 9 måneder, dvs. måned 9 - 18, få stillet mobiltelefon, abonnement og applikation til rådighed på samme måde som forsøgspersonerne for også at få lov til at prøve applikationen.

Udlån af udstyr til deltagere:

Af hensyn til at den teknologiske udvikling går stærkt, og at der formentlig vil gå noget tid, før X eventuelt vil være i stand til at udbyde applikationen til kunderne som en del af deres obligatoriske pensionsordning, er det afgørende, at applikationen udvikles på den platform, der er mest fremtidssikret. Projektet har derfor anset det for nødvendigt at udvikle applikationen til I-phone/Smartphone. De undersøgelser X har foretaget, viser imidlertid, at hovedparten af X's kunder ikke i dag ejer en iPhone eller Smartphone.

For at projektet kan gennemføres, påtænker X derfor at anskaffe ca. 500 mobiltelefoner, som forsøgspersonerne kan låne i perioden. Hver person vil derfor i en periode på 9 måneder få stillet en mobiltelefon til rådighed samt dertil hørende abonnement med datatrafik/forbrug. Mobiltelefonen vil teknisk være indrettet sådan, at det kun er den applikation, der forskes på, som kan anvendes. Der kan dermed ikke tilgås andre tjenester og websteder. Mobiltelefonen vil ikke kunne anvendes til at skrive SMS eller ringe til og fra, da abonnementet alene vil omfatte datatrafik/forbrug. Deltagerne skal aflevere mobiltelefonen efter de 9 måneder er gået.

Deltagerne skal således i forsøgsperioden på 9 måneder også anvende deres egen private mobiltelefon som normalt.

Desuden vil deltagerne have adgang til den specialtilpassede betaversion af applikationen. Denne afleveres tilbage sammen med den lånte mobiltelefon.

Spørger oplyser herudover, at de arbejdspladser, der er interesserede i at deltage i projektet, kan kontakte projektet for deltagelse. Den væsentligste forudsætning for, at en arbejdsplads kan deltage i projektet er, at den har mindst 2 afdelinger, som kan deltage i projektet, og at der er mulighed for at afsætte den nødvendige tid til at deltage i projektet. Det er den enkelte arbejdsgiver, der udpeger hvilke af arbejdspladsens afdelinger, som skal indgå i projektet.

Blandt de udvalgte afdelinger bliver der (af forskerne på Københavns Universitet) trukket lod om, hvilke afdelinger, som i projektet tilbydes 38 ugers brug af mobilapplikatione (med adgang til hjemmeside og med udlevering af mobil-telefon med omhandlede Applikation), og hvilke afdelinger, som ikke får adgang til mobilapplikationen i projektperioden.

De pågældende medarbejdere i de enkelte afdelinger, som udtrækkes til projektet, bestemmer selv (frivillighedsprincippet) om han/hun ønsker at deltage i projektet. I udgangspunktet ønsker man, at samtlige medarbejdere i den enkelte afdeling deltager i projektet.

Der opstår således ikke noget ansættelsesforhold mellem den pågældende arbejdsplads/X/den Ph.d.-studerende og deltagerne.

Herudover oplyses det, at den omhandlede smartphone/iPhone er fuldstændig låst for eventuel privat brug. Deltagerne kan fx ikke isætte eget simkort og på den måde anvende telefonen privat.

Om den mobile applikation oplyser spørger, at Københavns Universitet, X forsikringsaktieselskab og firmaet NN har indgået en et samarbejde om at udvikle et mobilt værktøj til at forbedre den omhandlede medarbejdsgruppes helbred.

Værktøjet har fået navnet Z-Liv. Z-Liv er et mobil- og webbaseret værktøj med fokus på motion, kost, trivsel og evt. rygning, der har til formål at forbedre medarbejdernes helbred.

Værktøjet bliver målrettet ud fra medarbejdernes personlige oplysninger, hvorfra værktøjet giver forskellige udfordringer og sammensætter personlige målsætninger for et forbedret helbred.

Programmet er en støtte til, at målgruppen kan indarbejde gode vaner i dagligdagen, der på sigt giver den enkelte et bedre helbred, mere energi og færre sygedage.

Samtidig er programmet med til at inkludere brugere i et fællesskab, der giver mulighed for flere sociale aktiviteter i hverdagen.

