Indhold

Dette afsnit beskriver formålet og de generelle regler for at kunne indføre transportmidler og varer midlertidigt i EU under proceduren for fuldstændig eller delvis toldfritagelse.

Formål

Formålet med proceduren for midlertidig indførsel af transportmidler og varer er at fremme økonomiske, humanitære, kulturelle, sociale og turistmæssige målsætninger gennem en forenkling og harmonisering af procedurerne.

Ved anvendelse af proceduren kan der gives fuldstændig eller delvis toldfritagelse for transportmidler samt for en række varer til nærmere bestemte formål, når de indføres fra lande uden for EU og er bestemt til genudførsel.

Lovgrundlag

Reglerne for midlertidig indførsel findes hovedsageligt i artiklerne 84-90 og 137-144 i TK og artikel 496-523 og 553-584 i GB.

Reglerne er baseret på forskellige internationale konventioner om midlertidig indførsel.

Der gives midlertidig momsfrihed på samme betingelser som toldfritagelsen. Der kan dog ikke gives momsfrihed ved midlertidig indførsel med delvis toldfritagelse. Se momsvejledningen.

Reglerne om midlertidig momsfrihed findes i ML § 36, stk. 1, nr. 1. Momsloven udgør sammen med de enkelte punktafgiftslove grundlaget for at give punktafgiftsfrihed.

Særlige betingelser

Varer, der befinder sig under proceduren, skal forblive i samme stand. Dog er det tilladt at foretage reparationer og vedligeholdelse, herunder istandsættelse og justering eller behandlinger, der tjener til at bevare varerne eller sikre, at de opfylder de tekniske krav, der er nødvendige for at blive anvendt under proceduren.

Der kræves bevilling til henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel. Se afsnit F.A.21 Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning.