Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige procedurer mv. i forbindelse med midlertidig indførsel af varer.

Afsnittet indeholder:

 • Bevilling til midlertidig indførsel
 • ATA/CPD-carneter
 • Mundtlig angivelse
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forbliven under ordningen
 • Overførsel til anden bevillingshaver
 • Oplysningsskema INF6
 • Afslutning af proceduren
 • Frigivelse af sikkerhedsstillelse
 • Udligningsrenter.

Bevilling til midlertidig indførsel

Der kræves bevilling til henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel. Det fremgår af TK artikel 85.

Ansøgning om bevilling afleveres til SKAT. Ansøgningen skal indeholde de nødvendige oplysninger, og den skal være udfærdiget efter modellen i GB bilag 67, jf. GB artikel 497, stk. 1. Se blanket nr. 13.018.

Reglerne om bevilling er nærmere beskrevet i afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.

Bevillingsudstedelse kan endvidere ske efter en forenklet fremgangsmåde, jf. GB artikel 497, stk. 3. I disse tilfælde gælder fortoldningsangivelsen sammen med en specifikation som bevillingsansøgning, og SKATs antagelse af fortoldningsangivelsen gælder som bevillingsudstedelse. Se afsnit F.A.21.2 Ansøgning og bevilling om de nærmere betingelser for forenklet bevillingsudstedelse.

Ved midlertidig indførsel efter GB artikel 575 (erstatningsproduktionsmidler) kan told- og skatteforvaltningen kræve en skriftlig ansøgning om bevilling. Se afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.

Bevillingskravet kan også opfyldes ved fremlæggelse af et ATA-carnet eller CPD-carnet.

Fremlæggelsen af carnetet gælder som bevillingsansøgning, og antagelsen af carnetets blad for indførsel gælder som bevilling til proceduren.

For visse specifikke varer kan ansøgning om bevilling til midlertidig indførsel ligeledes ske på indførselstidspunktet i form af en mundtlig angivelse ved toldekspeditionsstedet eller ved at den rejsende går gennem grøn kanal i lufthavnene. Se nærmere herom nedenfor.

Der er også mulighed for en bevilling, der omfatter forskellige toldadministrationer. Se afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.

ATA/CPD-carneter

SKAT imødekommer anmodninger om toldfritagelse ved anvendelse af ATA/CPD-carneter, hvis carneterne er udstedt i et deltagende land og er påtegnet og garanteret af en sammenslutning, der indgår i en international garantikæde.

Medmindre andet fremgår af bilaterale eller multinationale aftaler, er "et deltagende land" en kontraherende part i ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen, der har accepteret antagelse af ATA/CPD-carneter som led i proceduren for midlertidig indførsel.

Angivelse til midlertidig indførsel gælder kun for ATA/CPD-carneter, der

 • vedrører varer og anvendelser, som er omfattet af disse konventioner eller aftaler
 • bærer toldmyndighedernes påtegning i den rette rubrik på carnetets omslag
 • gælder i hele EU.

ATA/CPD-carneter forelægges ved indpassagestedet til EU, medmindre toldmyndighederne på dette sted ikke er i stand til at få bekræftet, om betingelserne for opfyldelsen af proceduren er opfyldt.

Disse regler fremgår af GB artikel 580.

Et ATA-carnet anvendes ved midlertidig indførsel af varer undtagen transportmidler.

Et CPD-carnet anvendes med midlertidig indførsel af transportmidler.

Følgende oversigt viser de varer, for hvilke der især kan ansøges om midlertidig indførsel ved forelæggelse af et ATN-carnet:

