Indhold

I dette afsnit beskrives udfyldelsen af de rubrikker, der er fælles, uanset om der angives elektronisk eller på EU's enhedsdokument.

I oversigten er der taget udgangspunkt både i enhedsdokumentets rubrikker og toldsystemets yderligere opdelinger. Der er derfor ikke i alle tilfælde overensstemmelse mellem rubrikkens angivne navn og den trykte rubrik på enhedsdokumentet.

A. Ekspeditionssted

Her anfører man den firecifrede kode for det ekspeditionssted, hvor varerne frembydes. Koderne findes på SKATs hjemmeside.

Hvis varerne under anvendelse af EU's forsendelsesordning køres direkte til en godkendt modtagers anmeldte lageradresse, er det koden for det ekspeditionssted, som lageret hører under, der skal angives.

B. Angivelse

 • Første underrubrik:
  Man skal anvende følgende betegnelser:

IM: indførsel af varer med toldmæssig status T1 til EU's toldområde fra alle lande undtagen EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz (herunder Liechtenstein).

EU: indførsel af varer fra EFTA-lande.

CO: indførsel af T2-varer, der er underkastet særlige foranstaltninger i en overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltrædelse.

 • Anden underrubrik:
  Man skal anvende følgende koder:

A: i forbindelse med en almindelig angivelse (almindelig fremgangsmåde, artikel 62 i TK)

B: i forbindelse med en ufuldstændig angivelse (forenklet fremgangsmåde, artikel 76, stk. 1, litra a, i TK)

X: i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som er beskrevet under kode B

Z: i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde (artikel 76, stk. 1, litra c, i TK)

 • Tredje underrubrik:
  Her oplyser klarereren angivelsesart med koder:

FuE: Fuldstændig ekspres.

FuET: Fuldstændig ekspres, statistisk tærskelværdi

FoE: Forenklet ekspres.

SuP: Supplerende ekspresangivelse

StF: Standardfortoldning

StFT: Standardfortoldning, statistisk tærskelværdi

Klarereren skal kun udfylde tredje underrubrik ved angivelse på enhedsdokumentet og via en edb-filoverførsel. Ved elektronisk angivelse skal klarereren vælge angivelsesarten, inden klarereren udfylder angivelsen.

2. Afsenders navn

Det fuldstændige navn på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄

2a. Afsenders adresse

Den fuldstændige adresse på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄

3. Formularer

For angivelser afgivet på EU's enhedsdokument anfører man sidenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser, dvs. angivelse og supplementsangivelser. Hvis der til en fortoldningsangivelse hører 2 supplementsangivelser, anfører man henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3. Hvis fortoldningsangivelsen kun omfatter én varepost, anfører man intet i rubrik 3.

Klarereren skal ikke udfylde rubrikken ved elektronisk angivelse.

5. Vareposter

Det samlede antal af vareposter, der er omfattet af angivelsen. En fortoldningsangivelse kan højst omfatte 99 vareposter.

6. Kolli i alt

Det samlede antal kolli, der er omfattet af fortoldningsangivelsen.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄

7. Referencenummer

Det nummer, som toldsystemet automatisk tildeler angivelsen.

Referencenummeret, som er tildelt en forenklet ekspresangivelse, skal angives i rubrik 7, når de supplerende oplysninger angives.

Referencenummeret, som er tildelt en midlertidig oplæggelse, skal angives i rubrik 7, når standardfortoldning angives.

8. Modtager/nr.

Ved angivelse på enhedsdokumentet anfører klarereren her importørens navn, adresse og CVR/SE-nummer med foranstillet ISO landekode DK.

Ved elektronisk angivelse anfører man kun virksomhedens CVR/SE-nummer med foranstillet ISO landekode DK.

Hvis der er tale om en privat varemodtager, anfører man det fiktive SE-nummer DK09999981 samt navn og adresse.

12. Værdioplysninger

Når fragt mv. efter toldværdireglerne opdeles i en del uden for EU og en del inden for EU, skal klarereren angive den del af beløbet, der vedrører fragt mv. inden for EU, i hele kroner. Derudover anvender man rubrikken til at angive øvrige værdier, der kun er momspligtige, fx værdien af softwaren. Se afsnit F.A.9 Fortoldning. Hvis der allerede er sket momsberegning, skal denne del af beløbet ikke angives.

