Dato for udgivelse
05 jul 2012 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2012 09:14
SKM-nummer
SKM2012.431.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 38A-540/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fradrag, låneomkostninger, aktieerhvervelse, rådgivningsomkostninger
Resumé
  
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvilke udgifter der i forbindelse med et kapitalfondsopkøb kunne fradrages i medfør af den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 J.

Landsskatteretten havde fastslået, at sagsøgte i det væsentligste ikke var berettiget til at fradrage advokat- og revisorudgifter, idet disse fandtes at være afholdt over for kapitalfondsforvalterne (projektomkostninger). Landsskatteretten tillod dog samtidig fradrag for enkelte udgiftsposter. Landsskatterettens kendelse efterlod på dette punkt tvivl om, hvilke udgifter der i en kapitalfondssag kunne henføres til et investeringsprojekt, og dermed bl.a. hvilke udgifter der var fradragsberettigede i henhold til den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 J.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens kendelse på dette punkt for domstolene. Skatteministeriet gjorde til støtte for synspunktet om manglende fradragsret gældende, at der var tale om ikke fradragsberettigede projektomkostninger. Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at sagsøgte ikke havde udvidet sin virksomhed, samt at der var tale om omkostninger til rådgivning om finansiering, der ikke kunne fradrages efter ligningslovens 8 J. Endelig gjorde Skatteministeriet gældende, at sagsøgte ikke havde afholdt advokat- og revisorudgifter.

Sagsøgte tog bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand efter sagens anlæg.
  

Reference(r)
Ligningsloven § 8, stk. 3, punkt 3
Ligningsloven § 8 J, stk. 1 (dagældende)
  
Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-2 E.A.2.1.4.2

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

H1 A/S (tidligere H1x A/S)
(Advokat Hans Severin Hansen)

Afsagt af byretsdommer

Anette Burkø

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i byretten den 1. februar 2012, har sagsøgeren, Skatteministeriet, påstået sagsøgte, H1 A/S (tidligere H1x A/S)'s skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 forhøjet med 1.266.597 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand med sagsomkostninger som nedenfor anført.

Retten bestemte under hensyntagen til sagens karakter, at hver part skal bære egne omkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 A/S (tidligere H1x A/S)'s skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 forhøjes med 1.266.597 kr.

Hver part bærer egne omkostninger.