Indhold

Dette afsnit handler om det danske lovgrundlag og det EU-retlige grundlag for indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om godtgørelse af moms til afgiftspligtige personer inden for EU.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Administrative regler.

Regel

ML § 45, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, ikke er registreringspligtige her i landet og hverken er valgfrit eller frivilligt registreret her i landet, kan få godtgjort den afgift, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug. Godtgørelse indrømmes dog kun, i det omfang den afgiftspligtige persons transaktioner berettiger til fradrag i det land, hvor vedkommende er etableret, og i det omfang virksomheder registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvar efter loven. For en virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, som ikke har et merværdiafgiftssystem, der svarer til det, som findes her i landet, indrømmes godtgørelse kun, i det omfang virksomhederne registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven."

ML § 45, stk. 17, har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om godtgørelse af afgift."

Bestemmelsen var tidligere stk. 15, men blev stk. 17 ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Administrative regler

Der er fastsat nærmere administrative regler for indgivelse, behandling og afgørelse af ansøgning om momsgodtgørelse til afgiftspligtige personer inden for EU.

Se

Artikel 5 og 6 i RDIR 2008/9/EF af 12. februar 2008 (om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat) har følgende ordlyd:

Art. 5. "Hver medlemsstat tilbagebetaler til en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, moms, der er pålagt varer eller ydelser, der er leveret til ham af andre afgiftspligtige personer i denne medlemsstat, eller for import af varer til denne medlemsstat,...

Uanset artikel 6 fastsættes med henblik på dette direktiv retten til tilbagebetaling af en indgående afgift efter direktiv 2006/112/EF som anvendt af tilbagebetalingsmedlemsstaten."

Art. 6. "For at være berettiget til tilbagebetaling i tilbagebetalingsmedlemsstaten skal en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, gennemføre transaktioner, der giver ret til fradrag i den medlemsstat, hvor han er etableret.

Når en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, i den medlemsstat, hvor han er etableret,både gennemfører transaktioner, der giver ret til fradrag, og transaktioner, der ikke giver ret til fradrag i den pågældende medlemsstat,må af det beløb, der kan betales tilbage ifølge artikel 5, kun den del af momsen, der knytter sig til førstnævnte transaktioner, tilbagebetales af tilbagebetalingsmedlemsstaten,..."