åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om renter ved SKATs tilbagebetaling af moms, når grundlaget for tilbagebetaling er opkrævningsloven, genoptagelse af momstilsvaret efter skatteforvaltningsloven eller en efterangivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Renter ved tilbagebetaling af moms, der sker efter opkrævningsloven
 • Renter ved tilbagebetaling af moms på andet grundlag end opkrævningsloven.

Renter ved tilbagebetaling af moms, der sker efter opkrævningsloven

Renter af krav på tilbagebetaling af moms fra og med dag 22 efter modtaget ansøgning til udbetaling

Tilbagebetaling af et negativt momstilsvar efter en momsangivelse, der er indgivet rettidigt eller af moms, der er indbetalt med et for stort beløb, ligger inden for opkrævningslovens anvendelsesområde. Se OPKL § 12, stk. 1-2.

Dette indebærer i sammenhæng mellem SKATs 3-ugers-frist for tilbagebetaling efter OPKL § 12, stk. 2, at hvis SKAT kommer til at overskride denne frist, skal der beregnes rente af den afgiftspligtige persons krav på tilbagebetaling af moms fra og med den 22. dag efter,

 • at SKAT modtog ansøgning om tilbagebetaling af moms ifølge den afgiftspligtige persons rettidige momsangivelse for den relevante afgiftsperiode
 • at SKAT modtog ansøgning om tilbagebetaling ifølge den afgiftspligtige persons henvendelse om indbetaling af moms med et for stort beløb eller
 • SKATs egen konstatering af, at moms er indbetalt med et for stort beløb,

til endelig udbetaling finder sted.

Se OPKL § 12, stk. 2 i sammenhæng med, at kravet på tilbagebetaling må anses for "beløb indbetalt som påkrav" efter afsnit A.A.12.3.

Hvis SKAT afbryder udbetalingsfristen efter OPKL § 12, stk. 3, og den afgiftspligtige person ikke kommer med indsigelser på dette punkt, og hverken Landsskatteretten eller domstolene efterfølgende underkender SKATs afbrydelse af udbetalingsfristen som helt eller delvist uberettiget, skal der først beregnes renter fra og med dagen efter udløb af udbetalingsfristen på 3 uger med tillæg af tiden, hvor udbetalingsfristen har været suspenderet, til endelig udbetaling finder sted. Dette må anses for en følge af "fristafbrydelsesreglen" i OPKL § 12, stk. 3 i sammenhæng med stk. 2, og idet kravet på tilbagebetaling må anses for "beløb indbetalt som påkrav" efter afsnit A.A.12.3.

Hvis SKAT afbryder udbetalingsfristen, og Landsskatteretten eller domstolene efterfølgende underkender afbrydelsen som helt eller delvist uberettiget, skal SKAT ved en ny beregning af rente se bort fra de perioder, hvor afbrydelsen af udbetalingsfristen anses for helt eller delvist uberettiget.

SKATs afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer et krav på renter ved tilbagebetaling af moms

Hvis den afgiftspligtige person gør indsigelser mod grundlaget for forrentning eller den nærmere beregning af rente ifølge et krav på tilbagebetaling af moms efter reglerne i opkrævningsloven, skal SKAT i hvert enkelt tilfælde træffe en endelig afgørelse med krav til begrundelse og klagevejledning efter FVL §§ 22-26.

Det kan ske uden krav om forudgående partshøring med udarbejdelse af sagsfremstilling mv., fordi afgørelsen er omfattet af SFL § 19, stk. 5, nr. 3 i sammenhæng med BEK nr. 1200 af 14/12/2011 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer § 1, nr. 100.

Hvis SKAT træffer en afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer et krav på renter ved tilbagebetaling af moms efter OPKL § 12, kan den afgiftspligtige person klage til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Renter ved tilbagebetaling af moms på andet grundlag end opkrævningsloven

Renter af krav på tilbagebetaling af moms fra og med dag 31 efter modtaget ansøgning til udbetaling

Tilbagebetaling af moms som følge af

 • en efterangivelse af en afgiftspligtig persons momstilsvar for en tidligere afsluttet afgiftsperiode,
 • ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af en afgiftspligtig persons momstilsvar for en tidligere afsluttet afgiftsperiode efter SFL §§ 31 eller 32,

er uden for anvendelsesområdet for opkrævningsloven, men er afledt af afgiftsperioderne efter ML kap. 15 (§§ 57-65).

