Dato for udgivelse
03 sep 2012 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 sep 2012 12:00
SKM-nummer
SKM2012.487.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-090306
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Bus, overdragelse, virksomhedsoverdragelse, leasing, licitation, udbud,
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at der skal afregnes moms ved salg af en bus fra et eksternt leasingsselskab til en busoperatør, når bussen er erhvervet med henblik på videresalg til et trafikselskab eller en anden busoperatør. Der skal ligeledes beregnes moms ved det efterfølgende salg. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at busoperatøren i de tilfælde har fradrag for momsen. 

Sker der imidlertid overdragelse af busser, som en busoperatør har ejet og anvendt til momsfritaget personbefordring i henhold til en kontrakt med et trafikselskab, til trafikselskabet eller direkte til den busoperatør, der har overtaget kontrakten med trafikselskabet og overdragelsen sker sammen med det personale, der har været anvendt til kørsel og drift i henhold til kontrakten, så finder Skatterådet, at der tale om en momsfritaget virksomhedsoverdragelse i henhold til momslovens § 8, stk.1, 3. punktum.

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1, og § 8, stk.1, 3. pkt.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2012-1, afsnit D.A.4.5.3

Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2014.715.LSR.

Spørgsmål:

 1. Skal der ved salg/overdragelse af busser fra eksternt leasingselskab til operatør, i forbindelse med at busoperatørens kontrakt ophører med Trafikselskabet, pålægges moms, jf. momslovens § 4, stk. 1?
 2. Kan busoperatøren fradrage den (hvis ja i spørgsmål 1) pålagte moms, når de erhvervede busser efterfølgende udelukkende skal sælges/overdrages til ny operatør, jf. momslovens § 37?
 3. Kan busoperatøren fradrage den (hvis ja i spørgsmål 1) pålagte moms, når de erhvervede busser efterfølgende udelukkende skal sælges/overdrages til Trafikselskabet, jf. momslovens § 37?
 4. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af de erhvervede busser fra eksternt leasingselskab ved salg/overdragelse til den nye busoperatør, jf. momslovens § 4, stk. 1?
 5. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af de erhvervede busser fra eksternt leasingselskab ved salg/overdragelse til Trafikselskabet, jf. momslovens § 4, stk. 1?
 6. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af busser, der allerede ejes af busoperatøren ved salg/overdragelse til den nye busoperatør, jf. momslovens § 4, stk. 1?
 7. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af busser, der allerede ejes af busoperatøren ved salg/overdragelse til Trafikselskabet, jf. momslovens § 4, stk. 1?

 Svar: 

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Nej
 7. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en busoperatør, der driver persontransport i Danmark.

Busserne til brug for persontransporten ejes som hovedregel af busoperatørselskabet. Men mange af busserne leases operationelt fra enten egne leasingselskaber eller fra tredjemand. Spørger ejer således et større antal busser selv, men leaser også operationelt mange busser fra både egne og eksterne leasingselskaber.

Persontransporten sker hovedsageligt på vegne af 6 Trafikselskaber i Danmark samt trafikstyrelsen.

Det er således Trafikselskaberne som udbyder de forskellige busruter (kørsel), som busoperatørerne (spørger blandt mange andre) byder ind på.

En kørselskontrakt indgås som en bruttokontrakt mellem det givne Trafikselskab og den vindende byder (busoperatør). Ved bruttokontrakter forstås der, at operatørerne opnår en fast betaling for den udførte kørsel og billetindtægterne tilfalder Trafikselskabet. 

I mange af bruttokontrakterne, der anvendes p.t., er der forskellige grader af incitamenter i form af bod og bonus typisk i relation til kundetilfredshed, kvalitet og rengøring.

Kontrakterne er tidsbestemte, men der er typisk mulighed for en kortere forlængelse af kontrakterne. Varigheden af kontrakterne varierer, men typisk er standardkontrakterne mellem 5-8 års varighed.

Det er, som ovenfor beskrevet, Trafikselskaberne, der udbyder trafikken. Det er således Trafikselskaberne, der bestemmer, hvordan der skal laves udbud på de enkelte ruter. Udbudsbetingelserne bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og region, således at de lokale og regionale ønsker til kørselsomfang, kvalitet og service m.v. bliver synliggjort.