 • Fagligt udstyr
 • Varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer, kongresser eller lignende arrangementer
 • Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr, reservedele og tilbehør, værktøjer, der er specielt beregnet til vedligeholdelse, eftersyn, justering eller reparation af sådant materiale eller udstyr
 • Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
 • Katastrofeudstyr
 • Emballager, for hvilke der kan kræves skriftlig angivelse
 • Varer af enhver art, som skal undergives forsøg, eksperimenter eller demonstrationer, herunder forsøg og eksperimenter, der er nødvendige for en godkendelse, bortset fra forsøg, eksperimenter og demonstrationer, der gennemføres i erhvervsmæssigt øjemed
 • Varer af enhver art, som skal anvendes ved gennemførelsen af forsøg, eksperimenter og demonstrationer, bortset fra forsøg, eksperimenter, og demonstrationer der gennemføres i erhvervsmæssigt øjemed
 • Vareprøver, dvs. genstande, der repræsenterer en bestemt kategori af varer, der allerede fremstilles, eller som er eksempler på varer, der planlægges fremstillet - men ikke identiske genstande, der indføres af samme person eller sendes til en enkelt modtager, og ikke i sådanne mængder, at de som helhed betragtet ikke længere udgør vareprøver i sædvanlig handelsmæssig forstand
 • Erstatningsproduktionsmidler, der midlertidigt stilles gratis til rådighed for importøren af eller på initiativ af leverandøren af lignende produktionsmidler, der vil blive indført senere til overgang til fri omsætning, eller af produktionsmidler, som anvendes og tilbageleveres, når reparationen er udført
 • Kunstværker, der indføres for at blive udstillet med henblik på salg
 • Kinematografiske positivfilm, eksponerede og fremkaldte, der skal besigtiges inden deres kommercielle anvendelse
 • Film, magnetbånd og film påført magnetspor, der er beregnet til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion
 • Film, der viser produkters art eller hvordan udenlandske produkter eller materiel fungerer. Dette på betingelse af, at disse film ikke er bestemt til offentlig forevisning i erhvervsmæssigt øjemed
 • Informationsbærende medier med optagelser, der sendes vederlagsfrit til brug ved automatisk databehandling
 • Genstande (herunder køretøjer) som ifølge deres art ikke kan bruges til andet end reklame for særlige genstande eller for en særlig ydelse
 • Levende dyr af enhver art, der indføres til dressur, optræning, avlsbrug eller for at undergives veterinær behandling
 • Turistinformationsmateriale
 • Materiel af forskellig art, der anvendes under en offentlig myndigheds tilsyn og ansvar til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastruktur af almen betydning i grænseområder.

Mundtlig angivelse

For følgende varer kan man anvende en forenklet fremgangsmåde ved ansøgning om udstedelse af bevilling - det vil sige, at varerne kan angives mundtligt over for SKAT uden skriftlig fortoldning. Se GB artikel 229:

 • Emballage, når den indføres fyldt og er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes og som viser, at emballagen tilhører en person etableret uden for EU (se afsnit F.A.19.2 Emballage)
 • Radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og køretøjer, der specielt er indrettet til anvendelse ved radio- og fjernsynsreportager sammen med udstyr hertil, som indføres af offentlige eller private institutioner, der er etableret uden for EU, og som er godkendt af SKAT til at indføre det pågældende udstyr og køretøjer
 • Instrumenter og apparater, der er nødvendige for, at læger kan yde assistance til syge, der afventer organtransplantation (se afsnit F.A.19.2 om Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr)
 • Rejsendes personlige effekter og varer, der indføres i sportsøjemed (se afsnit F.A.19.2),
 • Transportmidler, paller og containere (se afsnit F.A.19.2)
 • Velfærdsmateriel for søfolk, der anvendes på et skib i udenrigsfart (se afsnit F.A.19.2)
 • Visse transportable musikinstrumenter (se afsnit F.A.19.2 om Fagligt udstyr)
 • Andre varer, hvis SKAT giver tilladelse til det.

Ved mundtlig angivelse skal der samtidig afgives en specifikation til toldekspeditionsstedet indeholdende nærmere oplysninger om importøren, de indførte varer, henvisning til relevant artikel i GB samt anvendelsesstedet i EU. Se GB artikel 497. Blanket 13.027 kan anvendes som specifikation. Specifikationen skal afgives i to eksemplarer. Det ene eksemplar afstemples af toldekspeditionsstedet og afleveres retur til klarereren. Specifikationen fungerer herefter som bevilling til  midlertidig indførsel for de deri angivne varer.

I visse tilfælde kan forlanges skriftlig angivelse, se afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.

Toldangivelse ved enhver anden handling 

For følgende varer anses ansøgning om bevilling til midlertidig indførsel for at være afgivet i forbindelse med den rejsendes passage igennem en grøn kanal eller en kanal mærket »ingen varer at angive«, eller ved varernes befordring via et tToldekspeditionssted, hvor der ikke er to kanaler, uden uopfordret at foretage toldangivelse. Se GB artikel 233:

 • Rejsendes personlige effekter og varer, der indføres i sportsøjemed (se afsnit F.A.19.2),
 • Transportmidler, paller og containere (se afsnit F.A.19.2)
 • Velfærdsmateriel for søfolk, der anvendes på et skib i udenrigsfart (se afsnit F.A.19.2)
 • Visse transportable musikinstrumenter (se afsnit F.A.19.2 om Fagligt udstyr).

I det omfang betingelserne for at anvende proceduren for toldangivelse ved enhver anden handling er opfyldt anses bevilling til midlertidig indførsel for at være udstedt for de pågældende varer på tidspunktet for varernes passage via grøn kanal/toldekspeditionsstedet.

Viser en efterfølgende kontrol, at varerne ikke opfylder betingelserne for angivelse til proceduren for midlertidig indførsel ved benyttelse af en toldangivelse ved enhver anden handling, anses varerne for være indført på ikke-forskriftsmæssig vis. Se GB artikel 234.

I visse tilfælde kan forlanges skriftlig angivelse, se afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning. 

Sikkerhedsstillelse

Hovedregel ved skriftlig angivelse

Ved indførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel, skal der stilles sikkerhed for told og afgifter, når indførslen sker med en skriftlig angivelse. Det fremgår af GB artikel 581.

Sikkerheden for told og afgifter kan stilles på følgende måder:

 • Ved indbetaling eller debitering (kun hvis virksomheden er importørregistreret og tilmeldt Skats sikkerhedsstillelsesordning) af et beløb, der svarer til det told- og afgiftsbeløb, der skal betales for varerne på indførselstidspunktet
 • I form af bankgaranti eller lignende, hvis det samlede told- og afgiftsbeløb overstiger 10.000 kr.
 • I visse tilfælde ved ATA-carneter og CPD-carneter.

Regnskab

For at gøre det lettere at kontrollere proceduren, kan toldmyndighederne forlange, at der føres regnskab. Dette fremgår af GB artikel 581, stk. 2.

Regnskabet skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i GB artikel 516.

Undtagelser

I henhold til bilag 77 til GB kræves der ikke sikkerhedsstillelse ved

 • materiel, der tilhører luftfartsselskaber, rederier, jernbaneselskaber eller postadministrationer, og som anvendes af disse i international trafik, forudsat at materiellet er forsynet med tydelige kendemærker
 • tom emballage, forsynet med kendemærker, der ikke kan slettes eller fjernes
 • udstyr til bekæmpelse af følgerne af katastrofer til statslige eller godkendte organer
 • medicinsk og kirurgisk udstyr samt laboratorieudstyr til hospitaler, klinikker og lignende, der har akut behov for sådant udstyr
 • midlertidig indførsel af varer, der er overført i den i artikel 513 i GB anførte forstand når den tidligere bevillingshaver henførte varerne til midlertidig indførsel i overensstemmelse med artikel 229 eller 232.

Der kræves heller ikke sikkerhedsstillelse ved indførsler, der foretages af statsadministrationer eller offentlige institutioner.

Moms

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse for momsen, når indførslen foretages af

 • en momsregistreret virksomhed med fuld fradragsret for momsen
 • en udenlandsk virksomhed, der kan dokumentere, at den er berettiget til tilbagebetaling af momsen efter ML § 45
 • offentlige institutioner eller statsadministrationer.

Se Momsvejledningen her: D.A Moms

Museer, kunstgallerier og andre institutioner

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse ved indførsler, der foretages af museer, kunstgallerier og andre institutioner, som af SKAT er godkendt til toldfrihed efter artikel 42 i Rådets Forordning (EF) nr. 1186/2009, se afsnit F.A.29.5 Definitiv toldfrihed. Der skal afgives særlig erklæring om udstillingsstedets adresse og om fristen for effekternes genudførsel eller evt. fortoldning. Fritagelsen for sikkerhedsstillelse gælder også moms.