Det beløb, som man angiver i denne rubrik, skal ikke medregnes i toldværdien i rubrik 46, men skal medregnes i grundlaget for momsberegningen. Der skal altså ikke afregnes told af beløbet, men udelukkende moms.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄

14.  Klarereren/repræsentant

Klarereren/repræsentanten er den juridiske person, der afgiver fortoldningen.

I rubrikken anføres oplysning om klarererens/repræsentantens repræsentationsstatus samt CVR/SE-nummer, der skal angives med foranstillet ISO landekode DK.

Klareren angiver repræsentationsstatus med kode 1, 2 eller 3:

1)      Klarerer

2)      Repræsentant (direkte repræsentation), som beskrevet i TK artikel 5, stk. 2, første led.

3)      Repræsentant (indirekte repræsentation), som beskrevet i TK artikel 5, stk. 2, andet led.

Ved angivelse på enhedsdokumentet skal klarereren desuden anføre navn og adresseoplysninger om klarereren/repræsentanten.

15. Afsendelsesland

Her anføres koden for det land, hvorfra varerne er afsendt med Danmark som bestemmelsesland. Koderne, som skal benyttes, fremgår af SKATs hjemmeside.

Hvis varerne under transporten til Danmark har været genstand for opbevaring eller handelsmæssige transaktioner, der ikke har noget at gøre med varernes transport (fx opmagasinering, overdragelse mv.), skal man som afsendelsesland angive det sidste land, hvor opbevaring mv. har fundet sted.

18. Transportmidlets identitet ved ankomsten

Her angiver klarereren identiteten for det transportmiddel, hvor varerne befinder sig - fx container, anhænger, bil eller skib. Identiteten vil normalt være enten registreringsnummer eller navn. Tal og bogstaver skal skrives uden mellemrum.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, skal klarereren angive registreringsnummeret på både det trækkende køretøj og på påhængsvognen.

Hvis det drejer sig om postforsendelser eller transport i faste installationer, skal man ikke udfylde rubrikken. ►Herudover skal rubrikken ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄ 

21. Det grænseoverskridende aktive transportmiddel

Her skal man anføre nationaliteten på det aktive transportmiddel. Se landekoderne hér.

Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. Hvis transportformen for eksempel er lastbil på skib, vil det være skibet; hvis der anvendes et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Man skal ikke udfylde rubrikken ved indførsel med post, jernbane eller i faste installationer. ►Herudover skal rubrikken ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄ 

22.1 Faktura møntsort

Her angiver klarereren valutakoden for den møntsort, som fakturaen er udfærdiget i. Se koderne på SKATs hjemmeside.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).◄

22.2 Fakturabeløb

Her angiver klarereren det fakturerede beløb i den fakturerede valuta for alle varer omfattet af fortoldningsangivelsen.

►Rubrikken er frivillig at udfylde for klarereren.◄

25. Transportmåde ved grænsen

Her angiver klarereren koden for den transportmåde, der anvendes ved transporten over EU's ydre grænse. Denne transportmåde skal være i overensstemmelse med det aktive transportmiddel, som er angivet i rubrik 21.

Koden findes på SKATs hjemmeside.

26. Indenlandsk transportmåde

Her angives koden for den transportmåde, der anvendes fra EU's ydre grænse til Danmark. Koden kan fx være 30 (vejtransport), hvis der er tale om varer, der er ankommet med skib til Hamburg og videretransporteres til Danmark med lastbil.

30. Varernes placering

Her angiver klarereren, hvor varerne kan kontrolleres. Hvis feltet ikke er udfyldt, vil varens placering være toldekspeditionsstedet, der er angivet i rubrik A. Rubrikken udfyldes med ISO landekode DK, SE-nummer, bevillingstype og løbenummeret på den adresse i bevillingen, som der er tale om.

31.1 Kolli mærke og nummer

Her oplyses emballagernes mærke og numre. For uemballerede varer skal klarereren anføre "in bulk".

31.2 Containernummer

Hvis varerne transporteres i container, angiver klarereren identifikationsnummeret på containeren. Både præfiks og nummer skal anføres.

31.3 Kolliantal

Her anfører klarereren det samlede antal kolli, der er omfattet af vareposten.

31.4 Kolliart

Her beskriver klarereren, hvordan varerne er pakket. Emballagekoderne findes på SKATs hjemmeside.

31.5 Varebeskrivelse

En varebeskrivelse er en beskrivelse, der er tilstrækkelig entydig til at fastslå varekoden i Toldtariffen, og som muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation af varen.

32. Varepostnummer

For angivelser afgivet på EU's enhedsdokument skal klarereren anføre den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

For angivelser afgivet elektronisk udfyldes rubrikken automatisk.

33. Varekoder

Her angiver klarereren den 10-cifrede varekode i henhold til Toldtariffen. I nogle tilfælde skal der yderligere angives op til to 4-cifrede tillægskoder, fx når der er tale om antidumpingtold, landbrugselement mv. Se Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder og tillægskoder og afsnittet om MIO.

I visse tilfælde kan eller skal der anvendes en særlig varekode. Disse særlige varekoder finder man i den elektroniske udgave af tariffen på Toldtariffen. Alle særlige varekoder starter med 99.

34. Oprindelsesland

Klarereren skal angive oprindelsesland med koden for det land, hvor varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, skal klarereren anføre det land, hvor den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.

Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvor denne behandling har fundet sted.

Er der særlige regler til fastlæggelse af varers oprindelse i EU-forordninger eller internationale aftaler, fx vedrørende toldpræference, skal klarereren anføre oprindelseslandet i overensstemmelse med disse regler. Oprindelseslandet vil i disse tilfælde normalt fremgå af de dokumenter, som kræves fremlagt i bestemmelseslandet.

For skibe og fly, der allerede er i drift, angiver man landekoden for det land, hvor skibet eller flyet var registreret før erhvervelsen, uanset hvor det er bygget.

For varer, der hører under Toldtariffens kapitel 97, angiver man koden for afsendelseslandet.

Man anfører oprindelseslandet i den kode for landet, der fremgår af fortegnelsen over landekoder hér.

35. Bruttomasse (kg)

Klarereren skal anføre bruttovægten for den enkelte varepost i kg og g efter følgende regler:

Hvis bruttovægten er under 1 kg, skal man angive vægten i g (fx 0,867).

Hvis bruttovægten er over 1 kg, kan man enten angive vægten i hele kg eller i kg og g med tre decimaler (fx 22 eller 22,487).

"Bruttovægten" betyder den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, fx containere.

36. Præference

Her skal klarereren angive med en trecifret kode, om man anmoder om præferencetoldbehandling, og i givet fald hvilken type præference, der er tale om. Se koderne på SKATs hjemmeside.

►Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag (procedurekode 71 xx xxx).

37. Procedure

Her skal klarereren angive den 7-cifrede kode for den procedure, som varerne ønskes toldbehandlet efter.

De to første cifre er koden for den ønskede procedure, fx fortoldning til fri omsætning og frit forbrug (40) eller aktiv forædling (41 eller 51).

De to næste cifre er koden for en eventuel forudgående procedure. En forudgående procedure er en procedure, som varerne har været underkastet tidligere, og som har relevans for indførslen, fx udført til passiv forædling (21) eller oplagt på toldoplag (71). Hvis varerne ikke har været underkastet nogen relevant procedure, er cifrene 00.

De tre sidste cifre er:

 • En nærmere defineret EU-procedure, angivet ved en kode bestående af et bogstav efterfulgt af et løbenummer. Som et eksempel kan nævnes, at procedurekoden for varer, der returneres til Danmark fra et land uden for EU, og som angives som returvarer, vil være 40.10.F01, eller
 • En national kode bestående af tre tal.

Som et eksempel kan nævnes, at procedurekoden for varer, der indføres fra et ikke-EU land, og angives til fri omsætning og frit forbrug, vil være 40.00.000.

Alle procedurekoderne kan findes på SKATs hjemmeside.

38. Nettomasse (kg)

Nettovægten for den enkelte varepost angives i hele kg uden decimaler. Nettovægten er varens vægt uden emballage. Fx medregnes vægten af flasker ikke, når nettovægten for alkohol i flasker angives.

39. Kontingenter

Denne rubrik udfyldes, når klarereren

 • anmoder om kontingenttoldbehandling. I disse tilfælde anfører man det femcifrede DK-kontingentløbenummer, der fremgår af Toldtariffen med et foranstillet nul.
 • anmoder om kontingenttoldbehandling for visse landbrugsvarer, fx kød og ost, der kræver importlicens. Ordningerne administreres af NaturErhvervsstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af licenserne. Løbenummeret starter altid med 09.3xxx eller 09.4xxx. Løbenummeret fremgår af edb-toldtariffen.

Hvis klarereren anmoder om toldbehandling efter en gældende importloftsordning, skal klarereren anføre importloftsnummeret, der fremgår af edb-toldtariffen.

40. Summarisk angivelse/forudgående dokument

Rubrikken skal udfyldes med henvisning til eventuelt tidligere udfærdigede dokumenter, der er relevante for indførslen (fx fragtbrev, TIR forsendelse, EU forsendelse mv.).

Her er et eksempel på udfyldning af rubrikken:

Det foregående dokument er et T1-forsendelsesdokument, og bestemmelsestoldstedet har anvendt nummeret "238544". Koden vil i dette tilfælde være "Z 821-238544". ("Z for det foregående dokument, "821" for forsendelsesproceduren og "238544" for dokumentets registreringsnummer.)

Koderne findes på SKATs hjemmeside.

41. Supplerende enheder

Klarereren skal anføre supplerende mængde i den enhed, som Toldtariffen kræver for den pågældende varekode, fx stk., par, liter, MWh eller m2. Man anfører mængderne uden decimaler.

Ved indførsel af maskiner, apparater mv. samt visse arter transportmateriel, henhørende under Toldtariffens kap. 84-89 (afsnit XVI og XVII), der leveres i flere komponenter på forskellige tidspunkter, skal klarereren udfylde rubrikken efter reglerne for særlige varebevægelser, se afsnit F.A.9.8.

Klarereren skal kun udfylde rubrikken, hvis der er krav om supplerende enhed ifølge Toldtariffen, eller når der er tale om indførsel efter reglerne for særlige varebevægelser.

42. Varens pris

Her angiver klarereren varens pris i den fakturerede valuta for hver varepost i angivelsen.

xRubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på toldoplag af type A, B, C og E.◄

44.1 Bevillingsnummer

Bevillingsnummeret er journalnummeret på bevillingen eller tilladelsen.

44.2 Certifikat

Ved indførsel af varer omfattet af varebestemmelser eller med adgang til en nedsat told ud over de almindelige præferenceordninger er der ofte krav om, at varerne skal ledsages af et certifikat, en tilladelse eller lignende.

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, som gør, at de ikke kan frigives, før der er foretaget kontrol, skal klarereren medbringe certifikatet eller tilladelsen til toldmyndighederne til brug for kontrollen.

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, hvor der er krav om våbentilladelse el. lign., når varerne overgår til fri omsætning, skal klarereren indgive tilladelsen til SKAT.

Henvisning til AEO certifikat angives i denne rubrik.

Man angiver certifikatet ved hjælp af en kode på fire karakterer samt certifikatets nummer.

44.3 Varebestemmelser

Hvis varerne er omfattet af varebestemmelser, jf. afsnit F.A.11, er det her, man skal angive bogstavkoden for den pågældende varebestemmelse. 

Varebestemmelsen angiver, hvilke betingelser, der er knyttet til importen, fx at der skal fremlægges licens eller certifikat mv.

Hvis varen er omfattet af en varebestemmelse, skal klarereren desuden angive enten certifikatkode- og nummer i rubrik 44.2., eller oplysninger i rubrik 44.6., afhængigt af den pågældende varebestemmelse.

Det fremgår af Toldtariffen, om den enkelte varekode er omfattet af varebestemmelser.

44.4 Præferencedokumentationskode

Hvis man anmoder om præferencetoldbehandling, er det her, klarereren skal angive koden for den type præferencedokumentation, der skal anvendes. Koderne findes på SKATs hjemmeside.

44.4a Præferencedokumentationsnummer

Her angiver klarereren nummeret på det præferencedokument, der er angivet i rubrik 44.4. Hvis der er tale om en fakturaerklæring, angiver klarereren fakturanummeret.

44.6a Meddelelser kode

Hvis klarereren ansøger om forenklet bevillingsudstedelse for varer til forædling, midlertidig indførsel eller forarbejdning under toldkontrol, anfører man koden 00100 i denne rubrik.

44.6b Supplerende vareoplysninger

I denne rubrik kan klarereren skrive meddelelser om særlige forhold vedrørende fortoldningsangivelsen og varerne.

Her anfører klarereren fx de krævede oplysninger, hvis man ansøger om forenklet bevillingsudstedelse for varer til forædling, midlertidig indførsel samt forarbejdning under toldkontrol, oplysninger om evt. brækage (varebeskadigelse ved brud) mv.

Når varerne er omfattet af visse varebestemmelser angivet i rubrik 44.3., er det også her, klarereren skal angive supplerende vareoplysninger.

