Dato for udgivelse
10 Jul 2012 14:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 May 2012 09:50
SKM-nummer
SKM2012.444.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-098626
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Filial, udenlandsk, forsikring, hensættelser, diskontering
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en dansk filial af et fransk forsikringsselskab skal opgøre den danske skattepligtige indkomst på grundlag af regnskaber udarbejdet i henhold til fransk lovgivning, hvilket medfører, at der ikke skal foretages diskontering af hensættelser til forpligtelser overfor de forsikrede.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 13, stk. 2

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 13, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen Selskab og aktionærer 2012-1, afsnit S.C.1.3.2.5

Spørgsmål

Kan Spørger, Dansk Filial af et fransk forsikringsselskab, opgøre den danske skattepligtige indkomst på grundlag af regnskaber udarbejdet i henhold til fransk regnskabslovgivning, dvs. hvor der ikke er foretaget diskontering af hensættelser til forpligtelser overfor de forsikrede?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden er filial af et forsikringsselskab fra Frankrig og er registreret som skadesforsikringsselskab i Danmark.

Selskabet har mange års erfaring med at tilbyde forsikringsløsninger på det danske marked. Den danske filials (i det følgende "Spørger") kunder repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Filialen har kunder inden for det offentlige og det private segment.

Spørger tilbyder virksomheder finansiel beskyttelse inden for stort set samtlige områder af virksomhedens drift, med speciale inden for ansvarsforsikringer, rejse og ulykkesforsikringer samt bygnings- og løsøreforsikring.

Spørger er som nævnt ovenfor filial af et fransk selskab, hvorfor der ikke udarbejdes regnskaber i henhold til den danske regnskabslovgivning. Der udarbejdes alene regnskaber i henhold til et andet EU-lands regnskabslovgivning, her Frankrig. Der er ikke krav om indsendelse af en dansk årsrapport til Finanstilsynet eller til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

De franske regnskabsregler afviger fra de danske, idet der ikke i henhold til fransk regnskabslovgivning er krav om diskontering af hensættelser til dækning af forpligtelser over for de forsikrede.

For indkomståret 2009 og tidligere har Spørger anvendt den indirekte metode ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Indkomsten er opgjort på baggrund af regnskabet for det franske selskab, hvor hensættelserne til dækning af forpligtelser over for forsikrede ikke har været diskonterede.

Fra og med indkomståret 2010 overgår den danske forsikringsfilial til den direkte metode. Der foreligger særskilt regnskabsføring for aktiviteten i filialen. Dette regnskabsgrundlag vil blive lagt til grund ved udarbejdelsen af indkomstopgørelsen efter den direkte metode.

Denne regnskabsføring er baseret på den franske regnskabslovgivning. Efter fransk regnskabslovgivning skal forsikringsmæssige hensættelser opgøres uden diskontering.

Ifølge dansk regnskabspraksis (Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser - BEK 1310 af 16. december 2008) skal hensættelserne diskonteres, såfremt en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af hensættelserne. I givet fald anvendes en diskonteringssats opgjort efter reglerne i bekendtgørelsens bilag 8.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det ønskes som nævnt bekræftet, at Spørger kan anvende de regnskabsmæssige hensættelser som opgjort efter Spørgers franske regnskabspraksis ved den danske skatteopgørelse.

Lovgrundlaget for fradrag for forsikringsmæssige hensættelser

Ifølge selskabsskattelovens § 13, stk. 2, kan forsikringsselskaber ved opgørelse af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der hensættes til dækning af forpligtelser overfor de forsikrede.

Reglen har i sin nuværende form følgende ordlyd:

"Forsikringsselskaber kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 3-9 eller § 13 F fradrage beløb, der er medgået til skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8, i det omfang indkomstårets skat efter pensionsafkastbeskatnings-lovens § 8 har reduceret indkomstårets hensættelser eller ydelser til de forsikrede vedrørende det indkomstår, der svarer til indkomståret efter denne lov, og beløb, der hensættes til dækning af forpligtelserne over for de forsikrede i form af forsikringsmæssige hensættelser og lovpligtige udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring."

Bestemmelsen er ændret ad flere omgange siden. Bestemmelsen havde følgende ordlyd ved den oprindelige tilblivelse af selskabsskatteloven (L 43 1959/60):

"Forsikringsselskaber kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der henlægges til dækning af de overfor de forsikrede indgåede forpligtelser (præmiereserve og skadesreserve) eller til bonusfonds. Endvidere kan fradrages beløb, der af de nævnte selskaber henlægges til sikkerhedsfonds, såfremt det i selskabets vedtægter er fastsat, at sikkerhedsfondens midler alene kan anvendes til styrkelse af præmiereserven eller på anden måde til fordel for de forsikrede".

Lovens ordlyd omtaler ikke, hvorledes der skal forholdes med hensyn til diskontering, der blev indført i de danske regnskabsbestemmelser i 2007. Hverken bemærkningerne til den oprindelige bestemmelse eller efterfølgende ændringer hertil indeholder nogen konkret omtale. Ligningsvejledningen indeholder tilsvarende ingen omtale.

For danske forsikringsselskaber, som er underlagt den danske regnskabsbekendtgørelse, er diskonteringen af de forsikringsmæssige hensættelser efter skattepraksis anset for omfattet af opgørelsen af den fradragsberettigede erstatningshensættelse, jævnfør Landsskatterettens afgørelse refereret i TfS 2007, 238 LSR (SKM2006.791.LSR).

Særligt vedrørende udenlandske forsikringsselskaber

Der findes os bekendt ingen praksis vedrørende udenlandske forsikringsselskabers hensættelser ved anvendelse af den direkte metode.

Spørger er som nævnt ikke pligtig til at udarbejde et selvstændigt dansk regnskab. Der aflægges alene regnskab for Spørger efter fransk regnskabslovgivning.

Fransk regnskabslovgivning indeholder ikke regler om diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. Den danske regnskabsføring er tilrettelagt i overensstemmelse med den franske regnskabslovgivning. De forsikringsmæssige hensættelser, som indregnet i Spørgers regnskabsgrundlag, er i overensstemmelse hermed på et udiskonteret grundlag.

Spørger er underlagt tilsyn i Frankrig.

Lov om finansiel virksomhed ("FIL") fastlægger rammerne for danske og udenlandske forsikringsselskabers finansielle aktiviteter i Danmark. FIL er bl.a. baseret på EU-direktiverne vedrørende skadesforsikring og livsforsikring.

I FIL § 30 er fastlagt betingelserne for, at en finansiel virksomhed fra et andet EU/EØS-land kan drive virksomhed i Danmark gennem en filial.

Ifølge FIL § 30 kan en finansiel virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, påbegynde at udøve virksomhed i Danmark gennem en filial 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet. Filialen i Danmark kan kun udøve de aktiviteter, som er omfattet af virksomhedens tilladelse i hjemlandet.

Finanstilsynet skal indhente en række oplysninger fra hjemlandets finanstilsyn, eksempelvis beskrivelse af filialens virksomhed, oplysning om filialens organisation og filialens planlagte aktiviteter, samt erklæring om at de planlagte aktiviteter er omfattet af virksomhedens tilladelse i hjemlandet.

Herudover skal Finanstilsynet særligt for forsikringsselskaber indhente et solvenscertifikat fra hjemlandets finanstilsyn. Solvenscertifikatet er en bekræftelse af, at det pågældende selskab opfylder de gældende kapitalkrav i hjemlandet.

Generelt er kapitalkrav vedrørende finansielle virksomheder fastlagt i henhold til EU-direktiver. Efter forsikringsdirektivet skal hjemlandets tilsyn påse, at forsikringsselskabets kapital er tilstrækkelig til at dække selskabets forpligtelser overfor forsikringstagere i såvel hjemlandet som i udlandet.

De opgjorte forsikringsmæssige hensættelser vedrørende den danske filial indgår ved opgørelsen af det udenlandske forsikringsselskabs solvensopgørelse efter hjemlandets regler. Der foretages ingen særskilt opgørelse af den danske filials solvens efter danske regler. Det franske finanstilsyn påser, at forsikringsselskabets hensættelser er opgjort i overensstemmelse med gældende lovgivning i Frankrig. Endvidere er selskabet underlagt ekstern revision, der også som led i revisionen gennemgår opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser.

Endvidere kan henvises til, at der ikke for danske forsikringsfilialer er etableret samme procedurer, som finder anvendelse for danske filialer af udenlandske kreditinstitutter, jf. skattekontrollovens § 6D. Med denne bestemmelse kan SKAT anmode det danske finanstilsyn om at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v. foretaget af bankfilialen. Der er ikke indført tilsvarende regler for danske forsikringsfilialer.

Det må derfor forudsætningsvist ligge til grund for reglen i selskabsskattelovens § 13, stk. 2, at de fradragsberettigede hensættelser skal opgøres i overensstemmelse med de regnskabsregler/lovgrundlag, som forsikringsselskabet er underlagt, dvs. regnskabsbekendtgørelsen for danske forsikringsselskaber eller de respektive udenlandske regnskabsregler som foreskrevet af det udenlandske finanstilsyn.