Forbliven under ordningen

Den samlede periode, hvor varerne kan forblive under proceduren med samme formål og under samme bevillingshavers ansvar, må ikke overstige 24 måneder. (I enkelte tilfælde er der fastsat en kortere frist, der er beskrevet i de enkelte afsnit). Det gælder også, hvis proceduren er afsluttet ved henførsel under en anden suspensionsprocedure og varerne efterfølgende igen henføres under proceduren for midlertidig indførsel. Det fremgår af GB artikel 553, stk. 2.

SKAT kan dog efter anmodning forlænge perioden med det tidsrum, hvor varerne ikke anvendes i overensstemmelse med de betingelser, som SKAT fastsætter i den forbindelse.

Under særlige omstændigheder kan SKAT efter anmodning forlænge perioden for at muliggøre den bevilgede anvendelse. Se TK artikel 140, stk. 3.

"Særlige omstændigheder" er enhver hændelse, der nødvendiggør anvendelse af varen for en yderligere periode, for at formålet med den pågældende midlertidige indførsel kan opfyldes, jf. GB artikel 553, stk. 3.

Overførsel til anden bevillingshaver

SKAT kan tillade, at varer, der er henført under proceduren, overføres fra én bevillingshaver til en anden. Det fremgår af GB artikel 513, andet afsnit. Se nærmere i afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.

Ved midlertidig indførsel kan overførsel fra én bevillingshaver til en anden også finde sted på betingelse af, at sidstnævnte henfører varerne under proceduren ved anvendelse af en skriftlig toldangivelse i henhold til den normale procedure.

Oplysningsskema INF6

For at stille relevante oplysninger til rådighed for andre toldsteder, der er involveret i anvendelsen af proceduren, kan oplysningsskemaet INF6 udstedes efter anmodning fra den berørte person eller på toldmyndighedernes initiativ, medmindre toldmyndighederne bliver enige om andre midler til udveksling af oplysninger. Det fremgår af GB artikel 523. Skemaet findes i bilag 71 til GB.

Oplysningsskemaet INF6 kan anvendes til at give oplysninger til brug for fastsættelse af toldskyld eller af afgiftsbeløb, som allerede er opkrævet, når indførselsvarer bliver transporteret inden for EU.

INF6 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for toldmyndighederne om:

 • Datoen for indførselsvarernes henførsel under proceduren for midlertidig indførsel
 • De elementer til beregning af toldskylden, der blev fastsat på denne dato
 • Det importafgiftsbeløb, der allerede er opkrævet i medfør af delvis fritagelse, og den periode, der har været lagt til grund for opkrævningen.

INF6 udfærdiges i en original og to kopier.

INF6 påtegnes, enten når varerne henføres under den eksterne forsendelsesprocedure, i begyndelsen af overførslen eller på et tidligere tidspunkt.

En kopi opbevares af det toldsted, der har påtegnet skemaet. Originalen og den anden kopi returneres til den berørte person, som giver denne kopi til afslutningstoldstedet. Efter påtegning returneres denne kopi af den pågældende til det toldsted, der oprindeligt har påtegnet det.

Afslutning af proceduren

Proceduren for midlertidig indførsel kan afsluttes, når varerne udføres fra EU på de fastsatte betingelser.

Angivelse til fri omsætning

Når varer er henført under proceduren i henhold til GB artikel 576 (varer til arrangementer eller til salg), og proceduren afsluttes ved deres overgang til fri omsætning, fastsættes det, hvor stort et beløb, der skyldes. Beløbet fastsættes ud fra de vurderingselementer der gælder på det tidspunkt, hvor angivelsen til fri omsætning antages.

Hvis varerne sendes på markedet før proceduren er afsluttet, anses de for at være frembudt for toldmyndigheden.

Ved afslutning af proceduren for varer, der har været indført i henhold til GB artikel 576, stk. 1 (udstillingsvarer mv.), anset forbruget, tilintetgørelsen eller den gratis uddeling til publikum heraf ved et arrangement som genudførsel. Dette under forudsætning af, at mængden heraf har forbindelse med arrangementets karakter og står i et rimeligt forhold til antallet af besøgende og omfanget af udstillernes deltagelse i det pågældende arrangement. Dette gælder ikke for alkoholholdige drikkevarer, tobak og brændstoffer.

Dette fremgår af GB artikel 582.

Anden toldmæssig bestemmelse eller anvendelse

Når den midlertidige indførsel afsluttes ved at varer henføres under en suspensionsprocedure eller indføres i frizoner, henføres under toldoplagsordningen eller under EU's eksterne forsendelsesordning, skal de dokumenter, der anvendes til den pågældende toldmæssige bestemmelse eller anvendelse - eller ethvert andet dokument, der erstatter dem - indeholde oplysningen "MI-varer". Dette fremgår af GB artikel 583.

Udførselsangivelse

For varer, der er indført under ordningen ved afgivelse af fortoldningsangivelse, skal der ved varernes genudførsel afgives udførselsangivelse.

Udførselsangivelsen skal indeholde en erklæring om, at varerne er identiske med de indførte varer, og indeholde en henvisning til fortoldningens ekspeditionsnummer og dato. Det er vigtigt, at det er den rigtige procedurekode, som angives i rubrik 37, idet der ellers kan opstå toldskyld. Se toldsystemet - procedurekoder

I tilfælde, hvor varerne er indført i henhold til et ATA-carnet eller et CPD-carnet, fremlægges carnetet ved genudførslen.

For varer, der er indført ved brug af mundtlig angivelse eller toldangivelse ved enhver anden handling kan samme angivelsesprocedure anvendes ved varernes genudførsel. Se GB artikel 229, stk. 2, og 233, stk. 2.

Frigivelse af sikkerhedsstillelse

Når ordningen er afviklet, kan sikkerhedsstillelsen frigives ved indsendelse af udførselsdokumentationen til: Toldekspeditionssted Padborg. Toldbodvej 8, 6330 Padborg eller mail: Toldekspedition.padborg@skat.dk

Udligningsrenter

Opstår der toldskyld for varer, der har været henført under proceduren for midlertidig indførsel, skal der betales udligningsrenter af det skyldige told- og afgiftsbeløb for den pågældende periode. Reglerne om udligningsrenter findes i GB artikel 519.

Den tre-måneders pengemarkedsrentesats, der offentliggøres i det statistiske tillæg til månedsoversigten fra Den Europæiske Centralbank, skal anvendes.

Den sats, der skal anvendes, er satsen, der gælder to måneder før den måned, hvor toldskylden opstår.

Renterne beregnes pr. kalendermåned og løber fra den dag i måneden efter den første henførsel under proceduren af de indførselsvarer, for hvilke der er opstået toldskyld. Perioden ophører den sidste dag i den måned, i hvilken toldskylden opstår.

Beregning anvendes ikke, hvis

 • den periode, der skal tages i betragtning, er mindre end en måned
 • beløbet af gældende udligningsrenter ikke overstiger et beløb, der svarer til 20 euro pr. opstået toldskyld
 • bevillingshaveren godtgør, at det er umuligt at gennemføre den tilsigtede genudførsel på de vilkår, han havde påregnet og behørigt dokumenteret ved angivelse af ansøgningen om bevilling. Han anmoder derfor nu om overgang til fri omsætning. De forhold, der forhindrer den tilsigtede genudførsel, må ikke skyldes forsømmelighed eller urigtigheder fra bevillingshaverens side
 • der opstår toldskyld, og der er stillet kontant sikkerhed svarende til dette toldskyldsbeløb
 • der opstår toldskyld for importafgiftspligtige varer, der er henført under proceduren for midlertidig indførsel med delvis fritagelse for importafgifter, eller i forbindelse med overgang til fri omsætning af varer, som var henført under proceduren for midlertidig indførsel efter artikel 556 til 561, 563, 565, 568, 573, litra b eller 576 i GB.