Z-Liv er således en tilpasning af NN sundhedsprogram, der allerede er tilgængeligt i en gratisudgave for borgere via Appstore i forskellige produktioner bl.a. Mobile Fitness, Mobile Fitness life.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er X's opfattelse, at de stillede spørgsmål skal besvares med "Ja", idet det er X's opfattelse, at de effekter, der stilles til rådighed for forsøgsdeltagerne ikke repræsenterer en værdi og af den grund ikke skal henregnes til modtagernes skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Der er herved lagt på, at

  • Hverken mobiltelefon, abonnement eller applikation udgør en værdi for deltagerne, som erstatter en privat udgift, de ellers selv ville have afholdt. Deltagerne har således ikke mulighed for at anvende udstyret til privat samtaler eller datatrafik, men alene til det forskningsmæssige formål, der ligger i at teste applikationen. Deltagerne er dermed nødt til samtidig med den udlevere telefon, at have egen privat mobiltelefon med eget abonnement.
  • Applikationen ikke repræsenterer en værdi, idet der er tale om en "beta-version", som eventuelt vil skulle tilpasse yderligere, før den kan anvendes f.eks. som en del af en arbejdsmarkedspensionsordning.
  • Deltagerne dermed heller ikke ville have haft grund til at anskaffe de ting, der stilles til rådighed, for egne midler, såfremt de ikke skulle deltage i forskningsprojektet.
  • Deltagerne næppe selv ville have erhvervet sig adgang til en sådan mobilapplikation, idet det er X's erfaring, at netop denne kundegruppe ikke af egen drift opsøger sådanne forebyggende tiltag.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1, 2 og 3

Det ønskes bekræftet, at deltagerne i et forskningsprojekt om sundhedsfremme ikke skal beskattes af de i forsøgsperioden modtagne mobiltelefoner, dataabonnementer samt mobilapplikationer.

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, herunder arbejdsindkomst, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Efter ligningslovens § 16 skal personalegoder som udgangspunkt værdiansættes til markedsværdien.

Praksis

I SKM2010.309.SR kunne Skatterådet bekræfte, at de ældre borgere, der deltager på frivillig basis i et EU projekt, ikke skal betale multimedieskat, når de får installeret Internet og får internetabonnementet til brug for projektets udstyr for projektets regning.

I SKM2008.783.SR fandt Skatterådet ikke, at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men at der var tale om B-indkomst, som SKAT i sin indstilling gav vejledning om.

I SKM2012.124.SR bekræfter Skatterådet, at borgere i X-kommune, der som led i et projekt til test af el-biler får stillet en el-bil til rådighed for privat kørsel, bliver skattepligtige af dette lån.

Begrundelse

I Skatteministeriets ligningsvejledning, afsnit A.A.1.1 er blandt andet anført følgende:

.."Efter SL § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser (fx virksomhed som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende) eller en uventet erhvervelse (fx en gevinst eller gave). Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi."

Beskatning kan herefter som udgangspunkt alene undlades, såfremt et gode ikke har en økonomisk værdi, eller der foreligger en positiv lovhjemmel til at undlade beskatning.

Spørgsmålene er herefter, om deltagerne får stillet en Iphone/smartphone til rådighed til privat brug som led i et ansættelsesforhold, om telefonen kan anses for så begrænset i sin anvendelse, at den ikke kan anvendes privat, men alene til brug for forskningsprojektet samt om hvorvidt deltagerne i givet fald modtager et gode af økonomisk værdi. Tilsvarende spørgsmål er relevant i forhold til den mobile applikation, der stilles til rådighed for deltagerne.

I nærværende sag er det derfor relevant at tage stilling til følgende spørgsmål:

  1. Medfører kommunens andel i at udvælge deltagerne, at der derved opstår et egentlig ansættelsesforhold mellem arbejdspladserne kommunen og deltagerne, således at reglerne i ligningslovens § 16 finder anvendelse? og/eller
  2. Opstår der et ansættelsesforhold mellem X/den Ph.d.-studerende og deltagerne, således at reglerne i ligningslovens § 16 finder anvendelse?

Hvis dette ikke er tilfældet er det relevant at tage stilling til, om

  1. deltagerne kan anses for at have modtaget et gode af økonomisk værdi omfattet af statsskattelovens § 4?

Ad 1 og 2. I Skatteministeriets juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.2. er det anført, at:

"... Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikation gælder for personer, der får stillet multimedier til rådighed som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som honorarmodtager..."

Multimedierne skal således modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, såfremt det skal beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 12.

Spørger oplyser, at det er den enkelte arbejdsplads, der indstiller deltagerne via deres ansatte på relevante afdelinger, hvorfor der for så vidt allerede er et ansættelsesforhold mellem arbejdspladsen og de udvalgte deltagere, men da det herefter er Københavns Universitet, der trækker lod om den endelige udvælgelse blandt de indstillede deltagere, anses der derved ikke at opstå et ansættelsesforhold mellem den oprindelige arbejdsplads og deltagerne i relation til projektet. De pågældende arbejdspladser foranlediger alene udvælgelsen af de pågældende afdelinger, men der foreligger ikke af den grund instruktionsbeføjelser fra arbejdspladsen til deltagerne i relation til deltagelsen, ligesom det er frivilligt for den enkelte medarbejder om denne ønsker at deltage, uagtet at arbejdspladsen har indstillet den pågældende afdeling, samt at medarbejderne kan udtræde af projektet igen.

Der synes heller ikke at opstå et egentligt ansættelsesforhold mellem X/den Ph.d.-studerende, idet der heller ikke her foreligger nogen egentlig instruktionsbeføjelser i måden at anvende applikationen på, herunder at der ikke foreligger honorar eller andre ydelser for deltagelsen udover at deltagerne modtager omhandlede smartphone/iPhone samt applikation, der dog jf. nedenfor alene kan anvendes i relation til projektet.

Deltagerne i omhandlede forskningsprojekt, får som led i dette udleveret en iPhone eller Smartphone, dataabonnement samt mobilapplikation.

.

Det omhandlede forskningsprojekt udarbejdes derudover som led i en afhandling som en Erhvervs Ph.d. studerende skal udarbejde. Det er derfor alene den Ph.d. studerende, der både er ansat på Københavns Universitet og hos X.

I en afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2008.783.SR fandt Skatterådet, at gevinster for deltagelse i konkurrencer ved fx udfyldelse af spørgeskemaer ikke er omfattet af gevinstafgiftsloven, men at der derimod er tale om skattepligtige honorarindkomster omfattet af statsskattelovens § 4. I denne sag var der ikke tale om egentlige tjenesteforhold, men om betaling for en vis form for arbejdsydelse som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

I afgørelse fra Skatterådet, gengivet som SKM2012.124.SR fandt Skatterådet, at borgere i X-kommune, der som led i et projekt til test af el-biler får stillet en el-bil til rådighed for privat kørsel, bliver skattepligtige af dette lån.

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder at der ikke foreligger egentlige instruktionsbeføjelser fra kommunerne til deltagerne, idet disse alene formidler projektet ligesom X og den Ph.d.-studerende ikke kan anses at have egentlige instruktionsbeføjelser overfor deltagerne, idet disse anvender applikationen, som de finder passende efter eget behov, at deltagerne endvidere kan udtræde af projektet når som helst, finder Skatteministeriet ikke, at opstår et egentligt ansættelsesforhold hverken med kommunen eller med X/den Ph.d.-studerende. De er derfor ikke omfattet af ligningslovens § 16, stk. 12 om beskatning af fri telefon mv.

Ad. 3. Spørgsmålet er herefter, om der foreligger et gode af økonomisk værdi, som deltagerne skal beskattes af efter statsskattelovens § 4.

Spørger har oplyst, at udstyret er meget begrænset i deres almene anvendelse således, at det alene kan anvendes i forbindelse med det omhandlede projekt.

For så vidt angår selve Smartphonen/iPhonen har spørger oplyst, at telefonen er fuldstændig låst for privat brug udover det i projektet omhandlede program. Det er således ikke muligt fx at indsætte eget simkort og på den måde bruge telefonen privat. Det er heller ikke muligt at foretage øvrig privat anvendelse såsom telefoni, Internetdata mv. Deltagerne kan kun anvende eget privat udstyr hertil.

For så vidt angår den i projektet omhandlede applikation har spørger oplyst, at Z-Liv alene er en tilpasning af Mobile Fitness sundhedsprogram, der allerede er tilgængeligt i en gratisudgave for borgere via appstore i forskellige produktioner bl.a Mobile Fitness, Mobile Fitness Life.

Skatteministeriet finder, at de omhandlede goder, som det foreligger oplyst, er så begrænsede i deres anvendelse, at de alene kan anvendes i det omhandlede projekt og ikke til øvrig privat brug overhovedet. Der lægges især vægt på, at det er oplyst, at telefonen ikke kan anvendes som privat telefoni mv. fx med eget simkort eller til privat datatrafik m.v. samt at applikationen svarer til lignende applikation til forskellige motionsprogrammer, som kan hentes gratis via Internettet. På baggrund heraf foreligger der, efter Skatteministeriets opfattelse, ikke et gode af økonomisk værdi, der er skattepligtig efter hovedreglen om skattepligtig indkomst i statsskattelovens § 4.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålene besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.