Dato for udgivelse
05 jul 2012 09:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jun 2012 10:28
SKM-nummer
SKM2012.428.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-192794
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Afskrivning, Afståelse, Serviceordning, Boligjobordning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan få fradrag efter Boligjobordningen for lønudgifter i forbindelse med montering af et solcelleanlæg, hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes på solcelleanlægget, jf. LL § 8 P, stk. 5. Når skattelovgivningens almindelige regler anvendes, indgår solcelleanlæggets fulde anskaffelsessum inkl. monteringsomkostninger i virksomhedens afskrivningsgrundlag.

Skatterådet bekræfter, at anvendelse af den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, ikke begrænser spørgers mulighed for opnåelse af fradrag efter Boligjobordningen for lønudgifter i forbindelse med montering af solcelleanlægget.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P
Ligningsloven § 8 V

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P
Ligningsloven § 8 V

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit C.C.4.5.6

Henvisning
Ligningsvejledningens Alm. del 2012-1, afsnit A.F.7

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at spørger kan få fradrag efter Boligjobordningen, jf. ligningslovens § 8 V, samtidig med at spørger benytter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 5?
  2. Kan det bekræftes, at spørger kan få fradrag efter Boligjobordningen, jf. ligningslovens § 8 V, samtidig med at spørger benytter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3?

Svar

Ad 1. Nej
Ad 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at investere i et 6 kWh solcelleanlæg (VE-anlæg). Solcelleanlægget skal fysisk være placeret på spørgers private ejendom og anlægget skal tilsluttes nettet. Når anlægget tilsluttes nettet, kan den overskydende energi sælges til tredjemand.

Det fremgår af anmodningen om bindende svar, at det kan forudsættes, at spørger i øvrigt opfylder kravene i ligningslovens § 8 V, hvor det bl.a. er et krav, at arbejdet udføres af en momspligtig virksomhed m.v.

Solcelleanlægget forventes at koste 150.000 kr., heraf forventes lønandelen at udgøre 30.000 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse, at spørger er berettiget til fradrag efter ligningslovens § 8 V ved opsætning af et solcelleanlæg, som tilsluttes nettet, på spørgers private helårsbolig. Spørger opfylder betingelserne i ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 2, da arbejdet udføres vedrørende en helårsbolig, hvor spørger har fast bopæl. Som tidligere nævnt kan de øvrige betingelser i ligningslovens § 8 V, stk. 2, anses for opfyldt.

Det er endvidere repræsentantens opfattelse, at ligningslovens § 8 P sammenholdt med ligningslovens § 8 V, stk. 4, ikke er til hinder for, at der kan opnås fradrag efter Boligjobordningen.

Når anlægget tilsluttes nettet, skal der føres regnskab med anlægget. I den situation har man følgende muligheder:

Regnskabsmetoden, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5:

Efter denne metode skal der udarbejdes et helt almindeligt regnskab for anlægget. Alle indtægter er fuldt skattepligtige og alle udgifter er fuldt fradrags- eller afskrivningsberettigede. Der kan derfor afskrives med op til 25 pct. på solcelleanlæggets anskaffelsessum.

Standardmetoden, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3:

Der er tale om en skematisk ordning, som har til formål at gøre det meget enkelt for ejeren at opgøre det skattemæssige resultat for anlægget. Ordningen indebærer, at ejeren ikke har fradrag for udgifter vedrørende anlægget og heller ikke kan afskrive på anskaffelsessummen for dette. Til gengæld er kun en del af indtægterne skattepligtige, ligesom der ikke skal opgøres gevinst/tab på anlægget, når det sælges. Efter standardmetoden er de første 7.000 kr. af de årlige bruttoindtægter helt skattefri. Det samme gælder 40 pct. af den del af indtægterne, som overstiger bundfradraget.

Private kan få fradrag for udgifter til istandsættelse af helårsboliger, jf. ligningslovens § 8 V. Fradraget knytter sig til den bolig, hvor man har folkeregisteradresse. Det er kun udgifterne til arbejdsløn, som kan fratrækkes. Der kan fratrækkes op til 15.000 kr. pr. person om året. Der kan bl.a. opnås fradrag for udgifter til installation af solcelleanlæg.

Af ligningsloven § 8, stk. 4, fremgår det, at "Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ". Det fremgår ikke af bemærkninger til loven, samt spørgsmål/svar fra skatteministeren, hvilke ordninger der tænkes på.

Høringssvar

I forbindelse med at sagsfremstillingen har været i høring, har repræsentanten fremsat følgende yderligere bemærkninger vedrørende spørgsmål 2:

Vedrørende begrænsning af boligjobfradraget under standardmetoden. Der er efter spørgers opfattelse intet i specialreglen ligningslovens § 8 V, der tilsiger, at der ikke skulle være fradrag for DKK 15.000, hvis der er afholdt fradragsberettigede udgifter for DKK 15.000. Så kan ligningslovens § 8 P efter spørgers opfattelse ikke sådan indirekte begrænse fradraget, når dette ikke specifikt fremgår af bestemmelsen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Et solcelleanlæg eller en vindmølle m.v. kan monteres og skattemæssigt benyttes på en følgende måder:

  • Ej tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. Solcelleanlægget eller vindmøllen m.v. er så udelukkende privat benyttet. Der er mulighed for at fratrække lønudgifter til montering efter Boligjobordningen, mens øvrige udgifter til anskaffelse og drift ikke kan fratrækkes.
  • Tilsluttet et kollektivt forsyningsnet med anvendelse af skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5. Se nedenfor under spørgsmål 1.
  • Tilsluttet et kollektivt forsyningsnet med anvendelse af standardmetoden (den skematiske ordning), jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3. Se nedenfor under spørgsmål 2.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan få fradrag efter ligningslovens § 8 V vedrørende lønudgifter i forbindelse med montering af et solcelleanlæg, samtidig med at spørger foretager saldoafskrivning på den fulde anskaffelsespris for solcelleanlægget inkl. monteringsomkostninger, idet spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler på solcelleanlægget, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk. 2-6. Installation, reparation eller udskiftning af biokedelanlæg og husstandsvindmøller anses som istandsættelse i hjemmet. Installation, reparation eller udskiftning af oliefyr anses ikke som istandsættelse i hjemmet.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse,

3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2012.

Stk. 3. De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre 15.000 kr. pr. person.

Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen.

Stk. 5. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Stk. 6. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne."

Ligningslovens § 8 P, stk. 5:

"Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet."

Begrundelse

Såfremt spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler på solcelleanlægget, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, anses spørger for at udøve erhvervsmæssig virksomhed. Solcelleanlægget indgår i virksomheden og afskrivningsgrundlaget udgøres af den fulde anskaffelsespris inkl. eventuelle monteringsomkostninger.

Virksomheder kan ikke opnå fradrag efter ligningslovens § 8 V. Da solcelleanlægget indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, kan eventuelle lønudgifter til montering af solcelleanlægget ikke fradrages efter reglerne i Boligjobordningen, men indgår i stedet i virksomhedens afskrivningsgrundlag.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan få fradrag efter ligningslovens § 8 V vedrørende lønudgifter i forbindelse med montering af et solcelleanlæg, samtidig med at spørger benytter den skematiske ordning på solcelleanlægget, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V:

Se bestemmelsen ovenfor under spørgsmål 1.

Ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3:

"Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger."

Begrundelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er adgang til fradrag for lønudgifter til etablering af solcelleanlæg og vindmøller m.v. efter ligningslovens § 8 V, når betingelserne for at anvende bestemmelsen i øvrigt er opfyldt.

Bestemmelsen i ligningslovens § 8 V indeholder et almindeligt skatteretligt princip om, at der ikke kan ydes dobbeltfradrag for samme udgift. Dette præciseres i L31 2011/2012, hvor det i de særlige bemærkninger til § 1, nr. 6, fremgår:

"Det foreslås, at der ikke kan fås fradrag for lønudgifter, hvis den skattepligtige efter andre bestemmelser har foretaget fradrag i skattepligtig indkomst for samme udgift. Der er tale om præcisering af et almindeligt skatteretligt princip."

I den situation, hvor solcelleanlægget eller vindmøllen m.v. er tilsluttet nettet og standardmetoden (den skematiske ordning) anvendes, begrænses fradraget til den del af lønudgiften, der ikke anses for fradraget efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Anvendelse af standardmetoden i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, kan således ikke medføre, at der gives dobbeltfradrag for de samme udgifter, således at der gives et standardiseret fradrag for montering og drift - samtidig med at lønudgifter til montering kan fratrækkes efter Boligjobordningen.

Hvis anvendelsen af standardmetoden medfører, at ikke alle lønudgifter dækkes ind gennem det standardiseret fradrag, er det Skatteministeriets opfattelse, at resterende lønudgifter kan fradrages efter Boligjobordningen. Dette kan illustreres med et par eksempler:

Eksempel 1:

Lønudgifter i forbindelse med montering  : 15.000 kr.
Årsindtægt ved salg af strøm til nettet  :   3.000 kr.
Bundfradrag  :  -7.000 kr.
Standardfradrag  :          0 kr
Skattepligtig indkomst  :          0 kr.

Lønudgifter, som ikke er dækket ind gennem det standardiserede fradrag og derfor kan fratrækkes efter Boligjobordningen: 15.000 kr.

Eksempel 2:

Lønudgifter i forbindelse med montering  : 15.000 kr.
Årsindtægt ved salg af strøm til nettet  : 10.000 kr.
Bundfradrag  :  -7.000 kr.
Standardfradrag (40 pct. af 3.000)  :   1.200 kr.
Skattepligtig indkomst (60 pct. af 3.000)  :   1.800 kr.

Resterende lønudgifter, som ikke er dækket ind gennem det standardiserede fradrag og derfor kan fratrækkes efter Boligjobordningen: 15.000 kr. - 1.200 = 13.800 kr.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja, se indstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse vedrørende spørgsmål 1.

Skatterådet kan ikke tiltræde Skatteministeriets indstilling vedrørende spørgsmål 2. Skatterådet bekræfter, at anvendelse af den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, ikke begrænser muligheden for opnåelse af Boligjobfradrag efter ligningslovens § 8 V. Skatterådet svarer ja til spørgsmål 2.