I afsnit A.A.12.3 er det fastsat, at forrentning ved tilbagebetaling af skatter, afgifter, gebyrer mv., når denne tilbagebetaling finder sted på statens vegne, skal ske efter renteloven, medmindre der findes regler om forrentning i anden lovgivning.  

Det er Skatteministeriets opfattelse, at forrentning ved tilbagebetaling af moms uden for anvendelsesområdet for opkrævningsloven ubetinget skal ske efter renteloven.

Udsagnet i afsnit A.A.12.3 om beløb, der ikke er indbetalt som påkrav, og rentelovens § 3, stk. 2 indebærer herefter i sammenhæng, at der skal beregnes rente af den afgiftspligtige persons krav på tilbagebetaling af moms fra og med den 31. dag efter,

 • at SKAT modtog ansøgning om tilbagebetaling af moms ifølge den afgiftspligtige persons efterangivelse af momstilsvaret for en tidligere afsluttet afgiftsperiode,
 • at SKAT modtog ansøgning om tilbagebetaling af moms ifølge den afgiftspligtige persons ansøgning om ordinær genoptagelse af momstilsvaret for en tidligere afsluttet afgiftsperiode efter SFL § 31, eller
 • at SKAT modtog ansøgning om tilbagebetaling af moms ifølge den afgiftspligtige persons ansøgning om ekstraordinær ordinær genoptagelse af momstilsvaret for en tidligere afsluttet afgiftsperiode efter SFL § 32, og

til endelig udbetaling finder sted.

Forrentning bliver kun aktuel, hvis

 • SKAT på den ene side kan tilslutte sig den afgiftspligtige persons efterangivelse, eller
 • SKAT helt eller delvist kan imødekomme den afgiftspligtige persons ansøgning om ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret, men SKATs sagsbehandlingstid på den anden side kommer til at overskride 30 dage.

Det er i overensstemmelse med udsagnet i afsnit A.A.12.3 om beløb, der ikke er indbetalt som påkrav, at forrentning fastsættes til i givet fald at skulle ske 30 dage efter tidspunktet for SKATs modtagelse af den afgiftspligtige persons

 • efterangivelse, eller
 • ansøgning om genoptagelse af momstilsvaret, og

ikke efter tidspunktet for fx SKATs tilslutning til den afgiftspligtige persons efterangivelse, eller SKATs endelige afgørelse om, helt eller delvist at imødekomme den afgiftspligtige persons ansøgning om genoptagelse af momstilsvaret.

Bemærk 

Hvis SKAT på grund af et skøn over risiko for tab af momsprovenu som følge af svig eller lignende tilbageholder moms, der ellers skulle være tilbagebetalt, har den afgiftspligtige person ikke efter udsagnet i afsnit A.A.12.3 krav på renter af beløbet i perioden for tilbageholdelse. Se afsnit A.B.4.2.1.6 og ML § 63.

SKATs afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer et krav på renter ved tilbagebetaling af moms

Hvis den afgiftspligtige person gør indsigelser mod grundlaget for forrentning eller den nærmere beregning af rente ifølge et krav på tilbagebetaling af moms, der er uden for anvendelsesområdet for opkrævningsloven, men er afledt af afgiftsperioderne efter ML kap. 15 (§§ 57-65), skal SKAT i hvert enkelt tilfælde træffe en endelig afgørelse med krav til begrundelse og klagevejledning efter FVL §§ 22-26.

Det kan ske uden krav om forudgående partshøring med udarbejdelse af sagsfremstilling mv., fordi afgørelsen er omfattet af SFL § 19, stk. 5, nr. 3 i sammenhæng med BEK nr. 1200 af 14/12/2011 om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer § 1, nr. 96.

Hvis SKAT træffer en afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer et krav på renter ved tilbagebetaling af moms, der er afledt af afgiftsperioderne efter ML kap. 15 (§§ 57-65), kan den afgiftspligtige person klage til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningsloven.