Dato for udgivelse
22 Nov 2012 09:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Nov 2012 09:09
SKM-nummer
SKM2012.662.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0187564
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Grillkul, grillbriketter, kulafgift, CO2-afgift, svovlafgift, NOx-afgfit
Resumé

Styresignalet præciserer, at der skal betales energi- og miljøafgifter af grillkul, grillbriketter mv., der helt eller delvis består af fossile brændsler, fx stenkul

Reference(r)

Kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 3
CO2-afgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 2
Svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 5 og 7
NOx-afgiftslovens § 1, stk. 4, § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.2.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.5.4

Henvisning
Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.7.11.4
Henvisning

Den juridiske vejledning, E.A.7.20.3

Redaktionelle noter

Dette styresignal erstattes af SKM2013.440.SKAT

1. Sammenfatning
Skatteministeriet præciserer, at der skal betales energi- og miljøafgifter af grillkul, grillbriketter mv., der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx stenkul. 

Det er uden betydning for afgiftspligten, om energiproduktet kun anvendes som brændsel til madlavning, herunder at denne aktivitet foregår udendørs.

2. Baggrund
Der har overfor Skatteministeriet været rejst spørgsmål om den afgiftsmæssige stilling for energiprodukter med et fossilt indhold, der markedsføres som grillkul, grillbriketter mv., og som anvendes til udendørs madlavning. Disse energiprodukter er efterfølgende benævnt grillbriketter.

3. Afgiftspligten
Der skal betales afgift efter kulafgiftsloven, CO2-afgiftsloven, svovlafgiftsloven og NOx-afgiftsloven af grillbriketter, der helt eller delvis består af afgiftspligtige fossile varer, fx af stenkul eller brunkul. 

Det bemærkes, at der efter gældende regler ikke skal betales afgift af energiprodukter, der udelukkende er baseret på biomasse, fx af træ (trækul) eller af nøddeskaller mv.

Virksomheder, der fremstiller eller importerer disse grillbriketter, skal som følge af styresignalets præcisering lade sig registrere for de nævnte love.

 3.1. Grillbriketter, der er baseret på fossile brændsler
Nedenstående oversigt viser afgiftspligten mv. efter de pågældende energi- og miljøafgiftslove for grillbriketter, der er baseret på fossile brændsler.

Afgiftslov

Lovbestemmelse om afgiftspligt

Andel af afgiftspligt

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. (kulafgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 1

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 3

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO2-afgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2 

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

Lov om afgift af svovl (svovlafgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 5

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 7

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

Lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

100 % (der skal betales afgift af hele briketten)

3.2. Grillbriketter, der er baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler
Grillbriketter, der er baseret på en blanding af fossile brændsler, fx stenkul, og af ikke-fossile brændsler, fx trækul og nøddeskaller mv., er afgiftspligtige for sit indhold af fossile brændsler.

Efter omstændighederne tillades det, at den afgiftspligtige andel (mængde) efter svovlafgiftsloven og NOx-afgiftsloven er den samme som for kulafgiften.

Der skal derimod betales fuld CO2-afgift af de pågældende briketter.

Nedenstående oversigt viser afgiftspligten mv. efter de pågældende energi- og miljøafgiftslove.

Afgiftslov

Lovbestemmelse om afgiftspligt

Andel af afgiftspligt

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. (kulafgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 1

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 3

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel  

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO2-afgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2 

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 2 

Efter § 2, stk. 3 skal der betales afgift af hele blandingen af afgiftspligtige varer og andre varer, hvis blandingen er anvendelig til fyringsformål

100 % (der skal betales fuld afgift af hele briketten)

Lov om afgift af svovl (svovlafgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 5

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 1, nr. 7

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel 

Lov om afgift af kvælstofoxider  (NOx-afgiftsloven)

Stenkul og stenkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Brunkul og brunkulsbriketter:
§ 1, stk. 4 og § 2, stk. 2, jf. bilag 1, nr. 13 og 16

Andel af afgiftspligt og dermed betaling af afgift afhænger af indholdet af fossilt brændsel 

3.3. Eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler

Eksemplet viser beregning af energi- og miljøafgifter. Der er i beregningseksemplet taget udgangspunkt i en sædvanlig detailsalgsmængde på 10 kg.

10 kg grillbriketter - indhold

Mængde i % - evt. ifølge deklaration

Fordeling af mængde

Indhold af fossilt brændsel (stenkul)

60 %

60 % af 10 kg = 6 kg

Indhold af ikke-fossilt brændsel (nøddeskaller)

18 %

18 % af 10 kg = 1,8 kg

Andet indhold (fyld, bindemiddel mv.)

I alt 22 %

22 % af 10 kg = 2,2 kg

Beregning af afgiftspligtig andel og ikke-afgiftspligtig andel:

Andel efter vægt

Andel i %

Afgiftspligtig andel

6 kg + 2,2/7,8 * 6 kg = 6 kg + 1,692 kg = 7,692 kg

7,692 kg/10 kg * 100 = 76,9 %

Ikke-afgiftspligtig andel

1,8 kg + 2,2/7,8 * 1,8 kg = 1,8 kg + 0,508 kg = 2,308 kg

2,308 kg/10 kg * 100 = 23,1 %

 Beregning af afgift (2013-niveau) af 10 kg grillbriketter med ovennævnte indhold 

Afgift

Afgiftssatser efter vægt

Beregning af afgift

Afgift, der skal betales

Kulafgift

1.693 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 1.693 kr. =

13,02 kr.

CO2-afgift

436,2 kr./ton

100 % af 0,010 t * 436,2 kr. =

4,36 kr.

Svovlafgift

22,2 kr./kg svovl

76,9 % af 0,1 kg * 22,2 kr. =

1,71 kr.

NOx-afgift

81,4 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 81,4 kr. =

0,63 kr.

Energi- og miljøafgifter i alt

 19,72 kr.

4. Virkningstidspunkt
Denne præcisering har virkning fra den 1. januar 2013.

5. Gyldighed
Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, 2013-1, afsnittene E.A.4.2.2, E.A.4.5.4, E.A.7.11.4 og E.A.7.20.3. Herefter vil dette styresignal være ophævet.