åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når varer fra et andet EU-land leveres og herefter installeres eller monteres i Danmark. Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udenlandske afgiftspligtige personer (som kunde) ML § 46 a
  • Administrative regler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.  

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret og installeret eller monteret varerne i Danmark af en virksomhed, der er etableret i udlandet. Virksomheden er også omvendt betalingspligtig for moms af varerne, hvis leverancen af varerne sker for sælgers regning.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Om leverandørens etableringssted, se "Udenlandsk leverandør" i afsnit D.A.13.2.2.3.

Levering og installering eller montering af varer er juridisk set en integreret leverance af varer, der i faktisk forstand typisk består af bygningsinstallationer, udstyr og maskiner (varer), der leveres og herefter bliver installeret eller monteret (ydelser).

Se om afgrænsning af momspligtige transaktioner ved levering og installering eller montering af varer i: 

Udenlandske afgiftspligtige personer (som kunde) ML § 46 a

Selv om en afgiftspligtig person må anses for at være etableret i udlandet og ikke i Danmark, kan en udenlandsk afgiftspligtig person, der som led i en entreprise aftager varer, som leveres og installeres eller monteres i Danmark, være omvendt betalingspligtig for dansk moms ved levering og installering eller montering af varerne i Danmark.

Se ML § 46 a og afsnit D.A.13.11.

Bemærk

Hvis den, der får leveret og installeret eller monteret varer med leveringssted i Danmark, ikke er en afgiftspligtig person men fx en privat forbruger, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for moms hos Skatteforvaltningen og betale den danske moms ved leveringen og installeringen eller monteringen af varerne i Danmark. Se

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer og installerer eller monterer varer til en dansk betalingspligtig person

Der er særlige oplysningskrav til faktura, når en udenlandsk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i forhold til en dansk betalingspligtig person. Se momsbekendtgørelsens § 60 og afsnit A.B.3.3.1.5.

Den betalingspligtige person i Danmark

Der er særskilt registreringspligt, hvis den betalingspligtige person i Danmark ikke i forvejen er momsregistreret på andet grundlag. Se ML § 50 b og afsnit D.A.14.4.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML § 50 b. Se ML § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og ML § 57, stk. 3. Se evt. afsnit A.B.4.2.1.4.

Der er bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 76, stk. 4, nr. 3. Se afsnit A.B.3.3.3.2.1.

Udenlandsk afgiftspligtig person, der skal registreres for levering og installering eller montering af varer i Danmark

Der er angivelsespligt for en udenlandsk afgiftspligtig person, der er registreringspligtig for levering og installering eller montering af varer med leveringssted i Danmark. Se

Bemærk

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer og installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal den danske afgiftspligtige person angive værdien uden dansk moms af leverancen i momsangivelsens "rubrik B ikke EU-salgsangivelse". Se

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

  • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.
  • Afsnit A.B.3.3.3.2 Særlige konti og rubrikker.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

   

SKM2022.252.VLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten - et anpartsselskab - var betalingspligtig for momsen af en række EU-erhvervelser foretaget i forbindelse med en momspligtig levering og installation af en swimmingpool foretaget af en belgisk leverandør på appellantens adresse.

Appellanten var ved CVR-nummer og adresse anført som adressat på to 0-momsfakturaer udstedt i relation til erhvervelsen af swimmingpoolen, ligesom den belgiske leverandør havde foretaget en række VIES-listeindberetninger om leverancer til appellanten, som ikke var pålagt moms.

Landsretten tiltrådte med samme begrundelse, som byretten havde anført, at der efter indholdet af de to fakturaer sammenholdt med indberetningerne til VIES-systemet var en stærk formodning for, at appellanten var aftager af leverancen i momslovens forstand.

Landsretten lagde efter bevisførelsen bl.a. til grund, at såvel tilbuddet som de to fakturaer fra den belgiske leverandør blev sendt på mail til appellantens direktør og ejer, og at han havde gjort sig bekendt med indholdet af fakturaerne. Videre lagde landsretten til grund, at CVR-nummeret for appellantens direktør og ejers tidligere hustrus virksomhed ikke optrådte på nogen af de omhandlede fakturaer eller i den fremlagte korrespondance med leverandøren, og at der ikke var listeindberettet EU-varekøb til hendes virksomhed.

Herefter, og af de grunde, som byretten havde anført, tiltrådte landsretten, at der ikke forelå forhold, som afkræftede den stærke formodning for, at det var appellanten, der var aftager af leverancen, og at appellanten derfor var betalingspligtig for momsen af de omhandlede transaktioner, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., jf. § 14, nr. 3, jf. § 46, stk. 1, nr. 2.

Vestre Landsret stadfæster byrettens afgørelse i SKM2019.507.BR.

Byretten

   

SKM2019.507.BR

Sagen handler om, hvorvidt sagsøgeren - et anpartsselskab - var betalingspligtig for momsen af en række EU-erhvervelser foretaget i forbindelse med en momspligtig levering og installation af en swimmingpool foretaget af en belgisk leverandør på sagsøgerens adresse. Retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde fået leveret og installeret en swimmingpool og derfor er betalingspligtig af momsen, jf. ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Dommen er stadfæstet af Vestre Landsret. Se SKM2022.252.VLR.

Skatterådet

SKM2017.306.SR

Skatterådet bekræfter, at leveringen af et kabel mellem Danmark og et andet EU-land skal betragtes som levering af en vare med installation og montering. Skatterådet bekræfter, at den del af kablet som installeres (udlægges) på dansk territorium, skal betragtes som leveret i sin helhed til den dansk etablerede medejer af kablet. Skatterådet bekræfter, at den moms, som skal betales for den del af kablet, der er installeret på dansk territorium, skal afregnes af den danske medejer i henhold til reglerne om omvendt betalingspligt.

SKM2016.307.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers levering og installering/montering af lyselementer og reklameudstyr mv. momsmæssigt udgør en samlet leverance, som er en vareleverance. At installeringen/monteringen efter det oplyste udgør ca. 60 pct. af den samlede værdi af leverancen medfører ikke et andet resultat. Da spørger ikke er etableret i Danmark, er spørgers kunde derfor betalingspligtig for momsen på leverancen efter reglerne om levering og installering/montering af varer. Demontering og fjernelse af eksisterende elementer kan ligeledes anses for en del af vareleverancen.

SKM2013.708.SR 

Skatterådet kan bekræfte, at en forening ikke er betalingspligtig for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 2, ved køb af et svaleredeorgel af en spansk leverandør, idet orglet leveres og monteres i Danmark af den spanske leverandør. Skatterådet henser herved ligeledes til, at foreningen ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed.