åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der foretager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, er den, der som hovedregel er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser. Se ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betalingspligt som hæftelsesregel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også D.A.4.2.5 om platforme mv.

Regel

Den afgiftspligtige person, der har indenlandske momspligtige leverancer af varer eller ydelser, er den, der som hovedregel er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser.

Betalingspligt som hæftelsesregel

Betalingspligt for moms er en hæftelsesregel, idet den betalingspligtige person også er den person, der hæfter for betalingen. Se ML § 46, stk. 1, 1. pkt., samt OPKL § 10 og § 11.

Eksempel

To eller flere personer, der tilsammen har drevet en momspligtig virksomhed som interessenskab inden for den samme momsperiode, hæfter solidarisk for betalingen af momsen for denne momsperiode. Dette gælder også, selv om en eller flere personer efterfølgende har trådt ud af interessentskabet, og det kun er én person, der fortsætter driften af virksomheden som en personligt drevet virksomhed.

Sammenhængen mellem betalingspligt for moms og hæftelse for betaling af moms er også vist i dommene i oversigten over afgørelser mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2010.450.HR

En hotel- og restaurationsvirksomhed og en virksomhed med vinimport blev anset for drevet af et ægtepar i forening. Kravet på betalingen af moms kunne derfor rettes mod hver af de to ægtefæller som solidarisk medhæftende.

Se SKM2007.263.VLR for en mere udførlig begrundelse for det relevante punkt i sagen.

Landsretsdomme

SKM2012.663.VLR

Vikarer, som to selskaber havde hyret hos  stråmandsvirksomheder til at udføre rengøring, ansås reelt for rekrutteret til at udføre "sort" arbejde for selskaberne. De to selskaber fik ikke godkendt fradrag for moms af fakturaer, der var udstedt af stråmandsvirksomhederne for  "udlejning" af vikarer, der arbejdede "sort" for de to selskaber. Stråmandsvirksomhederne drev reelt ikke virksomhed, men deltog alene i et arrangement med de to selskaber for at unddrage sig skat og moms. Derfor var der ikke tale om momspligtige leverancer til de to selskaber med adgang til fradrag for den fakturerede, men ikke angivne og betalte, moms.

Stadfæstelse af byrettens dom SKM2011.764.BR.

Sagen angik også arbejdsgiverens pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag og hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag.

SKM2012.466.VLR

En virksomhed blev ikke anset for at være drevet af fire britiske selskaber, idet to af selskaberne ikke var registreret i det britiske selskabsregister. Samtidig havde ingen af selskaberne aflagt regnskab eller foretaget bogføring eller var registreret for betaling af skat og moms hos de britiske skattemyndigheder.

Der var reelt sket momspligtige leverancer til danske kunder, selv om fakturaerne formelt var udstedt af de britiske selskaber. Hæftelsen for betaling af moms påhvilede umiddelbart indehaveren af den danske virksomhed. Hæftelsen var ikke påvirket af, om medkontrahenterne ville have fradragsret for moms for de samme beløb ved opgørelsen af deres momstilsvar.

Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2011.177.BR

SKM2011.788.VLR

En momsregistreret indehaver af en personligt drevet virksomhed hæftede for manglende betaling af moms, selvom indehaveren gjorde gældende, at han blot var stråmand og ikke var den reelle ejer af virksomheden. Virksomheden var registreret i hans navn, og han havde modtaget indbetalinger fra virksomhedens drift på sin bankkonto. Endvidere identificerede indehaveren ikke nærmere den person, som han oplyste som den reelle ejer af virksomheden.     

Mere udførligt referat af faktiske forhold og tidl. sagsforløb i dommen i tidl. instans: SKM2011.241.BR

Landsskatteretten

 

SKM2023.474.LSR

►Fem tidligere interessenter i et ophørt interessentskab var berettiget til at få behandlet en anmodning om genoptagelse af moms, selvom der ikke var fuldmagt fra de øvrige tidligere interessenter. Landsskatteretten udtalte, at et interessentskab i momsretlig henseende er et selvstændigt afgiftssubjekt, og at det er selve interessentskabet, der er den afgiftspligtige i relation til skatteforvaltningslovens § 32, men at et opløst interessentskab ikke længere eksisterer som et selvstændigt retssubjekt. Ved bedømmelsen af om fem tidligere interessenter var berettigede til at bede om genoptagelse af momstilsvarene, fandt Landsskatteretten, at der måtte lægges vægt dels på formålet med genoptagelsesreglerne, og dels på om rimelige hensyn til de interessenter, der ikke havde givet fuldmagt til anmodningen, burde føre til, at anmodningen ikke skulle realitetsbehandles. Landsskatteretten henviste til, at det fulgte af forarbejderne til genoptagelsesreglerne, at hensigten er, at en virksomheds momstilsvar skal ændres til det materielt rigtige, i det omfang betingelserne i skatteforvaltningslovens §§ 31-32 er opfyldt. Retten henviste endvidere til, at de interessenter, der ikke havde givet fuldmagt til advokaten, ikke havde nogen saglig grund til at modsætte sig anmodningen, fordi det måtte lægges til grund, at Skattestyrelsens behandling af anmodningen om nedsættelse af momstilsvarene efter § 32, stk. 1, stk. 4, ikke ville kunne føre til, at momstilsvarene blev forhøjet.◄
 

Skatterådet

SKM2014.627.SR En forening, som blev anset for at have etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet, var betalingspligtig for momsen, uanset at ydelserne blev leveret fra et kontor i et andet EU-land.