Desuden anvender man rubrikken til angivelsen af værdien af det lagrede på informationsmedier, jf. afsnit F.A.9.

44.9 Øvrige supplerende oplysninger

Rubrikken består af to underrubrikker: oplysningstype-kode og rubrikken værdi.

Oplysningerne i denne rubrik bruges bl.a. til at:

 • angive oplysninger, der ikke findes andre steder i angivelsen, men er nødvendige for beregningen af korrekte told- og afgiftsbeløb
 • angive tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed
 • anmode om frist til fremskaffelse af præference- og værdidokumentation (depositumsangivelser).

Oplysningstype-koderne findes på SKATs hjemmeside.

46. Statistisk værdi

Den statistiske værdi for den enkelte varepost svarer til varernes toldværdi. For toldfrie varer anvendes en tilsvarende værdi.

Klarereren skal angive værdien i hele danske kroner. Værdien skal være mindst 1 kr.

Skal der betales værditold af en vare, og har forsendelsen en samlet værdi på over 80.000 kr., skal klarereren afgive en toldværdideklaration. Hvis angivelsen omfatter flere vareposter, skal man altid - uanset værdi - afgive en toldværdispecifikation. Se reglerne i afsnit F.A.8.5.

47. Beregning af afgifter

Rubrikken består af fire underrubrikker: art, grundlag, sats og beløb. Man skal ikke angive noget i denne rubrik, idet Toldsystemets importdel automatisk foretager beregning af told-, afgifts- og momsbeløb på grundlag af oplysninger afgivet i andre rubrikker i fortoldningsangivelsen.

 • Afgiftsart: Afgiftsarten er en kode, der angiver, hvilken slags told, moms eller punktafgift, der er tale om. Ved indførsel af punktafgiftspligtige varer er det desuden som hovedregel et krav, at varemodtageren er registreret for den pågældende punktafgift. Momsen angives kun i den sidste varepost, hvor momsen af samtlige vareposter anføres.
 • Grundlag: Beregningsgrundlaget er det grundlag, som der skal beregnes told mv. eller moms af. Beregningsgrundlaget ved told mv. er det beløb eller den mængde, der i medfør af Toldtariffen er nødvendige for at foretage beregningen. Beregningsgrundlaget ved moms er summen af toldværdier og toldbeløb mv. fra de enkelte vareposter samt et evt. beløb angivet i rubrik 12. Der anføres ikke noget beregningsgrundlag, hvis arten er en punktafgift.
 • Sats: Der vil blive vist den sats, der er gældende på satsdagen, jf. afsnit F.A.9. Alle satser vises som hele tal i % x 100 eller i øre x 100 pr. kg, stk., liter mv., uanset om satsen er fastsat fx i kr. pr. 100 kg eller pr. 1000 liter. For eksempel angives 25 % som 2500 og 10,50 kr. pr. kg som 105.000. Ved toldlinier er satsen den toldsats mv., der skal anvendes efter Toldtariffen. Såfremt toldsatsen er toleddet (både procent og øre), eller der skal beregnes mere end én slags told, anføres satserne på to linjer med den relevante linieartikel Dette kan fx være tilfældet, når varen ud over told er belagt med landbrugselement eller antidumpingtold. Ved momslinier vises momssatsen. Ved punktafgiftslinier vises ikke nogen sats.
 • Beløb: Som beløb vises det beregnede told- eller momsbeløb med to decimaler, afrundet til nærmeste lavere ørebeløb, deleligt med 10. Det sidste ciffer af beløbet vil således altid være 0. Ved punktafgiftslinier vises ikke noget beløb.

De beregningsarter, som man anvender i dag, vil ikke længere fremgå af rubrik 47. Beregningsarterne vil imidlertid blive vist i en særskilt kolonne umiddelbart efter rubrik 47.

49. Identificering af oplag

Klarereren skal kun udfylde denne rubrik for varer, der oplægges på eller fraføres fra toldoplag. Man skal angive toldoplagets nummer, fx C123456DK.

54. Sted og dato samt klarererens/repræsentantens underskrift

Hvis man afgiver angivelsen på EU's enhedsdokument, er det klarereren selv eller en repræsentant for denne, for eksempel en speditør, der skal underskrive fortoldningsangivelsen. Hvis det er en speditør, der har underskrevet, er det stadig klarereren, der hæfter for told og afgifter.

En angivelse afgivet elektronisk, har den samme retsvirkning, som hvis den var underskrevet af den, der har edb-registreret angivelsen.