Dato for udgivelse
26 Jul 2012 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2012 10:27
SKM-nummer
SKM2012.467.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-0597-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Ægteskab, flytning, udland
Resumé

Skifteretten afsagde den 7. februar 2012 kendelse om gældssanering for A. A havde i sin ansøgning om gældsanering og efterfølgende på mødet i skifteretten oplyst, at A var ugift og boede alene. Dette fremgik også af det gældssaneringsforslag, der blev lagt til grund for gældssaneringen, og som A efterfølgende underskrev.

Skatteministeriet kærede skifterettens kendelse om gældssanering, idet A forud for gældssaneringssagens indledning havde indgået ægteskab og kort tid efter gældssaneringssagens indledning var flyttet til udlandet.

Vestre Landsret fandt, at A ikke under gældssaneringssagens behandling havde oplyst om sit ægteskab og sin midlertidige flytning til udlandet. A havde derved fortiet oplysninger af betydning for vurderingen af, om betingelserne for gældssanering var opfyldt. Da A således ikke havde medvirket loyalt ved sagens oplysning, nægtede landsretten gældssanering, jf. konkurslovens § 212, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)
Konkursloven § 212, stk. 1, nr. 2
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.1.7.5

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten ved advokat Jesper Freinsilber)

mod

A
(Selv)

Afsagt af landsdommerne

Lis Frost, Ulrik Jensen og Rikke Foersom (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Den 7. februar 2012 har Skifteretten afsagt kendelse om gældssanering for A.

Kendelsen er kæret af SKAT.

Landsretten afsagde

Kendelse

A oplyste i sin ansøgning om gældssanering og efterfølgende på mødet i skifteretten, at han var ugift og boede alene.

Gældssaneringssagen blev indledt den 8. september 2011, og der blev den 7. februar 2012 afsagt kendelse om gældssanering. A underskrev den 20. december 2011 det gældssaneringsforslag, der blev lagt til grund ved gældssaneringen, idet han herved på tro og love erklærede, at oplysningerne i forslaget var korrekte. I gældssaneringsforslaget er det oplyst, at han bor alene, idet han blev skilt i år 2001.

SKAT har fremlagt udskrifter fra CPR, hvoraf det fremgår, at A den 27. august 2011 indgik ægteskab med TS, og at han den 4. oktober 2011 udrejste til udlandet.

A har ved e-mail af 25. juni 2012 bekræftet disse oplysninger og supplerende oplyst, at han havde fremlejet sin lejlighed i ...1, mens han og hans ægtefælle i en periode på 6 måneder havde midlertidigt ophold i udlandet.

A har ikke under gældssaneringssagens behandling oplyst om sit ægteskab og den midlertidige flytning til udlandet, og han har herved fortiet oplysninger, der har betydning for vurderingen af, om betingelserne for gældssanering er opfyldt.

Da A således ikke loyalt har medvirket ved sagens oplysning, nægter landsretten gældssanering, jf. konkurslovens § 212, stk. 1, nr. 2.

T h i   b e s t e m m e s

A nægtes gældssanering.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.