Spørger er som nævnt underlagt tilsyn i Frankrig. Det franske finanstilsyn påser i samarbejde med selskabets eksterne revision, at selskabet indregner hensættelser i overensstemmelse med den foreliggende franske regnskabslovgivning. De opgjorte hensættelser indgår i selskabets solvensopgørelse.

Spørger ønsker som omtalt at anvende selskabets regnskabsgrundlag ved udarbejdelse af filialens skatteopgørelse. Eventuel omberegning af de forsikringsmæssige hensættelser til dansk praksis vil medføre unødigt dobbeltarbejde. De opgjorte hensættelser foreligger som nævnt allerede opgjort i henhold til regnskabslovgivningen i Frankrig, dvs. i henhold til gældende lovgivning i et andet EU-land.

Såfremt hensættelserne skulle omberegnes, ville de omberegnede hensættelser ikke være underlagt nogen tilsynsmyndigheds kontrol eller være underlagt nogen revisionsmæssig gennemgang. Omberegning vil indebære risiko og mulighed for fejl ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, herunder vedrørende sammenhængen mellem de enkelte indkomstår.

Anvendes forskellige regnskabsgrundlag, vil forskellene i de anvendte regnskabsgrundlag endvidere skulle indarbejdes ved filialens regnskabsrapportering til hovedkontoret og derved påføre filialen en række uhensigtsmæssige rapporteringsudfordringer. Dette undgås, når filialens regnskabsgrundlag kan opretholdes konsistent med moderselskabets og hovedkontorets regnskabspraksis.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at en Dansk Filial af et fransk selskab, kan opgøre den danske skattepligtige indkomst på grundlag af regnskaber udarbejdet i henhold til fransk regnskabslovgivning, dvs. hvor der ikke er foretaget diskontering af hensættelser til forpligtelser over for de forsikrede?

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 13, stk. 2:    

"Forsikringsselskaber kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 3-9 eller § 13 F fradrage beløb, der er medgået til skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8, i det omfang indkomstårets skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8 har reduceret indkomstårets hensættelser eller ydelser til de forsikrede vedrørende det indkomstår, der svarer til indkomståret efter denne lov, og beløb, der hensættes til dækning af forpligtelserne over for de forsikrede i form af forsikringsmæssige hensættelser og lovpligtige udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring.?

Praksis

SKM2006.791.LSR

Ved afgørelsen blev der fastsat retningslinjer for opgørelsen af den forsikringstekniske rente efter selskabsskattelovens § 13, stk. 9.

Det skal fremhæves, at kendelsen lægger vægt på det danske Finanstilsyns dagældende bekendtgørelse om skadesforsikringsselskabers regnskabsaflæggelse.

Begrundelse

Ved Lov nr. 1534 af 19. december 2007 blev selskabsskattelovens § 12 ophævet, så indkomstopgørelsen blev ens for alle filialtyper i Danmark.

Formålet med ændringen var, at danske filialer af udenlandske forsikringsselskaber, der indtil lovændringen havde anvendt den "indirekte metode" til at opgøre deres indkomst, nu skal anvende den "direkte metode". Filialerne skal ved den "direkte metode" betragtes som selvstændige foretagender med egne indtægter og udgifter.

Ved ophævelsen af selskabsskattelovens § 12 skete der alene en ophævelse af § 12 og der blev ikke indført nogen særlig regel om, at danske filialer af udenlandske forsikringsselskaber skulle foretage en diskontering af hensættelser overfor de forpligtede.

Det fremgår af SKM2006.791.LSR, at hjemlen for danske forsikringsselskaber er fastsat af Finanstilsynet i de relevante bekendtgørelser.

Det er oplyst, at spørger er en filial af et fransk selskab, og at der derfor udarbejdes regnskaber i henhold til fransk lovgivning, hvor der ikke er noget krav om diskontering af hensættelser til dækning af forpligtelser overfor de forsikrede.

Det er Skatteministeriets vurdering, at SKM2006.791.LSR alene har virkning for selskaber, der skal følge det danske Finanstilsyns bekendtgørelser om regnskabsaflæggelse, og at der ikke med ophævelsen af selskabsskattelovens § 12 er skabt en særlig hjemmel til diskontering vedr. filialer.

Med baggrund i ovenstående er det Skatteministeriets opfattelse, at spørger skal følge de franske regler for diskontering af hensættelser til dækning af forpligtelser overfor de forsikrede.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.