Dette betyder også, at ruter ofte kan og vil skifte udseende mellem de enkelte kontrakter. Forstået på den måde, at når en kørselskontrakt udløber, vil det eventuelle nye udbud ikke nødvendigvis ligne det forrige. Dette afhænger både af kommuner/regionens ønsker samt hvordan Trafikselskabet vælger at udbyde dette. Busruter ændres i længde og omfang, nedlægges og/eller sammenlægges med andre busruter. Prisen for kørslen fastsættes på ny ud fra nye udbudsbetingelser og indeholder ofte nye elementer som passagerincitament (betaling afhængig af passagerantallet eller udviklingen heri) - for eksempel - kravene operatørerne skal leve op til er forandret.

Udbudsbetingelser/kørselskontrakter

I alle trafikselskabernes udbudsbetingelser og kørselskontrakter forudsætter trafikselskaberne: 

 1. At de udbudte enheder er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at den tilbudsgiver, som opnår kontrakt og overtager kørsel fra en anden busoperatør, vil være stillet som erhverver af en virksomhed i lovens forstand. 
 2. At operatøren ved kontraktudløbet er berettiget til at forlange, at Trafikselskabet overtager de til kørslen anvendte driftsbusser.      
 3. At trafikselskaberne overfører forpligtelsen til busovertagelse til den nye busentreprenør, således at busserne overdrages direkte mellem den hidtidige og den nye busentreprenør (vor fremhævning). 
 4. At der ikke skal betales moms af overdragelsessummen for busserne, idet køber samtidig overtager kørsel på ruten. Sælgers evt. momsreguleringsforpligtelse er køber uvedkommende. Momsreguleringsforpligtelsen overdrages dog så vidt muligt til køber, jf. bestemmelserne i momslovens § 43, stk. 3, nr., 5 og momsbekendtgørelsens § 19. 

Dispositioner

Som konsekvens af, at salg/overdragelse af busserne jf. udbudsbetingelserne/kørselskontrakterne skal ske mellem operatørselskaberne er den hidtidige operatør tvunget til at købe eventuelle eksternt leasede busser retur for at kunne overdrage busserne til den nye operatør. 

Og de omhandlede busser både fra eksterne leasingselskaber og operatørselskabet sælges/overdrages til den nye operatør.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lovgrundlag

Salg af varer og ydelser, der leveres mod vederlag, er momspligtig her i landet jf. momslovens § 4, stk. 1.

Efter momslovens § 8 stk. 1, 3. pkt. er overdragelse af aktiver som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse momsfri. Bestemmelsen medfører, at der ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner og andre driftsmidler ikke må beregnes moms ved udstedelse af faktura mv., når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Bestemmelsen kræver, at de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, skal indgå i overdragelsen.

Der skal for, at en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne, kan anses at foreligge - være tale om overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten fortsætter driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Der skal samtidig i almindelighed være tale om, at sælgeren på tidspunktet for overdragelsen ophører med drift af den overdragne virksomhed eller del af virksomheden. Ved vurderingen af om, der er tale om momsfri virksomhedsoverdragelse, lægges der således vægt på, at sælger ophører med drift af den overdragne økonomiske enhed, og på købers hensigt med overtagelsen af den økonomiske enhed.

Såfremt der sker momsfri virksomhedsoverdragelse, kan en eventuel momsreguleringsforpligtelse på investeringsgoder overdrages til køber af virksomheden jf. momslovens 43, stk. 3, nr. 5.

Der er fuld momsfradragsret for virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer jf. momslovens § 37, stk. 1. 

Argumentation

Salg af busser fra et leasingselskab til en busoperatør er efter spørgers opfattelse et almindeligt salg af en vare jf. momslovens § 4, stk. 1.

Salget kan ikke betragtes som værende en momsfri virksomhedsoverdragelse eftersom busserne sælges til en busoperatør, som kun har til hensigt at videresælge disse til en ny busoperatør. Der overdrages således ikke nogen aktivitet i forbindelse med salget af busserne - kun salg af aktiver. (Spm. 1)

Der er fuld momsfradragsret for købet af busserne fra det eksterne leasingselskab eftersom busserne skal sælges til en ny busoperatør. Der er derfor fuld momsfradrag for den pålagte moms fra det eksterne leasingselskab jf. momslovens § 37, stk. 1. (Spm. 2 og 3).

Der efter spørgers opfattelse ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, når den hidtidige busoperatør jf. kørselskontrakten kan sælge/overdrage busserne til den nye busoperatør, når en kørselskontrakt udløber og en ny kørselskontrakt udbydes på nye vilkår af Trafikselskaberne. (Spm. 4 og 6)

Et grundlæggende princip for at kunne overdrage noget er, at man rent faktisk har rådighed over det/ejer det/administrerer det mv. Det gør den tidligere operatør ikke. Det er trafikselskaberne, der udbyder kørselskontrakterne. Det er således trafikselskaberne der bestemmer hver enkelt kørselskontrakts indhold, vilkår, afregning, buslinjer, antallet af busser, bustype m.v..

Når en busoperatør vinder et udbud, er det trafikselskabet, der udbyder kørslen til busoperatørerne. Busoperatørerne overdrager ikke kørsel imellem sig.

Der kan derfor ikke ske overdragelse af busser efter reglerne om hel eller delvis virksomhedsoverdragelse jf. momslovens § 8, da det er busoperatørerne, der sælger busserne og trafikselskaberne, der udbyder kontrakterne. Der overdrages således ikke en samlet formuemasse, hvilket netop er det grundlæggende princip for momsfri virksomhedsoverdragelse. (Spm. 4 og 6).

Typisk vil en ny kørselskontrakt ej heller ligne den tidligere kontrakt jf. ovenfor. Det er trafikselskaberne, der fastlægger kørslen og bestemmer: 

 • hvor mange buslinjer kørslen skal bestå af,
 • hvilke buslinjer der skal indgå i samme kørselskontrakt,
 • hvor mange køretimer en kørselskontrakt skal bestå af,
 • antallet af busser
 • samt selve ruterne busserne skal køre

En ny kørselskontrakt, der skal afløse en udløbet kørselskontrakt kan derfor være ændret i al sin væsentlighed. Det giver derfor ikke mening at tale om, at det er en virksomhed eller en del af en virksomhed, der overdrages. Efter spørgers opfattelse er der tale om en kørselskontrakt, der udløber og en ny, der udbydes, som anført ovenfor.

Det er endvidere en forudsætning for en momsfri virksomhedsoverdragelse, at det sælgende selskab ophører med drift af den overdragne virksomhed.

Østre Landsret har i en afgørelse fra 1997, TfS 1997.812 taget stilling til spørgsmålet om hvorvidt, der var tale om momsfri virksomhedsoverdragelse i forbindelse med, at et selskab, der drev virksomhed med finansiel leasing og almindelige udlån, solgte en leasingaftaleportefølje til et andet selskab. SKAT var af den opfattelse, at der var tale om momsfri virksomhedsoverdragelse. Østre Landsret gav SKAT medhold i deres påstand, særligt under hensyntagen til, at det overdragende leasingselskab havde ophørt med at indgå nye leasingaftaler og dermed ophørt med at drive den virksomhed, der var blevet overdraget. Overdragelsen af leasingaftaleporteføljen måtte derfor sidestilles med overdragelse af en del af en virksomhed.

Spørger ophører ikke med at drive personbefordring, fordi man mister en enkelt kørselskontrakt. Alene af den grund vil salget/overdragelsen af busserne til den nye busoperatør ikke kunne betragtes som en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Det er samme argumentation, som ligger til grund for at der ikke kan være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse ved tab af en kørselskontrakt ved et eventuelt salg/overdragelse af busser til Trafikselskabet. (Spm. 5 og 7)

Spørger vil fortsat drive personbefordring (rutekørsel) efter en enkelt eller flere kørselskontrakters udløb.

Og for at der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse skal det være det købende selskabs (Trafikselskabernes) intention at drive personbefordring (rutekørsel). Dette vil aldrig være tilfældet. Trafikselskabet vil aldrig selv drive personbefordring (rutekørsel). Den vil udelukkende udbyde kørselskontrakterne til operatørerne.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen:

I indstillingen til Skatterådets lægges der op til, at der er tale om momsfri virksomhedsoverdragelse ved salg af busser i forbindelse med ophør af kontrakt uanset, om det er til Trafikselskaberne eller en ny busoperatør, som der sælges til.

Begrundelsen

I indstillingen finder Skatteministeriet, at der ved overdragelse af busser, som spørger har ejet og anvendt til personbefordring i den periode, hvor spørger havde kørselskontrakt med trafikselskabet, sammen med det personale, der har været anvendt til samme virksomhed, er tale om en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Spørgers opfattelse

Spørger er, jf. anmodning om bindende afgiftssvar ikke af samme opfattelse som Skatteministeriet.

Domstolen har i Christel Schriever dommen (C-444/10) udtalt følgende jf. præmis:

21   I henhold til sjette direktivs artikel 5, stk. 8, andet punktum, kan medlemsstaterne udelukke overdragelse af en samlet formuemasse til en modtager, der ikke er afgiftspligtig i sjette direktivs forstand, eller som alene handler som afgiftspligtig for så vidt angår en del af virksomheden, fra anvendelsesområdet for denne regel om, at der ikke foreligger en levering, hvis dette er nødvendigt for at undgå konkurrencefordrejning. Denne bestemmelse skal således anses for udtømmende at angive de betingelser, hvorunder en medlemsstat, som gør brug af den mulighed, der følger af bestemmelsens første punktum, kan begrænse anvendelsen af reglen om, at der ikke foreligger en levering (jf. Zita Modes-dommen, præmis 30).

22   Hvad dernæst angår begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab«, der omhandles i sjette direktivs artikel 5, stk. 8, første punktum, har Domstolen allerede udtalt, at dette udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, der i hele Unionen skal undergives en ensartet fortolkning. Da sjette direktiv hverken indeholder en definition af dette begreb eller nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret, skal dets betydning og rækkevidde søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (jf. i denne retning Zita Modes-dommen, præmis 32-35).

23   Det er netop på baggrund af sjette direktivs artikel 5, stk. 8's kontekst og det formål, som forfølges af direktivet, at Domstolen har bemærket, at denne bestemmelse har til formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at lette overdragelse af virksomheder eller dele af virksomheder ved at gøre overdragelserne enklere og ved at undgå at belaste modtagerens likviditet med en uforholdsmæssig afgiftsbyrde, som denne under alle omstændigheder senere ville have fået tilbage i kraft af fradrag for indgående moms (Zita Modes-dommen, præmis 39).

24   Domstolen har ligeledes udtalt, at begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse« (vor fremhævning) i betragtning af dette formål skal fortolkes således, at det omfatter overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelt immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan fortsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed, men at begrebet ikke omfatter en ren overdragelse af goder (vor fremhævning), såsom salg af en varebeholdning (jf. Zita Modes-dommen, præmis 40, og SKF-dommen, præmis 37).

25   For at fastslå, at der foreligger en overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed i henhold til sjette direktivs artikel 5, stk. 8, skal de overdragne elementer tilsammen følgelig udgøre en helhed, der er tilstrækkelig til at muliggøre, at der fortsat kan drives selvstændig økonomisk virksomhed.

26   Spørgsmålet om, hvorvidt denne helhed bl.a. skal indeholde såvel fast ejendom som løsøre, skal vurderes i forhold til arten af den omhandlede økonomiske virksomhed.

Og i Skatterådets egen afgørelse af 29. maj 2012 (SKM2012.330) udtaler man følgende:

Momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., forudsætter således, at der er tale om en overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten selv fortsætter driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Der skal i almindelighed være tale om, at sælgeren ophører med at drive den overdragne del af virksomheden. Når man vurderer, om der er tale om en "overdragelse af virksomheden eller en del af denne", lægges der derfor vægt på, at sælger ophører med driften af den overdragne økonomiske enhed samtidig med, at der lægges vægt på købers hensigt (vor fremhævelse) med overtagelsen af den økonomiske enhed.

I praksis foretages der altid en helhedsvurdering af de nærmere omstændigheder i forbindelse med virksomhedens salg af driftsmidler mv. Der sondres mellem handler, der har karakter af ordinære køb og salg af aktiver, og handler, der har karakter af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Der kan ikke stilles krav om, at modtageren forud for en virksomhedsoverdragelse udøver samme type af erhvervsvirksomhed som overdrageren, ligesom det heller ikke er et krav, at modtageren har tilladelse til at udøve den virksomhed, som det overdragne gør det muligt at udøve.

Spørger har oplyst, at det påtænkes at frasælge en leasingportefølje - dvs. et antal biler eller busser samtidig med at rettighederne i henhold til tilhørende løbende leasingkontrakter ligeledes overdrages.

Køberen overtager således en række driftsmidler med tilhørende rettigheder i forhold til leasingkontrakter mv., og køberen har efter det oplyste til hensigt at videreføre leasingvirksomheden i henhold til de indgåede kontrakter. Idet rettighederne i henhold til kontrakterne er overdraget, må spørger ligeledes ophøre med at drive lige præcis den overdragne virksomhed.

På baggrund af de oplysninger om dispositionen, der foreligger i sagen - herunder, at der er tale om en portefølje bestående af et antal busser, samt at køber vil fortsætte leasingaktiviteten - finder Skatteministeriet, at der er tale om en delvis virksomhedsoverdragelse i henhold til momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Det fremgår tydeligt jf. ovennævnte, at der skal være tale om en økonomisk enhed, før der kan være tale om hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

I den konkrete situation overdrages der ikke nogen aktivitet, men derimod kun busser samt buschauffører/mekanikere.

Den ophørende busoperatør er ikke forpligtet til at overdrage busserne, men har en ret til at overdrage busserne mod forudgående tilkendegivelse. Ved tilkendegivelsen kan den ophørende operatør vælge at overdrage samtlige busser eller blot enkelte heraf. Den ophørende busoperatør kan således vælge at beholde samtlige af de hidtil anvendte busser til andre formål i virksomheden eller alternativt sælge de pågældende busser til tredjemand. Hvorvidt den ophørende busoperatør vælger at overdrage de anvendte busser, enkelte af disse eller slet ingen afgør den ophørende busoperatør ud fra betragtninger om nedskrevet værdi, vedligeholdelsesniveau og øvrig stand samt muligheder for egen anvendelse af busserne i en eksisterende kørselskontrakter.

Det bemærkes yderligere, at de busser, som anvendes fra dag ét i kørselskontrakterne, løbende udskiftes i henhold til vilkårene i kørselsaftalerne med Trafikselskaberne, hvorfor busser, der skal overdrages til ny busoperatør, som oftest ikke har været anvendt i hele kørselskontraktens periode.

Der overdrages ikke nogen rettigheder relateret til den ophørende kørselskontrakt i forbindelse med overdragelsen af busser og medarbejdere, eftersom kørselskontrakten med den ophørende busoperatør udløber, og en ny kørselskontrakt på nye vilkår indgås med den nye busoperatør.

De overtagne busser anvendes ofte ikke direkte af den nye busoperatør i forbindelse med driften af det vundne udbud. Busserne vil ofte indgå som reservebusser ved driften af det vundne udbud af den nye busoperatør eller alternativt blive solgt til tredjemand kort efter overdragelsen.

Overtagelse af busser er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at drive busoperatørvirksomhed. Busserne er blot et enkelt element i forbindelse med det at drive personbefordring.

Udover busser og medarbejder (buschaufførerne og mekanikere) er der en række andre elementer, som også skal være til stede for at kunne drive personbefordring. Således er der, udover at man selvfølgelig skal have en kørselskontrakt, behov for, at følgende elementer er til stede:

Administration:

Debitor- og kreditorafdeling
Personaleafdeling
Regnskabsafdeling
Kontrakts afdeling m.fl.

Depot: 

Driftschef
Depotchef
Klargøringspersonel
Vaskeforhold
Parkering
Personale faciliteter
Brændstoftank
Værkstedsfaciliteter 

Busserne og buschauffører/mekanikere er ikke tilstrækkeligt til at drive aktiviteten videre. Dette kræver flere elementer.

Der overdrages derfor ingen aktivitet (økonomisk enhed), men kun nogle få af de elementer, som kræves for at drive personbefordring.

Det er også et krav, at sælger ophører med drive den form for aktivitet, der var blevet overdraget jf. Østre Landsret afgørelse fra 1997 (TfS 1997.812). Denne meget principielle afgørelse ses ikke medtaget ved vurderingen af spørgsmålet.

Spørger ophører ikke med at drive personbefordring, fordi en enkelt kørselskontrakt ophører. Spørger vil fortsætte med at byde på og vinde nye kørselskontrakter.

Det skal endvidere bemærkes, at for at der er tale om virksomhedsoverdragelse, skal det være det købende selskabs (Trafikselskabernes) intention at drive personbefordring med de overtagne aktiver (busser).

Trafikselskaberne vil aldrig selv drive personbefordring med de pågældende busser. Driften af busserne vil altid blive udført af busoperatørerne. Så uagtet, at Trafikselskabernes aktivitet også betragtes som værende personbefordring jf. momslovens § 13, vil de evt. overdragede busser aldrig blive benyttet til personbefordring af Trafikselskaberne selv.   

Afslutning

Med indstillingen fra Skatterådet vil begrebet hel eller delvis virksomhedsoverdragelse blive så bred, at det efter Spørgers opfattelse vil have den konsekvens, at ethvert salg af et aktiv vil være omfattet af reglerne om hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, da et indkøbt aktiv altid kan og vil blive anvendt til brug i den købende virksomheds momspligtige aktiviteter.

Salget af busserne samt overdragelsen af buschaufførerne/mekanikere er fortsat kun et salg af aktiver uden nogen form for tilhørende rettigheder, eftersom kørselskontrakten er ophørt og busserne derved ikke længere er omfattet af en kørselskontrakt (udskiftet herfra). De overdragne busser samt buschaufførerne/mekanikere kan isoleret set ikke videreføre personbefordringsaktiviteten, eftersom de blot er få ud af mange nødvendige elementer, som skal være til stede for at honorere en kørselskontrakt.   

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at der ved salg/overdragelse af busser fra eksternt leasingselskab til spørger, i forbindelse med at spørgers kontrakt med trafikselskabet ophører, pålægges moms jf. momslovens § 4, stk. 1.

Lovgrundlag

Momslovens § 4, stk. 1:
Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. (...)

Begrundelse

Der skal som udgangspunkt afregnes moms ved momspligtige personers salg af varer, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Momspligten omfatter salg af en virksomheds aktiver, hvis virksomheden havde adgang til at foretage helt eller delvist momsfradrag ved indkøb af de pågældende aktiver.

I den foreliggende sag er det oplyst, at spørger, der er busoperatør, leaser et antal busser, med henblik på busdrift i henhold til kontrakter indgået med trafikselskaber.

Når en kontrakt med et trafikselskab ophører, og trafikselskabet vælger at indgå en ny kontrakt med en anden busoperatør end spørger, kan spørger ifølge aftalen med trafikselskabet vælge at lade trafikselskabet overtage de busser, der har været brugt til at køre i henhold til den ophørende kontrakt.

Når spørger har leaset bussen, kan spørger således vælge mellem at beholde leasingkontrakten med leasinggiver og dermed fortsætte med at lease en bus, der ikke længere har kontrakt til at køre nogen buslinier, eller at købe bussen af leasingsgiver med henblik på at videreoverdrage bussen til trafikselskabet.

Trafikselskabet videreoverdrager busserne til den nye busoperatør, der ifølge deres aftale med trafiksselskabet er forpligtet til at overtage de busser, der hidtil har kørt på ruten.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at det forhold, at spørger - efter at kontrakten med trafikselskabet er ophørt - køber en bus, som de hidtil har leaset, af et leasingsselskab, alene med det formål at sælge den videre, og altså ikke for at anvende den til momsfri personbefordring i virksomheden, ikke kan være en del af en eventuel virksomhedsoverdragelse fra spørger til trafikselskabet eller den nye busoperatør.

Skatteministeriet finder, at der med spørgers køb af en leaset bus fra et leasingselskab med henblik på umiddelbart videresalg er tale om overtagelse af et driftsaktiv, der er momspligtigt i medfør af momslovens § 4, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2 og 3

Hvis der svares "ja" til spørgsmål 1 ønskes det bekræftet, at spørger kan fradrage den pålagte moms jf. momslovens § 37, stk. 1, når de erhvervede busser efterfølgende udelukkende skal sælges/overdrages til den nye operatør eller til trafikselskabet.

Lovgrundlag

Momslovens § 37, stk.1:
Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13 (...).

Begrundelse

På baggrund af spørgers oplysninger må det lægges til grund, at spørger har købt bussen af leasingselskabet med henblik på at sælge bussen videre til trafikselskabet eller den nye operatør. Spørger har således ikke indkøbt bussen med henblik på at anvende den til personbefordring eller til andre formål, der er fritaget for moms efter momslovens § 13.

Skatteministeriet finder således, at spørger kan fradrage den moms, der er betalt til leasingselskabet, i forbindelse med at spørger købte bussen, jf. spørgsmål 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 og 3 bevares med "ja".

Spørgsmål 4-5
Det ønskes bekræftet, at der skal pålægges moms ved salg/overdragelse af de erhvervede busser fra eksternt leasingselskab til trafikselskabet eller direkte til den nye busoperatør, jf. momslovens § 4, stk.1.

Lovgrundlag

Momslovens § 4, stk. 1:
Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. (...)

Begrundelse

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skatteministeriets opfattelse, at spørgers køb af busser fra et eksternt leasingselskab ikke kan være et led i en eventuel virksomhedsoverdragelse.

Skatteministeriet lægger til grund, at spørger i den periode, hvor spørger havde kontrakt med trafikselskabet, leasede busserne fra et eksternt leasingselskab. Spørger har således ikke ejet og anvendt busserne i virksomheden med buskørsel i henhold til kontrakten. Først efter kontrakten med trafikselskabet ophørte, har spørger købt busserne af leasingsselskabet.

Ved et efterfølgende salg af busserne til trafikselskabet eller busoperatøren, er der således efter Skatteministeriets opfattelse tale om et momspligtigt salg af driftsaktiver, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4-5 besvares med "ja".

Spørgsmål 6-7
Det ønskes bekræftet, at der skal pålægges moms ved salg/overdragelse af de busser, der allerede ejes af spørger ved salg/overdragelse til trafikselskabet eller direkte til den nye busoperatør, jf. momslovens § 4, stk.1.

Lovgrundlag

Momslovens § 8, stk. 1:
Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. (...)

Begrundelse

Det fremgår af momslovens § 8, stk.1, 3. pkt., at når en virksomheds aktiver overdrages som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse undtages transaktionen fra beskatning. Der skal derfor ikke beregnes moms ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner og andre driftsmidler, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden. Jf. Den Juridiske Vejledning, 2012-1, afsnit D.A.4.5.

Bestemmelsen har til formål at forebygge de tab for statskassen, der kan opstå som følge af den overdragende virksomheds manglende betalingsevne. Den overdragende virksomhed kan derfor ikke frivilligt vælge at opkræve og afregne moms i forbindelse med sådanne virksomhedsoverdragelser.

Hvis en virksomhed løbende har salg af varer, maskiner og andre driftsmidler, og salget sker som et naturligt led i driften af virksomheden, skal der beregnes moms efter de almindelige regler.

Der foreligger kun en "overdragelse af virksomheden eller en del af denne", når de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i overdragelsen.

Momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., forudsætter således, at der er tale om en overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten selv fortsætter driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

I praksis foretages der altid en helhedsvurdering af de nærmere omstændigheder i forbindelse med virksomhedens salg af driftsmidler mv. Der sondres mellem handler, der har karakter af ordinære køb og salg af aktiver, og handler, der har karakter af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

I den foreliggende sag er der tale om, at når et trafikselskab ved en kontrakts udløb vælger at indgå en ny kontrakt med en anden busoperatør, så skal den nye busoperatør efter aftalen med trafikselskabet overtage de busser, som den hidtidige busoperatør har anvendt, ligesom de skal overtage de ansatte, der hidtil har betjent ruterne.

Det er således oplyst, at trafikselskabet i de kontrakter, der indgås med busoperatørerne, forudsætter at den nye busoperatør vil være stillet som erhverver af en virksomhed i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Skatteministeriet finder, at der ved overdragelse af de busser, som spørger har ejet og anvendt til personbefordring i den periode, hvor spørger havde kontrakt med trafikselskabet, sammen med det personale, der har været anvendt til samme virksomhed, er tale om en virksomhedsoverdragelse jf. momslovens § 8, stk.1, 3. pkt.

Skatteministeriet har lagt vægt på, at der med overdragelse af busser samt personalet, er overdraget de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift.

Indstilling

Det indstilles, at spørgsmål 6-7 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.