Dato for udgivelse
06 Jul 2012 15:07
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Pæcisering af overgangsregler L 94 for leasingtagere.


Overgangsregler - leasingtager

Registreringsafgiftslovens § 8 er ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2012 (lovforslag nr. L 94) Loven indeholder en overgangsordning, hvorefter køretøjer, hvorom der er indgået skriftlig aftale om køb eller leasing med slutbruger, herunder en leasingtager inden den 28. februar 2012, afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 8, hvis køretøjet anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret senest den 31. juli 2012.

SKAT har fra flere sider fået forespørgsler om, hvorvidt en udlejningsvirksomhed kan anerkendes som leasingtager, og dermed være omfattet af overgangsordningen.

En biludlejningsvirksomhed kan godt anses som leasingtager, under forudsætning af, at der inden den 28. februar 2012 er indgået en aftale om leasing, og at begge parter er bundet af denne aftale og under forudsætning af, at det kan dokumenteres.

Overgangsregler og Motorregisteret (DMR)

I SKATs nyhedsbrev fra maj måned blev det bl.a. anført, at det af køretøjets certifikat skulle fremgå, hvis et køretøj var omfattet af overgangsordningen. Certifikatet er imidlertid bortfaldet ved indførelsen af Det digitale Motorregister.

Ved indregistrering af køretøjer på overgangsordning i  Motorregisteret, er det ikke muligt at anføre, at der er tale om et køretøj omfattet af overgangsordningen, men den nødvendige dokumentation skal være til stede i virksomheden. Vær også opmærksom på, at  køretøjer på overgangsordning skal anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret senest den 31. juli 2012.