Varer og ydelser kan leveres momsfrit til:

  • Væbnede styrker fra et NATO-land til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner. Fritagelsen omfatter ikke styrker fra bestemmelseslandet selv. Fritagelsen er betinget af, at styrkerne udgør et led i det fælles forsvar, og at de pågældende er berettiget til momsfritagelse i værtslandet. For varers vedkommende er fritagelsen betinget af, at varerne transporteres til bestemmelseslandet.

Se ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra e. Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra d) og andet afsnit.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Bestemmelsen blev indsat i momsloven ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 med virkning fra 1. april 2012. Før da blev NATO-styrker i andre EU-lande anset for omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Se evt. D.A.1.1.7.3 i Den juridiske vejledning 2012-1.